Procedūra : 2017/2597(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0193/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0193/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/03/2017 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0088

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 427kWORD 54k
15.3.2017
PE598.546v01-00}
PE598.550v01-00}
PE598.552v01-00}
PE598.555v01-00}
PE598.556v01-00}
PE598.558v01-00}
PE598.559v01-00} RC1
 
B8-0193/2017}
B8-0197/2017}
B8-0199/2017}
B8-0222/2017}
B8-0223/2017}
B8-0225/2017}
B8-0226/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B8-0193/2017)

Verts/ALE (B8-0197/2017)

EFDD (B8-0199/2017)

S&D (B8-0222/2017)

GUE/NGL (B8-0223/2017)

ALDE (B8-0225/2017)

PPE (B8-0226/2017)


dėl Filipinų – senatorės Leilos M. de Limos atvejis (2017/2597(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok PPE frakcijos vardu
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke ECR frakcijos vardu
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Filipinų – senatorės Leilos M. de Limos atvejis (2017/2597(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Filipinuose, ypač į 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į diplomatinius Filipinų ir ES (anksčiau vadintos Europos ekonomine bendrija (EEB)) santykius, kurie buvo užmegzti 1964 m. gegužės 12 d. paskiriant Filipinų ambasadorių EEB,

–  atsižvelgiant į Filipinų kaip Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalies steigėjos statusą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 28 d. Tarptautinės teisininkų komisijos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimą dėl partnerystės ir bendradarbiavimo,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Filipinus ir ES sieja ilgalaikiai diplomatiniai, ekonominiai, kultūriniai ir politiniai santykiai;

B.  kadangi 2017 m. vasario 23 d. dėl Filipinų senatorės, opozicinės liberalų partijos atstovės Leilos M. de Limos buvo išduotas arešto orderis kaltinant ją su narkotikais susijusiais nusikaltimais; kadangi vasario 24 d. senatorė L. M. de Lima buvo suimta ir sulaikyta; kadangi, jei bus nuteista, senatorei L. M. de Limai gali būti skirta nuo 12 metų iki įkalinimo iki gyvos galvos bausmė ir ji gali būti pašalinta iš Senato;

C.  kadangi yra rimtų įtarimų, jog praktiškai visi kaltinimai senatorei L. M. de Limai yra suklastoti; kadangi, organizacijos „Amnesty International“ nuomone, senatorė L. M. de Lima yra sąžinės kalinė;

D.  kadangi senatorė L. M. de Lima yra žmogaus teisių gynėja ir aktyviausia Filipinų prezidento Rodrigo Dutertes kampanijos prieš narkotikus kritikė; kadangi ji atvirai pasmerkė Filipinų kovą su narkotikais; kadangi senatorė L. M. de Lima buvo Filipinų žmogaus teisių komisijos pirmininkė; kadangi senatorės L. M. de Limos saugumas kelia didelį susirūpinimą; kadangi yra daug pranešimų apie kankinimus sulaikymo vietose, tačiau šie atvejai nėra tiriami;

E.  kadangi 2016 m. rugsėjo 19 d. senatorė L. M. de Lima buvo pašalinta iš Senato Teisingumo ir žmogaus teisių komiteto pirmininkės pareigų; kadangi per savo vadovavimo Žmogaus teisių komisijai laikotarpį senatorė L. M. de Lima atliko tyrimą dėl įtariamų neteisminių egzekucijų, kurios, kaip manoma, buvo įvykdytos 1 000 ar dar daugiau įtariamų narkotikų vartotojų Davao mieste, kol jo meras buvo dabartinis prezidentas R. Duterte; kadangi pasibaigus klausymams senatorę L. M. de Limą užgriuvo valdžios institucijų vykdytų persekiojimų ir bauginimų lavina, o per pastaruosius aštuonis mėnesius šie išpuoliai tik stiprėjo;

F.  kadangi 2017 m. kovo 2 d. organizacija „Human Rights Watch“ paskelbė ataskaitą „License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs’“ („Licencija žudyti. Filipinų policijos žudymai R. Dutertes kare su narkotikais“), kurioje dokumentais pagrindžiamos neteisminės egzekucijos, susijusios su kampanija prieš narkotikus;

G.  kadangi nuo 2016 m. birželio 30 d., kai prezidentas R. Duterte pradėjo eiti pareigas, buvo pranešta apie daugiau kaip 7 000 su narkotikais susijusių policijos ir tvarkdarių įvykdytų nužudymų; kadangi prezidentas R. Duterte pažadėjo tęsti savo kovą su narkotikais iki pat prezidento kadencijos pabaigos 2022 m.;

H.  kadangi atsakydamas į tai, kad 2017 m. kovo 8 d. Filipinų pietuose Komunistų naujosios liaudies partijos (NPA) sukilėliai nužudė pareigūnų, prezidentas R. Duterte nurodė kariuomenei vykdyti kovos su sukilėliais operacijas nekreipiant dėmesio į netiesioginę žalą;

I.  kadangi 2017 m. sausio 30 d. Filipinų nacionalinė policija laikinai nutraukė kovos su narkotikais operacijas po to, kai vienas asmuo buvo brutaliai nužudytas per tokią operaciją; kadangi prezidentas R. Duterte nurodė Filipinų ginkluotosioms pajėgoms užpildyti šią spragą kovoje su narkotikais;

J.  kadangi žmogaus teisių gynėjai, aktyvistai ir žurnalistai, įskaitant senatorę L. M. de Limą, Filipinuose nuolat susiduria su grasinimais, bauginimais, persekiojimais ir patyčiomis kibernetinėje erdvėje; kadangi šių visuomenės grupių teisių pažeidėjai nėra traukiami atsakomybėn, nes nėra atliekama tinkamų tyrimų; kadangi 2016 m. lapkričio mėn. prezidentas R. Duterte atvirai pagrasino nužudyti žmogaus teisių gynėjus;

K.  kadangi 2017 m. kovo 7 d. Atstovų rūmai patvirtino teisės aktą Nr. 4727, kuriuo už stambius su narkotikais susijusius nusikaltimus grąžinama mirties bausmė; kadangi Filipinai buvo pirmoji regiono šalis, 2007 m. panaikinusi mirties bausmę; kadangi šiuo metu prezidento R. Dutertes administracija svarsto teisės aktą, kuriuo siekiama sumažinti baudžiamosios atsakomybės amžių nuo 15 iki 9 metų;

L.  kadangi 2016 m. rugsėjo mėn. Filipinai perėmė pirmininkavimą ASEAN 2017 m.;

1.  ragina nedelsiant išlaisvinti senatorę Leilą M. de Limą ir užtikrinti tinkamą jos saugumą sulaikymo metu; ragina Filipinų valdžios institucijas užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą nepamirštant teisės į nekaltumo prezumpciją, panaikinti visus politinio pobūdžio kaltinimus prieš ją ir nutraukti bet kokį tolesnį jos persekiojimą;

2.  supranta, kad Filipinuose milijonai žmonių patiria neigiamą poveikį dėl labai paplitusios narkomanijos ir jos pasekmių; griežtai smerkia prekybą ir piktnaudžiavimą narkotikais Filipinuose; ragina vyriausybę teikti prioritetą kovai su prekybos narkotikais tinklais ir „narkotikų baronais“, o ne gaudyti smulkius narkotikų vartotojus; pabrėžia, kad ši kova turi būti vykdoma lygiagrečiai su prevencijos ir detoksikacijos priemonėmis; palankiai vertina tai, kad vyriausybė siekia atidaryti naujų detoksikacijos centrų;

3.  griežtai smerkia tai, kad vykdant kovą su narkotikais ginkluotosios pajėgos ir tvarkdarių grupės įvykdė daugybę neteisminių egzekucijų; reiškia užuojautą aukų šeimoms; reiškia didelį susirūpinimą dėl daugelio patikimų pranešimų apie Filipinų policijos pajėgų vykdomą įkalčių klastojimą siekiant pateisinti neteismines egzekucijas, taip pat dėl to, kad aukomis dažniausiai tampa neturtingi miestiečiai; ragina Filipinų valdžios institucijas nedelsiant imtis nešališkų ir prasmingų šių neteisminių egzekucijų tyrimų ir patraukti nusikalstamą veiką įvykdžiusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn bei siekti teisingumo; ragina ES remti tokius tyrimus; ragina Filipinų valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių, kad nebebūtų vykdomi tolesni žudymai;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl prezidento R. Dutartes pareiškimų po to, kai 2017 m. kovo 8 d. buvo nužudyta pareigūnų, ir primygtinai ragina Filipinų valdžios institucijas ir karines pajėgas griežtai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, pagal kurią visoms ginkluoto konflikto šalims taikomi aiškūs apribojimai siekiant apsaugoti civilius ir nekariaujančius asmenis;

5.  ragina ES remti JT Žmogaus teisių tarybos nepriklausomą tarptautinį Filipinų prezidento R. Dutertes karo su narkotikais pretekstu įvykdytų neteisėtų žudymų ir kitų pažeidimų tyrimą;

6.  yra labai susirūpinęs dėl Atstovų rūmų sprendimo grąžinti mirties bausmę; ragina Filipinų valdžios institucijas nedelsiant sustabdyti visas su mirties bausmės grąžinimu susijusias procedūras; primena, kad ES laiko mirties bausmę žiauria ir nehumaniška bausme, kuri neatgraso nuo nusikalstamo elgesio; ragina Filipinų vyriausybę nebemažinti baudžiamosios atsakomybės amžiaus;

7.  ragina ES atidžiai stebėti bylos prieš senatorę L. M. de Limą raidą;

8.  primygtinai ragina ES pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant padėti Filipinų vyriausybei paisyti savo tarptautinių prievolių žmogaus teisių srityje, visų pirma įgyvendinant pagrindų susitarimą;

9.  primygtinai ragina Komisiją pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant įtikinti Filipinus nutraukti kovos su narkotikais pretekstu vykdomas neteismines egzekucijas, o jei per pastaruosius kelis mėnesius nebus padaryta pastebimos pažangos, imtis procedūrinių veiksmų siekiant galbūt panaikinti BLS+ prekybos lengvatas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Filipinų vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ASEAN valstybių narių vyriausybėms.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0349.

Teisinė informacija - Privatumo politika