Eljárás : 2017/2651(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0270/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0270/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.69
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0200

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 353kWORD 47k
25.4.2017
PE603.703v01-00}
PE603.705v01-00}
PE603.719v01-00}
PE603.725v01-00} RC1
 
B8-0270/2017}
B8-0271/2017}
B8-0274/2017}
B8-0275/2017} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ALDE (B8-0270/2017)

PPE (B8-0271/2017)

S&D (B8-0274/2017)

ECR (B8-0275/2017)


a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski a PPE képviselőcsoport nevében
Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga az ECR képviselőcsoport nevében
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2017/2651(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló számos korábbi állásfoglalására, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(2), a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i(3), továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Venezuela is részes fele,

–  tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, és különösen annak 72. és 233. cikkére,

–  tekintettel a Human Rights Watch Luis Almagro Lemesnek, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának címzett, Venezueláról szóló, 2016. május 16-i levelére(5),

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának, Zeid Raad el-Husszeinnek a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság által hozott, a nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörei átvételéről szóló határozatról szóló, 2017. március 31-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete Venezueláról szóló, 2016. május 30-i és 2017. március 14-i jelentésében felvázolt figyelmeztetésekre, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának az Állandó Tanács a Demokratikus Charta 20. cikke szerinti sürgős összehívására vonatkozó felhívására, hogy vitassák meg Venezuela politikai válságát,

–  tekintettel Federica Mogherininek, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a komoly és súlyosbodó venezuelai politikai, gazdasági és humanitárius válságról szóló, 2017. március 27-i levelére,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének 14 tagállama által 2017. március 13-án aláírt nyilatkozatra, amely – többek között – felszólít arra, hogy Venezuela sürgősen írjon ki választásokat, bocsássa szabadon a politikai foglyokat, és ismerje el a hatalmi ágak alkotmányában rögzített szétválasztását,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának a közelmúltbeli venezuelai eseményekről szóló, 2017. április 3-i határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság 2017. március 27-én hozott határozatában a nemzetgyűlés által elfogadott valamennyi jogszabályt alkotmányellenesnek nyilvánította; mivel a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság 2017. március 29-én hozott határozatában jogsértőnek minősítette a nemzetgyűlést, megsemmisítette annak valamennyi jogalkotási tevékenységét és a Legfelsőbb Bíróságra ruházta át a jogalkotási hatáskört;

B.  mivel a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság által hozott határozatok mind a hatalmi ágak alkotmány által biztosított szétválasztását, mind azt a valamennyi bíróra vonatkozó kötelezettséget megsértik, hogy a bírók tartsák tiszteletben és biztosítsák a venezuelai alkotmány sérthetetlenségét (334. cikk);

C.  mivel a határozatokat alkotmányos jogalap nélkül hozták meg – azok nem felelnek meg sem a nemzetgyűlés számára biztosított (az alkotmány 187. cikke), sem a Legfelsőbb Bíróság alkotmányozó kamarája által gyakorolt (az alkotmány 336. cikke) jogköröknek;

D.  mivel a venezuelai kormány által kinevezett állami főügyész, Luisa Ortega Díaz asszony elítélte a Legfelsőbb Bíróság határozatát, és azt az alkotmányos rend megsértésének minősítette; mivel a nemzetközi reakciók és a számos kifogás eredményeként Nicolás Maduro elnök felkérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy vizsgálja felül a nemzetgyűlést jogköreitől teljes mértékben megfosztó határozatát, és mivel a Legfelsőbb Bíróság 2017. április 1-jén új határozatokat hozott, amelyek visszavonták a korábbit;

E.  mivel a Legfelsőbb Bíróság 2016. augusztus 1-jén és 2016. szeptember 5-én, 808. számú határozatával már korábban törvénysértőnek minősítette a nemzetgyűlést, és megsemmisítette fellépéseit;

F.  mivel a venezuelai ellenzéki koalíció, a Mesa de la Unidad Democrática 112 mandátumot szerzett a 167 fős egykamarás nemzetgyűlésben, ami kétharmados többséget jelent a PSUV által megszerzett 55 mandátumhoz képest; mivel a Legfelsőbb Bíróság megakadályozta négy nemzetgyűlési képviselő – közülük három az ellenzék képviselője – hivatalba lépését, ezáltal megfosztva az ellenzéket kétharmados többségétől;

G.  mivel a legutóbbi önkényes letartóztatások több mint százra emelték a politikai foglyok számát, akik között fontosabb politikai vezetők is vannak, például Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos és Yon Goicoechea;

H.  mivel a venezuelai ellenzéki vezetőt és kétszeres elnökjelöltet, Henrique Caprilest 15 évre eltiltották bármilyen politikai tisztség betöltésétől; mivel ezt a határozatot olyan „közigazgatási szabálytalanságok” miatti állítólagos vádakra alapozták, amelyek akkor fordultak elő, amikor még Miranda állam kormányzójaként tevékenykedett;

I.  mivel a venezuelai biztonsági erők – ideértve a nemzeti gárdát és az állami rendőrséget, valamint az irreguláris fegyveres csoportokat – már a tüntetések elejétől fogva többször is brutális erőszakot alkalmaztak a békés tüntetőkkel, köztük kongresszusi képviselőkkel szemben, akik ellenezték a nemzetgyűlés hatásköreit megsemmisítő határozatot, és mivel ennek következtében több mint 20-an életüket vesztették, nagyon sokan megsérültek, valamint sok személyt letartóztattak;

J.  mivel 2017. április 3-án az Amerikai Államok Szervezetének Állandó Tanácsa 21 országából 17 mély aggodalmát fejezték ki Venezuela demokratikus rendjének alkotmányellenes megváltoztatása miatt; mivel a közelmúltban a térség néhány országa kifejezte azon kívánságát, hogy megkönnyítik a közvetítési folyamatot Venezuelában a lehetséges áttörés reményében;

K.  mivel a kormány felfüggesztette a 2016 decemberére kiírt helyi és regionális választásokat, és megakadályozta, hogy visszahívásról szóló népszavazást rendezzenek – amely egy olyan alkotmányos rendelkezés, melynek értelmében a választópolgárok 20%-a kérheti egy népszerűtlen elnök elmozdítását – annak ellenére, hogy valamennyi alkotmányos feltétel teljesült;

1.  elítéli a venezuelai demokratikus rend állandó, alkotmányellenes megsértését – a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság által kiadott közelmúltbeli ítéletet követően, mely a nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörének átvételét célozta meg –, továbbá a hatalmi ágak szétválasztásának és a kormányzati ágazatok függetlenségének hiányát;

2.  határozottan elutasítja a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság nemzetgyűlés hatáskörének felfüggesztéséről szóló határozatait, alapvetően antidemokratikusnak tartja és úgy véli, ez a venezuelai alkotmány közvetlen megsértését jelenti; elengedhetetlennek tartja – e határozatok bizonyos elemeinek közelmúltban végzett felülvizsgálata ellenére –, hogy a venezuelai kormány biztosítsa a demokratikus rend teljes körű visszaállítását;

3.  súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia és az emberi jogok egyre romló helyzete és a növekvő politikai és szociális bizonytalanság közepette Venezuelában kialakult társadalmi-gazdasági helyzet miatt;

4.  felszólítja a venezuelai kormányt és a Legfelsőbb Bíróságot, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, így különösen a parlament törvényesen megválasztott tagjaira ruházott jogköröket;

5.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy biztosítsa a hatalmi ágak szétválasztását és függetlenségét, továbbá állítsa vissza a nemzetgyűlés teljes alkotmányos hatáskörét; emlékeztet arra, hogy a hatalmi ágak szétválasztása és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás a jogállamiság által vezérelt demokratikus államok egyik alapvető elve;

6.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy biztosítsa a politikai foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását; emlékeztet arra, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátását a nemzetgyűlés jóváhagyta a nemzeti megbékélésről szóló törvény által, amit a végrehajtó hatalom határozatában megtámadott; hangsúlyozza, hogy Venezuela számára a tartós békés megoldás hosszú távon nem megvalósítható, amennyiben még vannak politikai foglyok;

7.  felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt, és mihamarabb tegyen közzé választási naptárat, amely szabad és átlátható választási folyamatok megvalósulását teszi lehetővé, ami az egyetlen módja a jelenlegi politikai holtpontról való kimozdulásnak; határozottan elítéli a venezuelai állami számvevőszék határozatát, amely Henrique Capriles ellenzéki vezetőt 15 évre eltiltja bármilyen politikai tisztség viselésétől; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy vessen véget annak a gyakorlatnak, hogy az ellenzéki vezetőket a politikai jogaiktól való megfosztással félreállítja;

8.  üdvözli az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának 2017. április 3-án elfogadott határozatát, és felkéri az alelnököt/főképviselőt a határozat, illetve a régió számos országa által kifejezett azon szándék támogatására, hogy megkönnyítsék a közvetítési folyamatot egy nemzeti megállapodás elérése érdekében; továbbá felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy az Amerikai Államok Szervezetével közösen aktívan keressen egyéb olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy visszaállítsa a teljes körű demokráciát Venezuelában;

9.  határozottan elítéli a venezuelai biztonsági erők és az irreguláris fegyveres csoportok által a békés tüntetéseken alkalmazott brutális erőszakot, melynek következtében több mint 20-an vesztették életüket, nagyon sokan megsérültek, illetve letartóztatták őket; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy vizsgálja ki a haláleseteket és tartsa tiszteletben és biztosítsa a békés gyülekezéshez való szabadság alkotmányos jogát; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot és a jogok szabad gyakorlását valamennyi állampolgár, és különösen az emberi jogi jogvédők, az újságírók, a politikai aktivisták és a független nem kormányzati szervezetek tagjai számára, akik jobban ki vannak téve a támadásoknak és az önkényes letartóztatásnak;

10.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy sürgősen engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá tegyék lehetővé a bejutást azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek a társadalom leginkább érintett csoportjain kívánnak segíteni; felhívja a nemzetközi közösséget, különösen a szomszédos, illetve az uniós országokat, hogy vegyék figyelembe a humanitárius válságot, amely annak következtében alakulhat ki, ha venezuelaiak tömegei hagyják el az országot;

11.  ismételten sürgeti, hogy induljon európai parlamenti küldöttség Venezuelába, és mielőbb kerüljön sor párbeszédre a küldöttség és a konfliktus minden érintettje között;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0176.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0106.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0080.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0269.

(5)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat