Proċedura : 2017/2598(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0183/2017

Testi mressqa :

RC-B8-0183/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 16/03/2017 - 6.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0089

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 571kWORD 55k
15.3.2017
PE598.536v01-00}
PE598.539v01-00}
PE598.540v01-00}
PE598.541v01-00}
PE598.542v01-00} RC1
 
B8-0183/2017}
B8-0186/2017}
B8-0187/2017}
B8-0188/2017}
B8-0189/2017} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

PPE (B8-0183/2017)

ALDE (B8-0186/2017)

S&D (B8-0187/2017)

ECR (B8-0188/2017)

Verts/ALE (B8-0189/2017)


dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP))


Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 (2017/2598(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-konvenzjonijiet tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-protokolli fakultattivi tagħhom,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 60/251 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti li tistabbilixxi l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHRC),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Soċjali Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2016 dwar il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijet preċedenti tiegħu dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi r-riżoluzzjonijiet ta' urġenza tiegħu tal-2016 dwar l-Etjopja, il-Korea ta' Fuq, l-Indja, il-Krimea, Hong Kong, il-Każakistan, l-Eġittu, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Pakistan, il-Honduras, in-Niġerja, il-Gambja, il-Djibouti, il-Kambodja, it-Taġikistan, il-Vjetnam, il-Malawi, il-Bahrain, il-Myanmar/Burma, il-Filippini, is-Somalja, iż-Żimbabwe, ir-Rwanda, is-Sudan, it-Tajlandja, iċ-Ċina, il-Brażil, ir-Russja, it-Tibet, l-Iraq, l-Indoneżja, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, il-Burundi, in-Nikaragwa, il-Kuwajt u l-Gwatemala,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 2015(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3(5), 18, 21, 27 u 47 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-2015 tal-UNHRC lill-Assemblea Ġenerali tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-promozzjoni u s-salvagwardja tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem jagħmlu parti mill-acquis etiku u ġuridiku tal-Unjoni Ewropea u huma wieħed mill-pedamenti ewlenin tal-għaqda u tal-integrità Ewropea; billi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi integrat fl-oqsma kollha tal-politika tal-UE;

B.  billi l-UE hija impenjata bis-sħiħ favur il-multilateraliżmu u l-korpi tan-NU fir-rigward tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

C.  billi s-sessjonijiet regolari tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC), il-ħatra ta' Rapporteurs Speċjali, il-mekkaniżmu tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) u l-Proċeduri Speċjali li jittrattaw jew sitwazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż jew kwistjonijiet tematiċi lkoll jikkontribwixxu għall-promozzjoni u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt;

Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU

1.  Jilqa' l-ħidma li saret mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem Zeid Ra'ad Al Hussein u mill-Uffiċċju tiegħu (OHCHR); ifakkar fl-impenn tal-UE li tkompli tappoġġja u tiddefendi l-integrità, l-indipendenza u l-funzjonament tagħha; jilqa' r-rwol li żvolġa l-OHCHR fil-progress tal-kooperazzjoni bejn il-mekkaniżmi internazzjonali u reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem u fl-identifikazzjoni tal-mezzi kif jissaħħaħ ir-rwol tal-"arranġamenti reġjonali" b'rabta mal-istandards universali tad-drittijiet tal-bniedem;

2.  Huwa tal-fehma li l-effikaċja u l-kredibilità tal-UNHRC jiddependu mill-impenn ġenwin tal-membri tiegħu biex jipproteġu l-persuni kollha fil-pajjiżi kollha minn kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-bniedem, skont il-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li jippromwovu l-universalità, l-imparzjalità, l-oġġettività, in-nonselettività, id-djalogu kostruttiv u l-kooperazzjoni; iħeġġeġ il-ħtieġa li tiġi evitata l-polarizzazzjoni tad-dibattitu fl-UNHRC u jinkoraġġixxi djalogu kostruttiv;

3.  Jistieden lill-Istati biex jippermettu lill-esperti indipendenti tal-UNHRC, lir-Rapporteurs Speċjali u lill-esperti tal-OHCHR jinvestigaw l-allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem u biex jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv bil-għan li jirrimedjaw is-sitwazzjoni, jonoraw l-impenji tagħhom lejn il-konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u joffru l-kooperazzjoni sħiħa tagħhom mal-Proċeduri Speċjali tal-UNHRC;

4.  Jinkoraġġixxi lill-Istati kollha jieħdu passi konkreti biex jaġixxu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Eżami Perjodiku Universali (EPU) u jegħlbu n-nuqqasijiet billi jistabbilixxu mekkaniżmu ta' implimentazzjoni u ta' segwitu, inkluż l-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni u mekkaniżmi nazzjonali ta' koordinament;

5.  Ifakkar fl-obbligu tal-Assemblea Ġenerali tan-NU li, meta teleġġi l-membri tal-UNHRC, tqis ir-rispett tal-promozzjoni u tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija min-naħa tal-kandidati; jilqa' d-deċiżjoni tal-UNHRC li titlob li l-Kumitat Konsultattiv tal-UNHRC iħejji rapport ta' valutazzjoni dwar il-progress li sar fl-istabbiliment ta' arranġamenti reġjonali u subreġjonali għall-promozzjoni u għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jirriflettu l-importanza ugwali tad-drittijiet fix-xejriet ta' votazzjoni tagħhom u jtejbu l-koordinament tal-pożizzjonijiet tal-UE f'dan is-sens; jinsisti bil-qawwa li l-UE titkellem b'vuċi waħda u tilħaq pożizzjoni komuni tal-UE meta tivvota fil-UNHRC;

6.  Itenni l-importanza li jiġi żgurat li l-UE tinvolvi ruħha b'mod attiv u konsistenti fil-mekkaniżmi kollha tan-NU fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fit-Tielet Kumitat, fl-Assemblea Ġenerali u fil-UNHRC, sabiex ittejjeb il-kredibilità tagħha; jappoġġja l-isforzi li saru mis-SEAE, mid-Delegazzjonijiet tal-UE fi New York u f'Ġinevra u mill-Istati Membri biex tiżdied ulterjorment il-koerenza tal-UE fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tan-NU;

Prijoritajiet tematiċi

7.  Jissottolinja l-importanza tar-rwol tal-NGOs u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-fatt li d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali jeħtieġ li jiġu protetti f'kull dimensjoni tal-espressjoni tagħhom, inkluż fil-kuntest tat-teknoloġiji l-ġodda; jikkondividi t-tħassib tal-UNHRC rigward ir-rapporti ta' theddid u rappreżalji kontra membri tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u NGOs li kkooperaw mal-UNHRC fil-proċess tal-EPU;

8.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-għadd numeruż u dejjem jiżdied ta' tentattivi biex jiċkien l-ispazju tas-soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' liġijiet kontra t-terroriżmu; jikkundanna kwalunkwe att ta' vjolenza, fastidju, intimidazzjoni jew persekuzzjoni kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-informaturi, il-ġurnalisti jew il-bloggers, kemm jekk online kif ukoll offline; jistieden lill-Istati kollha jippromwovu u jiżguraw ambjent sikur u favorevoli għall-NGOs, is-soċjetà ċivili, il-ġurnalisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża enfasi partikolari fuq il-gruppi vulnerabbli, sabiex ikunu jistgħu joperaw b'mod indipendenti u mingħajr indħil; itenni l-appell tiegħu biex dawk l-Istati li adottaw liġijiet restrittivi kontra organizzazzjonijiet indipendenti li joperaw fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jirrevokawhom;

9.  Jemmen li midja libera, indipendenti u imparzjali tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti essenzjali ta' soċjetà demokratika, fejn dibattiti miftuħa jiżvolġu rwol kruċjali; jappoġġja l-appell għall-ħatra ta' Rappreżentant Speċjali għas-Segretarju Ġenerali tan-NU għas-sikurezza tal-ġurnalisti; jappella biex il-kwistjonijiet tal-libertà ta' espressjoni online, il-libertajiet diġitali u l-importanza ta' internet liberu u miftuħ jitqajmu fil-fora internazzjonali kollha; jappella għat-tnaqqis tad-distakk diġitali u għal aċċess mhux ristrett għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni, kif ukoll għal aċċess mingħajr ċensura għall-internet;

10.  Ifakkar li d-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda għadu jirrappreżenta sfida ewlenija; jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tar-Rapporteur Speċjali dwar id-drittijiet tal-libertà ta' assoċjazzjoni paċifika u ta' għaqda, Maina Kiai; jistieden lill-Istati kollha jqisu r-rapporti b'mod xieraq;

11.  Iħeġġeġ lill-Istati kollha biex mill-aktar fis jirratifikaw il-Protokolli Fakultattivi tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR) li jistabbilixxu mekkaniżmi ta' lment u ta' inkjesta;

12.  Jopponi kull forma ta' diskriminazzjoni u persekuzzjoni fuq kwalunkwe bażi jew status bħar-razza, il-kulur, il-lingwa, ir-reliġjon u t-twemmin, l-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali, l-oriġini soċjali, il-kasta, it-twelid, l-età jew id-diżabilità; jappoġġja l-impenn tal-UE mal-proċeduri speċjali rilevanti, inkluż l-Espert Indipendenti ġdid dwar il-protezzjoni kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru; jitlob lill-UE tkompli tippromwovi b'mod attiv l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni u tiġġieled il-vjolenza u d-diskriminazzjoni fil-konfront tal-individwi kollha;

13.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ħafna nies, b'mod individwali jew b'mod kollettiv, iġarrbu ksur tad-drittijiet tagħhom għal-libertà ta' reliġjon jew twemmin, imwettaq minn Stati jew atturi nonstatali, u li jwassal għal diskriminazzjoni, inugwaljanza u stigmatizzazzjoni; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu miġġielda l-intolleranza u d-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin sabiex jiġi żgurat ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem interdipendenti oħrajn bħal-libertà ta' espressjoni;

14.  Jitlob lill-UE taħdem sabiex tiżgura aktar protezzjoni ta' minoranzi reliġjużi u etniċi kontra l-persekuzzjoni u l-vjolenza u sabiex tħassar liġijiet li jikkriminalizzaw il-blasfemija jew l-apostasija li jservu bħala pretest għall-persekuzzjoni ta' minoranzi reliġjużi u etniċi u ta' persuni li ma jemmnux; jappella għas-sostenn favur il-ħidma tar-Rapporteur Speċjali dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin;

15.  Jitlob bil-qawwa li l-UE tkompli tinsisti dwar tolleranza zero għall-piena tal-mewt u tkompli tfittex li ssaħħaħ l-appoġġ transreġjonali għar-riżoluzzjoni li jmiss tal-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar moratorju fuq il-piena tal-mewt; jilqa' d-deċiżjoni meħuda fl-2015 mir-Repubblika tal-Kongo, mill-Fiġi u mill-Madagaskar li jabolixxu l-piena tal-mewt għad-delitti kollha; jiddeplora l-fatt li reġgħu bdew iseħħu eżekuzzjonijiet f'numru ta' pajjiżi, inklużi l-Bangladesh, il-Bahrain, il-Belarussja, iċ-Chad, l-Indja, l-Indoneżja, il-Kuwajt, l-Oman u s-Sudan t'Isfel; jiddeplora wkoll iż-żieda rappurtata ta' għadd ta' sentenzi tal-mewt mogħtija partikolarment fiċ-Ċina, l-Eġittu, l-Iran, in-Niġerja, il-Pakistan u l-Arabja Sawdija; ifakkar lill-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi li huma firmatarji tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li tipprojbixxi b'mod strett l-użu tal-piena tal-mewt għal delitti li jsiru minn kwalunkwe persuna taħt it-18-il sena;

16.  Iħeġġeġ lill-UE ssemma' leħinha biex tappoġġja l-ħidma tan-NU kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti oħra, eżekuzzjonijiet tal-massa u eżekuzzjonijiet oħra, inkluż għal reati relatati mad-droga, u jitlob li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jintensifika, fil-livelli kollha ta' djalogu u fil-fora kollha, l-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-eżekuzzjonijiet sommarji, it-tortura u trattament ħażin ieħor, bi qbil mal-Linji Gwida tal-Politika tal-UE lejn pajjiżi terzi dwar it-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; jappella għar-ratifika universali u l-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u l-Protokoll Fakultattiv tagħha; jenfasizza l-importanza kritika tal-appoġġ għall-prevenzjoni tat-tortura, inkluż permezz tat-tisħiħ tal-Mekkaniżmi Nazzjonali ta' Prevenzjoni stabbiliti skont il-Protokoll Fakultattiv, u tal-appoġġ kontinwu għar-riabilitazzjoni tal-vittmi tat-tortura;

17.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-persistenza ta' ksur u abbużi gravi tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha; jappoġġja bil-qawwa l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) bħala istituzzjoni prinċipali biex l-awturi ta' reati jagħtu kont ta' għemilhom u biex tgħin lill-vittmi jiksbu ġustizzja abbażi tal-prinċipju ta' komplementarjetà fir-rigward ta' ġenoċidju, delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra; jitlob lill-partijiet kollha jipprovdu appoġġ politiku, diplomatiku, finanzjarju u loġistiku għall-operat ta' kuljum tal-QKI;

18.  Jitlob li l-UE tkompli ssaħħaħ il-ħidma tal-QKI; jinkoraġġixxi djalogu u kooperazzjoni b'saħħithom bejn il-Qorti, in-NU u l-aġenziji tagħha, u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lill-Istati li huma membri tan-NU biex jaderixxu mal-Qorti billi jirratifikaw l-Istatut ta' Ruma u biex jinkoraġġixxu r-ratifika tal-emendi ta' Kampala;

19.  Jikkundanna bl-aktar mod qawwi l-ksur serju li għaddej bħalissa fil-konfront tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment dak ikkawżat mill-ISIS/Daesh u l-attakki minn Boko Haram li għandhom fil-mira lit-tfal, kif ukoll l-attakki l-oħra kollha minn organizzazzjonijiet terroristiċi jew paramilitari kontra ċ-ċivili, partikolarment in-nisa u t-tfal; jiddenunzja l-frekwenza u l-iskala tal-atti tal-qerda tal-patrimonju kulturali u jappella biex jingħata appoġġ għall-isforzi rilevanti mwettqa minn diversi fora tan-NU;

20.  Jikkundanna n-nuqqas ta' rispett tad-dritt umanitarju internazzjonali u jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-rata dejjem tiżdied ta' ħsara liċ-ċivili f'kunflitti armati madwar id-dinja u dwar attakki fatali kontra sptarijiet, skejjel, konvojs umanitarji u miri ċivili oħrajn; jinsisti li tali ksur jiġi kkunsidrat b'mod xieraq fi trattattivi tal-UNHRC speċifiċi għal pajjiż u analiżijiet rilevanti taħt il-mekkaniżmu tal-EPU;

21.  Jitlob li l-UE taħdem b'mod attiv għal inizjattiva dwar rikonoxximent min-NU tal-ġenoċidju kontra minoranzi etniċi u reliġjużi mwettaq mill-hekk imsejjaħ ISIS/Daesh u għat-tressiq quddiem il-QKI ta' każijiet suspettati ta' delitti kontra l-umanità, delitti tal-gwerra u ġenoċidju; jinkoraġġixxi djalogu u kooperazzjoni b'saħħithom bejn il-Qorti, in-NU u l-aġenziji tagħha, u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

22.  Jitlob li l-UE tinkoraġġixxi lill-Istati kollha jqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tal-politiki tal-iżvilupp rispettivi tagħhom u jimplimentaw id-Dikjarazzjoni tan-NU tal-1986 dwar id-Dritt għall-Iżvilupp; jilqa' l-ħatra reċenti mill-UNHRC ta' Rapporteur Speċjali dwar id-dritt għall-iżvilupp, li l-mandat tiegħu jinkludi kontribut għall-promozzjoni, il-ħarsien u r-rispett tad-dritt għall-iżvilupp fil-kuntest tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u ftehimiet internazzjonali oħra ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem għal kulħadd iridu jkunu fattur trasversali fil-kisba tal-għanijiet u l-miri kollha tal-Aġenda 2030;

23.  Jitlob li l-UE tkompli tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u tappoġġja b'mod attiv il-ħidma tal-UN Women u l-inizjattivi ta' integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-attivitajiet u l-programmi tagħha; jappella għal miżuri ta' appoġġ kontinwu li jsaħħu l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet u l-qerda ta' kwalunkwe vjolenza u diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet, inkluża l-vjolenza sessista; jitlob bil-qawwa li l-UE tfittex inizjattivi transreġjonali għall-promozzjoni, il-ħarsien u r-rispett tad-drittijiet tan-nisa u l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi kemm tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing kif ukoll tal-Programm ta' Azzjoni tal-ICPD, u li tibqa' impenjata lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi f'dan il-kuntest;

24.  Ifakkar fl-impenn tal-UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem u l-perspettiva tal-ġeneri f'konformità mar-Riżoluzzjonijiet storiċi 1325 (2000) u 1820 (2008) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; jitlob li l-UE tappoġġja, fuq livell internazzjonali, ir-rikonoxximent tal-valur miżjud tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, fl-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi, fl-għajnuna umanitarja, fir-rikostruzzjoni ta' wara kunflitt u fir-rikonċiljazzjoni sostenibbli;

25.  Jitlob li l-UE tkompli tippromwovi d-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari billi tikkontribwixxi biex tiżgura l-aċċess tat-tfal għall-ilma, is-sanità, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, inkluż f'żoni ta' kunflitt u f'kampijiet tar-rifuġjati, u billi telimina t-tħaddim tat-tfal, ir-reklutaġġ ta' suldati tfal, iċ-ċaħda tal-libertà, it-tortura, it-traffikar, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u ż-żwieġ furzat, l-isfruttament sesswali u prattiki dannużi bħalma hija l-mutilazzjoni ġenitali femminili; jappella għal miżuri li jappoġġjaw u jsaħħu l-isforzi internazzjonali permezz tan-NU biex jintemm l-użu tat-tfal fil-kunflitti armati u biex jiġi indirizzat b'mod aktar effikaċi l-impatt tas-sitwazzjonijiet ta' kunflitt u tas-sitwazzjonijiet ta' wara kunflitt fuq in-nisa u l-bniet; jistieden lill-Istati kollha li huma membri tan-NU jħarsu l-obbligi li jorbtuhom bis-saħħa tat-trattat u l-impenji tagħhom b'rabta mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, adottata fl-1989, sabiex jirrispettaw id-drittijiet tat-tfal kollha fil-ġurisdizzjoni tagħhom irrispettivament mill-istatus legali tagħhom, u mingħajr diskriminazzjoni ta' ebda tip;

26.  Jistieden lill-Istati jippromwovu d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, inklużi l-parteċipazzjoni ugwali u l-inklużjoni soċjali tagħhom; jistieden lill-Istati kollha jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Persuni b'Diżabilità;

27.  Jitlob li l-UE taħdem ma' sħabha fuq l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi miżuri li jinkoraġġixxu aktar Stati jadottaw pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali u jinvolvu ruħhom fil-linji ta' ħidma tal-gruppi ta' ħidma tan-NU u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR); itenni s-sejħa tiegħu lill-Istati kollha, inkluża l-UE, biex ikunu involuti b'mod attiv u kostruttiv fit-tfassil, kemm jista' jkun malajr, ta' strument legalment vinkolanti li, fil-qafas tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem , jirregola l-attivitajiet ta' korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi ta' negozju oħra għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, ir-rimedju u l-għoti ta' aċċess għal rimedju fil-konfront ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem kull meta dan iseħħ;

28.  Jilqa' d-Dikjarazzjoni ta' New York tan-NU għar-Rifuġjati u l-Migranti, li indirizzat il-kwistjoni ta' movimenti kbar ta' rifuġjati u migranti u wasslet għall-adozzjoni ta' patt globali dwar qafas komprensiv ta' rispons għar-rifuġjati u l-impenn li japplika għall-migranti u r-rifuġjati, u li hija mmirata biex issalva l-ħajjiet, tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi, tiġġieled ir-razziżmu u l-ksenofobija, tiġġieled it-traffikar tal-bnedmin, filwaqt li tiżgura r-rikonoxximent u l-protezzjoni ugwali quddiem il-liġi u tiżgura l-inklużjoni fil-pjanijiet ta' żvilupp nazzjonali; jistieden lill-partijiet kollha involuti jiżguraw impenn politiku, finanzjament u atti konkreti ta' solidarjetà b'appoġġ għad-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti, u jfakkar li l-kwistjoni tal-migrazzjoni għandha tkompli tiġi eżaminata fuq skala globali, u mhux biss fuq livell Ewropew; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jassumu rwol ta' tmexxija f'dawn l-isforzi internazzjonali, u jonoraw, f'konformità mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali, l-impenji tagħhom li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem ta' dawk li jfittxu asil, tar-rifuġjati, tal-migranti, u tal-persuni spostati kollha, b'mod partikolari n-nisa, it-tfal u l-gruppi vulnerabbli, inklużi l-persuni b'diżabilità;

 

 

29.  Ifakkar li r-ritorn tal-migranti għandu jsir biss b'rispett sħiħ tad-drittijiet tagħhom, u biss meta l-ħarsien ta' drittijiethom ikun garantit fil-pajjiżi rispettivi tagħhom; jistieden lill-gvernijiet itemmu l-arrest arbitrarju u d-detenzjoni tal-migranti, inklużi l-minorenni; jistieden lill-Istati kollha jieħdu miżuri konkreti fl-aħjar interessi tat-tfal rifuġjati u migranti, abbażi tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u jintroduċu miżuri sabiex isaħħu s-sistemi ta' protezzjoni tat-tfal, inklużi t-taħriġ ta' ħaddiema soċjali u gruppi professjonali oħra u l-ħidma mal-NGOs; jistieden lill-Istati jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom;

30.  Jissottolinja l-importanza tal-promozzjoni tal-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, skont l-Artikolu 21 tat-Trattat ta' Lisbona u d-Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-Unjoni;

31.  Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi adottat approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem jiġi integrat fil-politiki kollha tal-UE, inklużi dawk dwar il-kummerċ, l-investiment, is-servizzi pubbliċi, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-migrazzjoni, kif ukoll fil-politiki ta' sigurtà u ta' difiża komuni tagħha;

32.  Ifakkar li l-koerenza interna u esterna fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem hija essenzjali għall-kredibilità tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi, u jitlob li l-UE tonora l-impenji tagħha f'dan ir-rigward;

Il-Belarussja

33.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-restrizzjonijiet kontinwi fuq il-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda paċifika; jikkundanna l-fastidju u d-detenzjoni ta' ġurnalisti indipendenti u tal-oppożizzjoni u ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna l-użu persistenti tal-piena tal-mewt; jappella għat-tiġdid tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja fil-35 Sessjoni tal-Kunsill, u jistieden lill-gvern jikkoopera bis-sħiħ mar-Rapporteur Speċjali u jimpenja ruħu li jwettaq ir-riformi li messhom ilhom li saru biex jitħarsu d-drittijiet tal-bniedem, fosthom billi jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru mir-Rapporteur Speċjali u mekkaniżmi oħra tad-drittijiet tal-bniedem;

Il-Burundi

34.  Jesprimi t-tħassib l-aktar serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni politika u ta' sigurtà li sejra għall-agħar fil-Burundi u l-għadd dejjem jikber ta' nies li qed jaħarbu mill-pajjiż; jikkundanna l-vjolenza li ilha għaddejja fil-Burundi mill-2015 u li wasslet għal imwiet, tortura u vjolenza mmirata kontra n-nisa, inklużi stupri kollettivi u fastidju; jikkundanna l-priġunerija ta' eluf ta' persuni, l-ispostament furzat ta' mijiet ta' eluf ta' Burundjani, u l-ksur tal-libertà tal-istampa u l-libertà ta' espressjoni, kif ukoll il-prevalenza tal-impunità fir-rigward ta' tali atti; jappoġġja d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-UE, wara l-falliment tad-diskussjonijiet mibdija skont l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou, li jiġi sospiż l-appoġġ finanzjarju dirett lill-amministrazzjoni Burundjana, inkluż l-appoġġ baġitarju, filwaqt li jibqgħu jingħataw appoġġ finanzjarju sħiħ għall-popolazzjoni u l-għajnuna umanitarja permezz ta' mezzi diretti; jappoġġja bis-sħiħ l-istabbiliment ta' Kummissjoni ta' Inkjesta fuq il-Burundi li tidentifika l-allegati awturi tal-ksur u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż, bil-għan li tiġi żgurata responsabilità sħiħa; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jużaw l-influwenza tagħhom biex jiżguraw li l-Burundi jibda jikkoopera bis-sħiħ mal-Kummissjoni ta' Inkjesta u mal-Kunsill u l-mekkaniżmi tiegħu, jinvolvi ruħu b'mod kostruttiv mal-Kummissjoni ta' Inkjesta u jindirizza l-preokkupazzjonijiet serji dwar id-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-awtoritajiet Burundjani jerġgħu jikkunsidraw id-deċiżjoni tagħhom li jirtiraw mill-QKI;

Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK)

35.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-deterjorament persistenti tas-sitwazzjoni tad-drittjiet tal-bniedem fir-RDPK; jistieden lill-Gvern tar-RDPK jonora l-obbligi tiegħu fl-ambitu tal-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem li hu parti għalihom, u jistiednu jiżgura li l-organizzazzjonijiet umanitarji, l-osservaturi indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-RDPK ikollhom aċċess għall-pajjiż u jingħataw il-kooperazzjoni meħtieġa; jistieden lir-RDPK tippermetti l-libertà ta' espressjoni u l-libertà tal-istampa għall-midja nazzjonali u internazzjonali, kif ukoll tagħti liċ-ċittadini kollha tagħha aċċess mingħajr ċensura għall-internet ; jikkundanna bil-qawwa l-użu sistematiku tal-piena tal-mewt fir-RDPK fuq skala kbira; jistieden lill-Gvern tar-RDPK jiddikjara moratorju fuq l-eżekuzzjonijiet kollha, bil-għan li jabolixxi l-piena tal-mewt fil-ġejjieni qrib; jitlob b'insistenza li dawk responsabbli għad-delitti kontra l-umanità mwettqa fir-RDPK jinżammu responsabbli, jitressqu quddiem il-QKI u jiġu soġġetti għal sanzjonijiet immirati; jikkundanna bil-qawwa t-testijiet nukleari bħala provokazzjoni bla bżonn u perikoluża kif ukoll bħala ksur tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u theddida serja għall-paċi u l-istabilità fil-peniżola Koreana u r-reġjun tal-Asja tal-Grigal; jitlob li jiġġedded il-mandat tar-Rapporteur Speċjali; jitlob il-preżentazzjoni tar-rapport tal-grupp ta' esperti lill-Assemblea Ġenerali u lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jirrakkomanda li fir-riżoluzzjoni jiġu inkorporati r-rakkomandazzjonijiet prinċipali dwar ir-responsabilità mir-rapport tal-esperti, inkluż it-tisħiħ tal-kapaċità tal-Uffiċċju ta' Seoul b'kompetenzi ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni, kif ukoll il-ħatra ta' espert ġuridiku fil-qasam kriminali biex ikunu jistgħu jsiru avvanzi fil-qasam tar-responsabilità;

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)

36.  Jikkundanna l-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem li qed jitwettaq b'impunità sħiħa mill-forzi tas-sigurtà u jitlob li dawk responsabbli jwieġbu għal għemilhom; jitlob b'mod speċjali li ssir investigazzjoni bir-reqqa dwar il-vjolenza brutali kontra persuni ċivili fil-Lvant tal-Kongo, inklużi l-istupru tan-nisa u l-iskjavitù tat-tfal; jitlob li jkun hemm estensjoni possibbli tal-mandat tal-Forza għaż-Żamma tal-Paċi tan-NU fil-Lvant tal-Kongo; jistieden lill-Kunsill jikkunsidra li jestendi l-miżuri restrittivi fis-seħħ bħas-sanzjonijiet immirati tal-UE, inklużi l-projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u l-iffriżar tal-assi għal dawk responsabbli għar-repressjoni vjolenti u għall-imminar tal-proċess demokratiku fir-RDK, f'każ ta' aktar vjolenza, hekk kif inhu previst fil-Ftehim ta' Cotonou; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tar-RDK jimplimentaw il-ftehim li ntlaħaq f'Diċembru 2016 u li jorganizzaw elezzjonijiet mhux aktar tard minn Diċembru 2017 bl-appoġġ ta' atturi internazzjonali; jistieden lill-UNHRC ikompli l-iskrutinju tiegħu tar-RDK sa ma jsiru l-elezzjonijiet u sseħħ tranżizzjoni demokratika, u jħeġġeġ lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli biex jinforma lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni fir-RDK meta jkun xieraq u biex jieħu azzjoni aktar b'saħħitha jekk ikun meħtieġ;

Ir-reġjuni Georgjani tal-Abkażja u r-reġjun Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar

37.  Jibqa' mħasseb dwar il-libertà ta' espressjoni, il-libertà tal-midja u n-nuqqas ta' aċċess għar-reġjuni tal-Abkażja u r-reġjun ta' Tskhinvali/l-Ossezja tan-Nofsinhar, li huma t-tnejn okkupati illegalment mir-Russja u fejn il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem għadu mifrux; iħeġġeġ it-tisħiħ tal-kuntatt interpersonali bejn it-territorju kkontrollat minn Tbilisi u ż-żewġ reġjuni okkupati; jappella biex is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Georgia jiġu rrispettati bis-sħiħ, kif ukoll biex l-invjolabilità tal-fruntieri tagħha tiġi rikonoxxuta internazzjonalment; jisħaq fuq il-ħtieġa li r-rifuġjati u l-persuni spostati f'pajjiżhom jirritornaw b'mod sikur u dinjituż fil-post ta' residenza permanenti tagħhom; jistieden lill-Gvern tal-Georgia jieħu miżuri xierqa bil-għan li jiżgura s-segwitu u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-EPU;

Il-Myanmar/Burma

38.  Jinsab imħasseb għall-aħħar dwar ir-rapporti ta' kunflitti vjolenti fit-Tramuntana tal-Istat ta' Rakhine u jiddeplora t-telf ta' ħajjiet, ta' mezzi ta' għajxien u ta' kenn u r-rapporti ta' użu sproporzjonat tal-forza mill-forzi armati tal-Myanmar/Burma; iħeġġeġ lill-forzi militari u tas-sigurtà jwaqqfu minnufih il-qtil, il-fastidju u l-istupri mwettqa kontra l-poplu Rohingya, kif ukoll il-ħruq ta' djarhom; jinsisti li l-Gvern tal-Myanmar/Burma u l-awtoritajiet ċivili tal-Myanmar/Burma jtemmu minnufih id-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni fil-konfront tal-minoranza Rohingya; jappella biex id-drittijiet tal-poplu Rohingya jiġu salvagwardati u biex jiġu garantiti s-sikurezza, is-sigurtà u l-ugwaljanza taċ-ċittadini kollha tal-Myanmar/Burma; jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern tal-Myanmar/Burma li jqiegħed bħala prijorità ewlenija l-paċi u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali; jilqa' t-tħabbira min-naħa tal-Gvern tal-Myanmar/Burma b'rabta mat-twaqqif ta' Kummissjoni ta' Inkjesta dwar il-vjolenza reċenti fl-istat ta' Rakhine; jissottolinja l-ħtieġa ta' prosekuzzjoni xierqa kontra dawk responsabbli u ta' għoti ta' rimedju adegwat għall-vittmi ta' ksur; jistieden lill-Gvern tal-Myanmar/Burma jkompli l-proċess ta' demokratizzazzjoni u jirrispetta l-istat tad-dritt, il-libertà ta' espressjoni u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw mandat imġedded tar-Rapporteur Speċjali dwar il-Myanmar/Burma;

It-Territorji Palestinjani Okkupati (TPO)

39.  Jinsab imħasseb ħafna dwar l-istaġnar persistenti tal-proċess ta' paċi tal-Lvant Nofsani, u jappella biex sforzi kredibbli għall-paċi jerġgħu jinbdew mingħajr dewmien; jinsab imħasseb dwar is-sitwazzjoni umanitarja u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fit-Territorji Palestinjani Okkupati, kif imsemmi fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani(3); jenfasizza l-ħtieġa li jitkompla l-impenn tal-UE u tal-Istati Membri tagħha fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-UNHRC dwar il-ksur u l-abbużi, bħar-riżoluzzjoni tat-3 ta' Lulju 2015 dwar "il-garanzija tar-responsabilità u l-ġustizzja għall-ksur kollu tad-dritt internazzjonali fit-Territorju Palestinjan Okkupat, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant"; jinnota l-investigazzjoni preliminari tal-QKI li tinsab għaddejja bħalissa; itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-QKI u għas-sistema tal-ġustizzja kriminali internazzjonali; ifakkar, f'dan il-kuntest, fil-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem(4), u jistieden lis-SEAE jirrapporta lura lill-Parlament dwar il-qerda u l-ħsarat ikkawżati lill-istrutturi u lill-proġetti ffinanzjati mill-UE; jenfasizza li l-partijiet kollha jridu jkomplu jirrispettaw il-waqfien mill-ġlied f'Gaża, u jitlob biex jintemm l-imblokk; jistieden lill-Iżraeljani u lill-Palestinjani biex jevitaw passi li jistgħu jqanqlu eskalazzjoni ulterjuri, inklużi diskors ta' mibegħda u tixwix fl-arena pubblika, kif ukoll miżuri unilaterali li jistgħu jippreġudikaw ir-riżultat tan-negozjati u jheddu l-vijabilità tas-soluzzjoni ta' żewġ stati; jissottolinja l-fatt li kwalunkwe soluzzjoni dejjiema għall-kunflitt tista' tinkiseb biss f'kuntest reġjonali bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati reġjonali kollha u l-appoġġ tal-komunità internazzjonali;

Is-Sudan t'Isfel

40.  Jistieden lill-partijiet kollha joqogħdu lura milli jwettqu ksur tad-drittijiet tal-bniedem u ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali, inkluż il-ksur li jikkostitwixxi delitt internazzjonali, bħalma huma l-qtil extraġudizzjarju, il-vjolenza mmirata etnikament, il-vjolenza sesswali relatata mal-kunflitti, inkluż l-istupru, kif ukoll il-vjolenza sessista, ir-reklutaġġ u l-użu tat-tfal, l-għajbien imġiegħel u l-arresti u d-detenzjoni arbitrarji; jinnota li l-Gvern tas-Sudan t'Isfel iffirma l-Ftehim ta' Pjan Direzzjonali fis-16 ta' Marzu 2016, u sussegwentement iċċara l-impenji tiegħu rigward l-inklużjoni ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra fid-Djalogu Nazzjonali u dwar it-tkomplija ta' ħarsien ta' kwalunkwe deċiżjoni milħuqa bejn il-firmatarji mill-oppożizzjoni u l-Mekkaniżmu 7+7, il-kumitat ta' tmexxija tad-Djalogu Nazzjonali; jinsisti fuq il-ħtieġa li l-partijiet kollha jirrispettaw l-impenn tagħhom u jappella għal djalogu kontinwu lejn l-istabbiliment ta' waqfien definittiv mill-ġlied; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jestendu l-impenn tagħhom li jappoġġjaw l-isforzi tal-Unjoni Afrikana li twassal għall-paċi fis-Sudan t'Isfel u lill-poplu Sudaniż fit-tranżizzjoni tiegħu lejn demokrazija riformata internament; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jġeddu l-mandat tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fis-Sudan t'Isfel, u jsaħħu r-rwol tagħha bil-għan li jiġu investigati l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u li tiġi identifikata l-vjolenza sesswali; jappoġġja l-integrazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu f'rapport li għandu jitressaq lill-Assemblea Ġenerali u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

Is-Sirja

41.  Jikkundanna bl-aktar mod qawwi l-atroċitajiet u l-ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali mwettqa mir-reġim ta' Assad bl-appoġġ tar-Russja u tal-Iran, kif ukoll l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali mwettqa minn atturi statali u mhux statali, inklużi gruppi terroristiċi armati, b'mod partikolari l-ISIS/Daesh li huwa responsabbli għal delitti li jammontaw għal ġenoċidju, Jabhat Fateh al-Sham/il-Front Al-Nusra u gruppi ġiħadisti oħra; jinsisti li għandha titkompla l-investigazzjoni tal-użu u l-qerda ta' armi kimiċi min-naħat kollha fis-Sirja u jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni tar-Russja u taċ-Ċina li jimblukkaw riżoluzzjoni ġdida tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar l-użu tal-armi kimiċi; itenni l-appell tiegħu għal aċċess umanitarju sħiħ u mingħajr xkiel, u għall-konsegwenzi u r-responsabilità għal dawk ħatja li wettqu delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità; jappoġġja l-inizjattiva tal-UE biex is-sitwazzjoni fis-Sirja tiġi riferuta lill-QKI u jistieden lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jieħu azzjoni f'dan ir-rigward; jappoġġja l-mandat tal-Kummissjoni ta' Inkjesta biex twettaq investigazzjoni speċjali dwar Aleppo, li għandha tiġi rrappurtata lura sa mhux aktar tard mill-34 sessjoni tal-UNHRC f'Marzu u jitlob li r-rapport jitressaq quddiem l-Assemblea Ġenerali u l-Kunsill tas-Sigurtà;

L-Ukrajna

42.  Jiddeplora l-fatt li l-aggressjoni Russa li għadha għaddejja ħolqot sitwazzjoni umanitarja mwiegħra f'Donbas u li organizzazzjonijiet umanitarji Ukreni u internazzjonali mhumiex qed jingħataw aċċess għar-reġjuni okkupati; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-kundizzjonijiet umanitarji diffiċli li qed jiġu ffaċċjati minn aktar minn 1,5 miljun persuna spostati internament; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-vjolenza sesswali kontinwa relatata mal-kunflitti; jinsab imħasseb serjament dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea okkupata mir-Russja, partikolarment dawk tat-Tatari tal-Krimea; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' aktar assistenza finanzjarja tal-UE lill-Ukrajna; itenni l-impenn sħiħ tiegħu favur is-sovranità, l-indipendenza, l-għaqda u l-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment u l-għażla libera u sovrana tagħha li taqbad perkors Ewropew; jistieden lill-partijiet kollha jipproċedu minnufih bir-riintegrazzjoni paċifika tal-peniżola tal-Krimea okkupata fis-sistema ġuridika Ukrena permezz tad-djalogu politiku u f'konformità sħiħa mad-dritt internazzjonali; jistieden lis-SEAE u lill-Kunsill iżidu l-pressjoni fuq il-Federazzjoni Russa biex tgaħti lill-organizzazzjonijiet internazzjonali aċċess għall-Krimea, bl-iskop li jewttqu monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, fid-dawl tal-ksur gravi li għaddej tal-libertajiet fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem fil-peniżola, u bil-għan li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' monitoraġġ internazzjonali permanenti u bbażati fuq il-konvenzjonijiet; jappella, barra minn hekk, għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta' Minsk, u f'dan ir-rigward jappoġġja l-estensjoni tas-sanzjonijiet kontra r-Russja sakemm tiġi rritornata l-Krimea; ifakkar li l-partijiet kollha fil-kunflitt għandhom l-obbligu li jieħdu l-miżuri kollha possibbli biex jipproteġu l-popolazzjoni ċivili taħt il-kontroll tagħhom mill-effetti tal-ostilitajiet; jappoġġja u jħeġġeġ id-Djalogu Interattiv mistenni fl-34 Sessjoni tal-HRC;

Il-Jemen

43.  Jinsab imħasseb ferm dwar is-sitwazzjoni umanitarja katastrofika fil-Jemen; itenni l-impenn tiegħu li jkompli jappoġġja lill-Jemen u lill-poplu Jemenit; jikkundanna l-fatt li l-persuni ċivili jinsabu fil-mira u jinsabu maqbuda f'sitwazzjoni intollerabbli bejn il-partijiet fil-kunflitt li qed jiksru l-dritt internazzjonali umanitarju u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li r-reklutaġġ u l-isfruttament tat-tfal fil-kunflitti armati huma strettament ipprojbiti mid-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali u, f'każijiet ta' reklutaġġ ta' tfal taħt il-ħmistax-il sena għandhom mnejn jikkostitwixxu delitt tal-gwerra; jistieden lill-partijiet kollha jeħilsu minnufih lil dawn it-tfal u jżommu lura milli jirreklutawhom; iħeġġeġ lill-partijiet kollha jnaqqsu t-tensjonijiet u jistabbilixxu waqfien mill-ġlied immedjat u stabbli li jwassal għal soluzzjoni politika, inklużiva u nnegozjata għall-kunflitt; jappoġġja bis-sħiħ, f'dan is-sens, l-isforzi tal-Mibgħut Speċjali tan-NU għall-Jemen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, kif ukoll l-implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 33/16 ta' Ottubru 2016, li titlob lin-NU sabiex taħdem mal-kummissjoni ta' inkjesta nazzjonali indipendenti, u jappoġġja l-isforzi kollha għal investigazzjoni internazzjonali indipendenti sabiex titneħħa l-klima ta' impunità fil-Jemen; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jappoġġjaw l-isforzi kontinwi li jesprimu tħassib dwar il-ksur u l-abbużi fil-Jemen u li jitolbu biex dawn jiġu investigati bir-reqqa u b'mod imparzjali; jinkoraġġixxi l-użu ta' format ta' tgħarrif intersessjonali mill-Kummissarju Għoli sabiex iżomm lill-HRC regolarment informat dwar ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tiegħu;

o

o  o

44.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-71 Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lis-Segretarju Ġenerali tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa.

 

 

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2016)0317.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2016)0502.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2015)0318.

(4)

http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf

Avviż legali - Politika tal-privatezza