Postopek : 2017/2646(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0245/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0245/2017

Razprave :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0125

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 346kWORD 47k
5.4.2017
PE598.586v01-00}
PE598.587v01-00}
PE598.677v01-00}
PE598.678v01-00}
PE598.679v01-00} RC1
 
B8-0245/2017}
B8-0246/2017}
B8-0249/2017}
B8-0250/2017}
B8-0251/2017} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0245/2017)

S&D (B8-0246/2017)

Verts/ALE (B8-0249/2017)

ALDE (B8-0250/2017)

PPE (B8-0251/2017)


o Rusiji, aretaciji Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (2017/2646(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D
Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Jasenko Selimovic, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova) v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Rusiji, aretaciji Alekseja Navalnega in drugih protestnikov (2017/2646(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji, zlasti resolucij z dne 23. oktobra 2012(1), z dne 13. junija 2013 o pravni državi v Rusiji(2), z dne 13. marca 2014 o Rusiji: izrekanje kazni protestnikom, ki so bili udeleženi pri dogodkih na trgu Bolotnaja(3), priporočila z dne 2. aprila 2014, resolucije z dne 23. oktobra 2014 o razpustitvi nevladne organizacije Memorial (dobitnice nagrade Saharova 2009) v Rusiji(4), z dne 15. januarja 2015 o Rusiji, zlasti o zadevi Alekseja Navalnega(5), z dne 12. marca 2015 o umoru ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova in stanju demokracije v Rusiji(6) in z dne 24. novembru 2016 o zadevi Ildarja Dadina, zapornika vesti v Rusiji(7),

–  ob upoštevanju ruske ustave, zlasti člena 29, ki ščiti svobodo govora, in člena 31, ki zajema pravico do mirnega zbiranja, ter mednarodnih zavez na področju človekovih pravic, h katerim se je Rusija zavezala kot članica Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizacije združenih narodov,

–  ob upoštevanju partnerstva za modernizacijo, ki je bilo sklenjeno maja 2010 v Rostovu na Donu, in zaveze pravni državi kot temeljni osnovi modernizacije v Rusiji, ki jo je sprejelo rusko vodstvo,

–   ob upoštevanju člena 5 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in člena 7 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki določata , da nihče ne sme biti izpostavljen mučenju ali krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, in katerih pogodbenica je Ruska federacija,

–   ob upoštevanju deklaracije Organizacije združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic, ki jo je generalna skupščina Organizacije združenih narodov sprejela dne 9. decembra 1998,

–   ob upoštevanji svoje resolucije z dne 16. marca 2017 o ukrajinskih zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu(8),

–   ob upoštevanju sedmega rednega poročila o Ruski federaciji, ki ga je Odbor za človekove pravice OZN obravnaval na 3136. in 3137. seji 16. in 17. marca 2015,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker se je protikorupcijskih shodov, pohodov in demonstracij dne 26. marca 2017 v več kot 80 mestih po vsej Rusiji udeležilo med 33 000 in 93 000 ljudi; ker je policija po vsej državi pridržala več kot 2000 protestnikov, od tega samo v Moskvi približno 1000; ker so pridržali opozicijskega politika Alekseja Navalnega in mi naložili denarno kazen v višini 350 ameriških dolarjev, ker je organiziral prepovedane demonstracije, in ga obsodili na 15 dni zapora; ker so to verjetni največji protesti od demonstracij proti Kremlju v letih 2011 in 2012;

B.   ker je sodba leninskega okrožnega sodišča v kraju Kirov (8. februar 2017) proti ruskemu opozicijskemu politiku Alekseju Navalnemu zaradi obtožb poneverbe poskus, da bi utišali še en neodvisen politični glas v Ruski federaciji; ker je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da so Navalnemu v kazenskem postopku, ki je potekal leta 2013 proti njemu zaradi istih obtožb, odvzeli pravico do poštenega sojenja;

C.  ker je ruska vlada začela kazensko preiskavo proti neznanim osebam, ki so na internetu pozivale k demonstracijam v Moskvi 2. aprila 2017 in k odstopu predsednika vlade Dmitrija Medvedjeva, h končanju ruskih vojaških operacij v Ukrajini in Siriji, k izpustitvi Navalnega in k plačilu odškodnin aktivistom, ki so bili pridržani med protesti v Moskvi 26. marca; ker je bilo na opozicijskih protestih v Moskvi 2. aprila aretiranih najmanj 31 ljudi, nato pa so jim odvzeli rostost zaradi „kršenja javnega reda“;

D.  ker se je Rusija kot polnopravna članica Sveta Evrope ter podpisnica Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju zavezala načelom demokracije in pravne države ter spoštovanju temeljnih svoboščin in človekovih pravic; ker je Evropska unija večkrat ponudila dodatno pomoč in strokovno znanje, da bi Rusiji pomagala pri posodobitvi ustavnega in pravnega reda in pri njunemu spoštovanju v skladu s standardi Sveta Evrope;

E.   ker vlada zaskrbljenost glede razvoja dogodkov v Ruski federaciji v zvezi s spoštovanjem in varstvom človekovih pravic ter spoštovanjem splošno sprejetih demokratičnih načel in načela pravne države; ker je Ruska federacija ratificirala 11 od 18 mednarodnih pogodb o človekovih pravicah;

F.   ker je bilo kazensko pravo Ruske federacije spremenjeno in je bil uveden nov člen 212(1), ki določa, da je lahko posameznik obtožen kršitve zakona o javnih zborovanjih, ne glede na dejstvo, da ta sprememba omejuje svobodo govora in združevanja;

G.   ker se je po podatkih centra za človekove pravice Memorial število političnih zapornikov v državi v zadnjih letih znatno povečalo, in sicer na skupno 102 oseb v letu 2016;

1.  obsoja policijske operacije v Ruski federaciji, s katerimi skušajo preprečiti in razgnati mirne demonstracije proti korupciji, in med katerimi prihaja do pridržanja stotin državljanov, med katerimi je tudi Aleksej Navalni, čigar organizacija je bila pobudnica demonstracij;

2.  poziva ruske oblasti, naj Alekseja Navalnega takoj izpustijo in umaknejo obtožbe proti njemu ter vsem miroljubnim protestnikom, novinarjem in aktivistom, ki so bili pridržani med protikorupcijskimi shodi v Moskvi in v številnih ruskih mestih 26. marca in 2. aprila 2017; poudarja, da so ruski organi v celoti odgovorni za varnost in dobrobit pridržanih;

3.  poudarja, da so izrečene kazni politično motivirane, ter poziva rusko sodstvo, naj dokaže svojo neodvisnost od političnega vmešavanja; poziva ruske oblasti, naj končajo nadlegovanje novinarjev, političnih nasprotnikov, političnih aktivistov in aktivistov civilne družbe, popolnoma spoštujejo mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic in zagotovijo svobodo medijev in svobodo zbiranja;

4.  je seznanjen z visoko udeležbo na vsesplošnih protikorupcijskih protestih po vsej Ruski federaciji v nedeljo, 26. marca 2017, zlasti z veliko mobilizacijo mladih, ki so protestirali proti korupciji ter vse trši avtoritarni vladavini v Rusiji; pozdravlja to zavzetost, ki daje upati na večje zanimanje za javne in politične zadeve;

5.  izraža močno zaskrbljenost zaradi pridržanja Alekseja Navalnega, ki dokazuje, da ruski organi uporabljajo zakonodajo o javnem zbiranju, da bi protestnike po hitrem postopku pozaprli, in s tem izvajajo sistematske zlorabe;

6.  obsoja stalne poskuse utišanja Alekseja Navalnega in izraža podporo prizadevanjem njegove organizacije za ozaveščanje o korupciji v javnih institucijah in med političnimi predstavniki in nosilci javnih funkcij ter boju proti njej; z globoko zaskrbljenostjo gleda na odločitev sodišča iz februarja 2017, s katero so Alekseja Navalnega dejansko izključili iz političnega prizorišča ter še dodatno omejili politični pluralizem v Rusiji, kar sproža resna vprašanja glede poštenosti demokratičnih procesov v Rusiji;

7.  opozarja, da je svoboda mirnega zbiranja pravica, ne privilegij, in da ima ta pravica, vključno s pravicami do svobode mnenja in izražanja ter svobode združevanja, odločilno vlogo pri nastajanju in obstoju resnično demokratičnega sistema; poziva ruske oblasti, naj v celoti spoštujejo mednarodne obveze, ki so jih sprejele, tudi v Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), podprejo temeljne svoboščine izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, ki so kot temeljne pravice zapisane v njeni ustavi, in nemudoma izpustijo pridržane miroljubne demonstrante;

8.  poziva ruske oblasti, naj končajo vse nadlegovanje političnih nasprotnikov, novinarjev in zagovornikov človekovih pravic v Ruski federaciji, tudi na sodni ravni, ter zagotovijo, da bodo ne glede na okoliščine lahko opravljali svoje zakonite dejavnosti brez vmešavanja;

9.   meni, da številna sojenja in sodni postopki proti članom opozicije in nevladnih organizacij v zadnjih letih zbujajo dvome o neodvisnosti in nepristranskosti sodnih ustanov v Ruski federaciji; poziva ruske sodne organe in organe pregona, naj svoje naloge opravljajo nepristransko, neodvisno in brez političnega vmešavanja;

10. poudarja, da svobodo zbiranja v Ruski federaciji zagotavljata 31. člen ruske ustave in Evropska konvencija o človekovih pravicah, katere podpisnica je Rusija, kar pomeni, da jo morajo ruske oblasti spoštovati; poziva Rusko federacijo, naj spoštuje načela pravne države, svobode govora in svobode in zbiranja;

11. opozarja, kako pomembno je, da Rusija v celoti spoštuje svoje mednarodne pravne obveznosti, ki jih ima kot članica Sveta Evrope in OVSE, pa tudi temeljne človekove pravice in načelo pravne države, zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah;

12. poziva Rusko federacijo, naj spremeni zakonodajo, ki neupravičeno omejuje in kriminalizira svobodo zbiranja; obsoja, da je ustavno sodišče pooblastila, naj na podlagi nove zakonodaje iz decembra 2015 razveljavi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice;

13.  je seznanjen z obtožbami o korupciji zoper vodilne ruske politike; poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj sistematično ukrepajo zoper vse poskuse pranja denarja ali hrambo nezakonitih sredstev v EU; prav tako naroči preiskovalnemu odboru Parlamenta, ki preiskuje panamske dokumente, naj dodatno pozornost nameni sledem o sumljivih tokovih ruskega denarja v bankah s sedežem v EU;

14. poziva Svet in države članice, naj oblikujejo enotno politiko do Rusije, ki bo države članice in institucije EU zavezala k odločnemu skupnemu sporočilu o vlogi človekovih pravic v odnosih med EU in Rusijo ter k potrebi, da se zaustavi zatiranje pravice do izražanja, zbiranja in združevanja v Rusiji;

15. poziva visoko predstavnico in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v nadaljevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah obravnavata primere vseh posameznikov, ki so preganjani iz političnih razlogov, ter da od ruskih predstavnikov na teh posvetovanjih uradno zahtevata odgovore za vsak primer posebej; poziva predsednika Sveta in Komisije ter podpredsednico/visoko predstavnico, naj še naprej pozorno spremljata takšne primere, opozarjata na ta vprašanja pri različnih stikih in srečanjih z Rusijo ter Parlamentu poročata o izmenjavah z ruskimi oblastmi;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

17.  obsoja teroristični napad v Sankt Peterburgu in poziva svojega predsednika, naj izrazi globoko sožalje in solidarnost z žrtvami, njihovimi družinami in ruskimi državljani;

 

(1)

UL C 68 E, 7.3.2014, str. 13.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0284.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0253.

(4)

UL C 274, 27.7.2016, str. 21.

(5)

UL C 300, 18.8.2016, str. 2.

(6)

UL C 316, 30.8.2016, str. 126.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0446.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0087.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov