Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0193/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0193/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Filipinima – slučaj senatorice Leile M. De Lime

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2017/2597(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0193/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0193/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Filipinima – slučaj senatorice Leile M. De Lime

(2017/2597(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju na Filipinima, a posebno onu od 15. rujna 2016.[1],

–  uzimajući u obzir izjave Delegacije EU-a i glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir diplomatske odnose između Filipina i EU-a (bivša Europska ekonomska zajednica (EEZ)) uspostavljene 12. svibnja 1964. imenovanjem veleposlanika Filipina u EEZ-u,

–  uzimajući u obzir status Filipina kao osnivača Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN),

–  uzimajući u obzir izjavu Međunarodnog povjerenstva pravnika od 28. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR),

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da Filipine i Europsku uniju vežu dugotrajni diplomatski, gospodarski, kulturni i politički odnosi;

B.  budući da je 23. veljače 2017. izdan nalog za uhićenje filipinske senatorice Leile M. De Lime iz oporbene Liberalne stranke pod optužbom za kaznena djela povezana s drogom; budući da je 24. veljače senatorica De Lima uhićena i pritvorena; budući da bi u slučaju osuđujuće presude senatorici De Limi mogla biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od 12 godina pa sve do doživotnog zatvora te bi mogla biti izbačena iz Senata;

C.  budući da postoji ozbiljna zabrinutost da su optužbe za kaznena djela za koja je senatorica De Lima optužena gotovo u potpunosti izmišljene; budući da organizacija Amnesty International senatoricu De Limu smatra zatočenikom savjesti;

D.  budući da se senatorica De Lima zauzima za ljudska prava i da je najistaknutiji kritičar kampanje filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea protiv droge; budući da je otvoreno osudila filipinski rat protiv droge; budući da je senatorica De Lima bila predsjednica filipinskog Povjerenstva za ljudska prava; budući da postoji ozbiljna zabrinutost za sigurnost senatorice De Lime; budući da postoje brojne tvrdnje o mučenju u mjestima pritvora koje ne dovode do otvaranja istraga;

E.  budući da je senatorica De Lima 19. rujna 2016. smijenjena s funkcije predsjednice Odbora Senata za pravosuđe i ljudska prava; budući da je u vrijeme kada je bila na čelu Povjerenstva za ljudska prava senatorica De Lima vodila istragu o navodnim izvansudskim pogubljenjima osumnjičenika za kaznena djela povezana s drogom, kojih je prema procjenama bilo 1 000 ili više, izvršenim u Davau dok je predsjednik Duterte ondje bio gradonačelnik; budući da je nakon saslušanja senatorica De Lima bila izložena snažnoj kampanji uznemiravanja i zastrašivanja od strane vlasti, a ti su se napadi intenzivirali tijekom posljednjih osam mjeseci;

F.  budući da je organizacija Human Rights Watch 2. ožujka 2017. objavila izvješće pod naslovom „Dozvola za ubojstvo: policijska ubojstva na Filipinima u Duterteovom ratu protiv droge”, u kojem su dokumentirana izvansudska pogubljenja povezana s kampanjom protiv droge;

G.  budući da je, otkako je predsjednik Duterte započeo svoj mandat 30. lipnja 2016., zabilježeno više od 7 000 ubojstava povezanih s drogom koje je počinila policija ili građani koji su uzeli pravdu u svoje ruke; budući da je predsjednik Duterte obećao da će nastaviti s kampanjom protiv droge sve do kraja svojeg predsjedničkog mandata 2022.;

H.  budući da je predsjednik Duterte, kao odgovor na ubojstva policajaca koja su 8. ožujka 2017. na jugu Filipina počinili pobunjenici komunističke Nove narodne vojske, naredio vojsci da pokrene operacije protiv pobunjenika bez obzira na kolateralnu štetu;

I.  budući da je filipinska državna policija 30. siječnja 2017. privremeno obustavila policijske operacije protiv droge nakon brutalnog ubojstva navodno počinjenog u okviru kampanje protiv droge; budući da je predsjednik Duterte filipinskim oružanim snagama naredio da preuzmu tu ulogu u kampanji protiv droge;

J.  budući da su borci za ljudska prava, aktivisti i novinari na Filipinima, uključujući senatoricu De Limu, izloženi stalnim prijetnjama, uznemiravanju, zastrašivanju i internetskom zlostavljanju; budući da oni koji krše prava tih skupina ne odgovaraju za svoja djela zbog činjenice da se ne provode prave istrage; budući da je predsjednik Duterte u studenom 2016. otvoreno zaprijetio da će ubiti borce za ljudska prava;

K.  budući da je Zastupnički dom 7. ožujka 2017. odobrio prijedlog zakona 4727 kojim bi se ponovno uvela smrtna kazna za teška kaznena djela povezana s drogom; budući da su Filipini bili prva zemlja u regiji koja je 2007. ukinula smrtnu kaznu; budući da vlada predsjednika Dutertea trenutačno razmatra mogućnost donošenja zakonodavstva kojim bi se minimalna dob za kaznenu odgovornost snizila sa sadašnjih 15 na 9 godina;

L.  budući da su Filipini u rujnu 2016. ponovno preuzeli predsjedanje ASEAN-om za 2017.;

1.  traži da se senatorica Leila M. De Lima smjesta oslobodi i da joj se, dok je u pritvoru, pruži odgovarajuća sigurnost; poziva filipinske vlasti da joj osiguraju pravedno suđenje, podsjećajući na pravo na pretpostavku nedužnosti, da odbace sve politički motivirane optužbe protiv nje i da obustave svako daljnje uznemiravanje usmjereno protiv nje;

2.  shvaća da visoka razina ovisnosti o drogama i njezine posljedice negativno utječu na milijune ljudi na Filipinima; oštro osuđuje trgovinu drogom i zloporabu droga na Filipinima; poziva vladu da borbi protiv krijumčarskih mreža i velikih dilera da prednost pred hvatanjem malih potrošača; ističe da ta borba mora istodobno biti popraćena mjerama prevencije i detoksikacije; podržava vladu u njezinim nastojanjima da otvori nove centre za detoksikaciju;

3.  oštro osuđuje velik broj izvansudskih pogubljenja koja su počinile oružane snage i skupine vigilanata u kontekstu kampanje protiv droge; izražava sućut obiteljima žrtava; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog vjerodostojnih izvješća u kojima se navodi da filipinska policija krivotvori dokaze kako bi opravdala izvansudska pogubljenja i da su žrtve tih pogubljenja velikom većinom siromašno urbano stanovništvo; poziva filipinske vlasti da smjesta provedu nepristrane i učinkovite istrage o izvansudskim pogubljenjima i da sve počinitelje kazneno gone i privedu pravdi; poziva EU da podupre te istrage; poziva filipinske vlasti da donesu sve potrebne mjere kako bi se spriječila daljnja ubojstva;

4.  izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s retorikom predsjednika Dutertea nakon ubojstva policajaca 8. ožujka 2017. i snažno apelira na filipinske vlasti i vojsku da se strogo pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava kojim se za sve strane oružanog sukoba nameću posebna ograničenja u smislu zaštite civila i osoba koje nisu borci;

5.  poziva EU da podrži pokretanje, u okviru Vijeća UN-a za ljudska prava, neovisne međunarodne istrage o protupravnim pogubljenjima i drugim kršenjima prava na Filipinima u kontekstu „rata protiv droge” predsjednika Dutertea;

6.  izrazito je zabrinut zbog odluke Zastupničkog doma da se ponovno uvede smrtna kazna; poziva filipinske vlasti da smjesta obustave aktualni proces ponovnog uvođenja smrtne kazne; podsjeća na to da EU smrtnu kaznu smatra okrutnim i nečovječnim oblikom kažnjavanja koji ne odvraća od kriminalnog ponašanja; poziva filipinsku vladu da ne snizi minimalnu dob za kaznenu odgovornost;

7.  poziva EU da pomno prati slučaj senatorice De Lime;

8.  apelira na EU da se koristi svim raspoloživim instrumentima kako bi pomogao vladi Filipina da se pridržava svojih međunarodnih obveza u području ljudskih prava, ponajprije u sklopu Okvirnog sporazuma;

9.  apelira na Komisiju da se koristi svim raspoloživim instrumentima kako bi uvjerila Filipine da prekinu izvansudska pogubljenja povezana s kampanjom protiv droge, uključujući, ako u sljedećih nekoliko mjeseci ne bude znatnijeg napretka, postupovne korake u cilju mogućeg ukidanja povlastica u okviru sustava OSP+;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Filipina, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za ljudska prava te vladama država članica ASEAN-a.