Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0193/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0193/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Filippiineistä ja senaattori Leila M. De Liman tapauksesta

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2017/2597(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0193/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0193/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Filippiineistä ja senaattori Leila M. De Liman tapauksesta

(2017/2597(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman[1],

–  ottaa huomioon EU:n edustuston sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lehdistötiedottajan julkilausumat,

–  ottaa huomioon Filippiinien ja EU:n diplomaattiset suhteet, jotka solmittiin (silloisen Euroopan talousyhteisön (ETY) kanssa) 12. toukokuuta 1964 Filippiinien ETY-suurlähettilään nimittämisen myötä,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsenenä,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen lakimieskomission 28. helmikuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet;

B.  ottaa huomioon, että Filippiineillä annettiin 23. helmikuuta 2017 pidätysmääräys maan liberaalia oppositiopuoluetta edustavasta senaattori Leila M. De Limasta syytettynä huumeisiin liittyvistä rikoksista; ottaa huomioon, että senaattori De Lima pidätettiin 24. helmikuuta; toteaa, että jos senaattori De Lima todetaan syylliseksi, hänet saatetaan tuomita vankeuteen aina 12 vuodesta elinkautiseen saakka ja hän menettää senaattorin paikkansa;

C.  toteaa, että senaattori De Limaa vastaan nostettujen syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja; toteaa, että Amnesty International katsoo senaattori De Liman olevan mielipidevanki;

D.  toteaa, että senaattori De Lima on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten käynnistämän huumeidenvastaisen kampanjan näkyvin arvostelija; toteaa senaattorin tuominneen avoimesti maassa käytävän huumeidenvastaisen sodan; toteaa, että senaattori De Lima oli Filippiinien ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja; toteaa, että senaattori De Liman turvallisuudesta ollaan hyvin huolissaan; toteaa, että on esitetty lukuisia väitteitä pidätyskeskuksissa tapahtuneesta kiduttamisesta, mutta väitteet eivät ole johtaneet tutkimuksiin;

E.  toteaa, että senaattori De Lima joutui 19. syyskuuta 2016 jättämään senaatin oikeus- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajan tehtävät; toteaa, että toimiessaan ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana De Lima johti tutkimuksia, jotka koskivat epäilyjä noin tuhannen tai vielä useamman huumerikoksista epäillyn laittomista teloituksista Davaon kaupungissa presidentti Duterten tuolloisella pormestarikaudella; toteaa, että senaattori De Lima joutui kuulemisten jälkeen toistuvasti viranomaisten ahdistelemaksi ja pelottelemaksi ja että tällaiset tapaukset ovat pahentuneet kahdeksan viime kuukauden aikana;

F.  toteaa, että Human Rights Watch -järjestö julkaisi 2. maaliskuuta raportin (”License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s War on Drugs”), johon oli dokumentoitu huumeidenvastaisessa kampanjassa tehtyjä laittomia teloituksia;

G.  toteaa, että presidentti Duterten astuttua virkaansa 30. kesäkuuta 2016 maassa on raportoitu yli 7 000:sta poliisien ja järjestyksenvalvontaryhmien tekemästä huumeisiin liittyvästä taposta; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on vannonut jatkavansa huumeidenvastaista kampanjaansa aina presidenttikautensa loppuun saakka, eli vuoteen 2022;

H.  ottaa huomioon, että kommunistiseen Uuteen kansanarmeijaan (NPA) kuuluneiden kapinallisten tapettua 8. maaliskuuta 2017 upseereita Etelä-Filippiineillä presidentti Duterte määräsi armeijan toteuttamaan operaatioita kapinallisia vastaan oheisvahingoista piittaamatta;

I.  ottaa huomioon, että Filippiinien kansalliset poliisivoimat keskeyttivät 30. tammikuuta huumeidenvastaiset operaatiot, kun esille nousi syytöksiä raaoista huumeiden torjuntaan liittyvistä tapoista; ottaa huomioon, että presidentti Duterte käski tämän jälkeen maan asevoimia jatkamaan huumeidenvastaista kampanjaa;

J.  toteaa, että senaattori De Liman ohella Filippiineillä on toistuvasti uhkailtu, häiritty ja peloteltu ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja ja toimittajia, ja he ovat joutuneet nettikiusaamisen uhreiksi; toteaa, että näiden ryhmien oikeuksia loukanneet eivät ole joutuneet vastuuseen, koska asiaa ei ole tutkittu kunnolla; ottaa huomioon, että presidentti Duterte uhkaili avoimesti marraskuussa 2016 tappavansa ihmisoikeuksien puolustajat;

K.  toteaa, että maan edustajainhuone hyväksyi 7. maaliskuuta 2017 lain nro 4727, jolla otetaan uudelleen käyttöön kuolemanrangaistus vakavien huumeisiin liittyvien rikosten yhteydessä; ottaa huomioon, että Filippiinit oli yksi ensimmäisistä alueen maista, joka lakkautti kuolemanrangaistuksen vuonna 2007; toteaa presidentti Duterten hallinnon harkitsevan lainsäädäntöä, jolla rikosoikeudellista vastuuta koskevaa alaikärajaa alennettaisiin viidestätoista vuodesta yhdeksään;

L.  toteaa, että Filippiineistä tuli syyskuussa 2016 ASEANin puheenjohtaja ja että kausi kestää vuoden 2017 ajan;

1.  edellyttää, että senaattori Leila M. De Lima vapautetaan välittömästi ja että hänen turvallisuudestaan huolehditaan asianmukaisesti hänen ollessaan pidätettynä; kehottaa Filippiinien viranomaisia varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, muistuttaa syyttömyysolettamasta ja edellyttää, että kaikista poliittisin perustein nostetuista syytteistä luovutaan ja että senaattorin häirintä lopetetaan;

2.  ymmärtää, että Filippiineillä miljoonat ihmiset kärsivät maassa yleisestä huumeriippuvuudesta ja sen seurauksista; tuomitsee jyrkästi laittoman huumausainekaupan ja huumausaineiden väärinkäytön Filippiineillä; kehottaa hallitusta keskittymään torjumisessa salakuljetusverkostoihin ja huumeparoneihin sen sijaan, että jahdataan pienten määrien käyttäjiä; korostaa, että huumeiden torjunnan ohella tarvitaan ehkäisemistä ja vieroitusta koskevia toimenpiteitä; kannustaa hallitusta jatkamaan toimia uusien vieroitusklinikoiden perustamiseksi;

3.  tuomitsee jyrkästi lukuista laittomat teloitukset, joita aseistetut joukot ja järjestyksenvalvontaryhmät ovat tehneet huumeidenvastaisen kampanjan aikana; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille; on erittäin huolissaan uskottavista raporteista, joiden mukaan Filippiinien poliisi on lavastanut todistusaineistoa oikeuttaakseen laittomat teloitukset, joiden uhreista selvä enemmistö on kaupunkien köyhää väestöä; kehottaa Filippiinien viranomaisia tutkimaan näitä laittomia teloituksia puolueettomasti ja huolellisesti ja saattamaan kaikki niihin syyllistyneet oikeuden eteen; kehottaa EU:ta tukemaan näitä tutkimuksia; kehottaa Filippiinien viranomaisia hyväksymään kaikki tarvittavat toimenpiteet uusien tappojen ehkäisemiseksi;

4.  on erittäin huolissaan presidentti Duterten retoriikasta tämän reagoidessa upseereiden tappamiseen 8. maaliskuuta 2017; kehottaa painokkaasti Filippiinien viranomaisia ja armeijaa noudattamaan tinkimättömästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa asetetaan kaikille aseellisten konfliktien osapuolille tiukkoja vaatimuksia siviilien ja taisteluihin osallistumattomien henkilöiden säästämiseksi;

5.  edellyttää EU:n kannattavan sitä, että YK:n ihmisoikeusneuvosto käynnistää riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen laittomista teloituksista ja muista rikoksista, joita Filippiineillä on tehty presidentti Duterten käydessä sotaansa huumeita vastaan;

6.  on erittäin huolissaan siitä, että maan edustajainhuone on päättänyt ottaa kuolemanrangaistuksen jälleen käyttöön; kehottaa Filippiinien viranomaisia keskeyttämään viipymättä käynnissä olevat menettelyt kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi; palauttaa mieliin, että EU pitää kuolemanrangaistusta julmana ja epäinhimillisenä rangaistuksena, joka ei toimi rikollisen toiminnan pelotteena; kehottaa Filippiinien hallitusta pidättymään rikosoikeudellista vastuuta koskevan alaikärajan alentamisesta;

7.  kehottaa EU:ta seuraamaan tiiviisti senaattori De Liman tapausta;

8.  kehottaa unionia käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä auttaakseen Filippiinien hallitusta noudattamaan sen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, erityisesti puitesopimuksen kautta;

9.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä saadakseen Filippiinit lopettamaan huumeidenvastaisen kampanjan yhteydessä tehdyt laittomat teloitukset, mihin kuuluu toimenpiteiden käynnistäminen GSP+-etuuksien mahdolliseksi poistamiseksi, jos lähikuukausina ei tapahdu mitään konkreettista edistymistä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Filippiinien hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden hallituksille.