Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0345/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0345/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä

17.5.2017 - (2016/2998(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B8‑0345/2017)
S&D (B8‑0346/2017)
ECR (B8‑0347/2017)
ALDE (B8‑0352/2017)
PPE (B8‑0354/2017)

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta
Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Tamás Meszerics, Bart Staes, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta
Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Menettely : 2016/2998(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0345/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0345/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä

(2016/2998(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon YK:n aiemmat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeussopimukset, joiden sopimusvaltioita Israel ja Palestiina ovat,

–  ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 1. heinäkuuta 2016 päivätyn raportin ja 23. syyskuuta 2016 annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon Lähi-idän rauhanprosessista 18. tammikuuta 2016 ja 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro-Välimeri-sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että rauhan aikaansaaminen Lähi-itään on yhä kansainvälisen yhteisön keskeinen painopiste sekä alueen ja maailman vakauden ja turvallisuuden välttämätön edellytys;

B.  toteaa, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (jäljempänä ’korkea edustaja’) on useaan otteeseen ilmaissut valmiutensa uudistaa ja tehostaa EU:n roolia Lähi-idän rauhanprosessissa; toteaa, että korkea edustaja nimitti huhtikuussa 2015 uuden Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n erityisedustajan (jäljempänä ’EU:n erityisedustaja’); ottaa huomioon, että erityisedustaja ei ole vielä saanut aikaan tuloksia;

C.  ottaa huomioon, että Lähi-idän kvartetilla ja alueellisilla kumppaneilla, kuten Egyptillä, Jordanialla ja Saudi-Arabialla, on tärkeä rooli pyrittäessä ratkaisemaan arabien ja Israelin välinen konflikti;

D.  toteaa, että jatkuva väkivalta, siviileihin kohdistetut terrori-iskut ja yllyttäminen väkivaltaan pahentavat suuresti epäluuloisuutta ja ovat perustavanlaatuisesti yhteensopimattomia rauhanomaisen ratkaisun kanssa;

E.  ottaa huomioon, että päätöslauselmassaan 2334 (2016) YK:n turvallisuusneuvosto

  (a)  vahvisti, että Israelin siirtokuntien perustaminen vuodesta 1967 lähtien miehitettyinä oleville palestiinalaisalueille, kuten Itä-Jerusalemiin, on oikeudellisesti kestämätöntä ja että siirtokuntien perustaminen loukkaa räikeällä tavalla kansainvälistä oikeutta ja on merkittävä este kahden valtion ratkaisun saavuttamiselle,

  (b)  kehotti osapuolia niiden asiaan liittyvissä toimissa erottamaan toisistaan Israelin valtion alueen ja vuodesta 1967 miehitettyinä olevat alueet,

  (c)  muistutti kvartetin etenemissuunnitelman mukaisesta palestiinalaishallinnon turvallisuusjoukkojen velvollisuudesta ylläpitää tehokasta toimintaa, jolla vastustetaan kaikkia terroriin osallistuvia ja puretaan terroristien valmiudet, muun muassa takavarikoimalla laittomat aseet;

F.  toteaa, että Palestiinaa käsittelevän EU:n edustajan toimiston mukaan viime kuukausien aikana on purettu erittäin paljon palestiinalaisten rakennelmia;

G.  ottaa huomioon, että Gazan alueella kerrotaan tapahtuneen useita ihmisoikeusloukkauksia;

H.  ottaa huomioon, että molemmilla puolilla olevien vankien ja erityisesti parhaillaan nälkälakossa olevien palestiinalaisvankien tilanne aiheuttaa huolta; ottaa huomioon, että molempien osapuolten olisi täytettävä vankien oikeuksien kunnioittamista koskevat kansainväliset velvoitteensa;

I.  ottaa huomioon, että kaikkien osapuolten olisi tuettava vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä erityisesti turvallisuuden, veden saannin, jätevesihuollon ja energiavarojen sekä Palestiinan talouden vauhdittamisen osalta, ja tarjottava siten alueen suuresti tarvitsema toivon, rauhan ja sovinnon visio;

J.  ottaa huomioon, että EU:n suhteiden molempiin osapuoliin olisi perustuttava kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, joka ohjaa niiden sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja muodostaa näiden suhteiden olennaisen osan;

1.  muistuttaa tukevansa vakaasti Israelin ja Palestiinan konfliktiin kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta;

2.  pitää tärkeänä, että osapuolet aloittavat mahdollisimman pian uudet asiakysymyksiä koskevat neuvottelut, joiden tarkoituksena on saavuttaa oikeudenmukainen, kestävä ja kokonaisvaltainen rauha; kehottaa molempia osapuolia välttämään toimia, jotka voivat lisätä jännitteitä, mukaan luettuina yksipuoliset toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen, vaarantaa kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden ja lisätä epäluuloa; kehottaa molempia osapuolia vahvistamaan uudelleen sitoutumisensa kahden valtion ratkaisuun ja siten sanoutumaan irti niistä näkemyksistä, joissa tämä ratkaisu torjutaan;

3.  vastustaa ponnekkaasti kaikkia toimia, jotka heikentävät kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta, ja kehottaa molempia osapuolia osoittamaan politiikkojensa ja toimiensa kautta, että ne ovat aidosti sitoutuneita kahden valtion ratkaisuun, jotta voidaan rakentaa uudelleen luottamusta; pitää myönteisenä Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja Palestiinan presidentin Mahmud Abbasin äskettäisellä Yhdysvaltain‑vierailullaan ilmaisemaa sitoutumista yhteistyöhön rauhan hyväksi;

4.  painottaa, että kahden valtion ratkaisun toteuttamiskelpoisuuden suojelemisen ja säilyttämisen on oltava välitön prioriteetti Euroopan unionin politiikoissa ja toimissa Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ja Lähi-idän rauhanprosessin osalta;

5.  tuomitsee kaikki väkivaltaisuudet, israelilaisiin kohdistuvat terroriteot ja väkivaltaan yllyttämisen, jotka ovat perustavanlaatuisesti yhteensopimattomia rauhanomaisen kahden valtion ratkaisun edistämisen kanssa; toteaa, että kaikkien osapuolten olisi toteutettava tehokkaita toimia väkivallan, terrorismin, vihapuheen ja yllytyksen torjumiseksi, jotta voidaan uudelleen rakentaa luottamusta ja välttää tilanteen kärjistymistä, joka heikentäisi rauhannäkymiä entisestään;

6.  muistuttaa, että siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia, ja korostaa, että viimeaikaiset päätökset uuden siirtokunnan perustamisesta syvälle Länsirannan alueelle, lähes 2 000 asunnon rakentamista koskevien tarjouskilpailujen järjestämisestä sekä siitä, että lisää syvällä Länsirannan alueella olevaa maata julistetaan valtion maaksi, heikentävät entisestään mahdollisuuksia aikaansaada toteuttamiskelpoinen kahden valtion ratkaisu; tuomitsee siirtokuntapolitiikan jatkamisen ja kehottaa Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi siirtokuntien laajentamisen ja aloittamaan niiden purkamisen; pitää erityisesti valitettavana, että knesset hyväksyi 6. helmikuuta 2017 laillistamista koskevan lain, joka sallii palestiinalaisten maille rakennettujen siirtokuntien taannehtivan laillistamisen ilman laillisten yksityisten omistajien suostumusta; odottaa korkeimman oikeuden päätöstä tästä uudesta säädöksestä;

7.  pitää myönteisenä neuvoston 18. tammikuuta 2016 antamien päätelmien 8 kohtaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoutumisesta varmistamaan EU:n voimassa olevan lainsäädännön ja EU:n ja Israelin välisten kahdenvälisten järjestelyjen kattava täytäntöönpano;

8.  kehottaa kvartetin raportin mukaisesti lopettamaan palestiinalaisten kotien sekä EU:n rahoittamien rakennelmien ja hankkeiden tuhoamisen, palestiinalaisperheiden pakkosiirrot ja palestiinalaisten omaisuuden takavarikoimisen Länsirannalla; korostaa asiasta vastaavien EU:n viranomaisten vastuuta pyrittäessä varmistamaan edelleen, ettei EU:n varoja voida ohjata suoraan tai epäsuorasti terroristijärjestöille tai toimintaan, jossa yllytetään terrorismiin;

9.  muistuttaa, että alueen rauhan ja turvallisuuden kulmakivi on, että kaikki valtiolliset ja muut kuin valtiolliset toimijat noudattavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta, mihin sisältyy myös, että ne kantavat vastuun toimistaan;

10.  korostaa, että palestiinalaisten keskinäinen sovinnonteko on tärkeä tekijä kahden valtion ratkaisuun pääsemiseksi, ja pahoittelee palestiinalaisten jatkuvaa epäsopua; tukee EU:n vaatimusta siitä, että palestiinalaisryhmien olisi tehtävä sovinto ja asetettava palestiinalaishallinnon paluu Gazan alueelle ensisijaiseksi tavoitteeksi; kehottaa palestiinalaisryhmiä aloittamaan uudelleen ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi viipymättä ja erityisesti järjestämään jo kauan odotetut presidentin- ja parlamenttivaalit; korostaa, että palestiinalaishallinnon on otettava vastuulleen hallintotehtävät Gazan alueella, myös turvallisuuden ja siviilihallinnon aloilla, ja oltava läsnä rajanylityspaikoilla;

11.  korostaa, että taisteluryhmien toiminta ja laiton asevarustelu ruokkivat epävakautta ja haittaavat viime kädessä toimia neuvotteluratkaisuun pääsemiseksi; kehottaa palestiinalaishallinnon turvallisuusjoukkoja toteuttamaan täysin tehokkaita ja hyvin ajoitettuja toimia, joilla torjutaan näiden taisteluryhmien toimintaa, kuten rakettien ampumista Israeliin; korostaa, että on ehdottomasti estettävä terroristiryhmien aseistautuminen ja niiden harjoittama aseiden salakuljetus, rakettien valmistaminen ja tunnelien rakentaminen;

12.  toistaa kehotuksensa lopettaa Gazan alueen saarto ja ryhtyä alueen pikaiseen jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen;

13.  muistuttaa jäsenvaltioita kesäkuussa 1980 annetusta Venetsian julistuksesta, jossa EU:n jäsenvaltiot ottivat kantaakseen vastuunsa rauhanprosessista; kehottaa hyväksymään EU:n uuden julistuksen tämän vuoden kesäkuussa; pyytää korkeaa edustajaa hyödyntämään tätä uutta julistusta ja käynnistämään rohkean ja kattavan eurooppalaisen rauhanaloitteen alueella;

14.  kehottaa luomaan Israelin ja Palestiinan konfliktin ratkaisemista koskevan Euroopan unionin rauhanaloitteen, jolla pyritään kouriintuntuviin tuloksiin sovitussa aikataulussa kahden valtion ratkaisun pohjalta ja jolla on kansainvälinen seuranta- ja täytäntöönpanomekanismi; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa mukaan muut kansainväliset toimijat erityisesti Lähi-idän kvartetin puitteissa ja ottaen huomioon arabien rauhanaloite; kehottaa hyödyntämään tehokkaasti unionin olemassa olevaa vipuvoimaa ja sen välineitä toimittaessa kummankin osapuolen kanssa rauhanponnistelujen edistämiseksi ja katsoo, että unionin koordinoitu toiminta voi tuoda tuloksia;

15.  tähdentää, että aidon eurooppalaisen rauhanaloitteen tukemiseksi jäsenvaltioiden ensisijaisena velvollisuutena on myötävaikuttaa aktiivisesti yhtenäisen eurooppalaisen kannan muotoilemiseen ja pidättyä yksipuolisista aloitteista, jotka heikentävät unionin toimia; tähdentää, että Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehet eivät voi pyytää unionilta ennakoivaa toimimista alueella, jos heidän toisistaan poikkeavat kantansa estävät unionia toimimasta yhtenäisesti korkean edustajan välityksellä;

16.  panee merkille, että Israelissa elävällä palestiinalaisarabien yhteisöllä on tilaisuus toimia ratkaisevassa roolissa pyrittäessä kestävään rauhaan Israelin ja Palestiinan välillä ja että tämän yhteisön osallistumisella ja panoksella on suuri merkitys rauhanprosessin edistämisessä; kehottaa antamaan yhtäläiset oikeudet kaikille Israelin kansalaisille ja pitää tätä perusedellytyksenä palestiinalaisarabien roolin täyttämiselle;

17.  kehottaa unionia tukemaan ja suojelemaan sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mukaan lukien ihmisoikeusjärjestöt, jotka myötävaikuttavat rauhanponnistuksiin ja luottamuksen rakentamiseen israelilaisten ja palestiinalaisten välillä molemmilla puolilla, ja pitää myönteisenä kansalaisyhteiskunnan panosta rauhanprosessissa innovatiivisten uusien ajatusten ja aloitteiden välityksellä;

18.  ehdottaa, että käynnistetään ”Parlamentaarikot rauhan puolesta” -aloite, jonka tavoitteena on tuoda yhteen eurooppalaisia, israelilaisia ja palestiinalaisia parlamentin jäseniä, jotta nämä edesauttaisivat rauhansuunnitelman etenemistä ja täydentäisivät EU:n diplomaattisia toimia;

19.  korostaa, että unionin on edistettävä aloitteita, joilla voidaan myötävaikuttaa luottamuksen rakentamiseen poliittisten toimijoiden, muiden kuin valtiollisten toimijoiden ja taloudellisten toimijoiden välillä sekä konkreettisia kysymyksiä koskevan yhteistyömallin perustamiseen; painottaa tässä yhteydessä sellaisten politiikan alojen tärkeyttä, joilla yhteistyö on välttämätöntä kansalaisten jokapäiväisen elämän kannalta ja joita ovat erityisesti turvallisuus, veden saanti, jätevesihuolto, energiavarat sekä Palestiinan talouden vauhdittaminen;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, kvartetin edustajalle, Arabiliiton pääsihteerille, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.