Διαδικασία : 2017/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0253/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0253/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0126

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 522kWORD 57k
5.4.2017
PE603.681v01-00}
PE603.684v01-00}
PE603.686v01-00}
PE603.689v01-00}
PE603.691v01-00} RC1
 
B8-0253/2017}
B8-0256/2017}
B8-0258/2017}
B8-0261/2017}
B8-0263/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0253/2017)

S&D (B8-0256/2017)

Verts/ALE (B8-0258/2017)

ALDE (B8-0261/2017)

PPE (B8-0263/2017)


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2017/2647(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2017/2647(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και τις συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με τη Λευκορωσία στις 27 Μαρτίου 2016, ο Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 17 Μαρτίου 2017, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία στις 14 και 28 Μαρτίου 2017, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ στις 24 Μαρτίου 2017, ο Διευθυντής του ΟΑΣΕ/ODIHR, στις 17 και 26 Μαρτίου 2017, η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στις 27 Μαρτίου 2017 και το Παρατηρητήριο για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (FIDH-OMCT) στις 29 Μαρτίου 2017, σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και τις παράνομες κρατήσεις στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, ιδίως αυτά της 15ης Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία αίρονται τα περιοριστικά μέτρα κατά 170 προσώπων και τριών λευκορωσικών εταιρειών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/350 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017(1) που παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, στα οποία περιλαμβάνεται εμπάργκο όπλων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων καθώς και ταξιδιωτική απαγόρευση κατά τεσσάρων ατόμων που έχουν καταχωριστεί ως εμπλεκόμενα στις ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφάνισης δύο πολιτικών της αντιπολίτευσης, ενός επιχειρηματία και ενός δημοσιογράφου, το 1999 και το 2000,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015· έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες δηλώσεις των αρχών της Λευκορωσίας σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 επρόκειτο να υλοποιηθούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016, και την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/ODIHR, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2015 στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) και του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Viasna» σχετικά με την καταναγκαστική εργασία και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας εισήγαγε το προεδρικό διάταγμα αριθ. 3 «σχετικά με την πρόληψη της κοινωνικής εξάρτησης», τον λεγόμενο «φόρο για τα κοινωνικά παράσιτα», το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο Alexander Lukashenko το 2015 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2017 – το διάταγμα τιμωρεί την ανεργία με την επιβολή ειδικού δασμού για τη χρηματοδότηση κρατικών δαπανών, που εκτείνεται από την καταβολή τέλους ύψους 240 EUR περίπου, ήτοι περίπου τα δύο τρίτα του μέσου μηνιαίου μισθού στη Λευκορωσία, έως την καταναγκαστική εργασία πολιτών που εργάζονται λιγότερο από 183 ημέρες ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω διάταγμα αποτέλεσε στόχο εκτεταμένων επικρίσεων από πολίτες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 17 Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2017, παρά την πίεση από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τις δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ένοπλων αξιωματικών για τη διάλυση των διαδηλώσεων, πραγματοποιούνται μαζικά ειρηνικές διαμαρτυρίες χιλιάδων πολιτών σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη τη Λευκορωσία, ως αντίδραση κατά της έγκρισης του προεδρικού διατάγματος αριθ. 3 και της κατασκευής κέντρου επιχειρήσεων κοντά στο Kurapaty, τόπο μνήμης για τα θύματα του Στάλιν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αντέδρασαν βίαια στις διαδηλώσεις αυτές, ιδίως στις 25 και 26 Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικοί διαδηλωτές επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία για την Ημέρα της Ελευθερίας κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του Μινσκ, στις 25 Μαρτίου, αλλά εμποδίστηκαν από κλοιό αστυνομικών μονάδων αποκατάστασης της τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σε διαδηλωτές, χτυπώντας γυναίκες, ανήλικους και ηλικιωμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων λευκορώσων και ξένων δημοσιογράφων που μετέδιδαν τα γεγονότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 700 πολίτες έχουν τεθεί υπό κράτηση στο Μινσκ, ορισμένοι από τους οποίους ήταν τυχαία θεατές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγάλη ομάδα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνελήφθησαν ενώ παρακολουθούσαν ειρηνικές διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Viasna», στις 27 Μαρτίου στο τέλος της ημέρας, είχαν εκδοθεί συνολικά δικαστικές αποφάσεις για 177 άτομα για κατηγορίες διοικητικής φύσεως που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, οι 74 εκ των οποίων είχαν ως κατάληξη την επιβολή διοικητικής κράτησης και οι 93 την επιβολή χρηματικών ποινών· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 100 μέλη της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν προληπτικά πριν από τις διαδηλώσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 άτομα, στα οποία περιλαμβάνεται ο Zmitser Dashkevich, πρώην πολιτικός κρατούμενος και αρχηγός του κινήματος «Νέο Μέτωπο», συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν εξέγερση από ομάδες εκπαιδευμένες στην Ουκρανία, την Πολωνία και τη Λιθουανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατηγορούνται για αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση έως τρία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Κρατικής Ασφαλείας (KGB) αρνείται να αποκαλύψει τον αριθμό των συλληφθέντων σε σχέση με τη λεγόμενη «υπόθεση των μαζικών ταραχών»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mikalay Statkevich, εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και πρώην υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα, ο οποίος αναμενόταν να ηγηθεί της διαδήλωσης στο Μινσκ, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση σε κέντρο κράτησης της KGB επί τρεις ημέρες, χωρίς να δοθεί καμία πληροφορία για την τύχη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sergei Kulinich και ο Sergei Kuntsevich συνελήφθησαν επίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Uladzimir Nyaklyayev, διάσημος ποιητής και υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα στη Λευκορωσία το 2010, είχε επίσης τεθεί παρανόμως υπό κράτηση πριν από τη συγκέντρωση της 25ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευθεί λόγω της εξασθενημένης υγείας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2017 συνελήφθησαν οι Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka και Yuri Hubarevich, καθώς και ένας αριθμός ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Μαρτίου, ο Ales Lahvinets, αναπληρωτής πρόεδρος του Κινήματος για την Ελευθερία, συνελήφθη στο Μινσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 60 παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα τέθηκαν προληπτικά υπό κράτηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2017, η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Viasna» στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, συλλαμβάνοντας προληπτικά τουλάχιστον 57 άτομα που συμμετείχαν στην παρακολούθηση ειρηνικών διαδηλώσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από αυτό, άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Oleg Volchek, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νομική Βοήθεια για τον Πληθυσμό», και ο Anatoli Poplavni, μέλος του τμήματος του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Viasna» του Gomel, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε σύντομη φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Leonid Sudalenka, μέλος της ομάδας «Viasna», συνελήφθη επίσης και καταδικάστηκε διότι υπέβαλε περισσότερες από 200 καταγγελίες πολιτών κατά των διατάξεων του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος αριθ. 3·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας (BAJ), καταγράφηκαν 120 περιστατικά παραβιάσεων των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έπαυσε η λειτουργία του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα και ότι δημοσιογράφοι υπέστησαν κυρώσεις για την κάλυψη των γεγονότων ή καταδικάστηκαν σε φυλάκιση με την κατηγορία του χουλιγκανισμού ή της ανυπακοής σε αστυνομικές διαταγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς περιμένουν πάντα να δικαστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 12 Μαρτίου 2017 έχουν καταγραφεί πάνω από 20 περιπτώσεις παρενόχλησης δημοσιογράφων της Belsat TV και ότι στις 31 Μαρτίου η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο και έρευνα στα γραφεία της Belsat TV, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και αφαιρέθηκε εξοπλισμός·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω γεγονότα είναι τα πλέον σοβαρά μετά τη σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων το 2010 και μπορούν να θεωρηθούν ως θλιβερή οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το νέο κύμα καταστολής συμβαίνει ακριβώς ένα έτος μετά την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει μια πολιτική για τη λεγόμενη επανέναρξη σχέσεων με την Λευκορωσία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι κράτος μέλος του ΟΑΣΕ και έχει συμφωνήσει να σέβεται τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες μαζικές συλλήψεις, η υπέρμετρη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και οι καταγγελλόμενες επιδρομές κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν σαφείς παραβιάσεις των δεσμεύσεων αυτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη θανατική ποινή για το 2017 εκτελέστηκε στις 17 Μαρτίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η ΕΕ ήρε τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά αξιωματούχων και νομικών οντοτήτων της Λευκορωσίας, σε μια κίνηση καλής θέλησης προκειμένου να ενθαρρύνει τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για τη Λευκορωσία, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας σε μια σειρά τομέων που σχετίζονται με την οικονομία, το εμπόριο και τη βοήθεια, γεγονός που θα έδινε στη Λευκορωσία τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και την ΕTAA·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Λευκορωσία είναι η περαιτέρω επιδείνωση, ενώ σημαντικοί τομείς παραμένουν υπό κρατική κυριότητα και υπό ένα σύστημα διοικητικής διαχείρισης και ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι η εξάρτηση της Λευκορωσίας από την οικονομική βοήθεια της Ρωσίας εντείνεται διαρκώς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της συμμετοχής της Λευκορωσίας στην Aνατολική Eταιρική Σχέση και στο κοινοβουλευτικό της σκέλος, τη Euronest, είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της χώρας αυτής και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας δεν έχει επίσημο καθεστώς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι μέρος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) και συμμετέχει στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad 2017» με τη Ρωσία, που καλύπτουν σενάρια για επιθέσεις κατά των δυτικών γειτόνων της στα οποία περιλαμβάνεται προσομοίωση χρήσης πυρηνικών όπλων με πιθανό αρνητικό αντίκτυπο για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και την περιοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση για ένα μέλλον σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για τη Λευκορωσία, προς όφελος του λαού της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων τόσο των απλών πολιτών όσο και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας·

1.  καταδικάζει την επίθεση εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών και τα μέτρα καταστολής που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και κατά τη διάρκειά τους· τονίζει ότι, παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για αυτοσυγκράτηση, η απάντηση των υπηρεσιών ασφαλείας αφορούσε όλους αδιακρίτως και δεν ήταν η ενδεδειγμένη· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία και επισημαίνει την καταφανή ανάγκη για μια ευρύτερη διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας·

2.  καταδικάζει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στο δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων για όσους εκφράζουν άποψη για κοινωνικά και άλλα δημόσια ζητήματα, και, πιο συγκεκριμένα, την παρενόχληση και την κράτηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων, μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων διαδηλωτών·

3.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και μέλη της αντιπολίτευσης που κρατούνται σε σχέση με το σημερινό κύμα διαδηλώσεων και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εις βάρος τους· θεωρεί την πρακτική των προληπτικών συλλήψεων απολύτως απαράδεκτη· προτρέπει τις αρχές να δώσουν αμέσως πληροφορίες για όλους τους συλληφθέντες στις οικογένειές τους και στο ευρύτερο κοινό·

4.  επαναλαμβάνει ότι η χρήση βίας εις βάρος πολιτών που ασκούν το δικαίωμά τους στην ειρηνική διαμαρτυρία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση και ότι οι ενέργειες καταστολής που παραβιάζουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι αντίκεινται στις διεθνείς υποχρεώσεις της Λευκορωσίας και στο σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να συμμετάσχει σε ανοικτό διάλογο με τους πολίτες της, με ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης·

5.  προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να διενεργήσουν αμέσως διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα για όλες τις καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των διαδηλωτών σε σχέση με τις πρόσφατες διαδηλώσεις· προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν τέτοιες έρευνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εφαρμόσει νέα περιοριστικά μέτρα έναντι των πλέον υψηλόβαθμων λευκορώσων αξιωματούχων που ευθύνονται για τις πρόσφατες ενέργειες καταστολής·

6.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν την παρενόχληση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς λόγους και να θέσουν τέλος στην πρακτική της διοικητικής δίωξης και της αυθαίρετης εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 9 εδάφιο 2 του Διοικητικού Κώδικα κατά ανεξάρτητων δημοσιογράφων για τη συνεργασία τους με ξένα μέσα ενημέρωσης χωρίς διαπίστευση, που περιορίζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και τη διάδοση των πληροφοριών·

7.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να παύσουν να παρενοχλούν την κοινωνία των πολιτών, να επιτρέψουν την πλήρη και δωρεάν νόμιμη λειτουργία των δημόσιων οργανώσεων, να καταργήσουν χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 193 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί την οργάνωση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μη καταχωρισμένων δημόσιων ενώσεων και οργανώσεων, και να επιτρέψουν την πλήρη, ελεύθερη και απρόσκοπτη νόμιμη λειτουργία των δημόσιων ενώσεων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων των εθνικών μειονοτήτων και των ανεξάρτητων οργανώσεών τους·

8.  παροτρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, η οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την 26η ετήσια σύνοδό της στο Μινσκ, τον Ιούλιο του 2017, να λάβει υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στη Λευκορωσία και να διασφαλίσει, αν μη τι άλλο, τη συμμετοχή πολιτικών κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, υλοποιώντας τις προ πολλού αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα και από το εξωτερικό· καλεί, επιπλέον, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εξετάσει τρόπους και μέσα για την προώθηση της πλήρους και ουσιαστικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία·

10.  συνιστά την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος αριθ. 3 ως αυθαίρετου, σκληρού και ηθικά αμφισβητήσιμου μέτρου, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτιμάται ότι πλήττει περισσότερους από 470 000 Λευκορώσους·

11.  ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αναγνωρίσει την εντολή και να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή· καλεί την ΕΥΕΔ να συντονίσει καλύτερα την πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα·

12.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να ξαναρχίσουν χωρίς καθυστέρηση να εργάζονται για μια συνολική εκλογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν οι σχετικές συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR πολύ πριν από τις τοπικές εκλογές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2018·

13.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να συνταχθεί με το παγκόσμιο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για τη μόνιμη κατάργησή της·

14.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν σε νέους Λευκορώσους να σπουδάζουν στην ΕΕ, επιταχύνοντας τη διαδικασία για τις αιτήσεις θεώρησης διαβατηρίου και για τη χορήγηση υποτροφίας·

15.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017 να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά τεσσάρων προσώπων και το εμπάργκο όπλων κατά της Λευκορωσίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να παρακολουθεί και να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής πολιτικής για μια εποικοδομητική επανέναρξη της συνεργασίας· πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να καθορίσει σαφή κριτήρια αναφοράς, τα οποία θα πρέπει να επιβάλλουν συνεπείς προϋποθέσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να εξασφαλιστούν μεταρρυθμίσεις που θα προστατεύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προτύπων πυρηνικής ασφάλειας στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ostrovets και κατά πόσον μια εγγύηση της ΕΕ προς την ΕΤΕπ δεν θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για τη χρηματοδότηση της πυρηνικής αυτής εγκατάστασης στη Λευκορωσία, και να αξιολογήσει αν μια τέτοια εγγύηση είναι σύμφωνη με τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία·

17.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργαστεί προς όφελος του λαού της Λευκορωσίας, να υποστηρίξει τις φιλοδημοκρατικές προσδοκίες και πρωτοβουλίες του και να συμβάλει σε ένα μέλλον σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για τη Λευκορωσία· επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση περαιτέρω σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη, τον ΟΑΣΕ/ODHIR, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις αρχές της Λευκορωσίας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

 

(1)

ΕΕ L 50 της 28.2.2017, σ. 81.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου