Διαδικασία : 2017/2651(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0270/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0270/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.69
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0200

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 510kWORD 54k
25.4.2017
PE603.703v01-00}
PE603.705v01-00}
PE603.719v01-00}
PE603.725v01-00} RC1
 
B8-0270/2017}
B8-0271/2017}
B8-0274/2017}
B8-0275/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ALDE (B8-0270/2017)

PPE (B8-0271/2017)

S&D (B8-0274/2017)

ECR (B8-0275/2017)


σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2017/2651(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), και το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως τα άρθρα 72 και 233,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), Λουίς Αλμάγκρο Λέμες, της 16ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Βενεζουέλα(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ζάιντ Ραάντ αλ-Χουσέιν, της 31ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να αναλάβει τις νομοθετικές εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης,

–  έχοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις που διατυπώθηκαν στις εκθέσεις του ΟΑΚ, της 30ής Μαΐου 2016 και της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη Βενεζουέλα, καθώς και την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του για επείγουσα σύγκληση του Μονίμου Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 20 του Δημοκρατικού Χάρτη, προκειμένου να συζητηθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 27ης Μαρτίου 2017, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με την επιδείνωση και τη σοβαρή πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΟΑΚ, που υπεγράφη από 14 εκ των κρατών μελών του στις 13 Μαρτίου 2017, με την οποία ζητείται από τη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων μέτρων, να προγραμματίσει άμεσα εκλογές, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να αναγνωρίσει τη διάκριση των εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΚ, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε απόφαση στην οποία κηρύσσει αντισυνταγματικό το σύνολο της νομοθεσίας που ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε απόφαση με την οποία κήρυξε εκτός νόμου την Εθνοσυνέλευση και, με τον τρόπο αυτό, ακύρωσε τις νομοθετικές ενέργειές της και άνοιξε τον δρόμο για την ανάληψη των νομοθετικών αρμοδιοτήτων από το Ανώτατο Δικαστήριο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας παραβιάζουν τόσο τη διάκριση των εξουσιών, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα, όσο και την υποχρέωση όλων των δικαστών να σέβονται και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του Συντάγματος της Βενεζουέλας (άρθρο 334)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν χωρίς κανένα συνταγματικό έρεισμα, ούτε μέσω των εξουσιών που αναγνωρίζονται στην Εθνοσυνέλευση (άρθρο 187 του Συντάγματος) ούτε μέσω των εξουσιών του Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (άρθρο 336 του Συντάγματος)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Λουίζα Ορτέγκα Ντίας, που ορίστηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, καταδίκασε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δηλώνοντας ότι συνιστά κατάλυση της συνταγματικής τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς πιέσεις και πολυάριθμες εκκλήσεις ώθησαν τον Πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση με την οποία ακύρωσε πλήρως τις εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης, και ότι, την 1η Απριλίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε νέες αποφάσεις με τις οποίες ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε προηγουμένως κηρύξει εκτός νόμου την Εθνοσυνέλευση και είχε ακυρώσει τις ενέργειές της την 1η Αυγούστου 2016 και την 5η Σεπτεμβρίου 2016 με την απόφαση αριθ. 808·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Mesa de la Unidad Democrática, κέρδισε 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης που αποτελείται από ένα μόνο σώμα, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων έναντι των 55 εδρών του PSUV· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε σε τέσσερα μέλη της Εθνοσυνέλευσης (τρία εκ των οποίων ανήκουν στην αντιπολίτευση) να αναλάβουν καθήκοντα, απόφαση που στέρησε από την αντιπολίτευση την πλειοψηφία των δύο τρίτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αυθαίρετες συλλήψεις αύξησαν τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων σε περισσότερους από εκατό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σημαντικοί πολιτικοί ηγέτες όπως οι Λεοπόλδο Λόπες, Αντόνιο Λεντέσμα, Ντανιέλ Σεμπάγιος και Γιον Γκοϊκοέτσεα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον ηγέτη της αντιπολίτευσης και δύο φορές υποψήφιο για την προεδρία της Βενεζουέλας Ενρίκε Καπρίλες επιβλήθηκε δεκαπενταετής απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση βασίστηκε σε προβαλλόμενες αιτιάσεις για «διοικητικές παρατυπίες» όσον αφορά τον ρόλο του ως κυβερνήτη της πολιτείας Μιράντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας, περιλαμβανομένης της εθνικής φρουράς και της εθνικής αστυνομίας, καθώς και άτακτων ενόπλων ομάδων, από την έναρξη των διαμαρτυριών έκαναν επανειλημμένα χρήση ωμής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, μεταξύ άλλων, μελών του Κογκρέσου, που εκδήλωναν την αντίθεσή τους στην απόφαση ακύρωσης των αρμοδιοτήτων της Εθνοσυνέλευσης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους πάνω από είκοσι άτομα, να τραυματιστεί μεγάλος αριθμός ατόμων και να διενεργηθούν πολλές συλλήψεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Απριλίου, 17 από τις 21 χώρες του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΚ εξέφρασαν τη σοβαρή τους ανησυχία σχετικά με την αντισυνταγματική αλλοίωση της δημοκρατικής τάξης στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες της περιοχής εξέφρασαν τη βούληση να διευκολύνουν μια διαδικασία διαμεσολάβησης στη Βενεζουέλα, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, δυνατή την επίτευξη σημαντικής προόδου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ανέστειλε τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2016 και εμπόδισε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ανάκλησης – συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στο 20 % του εκλογικού σώματος να ζητήσει την απομάκρυνση ενός μη δημοφιλούς Προέδρου – παρά το γεγονός ότι πληρούνταν όλες οι συνταγματικές προϋποθέσεις·

1.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη αντισυνταγματική κατάλυση της δημοκρατικής τάξης στη Βενεζουέλα μετά την απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας με σκοπό την ανάληψη των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ανεξαρτησία των κλάδων της κυβέρνησης·

2.  απορρίπτει κατηγορηματικά τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να αναστείλει τις εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό συνιστά θεμελιωδώς αντιδημοκρατική πράξη, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος της Βενεζουέλας· θεωρεί απαραίτητη, παρά την πρόσφατη επανεξέταση ορισμένων στοιχείων των αποφάσεων αυτών, τη διασφάλιση της πλήρους αποκατάστασης της δημοκρατικής τάξης από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας·

4.  καλεί την κυβέρνηση και το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας να σεβαστούν το Σύνταγμα, και ιδιαίτερα τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί σε όλα τα νομίμως εκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διαφυλάσσει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· υπενθυμίζει επίσης ότι η διάκριση και η μη παρέμβαση μεταξύ των εξουσιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοκρατικών κρατών που λειτουργούν με βάση το κράτος δικαίου·

6.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· υπενθυμίζει ότι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση μέσω του νόμου περί εθνικής συμφιλίωσης, κατά του οποίου ασκήθηκε βέτο με απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας· τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα ενόσω συνεχίζουν να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και να παρουσιάσει εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογικών διαδικασιών το συντομότερο δυνατό, καθώς αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να δοθεί τέλος στο σημερινό πολιτικό αδιέξοδο· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του εθνικού γενικού ελεγκτή (contraloría) της Βενεζουέλας να επιβληθεί στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Ενρίκε Καπρίλες δεκαπενταετής απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να θέσει τέλος στην πρακτική της περιθωριοποίησης των ηγετών της αντιπολίτευσης μέσω της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους·

8.  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με το ψήφισμα που ενέκρινε το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΚ στις 3 Απριλίου 2017 και ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να το υποστηρίξει, καθώς και σχετικά με τη βούληση που εξέφρασαν ορισμένες χώρες της περιοχής να διευκολύνουν μια διαδικασία διαμεσολάβησης με σκοπό την επίτευξη εθνικής συμφωνίας· καλεί επίσης την ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει ενεργά, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, άλλα μέτρα που θα δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να επαναφέρει πλήρως τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα·

9.  καταδικάζει δριμύτατα τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας, καθώς και από άτακτες ένοπλες ομάδες, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 20 άτομα, να τραυματιστεί μεγάλος αριθμός ατόμων και να διενεργηθούν πολλές συλλήψεις· ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διερευνήσει όλους τους θανάτους και να σέβεται και να κατοχυρώνει το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες, και ιδίως τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς ακτιβιστές και τα μέλη των ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιθέσεων και αυθαίρετης κράτησης·

10.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν άμεσα να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα και να παράσχουν πρόσβαση στους διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να συνδράμουν τις ομάδες της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως από τις γειτονικές χώρες και τις χώρες της ΕΕ, να λάβουν υπόψη την ανθρωπιστική κρίση που ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού πολιτών της Βενεζουέλας που εγκαταλείπουν τη χώρα·

11.  επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να πραγματοποιηθεί διάλογος με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμάχη·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0080.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου