Procedūra : 2017/2597(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0193/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0193/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 16/03/2017 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0088

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 579kWORD 52k
15.3.2017
PE598.546v01-00}
PE598.550v01-00}
PE598.552v01-00}
PE598.555v01-00}
PE598.556v01-00}
PE598.558v01-00}
PE598.559v01-00} RC1
 
B8-0193/2017}
B8-0197/2017}
B8-0199/2017}
B8-0222/2017}
B8-0223/2017}
B8-0225/2017}
B8-0226/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8-0193/2017)

Verts/ALE (B8-0197/2017)

EFDD (B8-0199/2017)

S&D (B8-0222/2017)

GUE/NGL (B8-0223/2017)

ALDE (B8-0225/2017)

PPE (B8-0226/2017)


par Filipīnām — senatores Leila M. De Lima lieta (2017/2597(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok PPE grupas vārdā
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke ECR grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Filipīnām — senatores Leila M. De Lima lieta De Lima (2017/2597(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Filipīnās, īpaši 2015. gada 15.  maija rezolūciju(1),

–  ņemot vērā ES delegācijas un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) runaspersonas paziņojumus,

–  ņemot vērā diplomātiskās attiecības starp Filipīnām un ES (iepriekš Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK)), kuras tika izveidotas 1964. gada 12. maijā līdz ar Filipīnu vēstnieka Eiropas Ekonomikas kopienā iecelšanu,

–  ņemot vērā Filipīnu statusu, kura ir Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dibinātāja,

–  ņemot vērā Starptautiskās Juristu komisijas 2017. gada 28. februāra paziņojumu,

–  ņemot vērā Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Filipīnām un ES jau sen ir nodibinātas diplomātiskās, ekonomiskās, kultūras un politiskās attiecības;

B.  tā kā 2017. gada 23. februārī tika izdots apcietināšanas orderis pret Filipīnu senatori Leila M. De Lima, kura pārstāv opozīcijas partiju, pamatojoties uz apsūdzībām par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām; tā kā 24. februārī senatore De Lima tika arestēta un ievietota ieslodzījuma vietā; tā kā, ja senatore De Lima tiks notiesāta, viņai var draudēt sods no 12 gadiem brīvības atņemšanas līdz mūža ieslodzījumam un izraidīšana no Senāta;

C.  tā kā pastāv nopietnas bažas, ka apsūdzības pret senatori De Lima ir gandrīz pilnībā safabricētas; tā kā organizācija „Amnesty International” uzskata senatori De Lima par ieslodzīto viņas pārliecības dēļ;

D.  tā kā senatore De Lima ir cilvēktiesību aizstāve un Filipīnu prezidenta Rodrigo Dutertes narkotiku apkarošanas kampaņas viena no lielākajām kritizētājām; tā kā viņa ir atklāti nosodījusi Filipīnu karu pret narkotikām; tā kā senatore De Lima bija Filipīnu Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja; tā kā pastāv nopietnas bažas par senatores De Lima drošību; tā kā ir saņemtas daudzas sūdzības par spīdzināšanām apcietinājuma vietās, kuras netiek izmeklētas;

E.  tā kā 2016. gada 19. septembrī senatori De Lima atcēla no Senāta Tieslietu un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājas amata; tā kā laikā, kad senatore De Lima bija Cilvēktiesību komisijas vadītāja, viņa īstenoja izmeklēšanu par iespējamu aptuveni 1000 vai vairāk tādu cilvēku nogalināšanu Davao bez tiesas sprieduma, kuri turēti aizdomās par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām, kamēr prezidents R. Duterte bija Davao pilsētas mērs; tā kā pēc nopratināšanām senatore De Lima tika pakļauta virknei vajāšanu un iebiedēšanu no iestāžu puses un tā kā iepriekšējo astoņu mēnešu laikā šie uzbrukumi ir pastiprinājušies;

F.  tā kā organizācija Human Rights Watch 2017. gada 2. martā nāca klajā ar ziņojumu „Licence nogalināšanai — Filipīnu policijas veiktās nogalināšanas R. Dutertes „karā pret narkotikām””, kurā dokumentētas nogalināšanas bez tiesas sprieduma saistībā ar narkotiku apkarošanas kampaņu;

G.  tā kā kopš prezidenta R. Dutertes stāšanās amatā 2016. gada 30. jūnijā ziņots par vairāk nekā 7000 ar narkotikām saistītu policijas un kārtībsargu īstenotām nogalināšanām; tā kā prezidents R. Duterte ir solījis turpināt narkotiku apkarošanas kampaņu līdz prezidenta pilnvaru termiņa beigām 2022. gadā;

H.  tā kā, reaģējot uz nemiernieku no komunistu grupējuma New People’s Army (NPA) 2017. gada 8. martā veiktajām virsnieku nogalināšanām Filipīnu dienvidos, prezidents R. Duterte pavēlēja armijai īstenot pret nemierniekiem vērstas operācijas, ignorējot netiešo kaitējumu;

I.  tā kā 2017. gada 30. janvārī Filipīnu valsts policija uz laiku apturēja narkotiku apkarošanas operācijas pēc tam, kad policija, iespējams, bija īstenojusi brutālas nogalināšanas narkotiku apkarošanas nolukā; tā kā prezidents R. Duterte Filipīnu Bruņotajiem spēkiem (AFP) pavēlējis aizpildīt šo robu narkotiku apkarošanas kampaņā;

J.  tā kā cilvēktiesību aizstāvji, aktīvisti un žurnālisti, tostarp Filipīnu senatore De Lima, regulāri saskaras ar draudiem, vajāšanu, iebiedēšanu un kiberiebiedēšanu; tā kā tie, kas pārkāpuši šo grupu tiesības, netiek saukti pie atbildības, ņemot vērā to, ka netiek veikta pienācīga izmeklēšana; tā kā 2016. gada novembrī prezidents R. Duterte atklāti draudēja nogalināt cilvēktiesību aizstāvjus;

K.  tā kā Pārstāvju palāta 2017. gada 7. martā ir apstiprinājusi šīs palātas Likumu Nr. 4727, ar kuru atjauno nāvessodu par nopietniem narkotiku jomā izdarītajiem noziegumiem; tā kā Filipīnas bija viena no pirmajām valstīm reģionā, kura 2007. gadā atcēla nāvessodu; tā kā prezidenta R. Dutertes administrācija pašlaik izskata tiesību akta projektu par minimālā kriminālatbildības vecuma samazināšanu no 15 līdz 9 gadiem;

L.  tā kā Filipīnas 2016. gada septembrī atsāka ASEAN prezidentūru 2017. gadam,

1.  prasa nekavējoties atbrīvot senatori Leila M. De Lima un garantēt viņai atbilstošu drošību, kamēr viņa atrodas apcietinājumā; aicina Filipīnu varas iestādes nodrošināt taisnīgu tiesu, atgādinot par tiesībām uz nevainīguma prezumpciju, atsaukt visas politiski motivētās apsūdzības un izbeigt jebkādas turpmākas vajāšanas pret viņu;

2.  saprot, ka Filipīnās miljoniem cilvēku ir negatīvi ietekmējusi augsta līmeņa narkotiskā atkarība un tās sekas; stingri nosoda narkotiku tirdzniecību un narkomāniju Filipīnās; aicina valdību par prioritāti noteikt cīņu pret cilvēku tirdzniecības tīkliem un narkotiku baroniem, tā vietā, lai vajātu maza mēroga patērētājus; uzsver, ka šī cīņa ir jāapvieno ar profilakses un detoksikācijas pasākumiem; atbalsta valdību tās centienos atvērt jaunus detoksikācijas centrus;

3.  stingri nosoda lielo nogalināšanu skaitu bez tiesas sprieduma un bruņoto spēku un kārtības grupējumu darbību, kas saistītas ar narkotiku apkarošanas kampaņām; izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm; pauž dziļas bažas par saņemtajiem ticamajiem ziņojumiem par to, ka Filipīnu policija vilto pierādījumus, lai attaisnotu sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma, un ka tas galvenokārt skar ārkārtīgi nabadzīgos pilsētu iedzīvotājus; aicina Filipīnu varas iestādes nekavējoties veikt objektīvas un pamatotas izmeklēšanas par šādiem nogalināšanas gadījumiem bez tiesas sprieduma, sākt kriminālvajāšanu un saukt pie atbildības visus vainīgos; aicina ES atbalstīt šādas izmeklēšanas; aicina Filipīnu valsts iestādes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu vēl vairāk nogalināšanu;

4.  pauž nopietnas bažas par prezidenta R. Dutertes retoriku, reaģējot uz virsnieku nogalināšanu 2017. gada 8. martā, un kategoriski mudina Filipīnu iestādes un militāros spēkus nelokāmi ievērot starptautiskās humanitārās tiesības, kas paredz īpašas prasības visām bruņotajā konfliktā iesaistītajām pusēm saudzēt civiliedzīvotājus un personas, kas konfliktā neiesaistās;

5.  aicina ES atbalstīt ANO Cilvēktiesību padomes neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par nelikumīgajām nogalināšanām un citu vardarbību Filipīnās saistībā ar prezidenta R. Dutertes „karu pret narkotikām”;

6.  pauž dziļu satraukumu par Pārstāvju palātas lēmumu atjaunot nāvessodu; aicina Filipīnu varas iestādes nekavējoties pārtraukt notiekošās procedūras nāvessoda atjaunošanai; atgādina, ka ES nāvessodu uzskata par nežēlīgu un necilvēcīgu sodu, kas nedarbojas kā līdzeklis atturēšanai no noziedzīgas rīcības; aicina Filipīnu valdību atturēties no minimālā vecuma pazemināšanas, kuru sasniedzot iestājas kriminālatbildība;

7.  aicina ES cieši uzraudzīt lietu, kas ierosināta pret senatori De Lima;

8.  mudina ES izmantot visus pieejamos instrumentus, lai atbalstītu Filipīnu valdību tās starptautisko saistību cilvēktiesību jomā, īpaši saistību saskaņā ar pamatnolīgumu, ievērošanā;

9.  mudina Komisiju izmantot visus pieejamos līdzekļus, apsverot iespēju atcelt VPS+ preferences, lai pārliecinātu Filipīnu izbeigt nāvessodus izpildi bez tiesas sprieduma, kas saistīti ar narkotiku apkarošanas kampaņu, tostarp, ja turpmāko mēnešu laikā nav panākti ievērojami uzlabojumi, procesuālas darbības;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Filipīnu valdībai un parlamentam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un ASEAN dalībvalstu valdībām.

 

 

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0349.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika