Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0331/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0331/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

17.5.2017 - (2017/2654(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B8‑0331/2017)
ECR (B8‑0333/2017)
ALDE (B8‑0338/2017)
Verts/ALE (B8‑0341/2017)
PPE (B8‑0342/2017)

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tokia Saïfi εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Neena Gill εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2017/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0331/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0331/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία

(2017/2654(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία»[1], καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017, τα οποία από κοινού αποτελούν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων, της 5 Απριλίου 2017, για τη διάσκεψη «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την αναγγελία της διακοπής των εχθροπραξιών στη Συρία, στις 30 Δεκεμβρίου 2016, και σχετικά με τη Συρία, στις 23 Μαρτίου 2017, όπως επίσης τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι, στις 9 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ για την εικαζόμενη χημική επίθεση στο Ιντλίμπ της Συρίας, στις 6 Απριλίου 2017, και για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία, στις 7 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ εις βάρος των υπευθύνων για τη βίαιη καταστολή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της 14ης Νοεμβρίου 2016 και της 20ής Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία, που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), καθώς και τα ψηφίσματα που εξέδωσε το ΣΑΔΗΕ σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το ΙΚΙΛ/Ντάες και το Μέτωπο Αλ Νούσρα, καθώς και εκείνες για τη σύγκρουση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, ειδικότερα δε τις αποφάσεις 2218 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) και 2336 (2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/71/L.48 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για τη σύσταση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Γενεύης, του 2012,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του ΟΗΕ και όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ στα οποία η Συρία είναι συμβαλλόμενο κράτος,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τα ειδικά δικαστήρια, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα (ICTR) και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο (STL),

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στη Συρία έχει εξελιχθεί σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξακολουθεί να έχει καταστροφικές και τραγικές συνέπειες για το λαό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν αποτελέσει στόχο και εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες αυτού του βίαιου εμφύλιου πολέμου και ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης στη Συρία το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία, σχεδόν τα τρία τέταρτα του εναπομένοντος πληθυσμού, χρειάζονται επειγόντως βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως ιατρική και επισιτιστική βοήθεια, νερό και στέγη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά 6,3 εκατομμύρια Σύροι, 4,7 εκατομμύρια ζουν σε δυσπρόσιτες και πολιορκημένες περιοχές, και πέντε εκατομμύρια είναι πρόσφυγες στα γειτονικά της κράτη και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στην Συρία έχει διαρκώς μεγαλύτερο αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα του πολέμου το 2011, η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της είχαν κινητοποιήσει συνολικά, έως τον Ιανουάριο του 2017, πάνω από 9,4 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης τόσο εντός της Συρίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στηρίξει επίσης ουσιαστικά τις γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί πρόσφυγες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία περιλαμβάνονται στοχευμένες και αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, συλλογικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής και νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσαντ καταγγέλλεται για απαγχονισμούς, βασανισμούς και εξωδικαστικές εκτελέσεις σε μαζική κλίμακα στις φυλακές του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή κυβέρνηση έχει αποκόψει εκ προθέσεως αμάχους από βασικά αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του εφοδιασμού με τρόφιμα και της ύδρευσης, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις, και η λιμοκτονία των αμάχων μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών ως πολεμική τακτική, αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά παραμένουν μέχρι στιγμής ατιμώρητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚΙΛ/Ντάες και άλλες ομάδες τζιχαντιστών έχουν διαπράξει θηριωδίες, μεταξύ των οποίων αποτρόπαιες εκτελέσεις και ανείπωτες πράξεις σεξουαλικής βίας, απαγωγές, βασανιστήρια, βίαιο προσηλυτισμό, και εξανδραποδισμό γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη του πληθυσμού που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΙΚΙΛ/Ντάες και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως ανθρώπινη ασπίδα κατά τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2016, δεν τηρείται, καθότι έχουν αναφερθεί πολλές παραβιάσεις και σοβαρά περιστατικά σε ολόκληρη τη Συρία, όπως η επίθεση με χημικά όπλα στο Καν Σεϊχούν, η οποία εικάζεται ότι διαπράχθηκε από το καθεστώς, και η βομβιστική επίθεση κατά λεωφορείων που μετέφεραν πρόσφυγες από τις πολιορκούμενες πόλεις Φόα και Κεφράγια σε περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, και τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, οι δυνάμεις του Άσαντ χρησιμοποίησαν χημικές ουσίες για να βλάψουν και να σκοτώσουν αμάχους, κατά παράβαση της συμφωνίας του 2013 για την εξάλειψή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη περίπτωση χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής κατά αμάχων καταγράφηκε στις 4 Απριλίου 2017 στο Καν Σεϊχούν, στην επαρχία Ιντλίμπ, όπου τουλάχιστον 70 άμαχοι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Απριλίου 2017, η Ρωσία άσκησε βέτο σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα καταδίκαζε την καταγγελλόμενη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στη Συρία και θα καλούσε την κυβέρνηση της Συρίας να συνεργαστεί σε έρευνα σχετικά με το περιστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την ΕΕ πως, με βάση την εκτίμηση ότι το συριακό καθεστώς χρησιμοποίησε χημικά όπλα, έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αλ Σαϊράτ στο κυβερνείο Χομς, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 η ΕΕ προσέθεσε 4 υψηλόβαθμους Σύρους στρατιωτικούς στον κατάλογο κυρώσεων, εξαιτίας του ρόλου τους στη χρήση χημικών όπλων κατά του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, στην ομιλία του σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini να μεριμνήσει ώστε η νέα στρατηγική για τη Συρία να έχει ως στόχο να συμβάλει σε μια πολιτική διευθέτηση της κατάστασης στη Συρία, προβλέποντας μεταξύ άλλων μέσα παρακολούθησης και επιβολής για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας (ISSG)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία είναι να προσδιοριστεί, με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να διαδραματίσει πιο ορατό και αποτελεσματικό ρόλο στην επίτευξη βιώσιμης πολιτικής λύσης στη Συρία, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί στον ΟΗΕ, και να στηρίξει την ανασυγκρότηση σε συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή μια αξιόπιστη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω στρατηγική επισημαίνει έξι βασικά πεδία εστίασης, και συγκεκριμένα: τη λήξη του πολέμου μέσω μιας γνήσιας πολιτικής μετάβασης· την προώθηση μιας μετάβασης ουσιαστικής και χωρίς αποκλεισμούς· την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των πλέον ευπαθών Σύρων· την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· την προώθηση της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου· και τη στήριξη της ανθεκτικότητας του πληθυσμού και της κοινωνίας της Συρίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Απριλίου 2017, η ΕΕ συμπροέδρευσε σε διάσκεψη για τη στήριξη του μέλλοντος της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, η οποία συγκέντρωσε εκπροσώπους περισσότερων από 70 χωρών, και διεθνών οργανισμών και της διεθνούς και της συριακής κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διάσκεψης των Βρυξελλών συμφωνήθηκε μια ολιστική προσέγγιση για τον χειρισμό της κρίσης στη Συρία, με πρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια 3,47 δισεκατομμυρίων EUR για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης για το διάστημα 2018-2020, συμπεριλαμβανομένου ποσού 1,3·δισεκατομμυρίων EUR από την ΕΕ, τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας για την κρίση· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι ορισμένοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και δωρητές ανακοίνωσαν δάνεια ύψους περίπου 27,9 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ανοικοδόμησης της Συρίας σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία, οι γειτονικές χώρες της Συρίας που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2017 επιτεύχθηκε στην Αστάνα (Καζακστάν) συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας, για τη δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία θα ενεργούν ως εγγυητές της εξάμηνης ανανεώσιμης εκεχειρίας, μεταξύ άλλων με ένοπλους ελεγκτές επί τόπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει την παύση όλων των πτήσεων από το καθεστώς Άσαντ πάνω από τις ζώνες αυτές και την ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ζώνες που ελέγχονται από αντάρτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την εβδομάδα αρχίζει στη Γενεύη νέος γύρος συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενώ έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου ένας άλλος γύρος συνομιλιών υπό την αιγίδα της Ρωσίας, στο Καζακστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει πως δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη συριακή σύγκρουση, και πως μόνο μια μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, υπό συριακή ηγεσία, μπορεί να θέσει τέλος στα απαράδεκτα δεινά του λαού της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ είναι σαφές πως η ανασυγκρότηση μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, οι προσπάθειες συμφιλίωσης θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν και να υποστηριχτούν από την ΕΕ με στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της αλήθειας, η προώθηση της λογοδοσίας και της μεταβατικής δικαιοσύνης, καθώς και η αμνηστία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία σε αυτό το πλαίσιο·

1.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ σε σχέση με τη Συρία και τις επιδιώξεις της ΕΕ για τη Συρία, καθώς και τα αποτελέσματα της διάσκεψης των Βρυξελλών, που εξασφάλισαν πολυετείς δεσμεύσεις· προτρέπει όλους τους συμμετέχοντες και τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους και να διατηρήσουν την υποστήριξή τους και στο μέλλον·

2.  καταδικάζει, για άλλη ακόμη φορά, απερίφραστα, τις φρικαλεότητες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που διαπράττονται από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη, και ιδίως από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με την υποστήριξη των συμμάχων του, Ρωσίας και Ιράν, καθώς και από άτακτες ένοπλες ομάδες, και ιδίως το ΙΚΙΛ/Ντάες και την Τζαμπάτ Φατάχ αλ Σαλάμ· τονίζει τη θέση του ότι πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλα τα κράτη να εφαρμόζουν την αρχή της καθολικής δικαιοδοσίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει ατιμωρησία, και χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν διάφορα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας να εκδικάσει μηνυτήρια αναφορά κατά εννέα Σύρων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών για βασανιστήρια και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν, σε στενό συντονισμό με χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, τη δυνατότητα σύστασης ενός δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου στη Συρία, εν αναμονή μιας επιτυχούς παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και άλλων ομάδων θα πρέπει επίσης να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε μόνιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία από όλες τις πλευρές για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

3.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη φρικτή αεροπορική επιδρομή με χημικά όπλα στην πόλη Καν Σεϊχούν στην επαρχία Ιντλίμπ στις 4 Απριλίου 2017, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 70 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου πολλά θύματα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης από αέριο· επισημαίνει ότι η καταγγελία για τη χρήση χημικών όπλων είναι αξιόπιστη σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση που διεξήγαγε η διερευνητική αποστολή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ)· τονίζει την υποχρέωση της Συρίας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της διερευνητικής αποστολής του ΟΑΧΟ και του κοινού μηχανισμού έρευνας ΟΑΧΟ-ΟΗΕ, παρέχοντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα επιθεώρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης· τονίζει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις αυτές θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης· αποδοκιμάζει τα επανειλημμένα βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου εκείνου στο ψήφισμα του ΣΑΗΕ που καταδίκαζε την πιο πρόσφατη επίθεση και απηύθυνε έκκληση για διεθνή έρευνα·

4.  χαιρετίζει τη συγκρότηση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός δεν έχει ακόμη χρηματοδοτηθεί πλήρως· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους εν προκειμένω·

5.  παραμένει προσηλωμένο στην ενότητα, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Συρίας και υποστηρίζει μια ισχυρή προσέγγιση με γνώμονα «ολόκληρη τη Συρία» και ένα δημοκρατικό μέλλον για τον λαό της Συρίας· εμμένει στη θέση του ότι μια πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, που θα οδηγεί σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα διευκολύνεται και θα παρακολουθείται από τα Ηνωμένα Έθνη και θα πραγματοποιείται με βάση το νέο σύνταγμα είναι ο μόνος τρόπος για την ειρήνευση της χώρας· επαναλαμβάνει σε όλα τα μέρη, ότι η κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς αποκλεισμούς, και μια ειρηνική αμοιβαία αποδεκτή λύση στην κρίση της Συρίας μπορούν να επιτευχθούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και, όπως προβλέπεται στο Ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012 και στην απόφαση 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Στάφαν ντε Μιστούρα, και βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων·

6.  επισημαίνει το πρόσφατο μνημόνιο για τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στη Συρία, και υποστηρίζει την πρόθεση να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός, να σταματήσουν οι υπερπτήσεις της πολεμικής αεροπορίας του καθεστώτος πάνω από τις ζώνες αποκλιμάκωσης, και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, παροχή ιατρικής βοήθειας, επιστροφή των εκτοπισθέντων αμάχων στις εστίες τους και αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές· τονίζει, ωστόσο, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ζωνών επιρροής και στη διαίρεση της Συρίας· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν τις συμφωνίες της Αστάνα, και τους τρεις εγγυητές να εξασφαλίσουν τον σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθεί κάθε ασάφεια όσον αφορά τις ομάδες που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, και καλεί όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, να εξασφαλίσουν ότι το μνημόνιο δεν διευκολύνει τη στοχοποίηση δυνάμεων που πρόσκεινται στη μετριοπαθή αντιπολίτευση ή που αγωνίζονται στο πλευρό του διεθνούς συνασπισμού κατά του ΙΣΙΛ/Ντάες· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί διεθνής παρακολούθηση της εφαρμογής, και υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών·

7.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή που ασκούν στο καθεστώς της Συρίας, προκειμένου αυτό να αποδεχθεί και να επιδιώξει ενεργά μια εύλογη συμβιβαστική λύση που θα θέτει τέρμα στον εμφύλιο πόλεμο και θα ανοίγει τον δρόμο για μια πραγματική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν τη μετριοπαθή αντιπολίτευση, εντοπίζοντας και απομονώνοντας τα ριζοσπαστικοποιημένα στοιχεία και προωθώντας τη συμφιλίωση· ενθαρρύνει τα μέλη της Ανώτατης Επιτροπής Διαπραγματεύσεων (HNC) να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Γενεύη·

8.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο και να ενισχύσει τη σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά της για την περίοδο μετά τη λήξη των συγκρούσεων, προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματευτικές προσπάθειες υπό το υφιστάμενο πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί στον ΟΗΕ και να εξασφαλίσει την πολιτική μετάβαση, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πολιτική για την προσέγγιση μεταξύ των μερών και εντείνοντας τις προσπάθειές της σε τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία· υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΑΠ/ΥΕ να προσεγγίσει τους βασικούς παράγοντες στην περιοχή, με στόχο να εξασφαλιστούν η πολιτική μετάβαση και η συμφιλίωση και ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αρχίσει να αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη συμμετοχή της ΕΕ στην ανασυγκρότηση της Συρίας, και να επιδιώξει κοινές προσπάθειες, χωρίς αποκλεισμούς με βασικούς διεθνείς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό, να ενστερνιστούν οι ίδιοι οι Σύροι τη διαδικασία ανασυγκρότησης μετά τη λήξη των συγκρούσεων·

9.  υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία του έργου των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ για τη συγκέντρωση στοιχείων που τεκμηριώνουν τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προσφέρουν περαιτέρω και πλήρη υποστήριξη σε αυτούς τους φορείς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χρηματοδοτούν επαρκώς οργανώσεις που διενεργούν έρευνες ανοικτής πηγής και πραγματοποιούν ψηφιακή συλλογή στοιχείων για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με στόχο τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της προσαγωγής των δραστών στη δικαιοσύνη·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνει η στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας του πληθυσμού της Συρίας και της συριακής κοινωνίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων και της κοινωνίας των πολιτών της Συρίας, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τους φορείς που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα (συμπεριλαμβανομένων της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων), τη δημοκρατία και τη χειραφέτηση, και μέσω αυτών των φορέων, όπου αυτό είναι δυνατόν στη Συρία, αλλά και για τους Σύρους πρόσφυγες που ζουν στην εξορία είτε στην γύρω περιοχή είτε στην Ευρώπη· τονίζει ότι αυτή η ανάπτυξη ικανοτήτων θα στηρίξει τους Σύρους στην διαχείριση της μετάβασης (σε τομείς όπως η ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης, η αποκέντρωση, η διοίκηση των δήμων και η εκπόνηση συντάγματος), με την απαιτούμενη συνεκτίμηση των αναγκών και του ρόλου των γυναικών·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων, αναγνωρίστηκε ως βασικό στοιχείο μιας βιώσιμης λύσης· υπενθυμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί και να διευκολύνει την επαρκή συμμετοχή ή διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικών κατά την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με τη συνολική προσέγγιση της εφαρμογής από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 του ΣΑΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο νέο σύνταγμα της Συρίας·

12.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του παγκόσμιου συνασπισμού κατά της Ντάες, πιστεύει ωστόσο ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ θα έπρεπε επίσης να έχουν εξεταστεί πτυχές που αφορούν την καταπολέμηση του ΙΣΙΛ/Ντάες και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση και εστίαση στα βαθύτερα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά αίτια που έχουν διευκολύνει την εξάπλωση της τρομοκρατίας, και με προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπισή τους· θεωρεί, επιπλέον, ότι θα έπρεπε να έχουν προσδιοριστεί μέτρα που συμβάλλουν στη διατήρηση του πολυεθνοτικού, πολυθρησκευτικού και πολυδογματικού χαρακτήρα της συριακής κοινωνίας·

13.   τονίζει τη σημασία της προστασίας των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία και πιστεύει ακράδαντα ότι οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία θα πρέπει να μην συνεπάγεται αποκλεισμούς και να αποσκοπεί στην αποκατάσταση της Συρίας ως πολυθρησκευτικού κράτους όπως παραδοσιακά ήταν·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θεσπιστούν εγκαίρως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), όπως, μεταξύ άλλων, η πλήρως απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Συρία, η παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, υγειονομική περίθαλψη), ο τερματισμός όλων των πολιορκιών πόλεων, και η απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και ομάδων ανταρτών, να επιτραπεί η εκκένωση τεσσάρων πολιορκούμενων πόλεων· καλεί όλα τα μέρη να στηρίξουν και να διευκολύνουν τη θέσπιση μιας συνολικής συμφωνίας όσον αφορά τα ΜΟΕ·

15.  σημειώνει με λύπη ότι η καταστροφική εμφύλια σύγκρουση έχει γυρίσει τη χώρα δεκαετίες πίσω από άποψη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία και τη φτώχεια και προκαλώντας σημαντική καταστροφή των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και μεγάλης κλίμακας εκτοπισμό Σύρων πολιτών και διαρροή διάνοιας· επισημαίνει, συνεπώς, τη σημασία που έχει η αύξηση της μη ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων στη Συρία και την επανεκκίνηση της οικονομίας· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν πολύ ισχυρότερη προσήλωση στον επιμερισμό των υποχρεώσεων, επιτρέποντας στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας να βρίσκουν προστασία πέρα από τις άμεσα γειτονικές περιοχές, μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης και ανθρωπιστικής υποδοχής· θεωρεί, ωστόσο, ότι αμέσως μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων θα πρέπει να δοθούν στους Σύρους πρόσφυγες με εξειδικευμένη κατάρτιση κίνητρα προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα τους και να συμβάλουν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης·

16.  χαιρετίζει τις νέες προτεραιότητες εταιρικής σχέσης που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας και του Λιβάνου, καθώς και τη χαλάρωση των ενωσιακών κανόνων καταγωγής για τις εξαγωγές από την Ιορδανία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία εξακολουθούν να ζουν σε επισφαλείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και συχνά δεν είναι σε θέση να βρουν (νόμιμη) απασχόληση· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να πιέσει τις αρχές της Ιορδανίας και του Λιβάνου να εργαστούν για την άρση των εναπομενόντων (άτυπων) εμποδίων, να στηρίξουν τις διευρυμένες ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης, και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και τους νέους·

17.  υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της εξασφάλισης μιας πρωτοβουλίας στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή, που θα έχει ως στόχο να μη χαθεί καμιά γενιά παιδιών, και ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, με ισότιμη πρόσβαση για τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλα τα παιδιά πρόσφυγες και τα ευπαθή παιδιά στις κοινότητες υποδοχής· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η, συχνά άτυπη, εκπαίδευση που παρέχεται στους καταυλισμούς προσφύγων και να υποστηριχθεί η ψυχολογική αποκατάσταση αυτών των ψυχικά τραυματισμένων παιδιών·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει για τη μετάφρασή του στα αραβικά.