Postup : 2017/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0156/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0156/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0043

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 50k
15.2.2017
PE598.485v01-00}
PE598.489v01-00}
PE598.492v01-00}
PE598.497v01-00} RC1
 
B8-0156/2017}
B8-0160/2017}
B8-0163/2017}
B8-0168/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8-0156/2017)

ECR (B8-0160/2017)

ALDE (B8-0163/2017)

S&D (B8-0168/2017)


o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (2017/2563(RSP))


Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (2017/2563(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague(1) a uznesenie z 26. novembra 2009(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 16. augusta 2016 o nedávnom súdnom rozhodnutí v Nikarague týkajúcom sa odvolania poslancov parlamentu a na jej vyhlásenie z 19. novembra 2016 o konečných výsledkoch volieb v Nikarague,

–  so zreteľom na správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Nikarague o pozorovaní parlamentných a prezidentských volieb, ktoré sa konali 6. novembra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov (OAS) z 16. októbra 2016 o volebnom postupe v Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov (OAS) a Nikaraguy z 20. januára 2017m

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012, ktorá nadobudla platnosť v auguste 2013, vrátane jej doložiek týkajúcich sa ľudských práv,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ k pôdnej politike z roku 2004 poskytujúce usmernenia pre rozvoj a plánovanie v rozvojových krajinách,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z decembra 1998,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP),

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve z roku 1989 (dohovor MOP č. 169), ktorý Nikaragua ratifikovala,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

B.  keďže stav demokracie a právneho štátu sa v posledných rokoch v Nikarague zhoršil;

C.  keďže Nikaragua prijala v roku 2013 zákon č. 840, ktorým na 100 rokov udelila koncesiu na prieplav naprieč Nikaraguou medzi obidvoma oceánmi súkromnej čínskej spoločnosti HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND);

D.  keďže prijatím tohto zákona získala spoločnosť HKND právomoc vyvlastňovať pozemky a nevzťahujú sa na ňu miestne predpisy týkajúce sa daní a obchodu; keďže tento zákon takisto zaručuje, že za porušenie zmluvy nehrozí spoločnosti HKND žiadny trest;

E.  keďže sa od 27. novembra do 1. decembra 2016 zhromaždili v hlavnom meste demonštranti z celej Nikaraguy, aby vyjadrili nesúhlas s výstavbou prieplavu medzi oceánmi – obrovským projektom, v dôsledku ktorého by mohli byť z oblastí v okolí plánovaného prieplavu vysídlené tisícky malých poľnohospodárov a pôvodného obyvateľstva, a tiež aby odsúdili nedostatočnú transparentnosť počas prezidentských volieb, ktoré sa konali 6. novembra 2016; keďže ochrancovia ľudských práv oznámili, že polícia použila proti demonštrantom slzný plyn a gumené a olovené projektily;

F.  keďže nebola vypracovaná žiadna štúdia o vplyve na životné prostredie a pred začatím projektu sa neuskutočnili konzultácie s pôvodným obyvateľstvom, čo je v rozpore s dohovorom MOP č. 169; keďže plánovaná trasa prieplavu povedie cez územia, na ktorých žije pôvodné obyvateľstvo, v dôsledku čoho by bolo vysídlených od 30 000 do 120 000 príslušníkov pôvodného obyvateľstva;

G.  keďže vedecké organizácie upozorňujú, že prieplav by pretínal jazero Nikaragua, čím bol ohrozený najväčší zdroj sladkej vody v Strednej Amerike; keďže vedecké organizácie požadujú od nikaragujskej vlády, aby tento projekt pozastavila, kým nebudú dokončené nezávislé štúdie a kým o nich neprebehne verejná diskusia;

H.  keďže Francisca Ramirezová, koordinátorka Národnej rady za ochranu zeme, jazera a zvrchovanosti, podala v decembri 2016 oficiálnu sťažnosť proti represiám a prejavom násilia, ku ktorým došlo v meste Nueva Guinea; keďže Franciscu Ramirezovú zastrašujú a bola svojvoľne zadržaná a keďže odplatou za jej aktivizmus boli násilné útoky na jej rodinných príslušníkov;

I.  keďže novinárov v Nikarague prenasledujú, zastrašujú, zadržiavajú a vyhrážajú sa im smrťou;

J.  keďže návšteva Nikaraguy osobitným spravodajcom OSN pre situáciu ochrancov ľudských práv, Michela Forsta, v auguste 2016 bola zrušená z dôvodu prekážok, ktoré zaviedla nikaragujská vláda;

K.  keďže rázne vylúčenie opozičných kandidátov svedčí o tom, že podmienky pre slobodné a spravodlivé voľby neboli splnené a že sloboda združovania, politická súťaž a pluralizmus sú vážne oslabené;

L.  keďže osobitný spravodajca pre nezávislosť sudcov a právnikov upozornil v rámci všeobecného pravidelného postupu preskúmania v roku 2014 na vymenovania sudcov najvyššieho súdu, ktoré sú výrazne politicky motivované; keďže ústavné zmeny z roku 2013 týkajúce sa opakovaného zvolenia do funkcie prezidenta sa uskutočnili netransparentným obídením zákona; keďže v článku 147 nikaragujskej ústavy sa zakazuje kandidovať do funkcie prezidenta alebo viceprezidenta osobám, ktoré sú v pokrvnom alebo príbuzenskom vzťahu s prezidentom;

M.  keďže jedným z najväčších problémov zostáva korupcia vo verejnom sektore, vrátane rodinných príslušníkov prezidenta; keďže podplácanie verejných činiteľov, protiprávne konfiškácie a svojvoľné ohodnocovanie colnými a daňovými orgánmi sú obvyklou praxou;

1.  vyjadruje znepokojenie nad neustálym zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv v Nikarague a odsudzuje útoky a prenasledovanie, ktorým jednotlivci, politické sily a subjekty napojené na štát vystavujú organizácie na ochranu ľudských práv, ich členov a nezávislých novinárov;

2.  naliehavo vyzýva vládu, aby prestala prenasledovať a prijímať odvetné kroky proti Francisce Ramirezovej a iným ochrancom ľudských práv za to, že vykonávajú svoju legitímnu prácu; vyzýva nikaragujské orgány, aby zastavili beztrestnosť tých, ktorí páchajú trestné činy na ochrancoch ľudských práv; podporuje právo ochrancov životného prostredia a ľudských práv na vyjadrenie nesúhlasu bez toho, aby im hrozila odplata; vyzýva Nikaraguu, aby naozaj začala nezávislé posúdenie environmentálneho vplyvu pred tým, ako podnikne ďalšie kroky, a aby celý postup zverejnila;

3.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby plnila svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, najmä Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva podpísanú v roku 2008 a dohovor MOP č. 169;

4.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby chránila zem pôvodného obyvateľstva pred dosahom veľkých projektov výstavby, ktoré majú vplyv na zachovanie života na ich územiach, dostávajú pôvodné obyvateľstvo do konfliktných situácií a vystavujú ho násiliu;

5.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad odvolaním opozičných poslancov Národného zhromaždenia Nikaraguy z funkcie a rozsudkom, ktorý zmenil štruktúru vedenia opozičnej strany;

6.  vyzýva Nikaraguu, aby v plnej miere rešpektovala demokratické hodnoty vrátane deľby moci a aby vrátila všetkým opozičným politickým stranám ich postavenie tým, že umožní vyjadrovanie kritických názorov v rámci politického systému a v spoločnosti všeobecne; pripomína, že neobmedzená účasť opozície, zbavenie súdnictva účinkov polarizácie, ukončenie beztrestnosti a nezávislá občianska spoločnosť sú hlavnými faktormi úspechu každej demokracie;

7.  pripomína nezákonné kroky prijaté v rozpore so systémom súdnictva, ktoré viedli k ústavným zmenám, ktorými sa odstránili časové obmedzenia na výkon funkcie prezidenta, čo Danielovi Ortegovi umožní zostať pri moci celé roky;

8.  zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ a Organizácia amerických štátov pre nezrovnalosti rázne kritizovali voľby, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2011 a 2016; poznamenáva, že v súčasnosti prebieha dialóg s Organizáciou amerických štátov, pričom 28. februára 2017 by sa malo podpísať memorandum o porozumení, čo by mohlo situáciu zlepšiť;

9.  opakuje, že sloboda tlače a médií sú nevyhnutnými prvkami demokracie a otvorenej spoločnosti; vyzýva nikaragujské orgány, aby obnovili pluralitu médií;

10.  poukazuje na to, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a štátmi strednej Ameriky treba Nikaraguu upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavania zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako ich obhajuje a presadzuje EÚ; naliehavo vyzýva EÚ, aby situáciu monitorovala a v prípade potreby zvážila prijatie prípadných krokov;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

(2)

Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia