Postup : 2017/2646(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0245/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0245/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0125

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 362kWORD 48k
5.4.2017
PE598,.586v01-00}
PE598.587v01-00}
PE603.677v01-00}
PE603.678v01-00}
PE603.679v01-00} RC1
 
B8-0245/2017}
B8-0246/2017}
B8-0249/2017}
B8-0250/2017}
B8-0251/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8-0245/2017)

S&D (B8-0246/2017)

Verts/ALE (B8-0249/2017)

ALDE (B8-0250/2017)

PPE (B8-0251/2017)


o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (2017/2646(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich (2017/2646(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na svoje uznesenia z 23. októbra 2012(1), z 13. júna 2013 o dodržiavaní zásad právneho štátu v Rusku(2) a z 13. marca 2014 o Rusku: odsúdení protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja(3), svoje odporúčanie z 2. apríla 2014, svoje uznesenia z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku(4), z 15. januára 2015 o Rusku, najmä o prípade Alexeja Navaľného(5), z 12. marca 2015 o vražde ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a stave demokracie v Rusku(6) a z 24. novembru 2016 o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku(7),

–  so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 29, ktorým sa chráni sloboda prejavu, a článok 31, ktorý zahŕňa právo na pokojné zhromažďovanie, a na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré má Rusko ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN,

–  so zreteľom na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré vzniklo v roku 2010 v Rostove na Done, a na záväzok vedúcich predstaviteľov Ruska presadzovať právny štát ako nevyhnutný základ pre modernizáciu Ruska,

–   so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré oba ustanovujú, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a ktorých je Ruská federácia zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na Deklaráciu Organizácie spojených národov o obhajcoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2017 o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme(8),

–   so zreteľom na siedmu pravidelnú správu o Ruskej federácii, ktorú posudzoval Výbor OSN pre ľudské práva na svojom 3136. a 3137. zasadnutí, ktoré sa uskutočnili 16. a 17. marca 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 26. marca 2017 sa približne 33 000 až 93 000 ľudí zúčastnilo zhromaždení, pochodov a demonštrácií proti korupcii vo viac ako 80 mestách v celom Rusku; keďže viac než 2 000 protestujúcich bolo zadržaných políciou v mestách v celom Rusku vrátane približne 1 000 v Moskve; keďže opozičný politik Alexej Navaľný bol zadržaný, dostal pokutu 350 USD za organizovanie zakázaných protestov a bol odsúdený na 15 dní odňatia slobody; keďže ide o najväčšie protesty od protikremeľských demonštrácií v roku 2011 a 2012;

B.   keďže rozsudok súdu Leninsky v Kirove (8. februára 2017) proti ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému na základe obvinení z pokusu o spreneveru poslúžil na umlčanie ďalšieho nezávislého politického hlasu v Ruskej federácii; keďže Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že Navaľnému bolo počas trestného stíhania v roku 2013 na základe rovnakých obvinení upreté právo na spravodlivý proces;

C.  keďže ruská vláda začala trestné vyšetrovanie proti neidentifikovaným osobám, ktoré vyzývali na internete na demonštrácie v Moskve 2. apríla 2017 požadujúc odstúpenie vlády Dmitrija Medvedeva a ukončenie ruských vojenských operácií na Ukrajine a v Sýrii, prepustenie Navaľného a vyplatenie odškodného aktivistom zadržaným počas protestov v Moskve 26. marca; keďže 2. apríla bolo v Moskve počas protestov opozície zatknutých a následne zadržaných najmenej 31 ľudí za „porušenie verejného poriadku“;

D.  keďže Ruská federácia sa ako plnoprávny člen Rady Európy, signatár Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zaviazala obhajovať zásady demokracie, právneho štátu a rešpektovania základných slobôd a ľudských práv; keďže Európska únia opakovane ponúkla Rusku dodatočnú pomoc a odborné skúsenosti pri modernizácii krajiny a dodržiavaní ústavného a právneho poriadku v súlade s normami Rady Európy;

E.   keďže existujú obavy z vývoja v Ruskej federácii v súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv a s dodržiavaním spoločne dohodnutých demokratických zásad a zásad právneho štátu; keďže Ruská federácia ratifikovala 11 z 18 medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv;

F.   keďže trestné právo Ruskej federácie bolo novelizované a doplnilo sa o nový článok 212.1, podľa ktorého môže byť osoba obvinená z porušenia zákona o verejných zhromaždeniach, bez ohľadu na skutočnosť, že táto novela obmedzuje slobodu prejavu a zhromažďovania;

G.   keďže podľa strediska pre ľudské práva Memorial v posledných rokoch výrazne stúpol počet politických väzňov v krajine a celkovo predstavuje 102 osôb v roku 2016;

1.  odsudzuje policajné operácie v Ruskej federácii, cieľom ktorých je zabraňovanie a rozháňanie pokojných demonštrácií proti korupcii, pričom pri nich boli zadržané stovky občanov vrátane Alexeja Navaľného, ktorého organizácia demonštrácie iniciovala;

2.  vyzýva ruské orgány, aby okamžite prepustili Alexeja Navaľného a všetkých pokojných demonštrantov, novinárov a aktivistov zadržaných počas protikorupčných zhromaždení v Moskve a ďalších ruských mestách 26. marca a 2. apríla 2017 a zrušili obvinenia voči nim; zdôrazňuje skutočnosť, že ruské orgány nesú plnú zodpovednosť za bezpečnosť a dobré životné podmienky zadržaných osôb;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že vymerané tresty sú politicky motivované, a naliehavo vyzýva ruské súdnictvo, aby preukázalo svoju nezávislosť od politického zasahovania; vyzýva ruské orgány, aby skoncovali s obťažovaním novinárov, politických oponentov a politických a občianskych aktivistov, aby v plnej miere rešpektovali medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a zaručili slobodu médií a slobodu zhromažďovania;

4.  berie na vedomie vysokú účasť na rozsiahlych protestoch proti korupcii v Ruskej federácii v nedeľu 26. marca 2017, najmä výraznú mobilizáciu mladých ľudí protestujúcich proti korupcii a stále autoritatívnejšej vláde v Rusku; víta túto angažovanosť ako nádejný náznak zvýšeného záujmu o verejné a politické záležitosti;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že zadržiavanie Alexeja Navaľného je ukážkou toho, ako ruské orgány prostredníctvom zákona o verejných zhromaždeniach čo najrýchlejšie posielajú pokojných demonštrantov do väzenia a následne sa dopúšťajú systematického zneužívania;

6.  odsudzuje neustále pokusy o umlčanie Alexeja Navaľného a vyjadruje podporu úsiliu jeho organizácie o zvýšenie povedomia a boja proti korupcii vo verejných inštitúciách a medzi politickými predstaviteľmi a verejnými činiteľmi; je hlboko znepokojený súdnym rozhodnutím z februára 2017, ktoré fakticky vylučuje Alexeja Navaľného z politického života, ďalej obmedzuje politickú pluralitu v Rusku a vyvoláva vážne otázky, pokiaľ ide o spravodlivosť demokratických procesov v Rusku;

7.  pripomína, že sloboda zhromažďovania je právom, nie výsadou, a že toto právo spolu s právom na slobodu názoru a prejavu a slobodou združovania zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vzniku a fungovaní účinného demokratického systému; vyzýva ruské orgány, aby v plnej miere dodržiavali svoje medzinárodné záväzky vrátane tých, ktoré majú v Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby dodržiavali základné slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ktoré sú základnými právami zakotvenými v ruskej ústave, a aby ihneď prepustili zadržaných pokojných demonštrantov;

8.  vyzýva ruské orgány, aby ukončili akékoľvek obťažovanie politických oponentov, novinárov a obhajcov ľudských práv v Ruskej federácii, a to aj na súdnej úrovni, a aby za každých okolností zabezpečili schopnosť vykonávať ich legitímnu činnosť bez zasahovania;

9.   zastáva názor, že viaceré súdne procesy a konania proti členom opozície a MVO v posledných rokoch vyvolávajú pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti súdnych inštitúcií v Ruskej federácii; naliehavo vyzýva ruské súdne orgány a orgány presadzovania práva, aby svoje úlohy plnili nestranne a nezávisle, a to bez politického zasahovania;

10. zdôrazňuje, že sloboda zhromažďovania v Ruskej federácii je zabezpečená v článku 31 ruskej ústavy a Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP), ktorého je Rusko zmluvnou stranou, a preto sú ruské orgány povinné ho rešpektovať; vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala zásady právneho štátu, slobody prejavu a slobody zhromažďovania;

11. pripomína, že je dôležité, aby Rusko ako člen Rady Európy a OBSE plne dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky, ako aj základné ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v EDĽP a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach;

12. vyzýva Ruskú federáciu, aby zmenila tie právne predpisy, ktorými sa neprimerane obmedzuje a kriminalizuje sloboda zhromažďovania; odsudzuje skutočnosť, že Ruská federácia prostredníctvom nových právnych predpisov z decembra 2015 zároveň udelila ústavnému súdu právomoc meniť rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

13.  berie na vedomie obvinenia popredných ruských politikov z korupcie; vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby prijali systematické opatrenia proti akýmkoľvek pokusom o pranie špinavých peňazí alebo nelegálneho majetku v rámci EÚ; rovnako poveruje parlamentný vyšetrovací výbor pre panamské dokumenty, aby venoval dodatočnú pozornosť akýmkoľvek náznakom podozrivých ruských peňažných tokov cez banky so sídlom v EÚ;

14. naliehavo vyzýva Radu a členské štáty, aby vypracovali jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by zaväzovala členské štáty a inštitúcie EÚ k silnému spoločnému odkazu, pokiaľ ide o úlohu ľudských práv vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom a potrebu ukončiť zasahovanie proti slobode prejavu, zhromažďovania a združovania v Rusku;

15. vyzýva PK/VP a ESVČ, aby zabezpečili, že prípady všetkých osôb stíhaných z politických dôvodov budú nastolené počas konzultácií EÚ a Ruska o ľudských právach, a aby zástupcovia Ruska v týchto konzultáciách boli formálne požiadaní o odpoveď v každom prípade; vyzýva predsedov Rady a Komisie, ako aj PK/VP, aby aj naďalej pozorne sledovali takéto prípady a aby tieto otázky predkladali v rôznych formátoch a na rôznych stretnutiach s Ruskom a informovali Európsky parlament o rokovaniach s ruskými orgánmi;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie;

17.  odsudzuje teroristický útok v Petrohrade a žiada svojho predsedu, aby vyjadril hlbokú ľútosť a solidaritu s obeťami, ich rodinami a ruským ľudom.

 

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 13.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0284.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0253.

(4)

Ú. v. EÚ C 274, 27.7.2016, s. 21.

(5)

Ú. v. EÚ C 300, 18.8.2016, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 126.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0446.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0087.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia