Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0156/2017/REV1Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0156/2017/REV1

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi – slučaj Francisce Ramirez

15.2.2017 - (2017/2563(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
PPE (B8-0156/2017)
ECR (B8-0160/2017)
ALDE (B8-0163/2017)
S&D (B8-0168/2017)

Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a


Postupak : 2017/2563(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0156/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0156/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi – slučaj Francisce Ramirez

(2017/2563(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nikaragvi, a posebno onu od 18. prosinca 2008. o napadima na branitelje ljudskih prava, građanskim slobodama i demokraciji u Nikaragvi[1] te onu od 26. studenog 2009.[2],

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 16. kolovoza 2016. o nedavnoj sudskoj odluci u Nikaragvi o razrješenju parlamentarnih zastupnika te izjavu potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 19. studenog 2016. o konačnim rezultatima izbora u Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir izvješće misije EU-a za promatranje izbora u Nikaragvi o praćenju parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Nikaragvi održanih 6. studenog 2011.,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajništva Organizacije američkih država od 16. listopada 2016. o izbornom procesu u Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir izvješće o Nikaragvi glavnog tajništva Organizacije američkih država od 20. siječnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike koji je postignut 2012., a stupio na snagu u kolovozu 2013., uključujući i njegove odredbe o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava iz lipnja 2004.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a za zemljišnu politiku iz 2004. kojima se daju upute za izradu i planiranje zemljišne politike u zemljama u razvoju,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz prosinca 1998.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (UNDRIP),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o autohtonim i plemenskim narodima (br. 169) iz 1989., koju je Nikaragva ratificirala,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da razvoj i jačanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti sastavni dio vanjskih politika EU-a, što se odnosi i na Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike iz 2012.;

B.  budući da se stanje u pogledu demokracije i ljudskih prava proteklih godina u Nikaragvi pogoršalo;

C.  budući da je Nikaragva 2013. donijela Zakon br. 840 kojim se privatnom kineskom poduzeću HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND) daje stogodišnja koncesija za međuoceanski kanal kroz Nikaragvu;

D.  budući da je tim zakonom HKND-u dana ovlast za izvlaštenje zemljišta i da je njime to poduzeće izuzeto od lokalnih poreza i trgovinskih propisa; budući da je njime HKND-u također zajamčeno da neće biti kazneno gonjen zbog kršenja ugovora;

E.  budući da su se između 27. studenog i 1. prosinca u glavnome gradu okupili prosvjednici iz cijele Nikaragve kako bi se suprotstavili izgradnji međuoceanskog kanala, megaprojekta zbog kojega bi tisuće malih poljoprivrednika i pripadnika autohtonih naroda iz područja u okolici trase kanala moglo biti raseljeno, i osudili nedostatnu transparentnost predsjedničkih izbora održanih 6. studenog 2016.; budući da su branitelji ljudskih prava izvijestili da je policija protiv prosvjednika koristila suzavac te gumeno i olovno streljivo;

F.  budući da nije provedena studija utjecaja na okoliš i da nije održano prethodno savjetovanje s autohtonim narodima, što predstavlja kršenje Konvencije MOR-a br. 169; budući da predložena trasa kanala prolazi preko zemljišta autohtonih naroda i da bi zbog nje trebalo raseliti između 30 000 i 120 000 pripadnika autohtonih naroda;

G.  budući da su znanstvene organizacije izrazile zabrinutost zbog činjenice da bi kanal prolazio jezerom Nikaragva, čime se ugrožava najveći srednjoamerički slatkovodni izvor; budući da su znanstvene organizacije zatražile od vlade Nikaragve da obustavi projekt do završetka izrade nezavisnih studija i javne rasprave o njima;

H.  budući da je Francisca Ramirez, koordinatorica Nacionalnog vijeća za obranu zemlje, jezera i suvereniteta, u prosincu 2016. formalno podnijela pritužbu zbog represivnog i agresivnog postupanja u Nueva Guineji; budući da je u znak odmazde za aktivizam Francisca Ramirez izložena zastrašivanju i arbitrarnom privođenju, a članovi njezine obitelji nasilnim napadima;

I.  budući da novinari u Nikaragvi doživljavaju uznemiravanja, zastrašivanja i pritvaranja te da im se upućuju prijetnje smrću;

J.  budući da je u kolovozu 2016. zbog prepreka koje je postavljala vlada Nikaragve otkazan posjet posebnog izvjestitelja UN-a o položaju branitelja ljudskih prava Michela Forsta toj zemlji;

K.  budući da ozbiljno isključivanje oporbenih kandidata jasno upućuje na to da nisu ostvareni uvjeti za slobodne i poštene izbore i da su sloboda udruživanja, političko natjecanje i pluralizam ozbiljno ugroženi;

L.  budući da je posebna izvjestiteljica UN-a za neovisnost sudaca i odvjetnika u sklopu postupka univerzalnog periodičnog pregleda za 2014. skrenula pozornost na imenovanja sudaca Vrhovnog suda koja su pod znatnim utjecajem politike; budući da su ustavne izmjene koje su uvedene 2013. radi ponovnog izbora predsjednika države provedene netransparentnim zaobilaženjem zakona; budući da je člankom 147. ustava Nikaragve osobama u krvnom ili drugom srodstvu s predsjednikom zabranjena kandidatura za položaj predsjednika ili potpredsjednika;

M.  budući da je korupcija u javnom sektoru, u kojoj sudjeluju i članovi obitelji predsjednika, i dalje jedan od najvećih izazova; budući da su podmićivanje javnih službenika te nezakonita pljenidba i arbitrarne procjene koje provode carinske i porezne vlasti uobičajena pojava;

1.  izražava svoju zabrinutost zbog sve lošijeg stanja ljudskih prava u Nikaragvi i žali zbog napada i uznemiravanja usmjerenih na organizacije za ljudska prava i njihove članove te neovisne novinare koje provode pojedinci, političke snage i tijela povezani s državom;

2.  poziva vladu da se suzdrži od uznemiravanja i činova odmazde usmjerenih protiv Francisce Ramirez i drugih branitelja ljudskih prava zbog njihovog legitimnog djelovanja; poziva vlasti Nikaragve da stanu na kraj nekažnjivosti zločina počinjenih nad braniteljima ljudskih prava; podržava pravo branitelja ljudskih prava i boraca za okoliš da svoje nezadovoljstvo izraze bez straha od odmazde; poziva Nikaragvu da prije poduzimanja daljnjih koraka provede nezavisnu studiju utjecaja na okoliš i da osigura javnost cijelog postupka;

3.  poziva vladu Nikaragve da poštuje svoje međunarodno preuzete obveze u pogledu ljudskih prava, a posebno Deklaraciju UN-a o pravima autohtonih naroda potpisanu 2008. i Konvenciju MOR-a br. 169;

4.  poziva vladu Nikaragve da očuva zemlju autohtonih naroda od učinka koji razvoj megaprojekata ima na mogućnost da im njihova područja pruže sredstva za život, s obzirom na to da se zbog njih autohtone zajednice izlažu sukobima i nasilnim djelovanjima;

5.  izuzetno je zabrinut zbog razrješenja oporbenih zastupnika u nacionalnom parlamentu i presude kojom je izmijenjena struktura čelništva oporbene stranke;

6.  poziva Nikaragvu da u potpunosti poštuje demokratske vrijednosti, među ostalim i diobu vlasti, i da svim oporbenim političkim strankama omogući izražavanje kritičkih stajališta unutar političkog sustava i društva u cjelini; podsjeća da su potpuno sudjelovanje oporbe, depolarizacija pravosuđa, kraj nekažnjivosti i neovisno civilno društvo ključni faktori uspjeha svake demokracije;

7.  podsjeća na nezakonite korake kojima su u suprotnosti s pravosudnim sustavom izvršene ustavne promjene kako bi se uklonilo ograničenje broja predsjedničkih mandata i Danielu Ortegi omogućilo da se godinama zadrži na vlasti;

8.  podsjeća da su institucije EU-a i Organizacija američkih država uputili oštre kritike zbog nepravilnosti tijekom izbora 2011. i 2016.; napominje da je trenutačno u tijeku postupak dijaloga s Organizacijom američkih država i da bi memorandum o razumijevanju trebao biti potpisan do 28. veljače 2017., što bi moglo doprinijeti poboljšanju stanja;

9.  potvrđuje da su sloboda tiska i medija ključni elementi demokracije i otvorenog društva; poziva vlasti Nikaragve da ponovno uspostave pluralnost medija;

10.  ističe da, u svjetlu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike, Nikaragvu treba podsjetiti da je potrebno poštovati načela vladavine prave, demokracije i ljudskih prava, kako ih zagovara i promiče EU; poziva EU da prati stanje i da, po potrebi, razmotri moguće poduzimanje mjera;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Organizacije američkih država, Europsko-latinsko-američkoj parlamentarnoj skupštini, Srednjeameričkom parlamentu te vladi i parlamentu Republike Nikaragve.