Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0193/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0193/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

15.3.2017 - (2017/2597(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B8-0193/2017)
Verts/ALE (B8-0197/2017)
EFDD (B8-0199/2017)
S&D (B8-0222/2017)
GUE/NGL (B8-0223/2017)
ALDE (B8-0225/2017)
PPE (B8-0226/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2597(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0193/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0193/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

(2017/2597(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Filipínach, najmä na uznesenie z 15. septembra 2016[1],

–  so zreteľom na vyhlásenia delegácie EÚ a hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK),

–  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ (predtým s Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS)) nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním veľvyslanca Filipín pri EHS,

–  so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej komisie právnikov z 28. februára 2017,

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Filipíny a EÚ majú dlhotrvajúce diplomatické, hospodárske, kultúrne a politické vzťahy;

B.  keďže 23. februára 2017 bol vydaný zatykač na filipínsku senátorku Leilu M. De Limovú z opozičnej liberálnej strany kvôli obvineniu z údajných trestných činov súvisiacich s drogami; keďže 24. februára senátorku De Limovú zatkli a uväznili; keďže v prípade uznania viny by senátorka De Limová mohla byť odsúdená na trest od 12 rokov až po doživotný trest odňatia slobody a vylúčená zo senátu;

C.  keďže existujú vážne obavy, že trestné činy, z ktorých bola senátorka De Limová obvinená, sú takmer úplne umelo vykonštruované; keďže organizácia Amnesty International považuje senátorku De Limovú za väzenkyňu svedomia;

D.  keďže senátorka De Limová je obhajkyňou ľudských práv a najznámejšou kritičkou protidrogovej kampane filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho; keďže otvorene odsúdila filipínsku drogovú vojnu; keďže senátorka De Limová bola predsedníčkou filipínskej komisie pre ľudské práva; keďže existujú vážne obavy o bezpečnosť senátorky De Limovej; keďže existujú početné sťažnosti na mučenie vo väzniciach, v súvislosti s ktorými sa nevedú vyšetrovania;

E.  keďže 19. septembra 2016 bola senátorka De Limová zbavená svojej funkcie predsedníčky výboru senátu pre spravodlivosť a ľudské práva; keďže senátorka De Limová počas svojho pôsobenia vo funkcii vedúcej výboru pre ľudské práva viedla vyšetrovanie údajných mimosúdnych popráv približne 1 000 alebo viac osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti v meste Davao v období, keď bol prezident Duterte starostom tohto mesta; keďže po týchto vypočúvaniach sa senátorka De Limová stala terčom obťažovania a zastrašovania zo strany orgánov a tieto útoky sa zintenzívnili v priebehu posledných ôsmich mesiacov;

F.  keďže 2. marca 2017 organizácia Human Rights Watch zverejnila správu s názvom „License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs“ (Licencia na zabíjanie: vraždy vykonávané filipínskou políciou v Duterteho „vojne proti drogám“), v ktorej zdokumentovala mimosúdne popravy súvisiace s protidrogovou kampaňou;

G.  keďže odvtedy, ako prezident Duterte 30. júna 2016 nastúpil do funkcie, bolo nahlásených vyše 7 000 vrážd súvisiacich s drogami, ktoré spáchali príslušníci polície a ozbrojených skupín; keďže prezident Duterte prisľúbil pokračovať vo svojej protidrogovej kampani až do konca svojho prezidentského funkčného obdobia v roku 2022;

H.  keďže v reakcii vraždy dôstojníkov povstalcami z komunistickej „New People’s Army“ (NPA – Novej ľudovej armády), ktoré boli spáchané na juhu Filipín 8. marca 2017, nariadil prezident Duterte armáde viesť protipovstalecké operácie bez ohľadu na vedľajšie škody;

I.  keďže 30. januára 2017 filipínska národná polícia dočasne pozastavila protidrogové operácie polície po brutálnej vražde, ktorá bola údajne spáchaná v rámci protidrogovej vojny; keďže prezident Duterte filipínskym ozbrojeným silám nariadil vyplniť túto medzeru v protidrogovej kampani;

J.  keďže obhajcovia ľudských práv, aktivisti a novinári pôsobiaci na Filipínach vrátane senátorky De Limovej pravidelne čelia hrozbám, obťažovaniu, zastrašovaniu a kybernetickému šikanovaniu; keďže tí, ktorí porušujú práva týchto skupín, nie sú braní na zodpovednosť z dôvodu, že sa nevykonávajú riadne vyšetrovania; keďže v novembri 2016 sa prezident Duterte obhajcom ľudských práv otvorene vyhrážal smrťou;

K.  keďže 7. marca 2017 snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona č. 4727, ktorým sa opätovne zavádza trest smrti za závažné trestné činy súvisiace s drogami; keďže Filipíny boli prvou krajinou v regióne, ktorá v roku 2007 zrušila trest smrti; keďže kancelária prezidenta Duterteho v súčasnosti zvažuje zavedenie právnych predpisov o znížení minimálneho veku trestnej zodpovednosti z 15 na 9 rokov;

L.  keďže Filipíny v septembri 2016 opätovne prevzali predsedníctvo združenia ASEAN na rok 2017;

1.  vyzýva na okamžité prepustenie senátorky Leily M. De Limovej a na to, aby jej bola zaistená dostatočná bezpečnosť, pokým je vo väzbe; vyzýva filipínske orgány, aby zabezpečili spravodlivý proces, pričom pripomína právo na prezumpciu neviny, a aby zrušili všetky politicky motivované obvinenia voči nej a ukončili akékoľvek ďalšie obťažovanie namierené proti nej;

2.  chápe, že na Filipínach sú milióny ľudí negatívne ovplyvnených vysokou úrovňou drogovej závislosti a jej následkami; dôrazne odsudzuje obchodovanie s drogami a zneužívanie drog na Filipínach; vyzýva vládu, aby sa prednostne zaoberala bojom proti sieťam obchodníkov s drogami a drogovým magnátom, a nie pátraním po malých spotrebiteľoch; zdôrazňuje, že tento boj musí byť sprevádzaný opatreniami na prevenciu a detoxifikáciu; podporuje vládu v jej úsilí o otvorenie nových detoxifikačných centier;

3.  dôrazne odsudzuje vysoký počet mimosúdnych popráv zo strany ozbrojených síl a ozbrojených skupín týkajúcich sa protidrogovej kampane; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; vyjadruje vážne znepokojenie nad dôveryhodnými správami o tom, že filipínska polícia falšuje dôkazy, aby odôvodnila mimosúdne popravy, a že terčom sú prevažne chudobní obyvatelia miest; vyzýva filipínske orgány, aby okamžite uskutočnili nestranné a zmysluplné vyšetrovanie týchto mimosúdnych popráv a aby stíhali a postavili pred súd všetkých páchateľov; vyzýva EÚ, aby takéto vyšetrovanie podporovala; vyzýva filipínske orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu zabíjaniu;

4.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s vyjadreniami prezidenta Duterteho v reakcii na vraždy dôstojníkov z 8. marca 2017 a dôrazne nalieha na filipínske orgány a vojenské jednotky, aby prísne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, ktoré všetkým stranám ozbrojeného konfliktu ukladá osobitné obmedzenia s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo a tých, čo sa nezúčastňujú na bojoch;

5.  vyzýva EÚ, aby v rámci Rady OSN pre ľudské práva podporila zriadenie nezávislého medzinárodného vyšetrovania týkajúceho sa nezákonného zabíjania a iného porušovania práva zo strany Filipín v súvislosti s „vojnou proti drogám“ prezidenta Duterteho;

6.  je hlboko znepokojený rozhodnutím snemovne reprezentantov opätovne zaviesť trest smrti; vyzýva filipínske orgány, aby okamžite zastavili prebiehajúce konania, ktorých cieľom je obnoviť trest smrti; pripomína, že EÚ považuje trest smrti za krutý a neľudský trest, ktorý nedokáže odradiť od trestnej činnosti; vyzýva filipínsku vládu, aby upustila od zníženia minimálneho veku trestnej zodpovednosti;

7.  vyzýva EÚ, aby pozorne sledovala prípad týkajúci sa senátorky De Limovej;

8.  naliehavo vyzýva EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a pomohla vláde Filipín s dodržiavaním jej medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, najmä prostredníctvom rámcovej dohody;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje s cieľom presvedčiť Filipíny, aby skoncovali s mimosúdnymi popravami v súvislosti s protidrogovou kampaňou, a to aj – v prípade neexistencie akýchkoľvek podstatných zlepšení v najbližších niekoľkých mesiacoch – procesné kroky s cieľom prípadného zrušenia preferencií v rámci VSP+;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Filipín, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov združenia ASEAN.