Postupak : 2017/2565(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0152/2017

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0152/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0045

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 371kWORD 58k
15.2.2017
PE598.481v01-00}
PE598.482v01-00}
PE598.486v01-00}
PE598.488v01-00}
PE598.493v01-00}
PE598.496v01-00} RC1
 
B8-0152/2017}
B8-0153/2017}
B8-0157/2017}
B8-0159/2017}
B8-0164/2017}
B8-0167/2017} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8-0152/2017)

EFDD (B8-0153/2017)

ECR (B8-0157/2017)

ALDE (B8-0159/2017)

S&D (B8-0164/2017)

Verts/ALE (B8-0167/2017)


o Gvatemali te posebice o položaju boraca za ljudska prava (2017/2565(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o Gvatemali te posebice o položaju boraca za ljudska prava (2017/2565(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima te konvencije UN-a o ljudskim pravima i njihove neobavezne protokole,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Europsku socijalnu povelju i Povelju o temeljnim pravima EU-a,

–  uzimajući u obzir Europski konsenzus o razvoju iz prosinca 2005.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o kršenju ljudskih prava, uključujući rezolucije o raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2007. o Gvatemali(1) te Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike(2),

–  uzimajući u obzir posjet pododbora DROI Meksiku i Gvatemali u veljači 2016. i njegovo konačno izvješće,

–  uzimajući u obzir izvješće Izaslanstva za odnose s državama Srednje Amerike o njegovu posjetu Gvatemali i Hondurasu 16. – 20. veljače 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava u 2016.(3),

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda o globalnim prijetnjama s kojima se susreću borci za ljudska prava te o položaju žena koje se bore za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o aktivnostima njegova ureda u Gvatemali za 2016. godinu,

–  uzimajući u obzir nedavni posjet posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava Gvatemali,

–  uzimajući u obzir UN-ov Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju (2015. – 2019.),

–  uzimajući u obzir plan EU-a za suradnju s civilnim društvom u partnerskim zemljama za razdoblje 2014. – 2017.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a za zaštitu boraca za ljudska prava i Strateški okvir o ljudskim pravima, u kojima se izražava predanost suradnji s borcima za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava 26/9 od 26. lipnja 2014., u kojoj je UNHRC odlučio uspostaviti međuvladinu radnu skupinu otvorenog tipa čiji je zadatak izrada pravno obvezujućeg međunarodnog instrumenta za transnacionalna društva i druga poduzeća u području ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada iz 1989. o autohtonim i plemenskim narodima u neovisnim zemljama (Konvencija MOR-a br. 169),

–  uzimajući u obzir klauzule o ljudskim pravima Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike te Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Srednje Amerike koji je na snazi od 2013.,

–  uzimajući u obzir Višegodišnji okvirni program za Gvatemalu za razdoblje 2014. – 2020. i njegova nastojanja da doprinese rješavanju sukoba, miru i sigurnosti,

–  uzimajući u obzir programe potpore EU-a za sektor pravosuđa u Gvatemali, posebno SEJUST,

–  uzimajući u obzir presudu Međuameričkog suda za ljudska prava iz 2014. u predmetu Borci za ljudska prava i drugi protiv Gvatemale i izvješće Međuameričkog povjerenstva za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Gvatemali ((OEA/Ser.L/V/II. Dok. 43/15) od 31. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 25. Poslovnika Međuameričkog povjerenstva za ljudska prava (IAHCR) o mehanizmu za mjere predostrožnosti,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća iz 2009. o potpori demokraciji u vanjskim odnosima EU-a,

–  uzimajući u obzir Smjernice Vijeća o ljudskim pravima i međunarodnom humanitarnom pravu iz 2009.,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 9. prosinca 2016. u ime Europske unije dala visoka predstavnica Federica Mogherini o danu ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 17. kolovoza 2016. o borcima za ljudska prava u Gvatemali,

–  uzimajući u obzir izjavu s ministarskog sastanka EU-a i CELAC-a održanog u Santu Domingu 25. i 26. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu Skupine trinaestorice od 1. veljače 2017. o jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije i nekažnjavanja,

–  uzimajući u obzir članak 2., članak 3. stavak 5. te članke 18., 21., 27. i 47. Ugovora o Europskoj uniji i članak 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Gvatemala treći najveći primatelj bilateralne razvojne pomoći EU-a u Srednjoj Americi, koja iznosi 187 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020. i usmjerena je na sigurnost opskrbe hranom, rješavanje sukoba, mir, sigurnost i konkurentnost;

B.  budući da je Gvatemala strateški pozicionirana na ruti između Srednje Amerike i SAD-a za opskrbu drogom i ilegalne migrante; budući da su državljani Gvatemale i dalje druga najveća skupina koja se deportira iz SAD-a; budući da su desetljeća unutarnjih sukoba, visoka stopa siromaštva i kultura u kojoj je nekažnjavanje duboko ukorijenjeno doveli do visokih razina nasilja i sigurnosnih prijetnji u Gvatemali; budući da je cijelo društvo pod utjecajem visokih stopa kriminala, a posebno borci za ljudska prava, nevladine organizacije i lokalne vlasti;

C.  budući da se 2017. godine obilježava dvadeseta godišnjica Mirovnog sporazuma za Gvatemalu; budući da je borba protiv nekažnjavanja, uključujući teške zločine počinjene tijekom bivšeg nedemokratskog režima, ključna; budući da gvatemalske vlasti trebaju poslati jasnu poruku stvarnim počiniteljima i naručiteljima nasilja nad borcima za ljudska prava da će takve radnje biti kažnjavane;

D.  budući da je u razdoblju između siječnja i studenog 2016. Odjel za zaštitu boraca za ljudska prava u Gvatemali (UDEFEGUA) zabilježio 14 ubojstava i sedam pokušaja ubojstva boraca za ljudska prava; budući da je 2016., prema istim izvorima, bilo sveukupno 223 napada na borce za ljudska prava, što uključuje 68 novih sudskih postupaka protiv boraca za ljudska prava; budući da su najčešće napadane kategorije boraca za ljudska prava bili borci za zaštitu okoliša i prava na zemljište te oni koji se bave pravosuđem i nekažnjavanjem;

E.  budući da su već ove godine ubijeni borci za ljudska prava Laura Leonor Vásquez Pineda i Sebastián Alonzo Juan, a 2016. ubijeni su novinari Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona i Winston Leonardo Túnchez Cano;

F.  budući da je stanje ljudskih prava i dalje vrlo ozbiljno; budući da je situacija u kojoj se nalaze žene i autohtono stanovništvo, a posebno one osobe koje brane ljudska prava i prava migranata, pitanje od izrazito velike važnosti, kao i druga pitanja poput pristupa pravosuđu, uvjeta u zatvorima, ponašanja policije i navodnih mučenja, kojima valja dodati rasprostranjenu korupciju, tajna dogovaranja i nekažnjavanje;

G.  budući da je Gvatemala ratificirala Konvenciju Međunarodne organizacije rada o autohtonim i plemenskim narodima (Konvencija br. 169), i Konvenciju br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje; budući da postoje neki pozitivni znakovi, kao što je uspostava sindikalnog odbora Mesa Sindical del Ministerio Público; budući da gvatemalskim zakonodavstvom nije predviđena obveza na prethodno, slobodno i informirano savjetovanje s autohtonim zajednicama, kako je navedeno u Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 169;

H.  budući da je Međuamerički sud za ljudska prava 2014. donio obvezujuću presudu u kojoj poziva na provođenje javne politike zaštite boraca za ljudska prava; budući da je u tijeku savjetodavni proces koji financira EU za kreiranje navedene politike;

I.  budući da se Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima primjenjuju na sve države i sva poduzeća, bila ona transnacionalna ili ne, neovisno o njihovoj veličini, sektoru, lokaciji, vlasništvu i strukturi, iako je u primjeni Vodećih načela UN-a u cijelom svijetu i dalje izazov uspostava djelotvornih kontrolnih i sankcijskih mehanizama; budući da će se stanje ljudskih prava preispitati u studenom 2017. u okviru mehanizma Univerzalnog periodičnog pregleda za Vijeće za ljudska prava;

J.  budući da su gvatemalski pravobranitelj za ljudska prava, Ured javnog tužitelja i Ministarstvo pravosuđa poduzeli važne korake za suzbijanje nekažnjavanja i priznanje ljudskih prava;

K.  budući da je Gvatemala poduzela neke pozitivne korake, kao što je produljenje mandata Međunarodnom odboru za borbu protiv nekažnjavanja u Gvatemali (CICIG) do 2019.; budući da su u listopadu 2016. predsjednici izvršne vlasti, Kongresa i pravosudnog sustava u Gvatemali Kongresu iznijeli prijedlog ustavne reforme pravosudnog sektora koji se, između ostalog, temelji na raspravama s civilnim društvom, želeći ojačati pravosudni sustav načelima kao što su sudska profesija, pravni pluralizam i neovisnost sudstva;

L.  budući da su brojni karakteristični predmeti u vezi s korupcijom i tranzicijskom pravdom onemogućeni ciljanom kampanjom uznemiravanja, te da su borci za ljudska prava koji rade u tom kontekstu, uključujući suce i odvjetnike, suočeni sa zastrašivanjem i lažnim prijavama; budući da je protiv Ivána Velasqueza, direktora svjetski priznatog Međunarodnog odbora za borbu protiv nekažnjavanja, također podignuta optužnica te se protiv njega vodi stalna kampanja klevetanja; budući da karakteristični predmeti u području tranzicijske pravde napreduju, na primjer slučaj Molina Theissen i CREOMPAZ, ili predmeti u vezi s korupcijom kao što je, između ostalog, La Linea y Coparacha;

M.  budući da nekoliko država članica još nije ratificiralo Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, te da stup „političkog dijaloga” stoga još nije stupio na snagu; budući da su u središtu politike vanjskog djelovanja EU-a, osim održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, i ljudska prava te vladavina prava;

1.  najsnažnije osuđuje nedavna ubojstva Laure Leonor Vásquez Pineda, Sebastiana Alonza Juana i novinara Victora Valdésa Cardone, Diega Estebana Gaspara, Roberta Salazara Barahone i Winstona Leonarda Túncheza Cane, kao i svako od 14 ubojstava drugih boraca za ljudska prava u Gvatemali 2016. godine; izražava najiskreniju sućut obiteljima i prijateljima svih ubijenih boraca za ljudska prava;

2.  naglašava da je zabrinut da će stalno nasilje i nedostatak sigurnosti negativno utjecati na mogućnost da borci za ljudska prava potpuno i slobodno obavljaju svoje aktivnosti; odaje počast svim borcima za ljudska prava u Gvatemali i traži da se odmah provede neovisna i objektivna istraga gore navedenih i prijašnjih ubojstava; ističe da je aktivno civilno društvo nužno kako bi država, na svim razinama, bolje reagirala te bila odgovornija, uključivija, efikasnija, a samim time imala i veći legitimitet;

3.  pozdravlja napore Gvatemale u borbi protiv organiziranog kriminala te traži da se ti napori pojačaju; prepoznaje izrazito velike poteškoće s kojima se suočava u pružanju sigurnosti i osiguranju slobode svojim građanima u situaciji u kojoj se provodi strukturno nasilje poput onoga koje nastaje zbog narkotika; poziva institucije EU-a i države članice EU-a da Gvatemali pruže tehnička i proračunska sredstva kako bi joj pomogli u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala te da daju prednost takvim naporima u programima bilateralne suradnje;

4.  podsjeća da je potrebno javnu politiku za zaštitu boraca za ljudska prava, kako je 2014. utvrdio Međuamerički sud za ljudska prava; prima na znanje nedavno pokrenut nacionalni dijalog, poziva gvatemalske vlasti da zajamče da se pobrinu da se ta politika izradi u okviru širokog participativnog procesa te da se njome rješavaju strukturni uzroci zbog kojih se pogoršava osjetljiv položaj boraca za ljudska prava; poziva poslovnu zajednicu da pruži podršku tim naporima;

5.  pozdravlja odluku Delegacije EU-a u Gvatemali da financijski doprinese raspravama i konzultacijama o takvom programu te potiče Delegaciju EU-a da nastavi podupirati borce za ljudska prava; poziva nadležna tijela da u bliskoj suradnji s velikim brojem dionika izrade i provedu javnu politiku za zaštitu boraca za ljudska prava te da nastave s reformama kako bi se postiglo neovisno sudstvo, suzbilo nekažnjavanje i konsolidirala vladavina prava;

6.  poziva na hitno i obvezno provođenje mjera predostrožnosti koje je preporučio Međuamerički sud za ljudska prava te poziva vlasti da ponište odluku kojom se jednostrano ukidaju nacionalne mjere predostrožnosti od kojih profitiraju borci za ljudska prava;

7.  podsjeća na rezultate 93 referenduma koja su organizirana u dobroj vjeri 2014. i 2015. godine; podsjeća da je u tijeku participativni proces te poziva gvatemalske vlasti da ubrzaju procedure kako bi se osigurala uspostava nacionalnog mehanizma za slobodna i informirana prethodna savjetovanja, kako je predviđeno Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 169.; poziva gvatemalske vlasti da pokrenu šira društvena savjetovanja u vezi s hidroelektranama, rudarskim projektima i naftnim kompanijama, te poziva institucije EU-a da zajamče da se nikakvom europskom pomoći ili potporom ne promiču ili dopuste razvojni projekti bez ispunjavanja obveze prethodnog, slobodnog i informiranog savjetovanja s autohtonim zajednicama;

8.  pozdravlja inicijativu za reformu pravosudnog sustava koju su izvršna, sudska i zakonodavna vlast predstavile Kongresu kako bi se dalje razvio profesionalni pravosudni sustav utemeljen na efektivnoj neovisnosti sudstva; poziva gvatemalski Kongres da poduzme zajedničke napore kako bi se 2017. u cijelosti zaključila reforma pravosuđa; u tu svrhu poziva gvatemalske vlasti da pravosuđu dodijele dovoljno sredstava i ljudskih resursa, posebno Uredu glavnog tužitelja; podupire važan rad Međunarodnog odbora za borbu protiv nekažnjavanja (CICIG) u Gvatemali;

9.  pozdravlja presudu prvog vijeća Žalbenog suda kojom se potvrđuje da se na zločin genocida i zločine protiv čovječnosti u sudskom postupku protiv bivšeg diktatora Riosa Montta ne primjenjuje zastara, što je prekretnica u borbi protiv nekažnjavanja;

10.  poziva gvatemalsku državu da surađuje u okviru mehanizma Univerzalnog periodičnog pregleda te da poduzme sve odgovarajuće korake kako bi provela njegove preporuke;

11.  traži od Europske unije da pruži potporu Uredu glavnog tužitelja; čvrsto odbacuje bilo kakav pritisak, zastrašivanje i utjecaj kojima se ugrožava neovisnost, pravni pluralizam i objektivnost; potiče gvatemalske vlasti da nastave poticati suradnju između Odjela Ministarstva unutarnjih poslova za analizu napada protiv boraca za ljudska prava i Odjela za ljudska prava u Uredu glavnog tužitelja;

12.  poziva institucije EU-a da rade na sklapanju međunarodno obvezujućih sporazuma kojima će se ojačati poštovanje ljudskih prava, posebno u slučaju poduzeća iz EU-a koja djeluju u trećim zemljama;

13.  poziva one države članice koje to još nisu učinile da ratificiraju Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike; poziva Europsku uniju i njezine države članice da se služe mehanizmima utvrđenima u Sporazumu o pridruživanju i političkom dijalogu kako bi snažno potaknule Gvatemalu da provede ambiciozan program za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv nekažnjavanja; poziva institucije EU-a i države članice da izdvoje dovoljno sredstava i tehničke pomoći za taj zadatak;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, Organizaciji američkih država, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini, vladama i parlamentima država članica, predsjedniku, vladi i parlamentu Republike Gvatemale, SIECA-i i Parlacenu.

 

(1)

SL C 301E, 13.12.2007, str. 257.

(2)

SL C 434, 23.12. 2015., str. 181.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0020.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti