Διαδικασία : 2017/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0237/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0237/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0102

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 199kWORD 59k
10.4.2017
PE598.577v01-00}
PE598.582v01-00} RC1
 
B8-0237/2017}
B8-0241/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE (B8-0237/2017)

GUE/NGL (B8-0241/2017)


σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))


Guy Verhofstadt coordinateur et président du groupe ALDE
Manfred Weber président du groupe PPE
Gianni Pittella président du groupe S&D
Philippe Lamberts, Ska Keller coprésidents du groupe Verts/ALE
Gabriele Zimmer président du groupe GUE/NGL
Danuta Maria Hübner présidente de la commission des affaires constitutionnelles

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 παράγραφος 5, 4 παράγραφος 3 και 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2), σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(3), και σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολογεί τη διαδικασία βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Συνθήκες δεν θα ισχύουν πλέον σε αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα είναι ένα πρωτοφανές και λυπηρό γεγονός δεδομένου ότι ποτέ πριν δεν είχε αποσυρθεί ένα κράτος μέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αποχώρηση πρέπει να ρυθμιστεί κατά εύτακτο τρόπο ώστε να μην επηρεάσει αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολίτες της και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενεργεί για την προστασία των συμφερόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα ενός κράτους μέλους το να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καθήκον όλων των υπόλοιπων κρατών μελών να ενεργούν ενωμένα σε υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ακεραιότητάς της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, αφενός, και της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών (ΕΕ-27), αφετέρου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου για τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και θα αποτελέσει επίσης τη βάση για την αξιολόγηση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της διαδικασίας διαπραγματεύσεων και οποιασδήποτε συμφωνίας συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως ότου αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει στη γνωστοποίησή του της 29ης Μαρτίου 2017 την πρόθεσή του να τεθεί εκτός της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στην ίδια γνωστοποίηση ότι η μελλοντική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιλαμβάνει συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ή η συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και/ή την τελωνειακή ένωση θα ήταν η βέλτιστη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ των 27· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν είναι δυνατόν για όσο διάστημα η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρεί τις αντιρρήσεις της στις τέσσερις ελευθερίες και στις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνείται να προβεί σε γενική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, και επιθυμεί να διεξάγει τη δική της εμπορική πολιτική·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση «σχετικά με μια νέα ρύθμιση για το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που προσαρτάται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19 Φεβρουαρίου 2016, είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη στο σύνολό της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με στόχο την παροχή νομικής σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών και να προσφέρουν ένα σαφές όραμα για το μέλλον για τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκληση της γνωστοποίησης πρέπει να υπόκειται σε προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-27, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαδικαστικό τέχνασμα ούτε καταχρηστικά σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι ισχύοντες όροι συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς μια συμφωνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε αυτομάτως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019, και μάλιστα με άτακτο τρόπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβανομένης της πλειοψηφίας των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας ψήφισαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ιδίως την ανησυχία του για τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία και τις μελλοντικές της σχέσεις με την Ιρλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η διασφάλιση της ειρήνης και, ως εκ τούτου, η διατήρηση της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής» σε όλα τα μέρη της, υπενθυμίζοντας ότι επιτεύχθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης, όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που εξέδωσε στις 13 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία(5)·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να αναγκάσει την ΕΕ των 27 και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις σημερινές προκλήσεις και να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον τους και τις προσπάθειές τους να καταστήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο αποτελεσματικό, πιο δημοκρατικό και πιο κοντινό στους πολίτες· υπενθυμίζει τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό, το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, η Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, και οι προτάσεις της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, της 17 Ιανουαρίου 2017, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για αυτό τον προβληματισμό·

1.  αναγνωρίζει τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η οποία επισημοποιεί την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  ζητεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η συμφωνία αποχώρησης και οποιεσδήποτε πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ πολύ πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019·

4.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης μπορεί να συναφθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ισχύει και για κάθε ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για οποιεσδήποτε τυχόν μεταβατικές ρυθμίσεις·

Γενικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις

5.  αναμένει ότι, για να εξασφαλιστεί η ομαλή έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να διεξαχθούν με καλή πίστη και πλήρη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα δικαιώματά του ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αποχώρησης και, ως εκ τούτου, θα εξακολουθεί επίσης να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές·

6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της Ένωσης αν το Ηνωμένο Βασίλειο άρχιζε, πριν από την αποχώρησή του, διαπραγματεύσεις για πιθανές εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες· τονίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη προς την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχει συνέπειες, μεταξύ των οποίων τον αποκλεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από τις διαδικασίες για εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε άλλους τομείς πολιτικής, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να διαμορφώνει τη νομοθεσία, τις δράσεις, τις στρατηγικές ή τις κοινές πολιτικές της Ένωσης, κατά τρόπο που να ευνοεί τα δικά του συμφέροντα ως αποχωρούντος κράτους μέλους, παρά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΕ-27·

7.  προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε διμερής συμφωνία μεταξύ ενός ή περισσότερων από τα παραμένοντα κράτη μέλη και του Ηνωμένου Βασιλείου, στους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ των 27, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας αποχώρησης και/ή επηρεάζουν τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήταν, επίσης, σε αντίθεση με τις Συνθήκες· προειδοποιεί επιπλέον ότι κάτι τέτοιο θα ίσχυε ιδίως για οποιαδήποτε διμερή συμφωνία ή/και κανονιστική ή εποπτική πρακτική που θα μπορούσε για παράδειγμα να συνδέεται με οποιαδήποτε προνομιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βάρος του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης ή με το καθεστώς πολιτών της ΕΕ-27 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αντιστρόφως·

8.  πιστεύει ότι η εντολή και οι διαπραγματευτικές οδηγίες που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις θέσεις και τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ-27, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ιρλανδίας, δεδομένου ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  ελπίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεσπίσουν μια μελλοντική σχέση δίκαιη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα και ισορροπημένη ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετάσχει στην εσωτερική αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την τελωνειακή ένωση· θεωρεί ότι ένα κράτος που αποχωρεί από την Ένωση δεν μπορεί να απολαύει παρόμοιων ευεργετημάτων με αυτά που απολαύει ένα κράτος μέλος της Ένωσης, και, ως εκ τούτου, ανακοινώνει ότι δεν θα παράσχει συγκατάθεση σε καμιά συμφωνία που θα αντέβαινε σε αυτή την αρχή·

10.  επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση συνεπάγεται την αποδοχή των τεσσάρων ελευθεριών, τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικές εισφορές στον προϋπολογισμό και τήρηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να τιμήσει όλες τις νομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της αποχώρησής του και μετά·

12.  σημειώνει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την οργάνωση των διαπραγματεύσεων που καθορίζονται στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, καθώς και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15 Δεκεμβρίου 2016· εκφράζει ικανοποίηση για τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως διαπραγματευτή της Ένωσης και τον εκ μέρους της Επιτροπής διορισμό του Michel Barnier ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

Αλληλουχία των διαπραγματεύσεων

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να αφορούν τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14.  συμφωνεί ότι εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας αποχώρησης, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  επισημαίνει ότι μια συμφωνία σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας μπορεί να συναφθεί μόνον από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Συμφωνία αποχώρησης

16.  δηλώνει ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να συνάδει με τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

17.  είναι της γνώμης ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για τα ακόλουθα σημεία:

•  το νομικό καθεστώς των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και λοιπές διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματά τους·

•  τη διευθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

•  τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

•  την αποσαφήνιση του καθεστώτος των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών θα είναι ο νόμιμος διάδοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών·

•  το θέμα της ασφάλειας δικαίου για νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών·

•  τον ορισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της αρμόδιας αρχής για την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης·

18.  απαιτεί τη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ των 27 που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει στην ΕΕ των 27, και είναι της γνώμης ότι κατά τις διαπραγματεύσεις πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντά τους· απαιτεί, επομένως, το καθεστώς και τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διέπονται από τις αρχές της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας, της αποφυγής των διακρίσεων, και απαιτεί επιπλέον την προστασία της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και του πλαισίου επιβολής του· τονίζει ότι οιαδήποτε υποβάθμιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία, περιλαμβανομένων των διακρίσεων κατά πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων διαμονής τους, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης·

19.  τονίζει ότι ένας εφάπαξ δημοσιονομικός διακανονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει των ετήσιων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις νομικές ευθύνες του που απορρέουν από εκκρεμείς υποχρεώσεις, καθώς και να περιέχει πρόβλεψη για στοιχεία εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου·

20.  αναγνωρίζει ότι στη συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ιδιαίτερη θέση της νήσου της Ιρλανδίας και τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει· ζητεί μετ’ επιτάσεως να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας· υποστηρίζει σθεναρά, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί συνέχεια και σταθερότητα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθεί μια σκλήρυνση των διαδικασιών στα σύνορα·

Μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο

21.  έχει λάβει γνώση τη γνωστοποίηση της 29ης Μαρτίου 2017 και της Λευκής Βίβλου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union (Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και η νέα εταιρική σχέση του με την Ένωση)»·

22.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι ισορροπημένη και σφαιρική και να υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών αμφότερων των μερών, επομένως πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διαπραγμάτευσή της· τονίζει ότι θα πρέπει να καλύπτει τομείς κοινών συμφερόντων, σεβόμενη παράλληλα την ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης, περιλαμβανομένης της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων και της αυτονομίας της Ένωσης· επισημαίνει ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα της Ένωσης «να συνάπτει σύνδεση η οποία συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις και ειδικές διαδικασίες» θα μπορούσε να προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο για μία αντίστοιχη μελλοντική σχέση·

23.  δηλώνει ότι, ανεξαρτήτως της έκβασής τους, οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συμψηφισμό μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, αφενός, και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης, αφετέρου·

24.  τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου εξαρτάται από τη συνεχή τήρηση, εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, των προτύπων που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης μεταξύ άλλων για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τον θεμιτό ανταγωνισμό, το εμπόριο και τα κοινωνικά δικαιώματα, και ιδίως τις διασφαλίσεις εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ·

25.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία θα περιείχε αποσπασματικές ή τομεακές διατάξεις, μεταξύ άλλων για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που θα παρείχαν σε επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμησιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και/ή στην τελωνειακή ένωση· επισημαίνει ότι, μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει καθεστώς τρίτης χώρας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης·

26.  επισημαίνει ότι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει να συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το πράξει ως τρίτη χώρα, το οποίο συνεπάγεται κατάλληλες δημοσιονομικές εισφορές και εποπτεία από την υφιστάμενη έννομη τάξη· θα χαιρέτιζε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε διάφορα προγράμματα, όπως το Erasmus·

27.  σημειώνει ότι πολλοί πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων που απολαύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ των 27 με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή στα πλαίσια του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης, σεβόμενη απολύτως τις αρχές της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων·

Μεταβατικές ρυθμίσεις

28.  πιστεύει ότι μεταβατικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και τη συνέχεια είναι δυνατό να συμφωνηθούν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, μόνο εάν περιέχουν τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για αμφότερα τα μέρη και διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση τυχόν νομικών ζητημάτων· πιστεύει επιπλέον ότι οποιεσδήποτε τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να έχουν αυστηρά περιορισμένη διάρκεια, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, και αυστηρά περιορισμένη εμβέλεια, καθώς δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν υποκατάστατο της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζητήματα για την ΕΕ των 27 και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

29.  ζητεί να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα συμφωνία σχετικά με τη μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και η διαδικασία μετεγκατάστασης να ξεκινήσει αμέσως μόλις αυτό καταστεί πρακτικά εφικτό·

30.  επισημαίνει ότι ίσως είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

31.  πιστεύει ότι δεν απαιτείται αναθεώρηση όσον αφορά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αλλά ότι οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΕ των 27 θα πρέπει να ξεκινήσουν πάραυτα τις εργασίες για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του ζητήματος των ιδίων πόρων·

32.  δεσμεύεται να ολοκληρώσει εγκαίρως τις νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με την εκλογική διαδικασία με βάση την πρότασή του κατά το άρθρο 223 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επισυνάπτεται στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6)· επιπροσθέτως, και λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ του παρόντος ψηφίσματος, πιστεύει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη δημιουργία μίας νέας σχέσης μαζί του, τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με τα θεσμικά όργανα, χρειάζεται να ενισχύσουν την παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης και να ξεκινήσουν εις βάθος διοργανικές διαβουλεύσεις για το μέλλον της·

Τελικές διατάξεις

33.  διατηρεί το δικαίωμα να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου, και, εάν κριθεί απαραίτητο, να εγκρίνει και άλλα ψηφίσματα, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένα θέματα ή τομεακά ζητήματα, υπό το φως της προόδου ή μη των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

34.  αναμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του το παρόν ψήφισμα όταν εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές του για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και ορίσει τις γενικές θέσεις και αρχές που θα επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

35.  είναι αποφασισμένο να καθορίσει την τελική θέση του για τη συμφωνία ή τις συμφωνίες βάσει της αξιολόγησης που θα διενεργηθεί με γνώμονα το περιεχόμενο του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου μελλοντικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

°

°  °

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0294.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0048.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050.

(5)

ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 9.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου