Menettely : 2017/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0156/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0156/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0043

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 48k
15.2.2017
PE598.485v01-00}
PE598.489v01-00}
PE598.492v01-00}
PE598.497v01-00} RC1
 
B8-0156/2017}
B8-0160/2017}
B8-0163/2017}
B8-0168/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

PPE (B8-0156/2017)

ECR (B8-0160/2017)

ALDE (B8-0163/2017)

S&D (B8-0168/2017)


ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francisca Ramirezin tapauksesta  (2017/2563(RSP))


Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francisca Ramirezin tapauksesta  (2017/2563(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta, erityisesti 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä, kansalaisvapauksista ja demokratiasta Nicaraguassa(1) ja 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin tiedottajan 16. elokuuta 2016 antaman julkilausuman, joka koski Nicaraguan viimeaikaista päätöstä erottaa kansalliskokouksen jäseniä, sekä korkean edustajan/varapuheenjohtajan 19. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman Nicaraguan presidentinvaalien lopullisista tuloksista,

–  ottaa huomioon Nicaraguassa 6. marraskuuta 2011 pidettyjä parlamentti- ja presidentinvaaleja tarkkailleen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan kertomuksen,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön 16. lokakuuta 2016 antaman Nicaraguan vaaliprosessia koskevan lausunnon;

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön 20. tammikuuta 2017 antaman Nicaraguaa koskevan raportin;

–  ottaa huomioon vuoden 2012 Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan elokuussa 2013, ja sen ihmisoikeuslausekkeet,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat kesäkuulta 2004,

–  ottaa huomioon kehitysmaiden maapolitiikan laatimista ja suunnittelua koskevan ohjauksen tarjoamiseksi vuonna 2004 annetut EU:n maapolitiikkasuuntaviivat,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1998 antaman julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista (UNDRIP),

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn Kansainvälisen työjärjestön alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen (nro 169), jonka Nicaragua on ratifioinut,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen on oltava olennainen osa EU:n ulkoisesta toimintaa, mukaan lukien Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012;

B.  ottaa huomioon, että demokratia ja oikeusvaltio ovat heikentyneet Nicaraguassa viime vuosina;

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2013 Nicaragua hyväksyi lain nro 840, jolla myönnettiin Nicaraguan halkaisevan merenkulkukanavan satavuotinen käyttöoikeus yksityiselle kiinalaiselle yritykselle HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd:lle (HKND);

D.  ottaa huomioon, että HKND:lle annettiin laissa valtuudet pakkolunastaa maata ja yhtiö vapautettiin paikallisveroista ja kaupankäyntisäännöksistä; ottaa huomioon, että laissa annettiin HKND:lle myös takuut siitä, ettei sopimuksen rikkomisesta aiheutuisi rikosoikeudellisia seuraamuksia;

E.  ottaa huomioon, että 27. marraskuuta ja 1. joulukuuta 2016 mielenosoittajat eri puolilta Nicaraguaa kokoontuivat pääkaupunkiin vastustaakseen merenkulkukanavan rakentamista, sillä se on jättihanke, jonka vuoksi tuhannet pienviljelijät ja alkuperäiskansat kanavahankkeen lähistöltä joutuisivat siirtymään muualle, ja arvostellakseen 6. marraskuuta 2016 pidettyjen presidentinvaalien avoimuuden puutetta; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat kertoivat poliisin käyttäneen kyynelkaasua sekä kumi- ja lyijyluoteja protestoijia vastaan;

F.  ottaa huomioon, ettei mitään tutkimusta ympäristövaikutuksista tehty eikä alkuperäiskansojen ennakkokuulemista järjestetty, mikä on ILO:n yleissopimuksen nro 169 vastaista; ottaa huomioon, että kanavan ehdotettu reitti kulkisi alkuperäisväestön maiden läpi ja 30 000–120 000 alkuperäisväestöön kuuluvaa jouduttaisiin siirtämään;

G.  ottaa huomioon, että tiedejärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että kanava kulkisi Nicaragua-järven läpi ja vaarantaisi Keski-Amerikan suurimman makeanveden lähteen; ottaa huomioon, että tiedejärjestöt ovat pyytäneet Nicaraguan hallitusta keskeyttämään hankkeen, kunnes on tehty riippumattomia tutkimuksia ja niistä on keskusteltu julkisesti;

H.  ottaa huomioon, että maata, järviä ja suvereniteettia puolustavan kansallisen neuvoston koordinaattori Francisca Ramirez esitti joulukuussa 2016 virallisen valituksen Nueva Guineassa tapahtuneista sortotoimista ja hyökkäyksistä; ottaa huomioon, että Francisca Ramirezia on uhkailtu, hänet on pidätetty mielivaltaisesti ja hänen perheenjäseniinsä on kohdistettu väkivaltaisia hyökkäyksiä hänen aktivisminsa vuoksi;

I.  ottaa huomioon, että Nicaraguassa toimittajiin kohdistuu häirintää ja uhkailuja, heitä on vangittu ja he ovat saaneet tappouhkauksia;

J.  ottaa huomioon, että elokuussa 2016 ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoijan Michel Forstin Nicaraguan vierailu peruttiin Nicaraguan hallituksen asettamien esteiden vuoksi;

K.  toteaa, että opposition ehdokkaiden ulkopuolelle jättäminen osoittaa, että vapaiden ja rehellisten vaalien edellytykset eivät selvästikään täyttyneet ja että yhdistymisvapaus, poliittinen kilpailu ja moniarvoisuus ovat selvästi heikentyneet;

L.  toteaa, että tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevä YK:n erityisraportoija kiinnitti huomiota vuoden 2014 yleisen määräaikaisarviointimenettelyn yhteydessä korkeimman oikeuden tuomareiden nimityksiin, joihin kohdistuu voimakasta poliittista vaikuttamista; ottaa huomioon, että vuonna 2013 tehdyt perustuslain muutokset presidentin uudelleen valitsemiseksi tehtiin kiertämällä lainsäädäntöä tavalla, joka ei ollut avoin; toteaa, että Nicaraguan perustuslain 147 pykälässä kielletään presidentin verisukulaisia tai niitä, joiden sukulaisuus perustuu avioliittoon, asettumasta presidentti- tai varapresidenttiehdokkaiksi;

M.  ottaa huomioon, että julkisen sektorin korruptio, mukaan lukien presidentin perheenjäsenet, on edelleen yksi suurimmista haasteista; ottaa huomioon, että viranomaisten lahjominen, laittomat takavarikoinnit sekä tulli- ja veroviranomaisten mielivaltaiset arvioinnit ovat hyvin yleisiä;

1.  ilmaisee huolensa Nicaraguan jatkuvasti heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta ja pitää valitettavana, että valtion viranomaisia lähellä olevat yksityishenkilöt, poliittiset voimat ja elimet ovat kohdistaneet ihmisoikeusjärjestöihin ja niiden jäseniin sekä riippumattomiin toimittajiin ja tiedotusvälineiden edustajiin hyökkäyksiä ja häirintää;

2.  kehottaa hallitusta lopettamaan Francisca Ramirezia ja muita ihmisoikeuksien puolustajia vastaan heidän laillisen toimintansa takia kohdistetun häirinnän ja sortotoimet; kehottaa Nicaraguan viranomaisia lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien vastaisiin rikoksiin syyllistyneiden rankaisematta jättämisen; tukee ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeutta ilmaista protestinsa ilman kostotoimia; kehottaa Nicaraguaa käynnistämään riippumattoman ympäristövaikutuksen arvioinnin ennen jatkotoimiin ryhtymistä ja tekemään koko prosessista julkisen;

3.  kehottaa Nicaraguan hallitusta noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, erityisesti vuonna 2008 allekirjoitettua YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta sekä ILO:n yleissopimusta nro 169;

4.  kehottaa Nicaraguan hallitusta suojelemaan alkuperäiskansojen maita jättihankkeiden rakentamisen vaikutuksilta, sillä ne vaikuttavat heidän alueidensa elämää ylläpitäviin edellytyksiin, asettavat alkuperäisväestön yhteisöt konfliktitilanteisiin ja altistavat heidät väkivallalle;

5.  on erittäin huolissaan siitä, että opposition jäsenet erotettiin Nicaraguan kansalliskokouksesta ja päätöksestä, jolla oppositiopuolueen johtorakennetta muutettiin;

6.  kehottaa Nicaraguaa kunnioittamaan täysimääräisesti demokraattisia arvoja, myös vallanjakoa, ja palauttamaan kaikkien oppositiopuolueiden aseman sallimalla kriittiset äänet poliittisessa järjestelmässä ja yhteiskunnassa yleensä; muistuttaa, että opposition täysimääräinen osallistuminen, oikeuslaitoksen polarisoitumisen vähentäminen, rankaisemattomuuden lopettaminen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ovat olennaisia tekijöitä minkä tahansa demokratian onnistumiselle;

7.  muistuttaa oikeuslaitosjärjestelmän vastaisista laittomista toimista, jotka johtivat presidentin virkakauden rajoitukset poistaviin perustuslain muutoksiin, joiden ansiota Daniel Ortega sai pysyä vallassa vuosikausia;

8.  huomauttaa, että EU:n toimielimet ja Amerikan valtioiden järjestö arvostelivat voimakkaasti vuosina 2011 ja 2016 pidettyjä vaaleja niiden sääntöjenvastaisuuksien vuoksi; panee merkille, että Amerikan valtioiden järjestön kanssa on meneillään vuoropuhelu ja että yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan 28. helmikuuta 2017, minkä olisi parannettava tilannetta;

9.  toteaa, että lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus on erittäin tärkeää demokratialle ja avoimelle yhteiskunnalle; kehottaa Nicaraguan viranomaisia palauttamaan tiedotusvälineiden monimuotoisuuden;

10.  muistuttaa, että Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen valossa Nicaraguaa on muistutettava tarpeesta noudattaa oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joita EU puolustaa ja edistää; kehottaa EU:ta valvomaan tilannetta ja arvioimaan tarpeen mukaan, mihin toimiin olisi mahdollisesti ryhdyttävä;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 89.

(2)

EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 74.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö