Společný návrh usnesení - RC-B8-0193/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0193/2017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Filipínách – případ senátorky Leily M. De Limaové

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke za skupinu ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch za skupinu EFDD


Postup : 2017/2597(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0193/2017
Předložené texty :
RC-B8-0193/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Filipínách – případ senátorky Leily M. De Limaové

(2017/2597(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zejména na usnesení ze dne 15. září 2016[1],

–  s ohledem na prohlášení delegace EU a mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (dříve Evropským hospodářským společenstvím (EHS)), které byly navázány dne 12. května 1964 jmenováním velvyslance Filipín při EHS,

–  s ohledem na statut Filipín jako zakládajícího člena Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního výboru právníků ze dne 28. února 2017,

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, hospodářské, kulturní a politické vztahy,

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. února 2017 byl vydán zatykač na filipínskou senátorku Leilu M. De Limaovou z opoziční Liberální strany na základě obvinění z údajných trestných činů souvisejících s drogami; vzhledem k tomu, že dne 24. února byla senátorka De Limaová zatčena a vzata do vazby; vzhledem k tomu, že bude-li uznána vinnou, hrozí jí trest až 12 let odnětí svobody a vyloučení ze senátu;

C.  vzhledem k tomu, že jsou vážné obavy, že trestné činy, z nichž byla senátorka De Limaová obviněna, jsou téměř kompletně vykonstruované; vzhledem k tomu, že podle mínění Amnesty International je senátorka De Limaová vězněm svědomí;

D.  vzhledem k tomu, že senátorka De Limaová je obhájkyní lidských práv a nejznámější osobností vystupující kriticky proti antidrogové kampani filipínského prezidenta Rodriga Duterteho; vzhledem k tomu, že veřejně odsoudila drogovou válku na Filipínách; vzhledem k tomu, že senátorka De Limaová byla předsedkyní filipínské komise pro lidská práva; vzhledem k tomu, že jsou vážné obavy o bezpečnost senátorky De Limaové; vzhledem k tomu, že je mnoho stížností na údajné mučení ve vazebních věznicích, které nikdo neprošetřuje;

E.  vzhledem k tomu, že dne 19. září 2016 byla senátorka De Limaová odvolána z funkce předsedkyně senátního výboru pro spravedlnost a lidská práva; vzhledem k tomu, že v době, kdy stála v čele komise pro lidská práva, vedla senátorka De Limaová vyšetřování případů údajných poprav bez řádného soudu, jimž padlo za oběť nejméně tisíc podezřelých z obchodu s drogami ve městě Davao v období, kdy byl prezident Duterte jeho starostou; vzhledem k tomu, že po slyšeních před komisí se stala senátorka De Limaová terčem přívalu šikany a zastrašování ze strany státních orgánů a tyto útoky v posledních osmi měsících ještě zesílily;

F.  vzhledem k tomu, že dne 2. března 2017 vydala organizace Human Rights Watch svou zprávu s názvem „Povolení zabíjet: popravy spáchané filipínskou policií za Dutertovy „války proti drogám““, v níž byly zdokumentovány popravy bez řádného soudu během tažení proti překupníkům drog;

G.  vzhledem k tomu, že od nástupu prezidenta Duterteho do funkce dne 30. června 2016 došlo podle zpráv v souvislosti s drogovou kriminalitou k více než 7 000 vražd, které má na svědomí policie a samozvaní strážci zákona; vzhledem k tomu, že prezident Duterte přislíbil, že bude pokračovat ve svém tažení proti drogám až do konce svého funkčního období v roce 2022;

H.  vzhledem k tomu, že v reakci na zabití důstojníků povstalci z komunistické Nové lidové armády (NPA) na jihu Filipín dne 8. března 2017 dal prezident Duterte armádě rozkaz zahájit operace proti povstalcům bez ohledu na vedlejší škody;

I.  vzhledem k tomu, že dne 30. ledna 2017 pozastavila filipínská státní policie protidrogové operace policie poté, co došlo k brutální vraždě, údajně v souvislosti s drogami; vzhledem k tomu, že prezident Duterte nařídil ozbrojeným silám Filipín (AFP), aby tuto proluku v tažení proti drogám nahradily svými operacemi;

J.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a aktivisté a novináři zabývající se na Filipínách touto problematikou, včetně senátorky De Limaové, pravidelně čelí výhrůžkám, pronásledování, zastrašování a kybernetické šikaně; vzhledem k tomu, že ti, kteří takto porušují práva těchto skupin, nejsou nijak stíháni, protože se nevedou žádná řádná vyšetřování; vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 prezident Duterte otevřeně hrozil obráncům lidských práv, že je čeká smrt;

K.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 schválila sněmovna reprezentantů sněmovní zákon č. 4727, kterým se obnovuje trest smrti za trestné činy související s drogami; vzhledem k tomu, že Filipíny byly první zemí v regionu, která zrušila trest smrti, a to v roce 2007; vzhledem k tomu, že v současné době uvažuje administrativa prezidenta Duterteho o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 let na 9 let;

L.  vzhledem k tomu, že v září 2016 se Filipíny znovu ujaly předsednictví ve sdružení ASEAN pro rok 2017;

1.  vyzývá k okamžitému propuštění senátorky Leily M. De Limaové a k tomu, aby jí ve vazbě byla zajištěna náležitá bezpečnost; vyzývá filipínské orgány, aby zajistily spravedlivý soud, přičemž poukazuje na právo na presumpci neviny, a aby ji zprostily všech politicky motivovaných obvinění a přestaly s veškerými dalšími akty jejího pronásledování;

2.  chápe, že miliony lidí na Filipínách jsou negativně zasaženy vysokou mírou závislosti na drogách a jejími následky; ostře odsuzuje nedovolený obchod s drogami a jejich zneužívání na Filipínách; vyzývá vládu, aby učinila boj proti sítím obchodníků s drogami a drogovým baronům svou prioritou a nesoustředila se na vyhledávání drobných uživatelů drog; zdůrazňuje, že tento boj musí jít ruku v ruce s průvodními opatřeními prevence a detoxikace; podporuje vládu v její snaze otvírat nová detoxikační centra;

3.  důrazně odsuzuje velké množství poprav bez řádného soudu, které spáchaly ozbrojené síly a skupiny samozvaných strážců zákona v souvislosti s tažením proti drogám; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; vyjadřuje vážné znepokojení nad důvěryhodnými zprávami o tom, že filipínské policejní složky falšují důkazy, aby odůvodnily popravy bez řádného soudu, a že terčem jejich operací je v převážně většině městská chudina; vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zahájily nestranné a smysluplné vyšetřování těchto poprav a stíhaly pachatele těchto činů a postavily je před soud; žádá EU, aby tato vyšetřování podporovala; vyzývá filipínské orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem předejít dalším popravám;

4.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rétorikou prezidenta Duterteho v reakci na zabití důstojníků dne 8. března 2017 a velice naléhá na filipínské orgány a vojenské síly, aby důsledně dodržovaly mezinárodní humanitární právo, které ukládá specifická omezení všem stranám ozbrojeného konfliktu v tom smyslu, že by měly ušetřit civilní obyvatelstvo a osoby neúčastnící se bojů;

5.  vyzývá EU, aby podpořila záměr Rady OSN pro lidská práva zahájit nezávislé mezinárodní vyšetřování nezákonných poprav a dalších protiprávních aktů na Filipínách v souvislosti s „válkou proti drogám“, kterou vede prezident Duterte;

6.  je hluboce pobouřen rozhodnutím sněmovny reprezentantů znovu zavést trest smrti; vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zastavily probíhající řízení vedoucí k obnovení trestu smrti; připomíná, že EU považuje trest smrti za krutý a nelidský trest, který nepůsobí jako prostředek odrazující od trestné činnosti; vyzývá filipínskou vládu, aby upustila od záměru snížit minimální věkovou hranici trestní odpovědnosti;

7.  vyzývá EU, aby pozorně sledovala případ stíhání senátorky De Limaové;

8.  naléhavě vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů pomáhala vládě Filipín dodržovat její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, zejména prostřednictvím rámcové dohody;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby využila všech dostupných nástrojů k tomu, aby přesvědčila Filipíny, aby učinily přítrž popravám bez řádného soudu v souvislosti s tažením proti drogám, a pokud se v příštích několika měsících situace nijak zásadně nezlepší, aby také učinila procesní kroky k případnému zrušení výhod v rámci systému GSP+;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Filipín, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí sdružení ASEAN.