Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0345/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0345/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

17.5.2017 - (2016/2998(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0345/2017)
S&D (B8-0346/2017)
ECR (B8-0347/2017)
ALDE (B8-0352/2017)
PPE (B8-0354/2017)

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio López-Istúriz White u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen u ime Kluba zastupnika ECR-a
Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Tamás Meszerics, Bart Staes, Jill Evans u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Postupak : 2016/2998(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0345/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0345/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o ostvarenju dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku

(2016/2998(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir prethodne rezolucije UN-a,

–  uzimajući u obzir konvencije UN-a o ljudskim pravima kojih su Izrael i Palestina države potpisnice,

–  uzimajući u obzir izvješće Bliskoistočnog kvarteta od 1. srpnja 2016. i njegovu izjavu od 23. rujna 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu, a posebno one od 18. siječnja 2016. i 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Europsko-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je uspostava mira na Bliskom istoku i dalje ključni prioritet međunarodne zajednice te nužan čimbenik za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost;

B.  budući da je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoka predstavnica”) u nekoliko navrata izrazila svoju predanost obnavljanju i intenziviranju uloge EU-a u mirovnom procesu; budući da je u travnju 2015. Visoka predstavnica imenovala novog posebnog predstavnika EU-a za bliskoistočni mirovni proces („posebni predstavnik EU-a”); budući da se rezultati rada posebnog predstavnika još očekuju;

C.  budući da Kvartet i regionalni partneri poput Egipta, Jordana i Saudijske Arabije imaju važnu ulogu u potrazi za rješenjem arapsko-izraelskog sukoba;

D.  budući da neprekidno nasilje, teroristički napadi na civile te poticanje na nasilje produbljuju međusobno nepovjerenje i da su u potpunoj suprotnosti mirnom rješenju;

E.  budući da je Vijeće sigurnosti UN-a u svojoj rezoluciji br. 2334 (2016):

  (a)  ponovno potvrdilo da osnivanje izraelskih naselja na palestinskom teritoriju okupiranom od 1967., što se odnosi i na istočni Jeruzalem, nema pravnu valjanost i da predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i veliku prepreku dvodržavnom rješenju;

  (b)  pozvalo sve strane da u relevantnim postupcima razlikuju teritorij Države Izrael i teritorije koji su okupirani od 1967. godine;

  (c)  podsjetilo na to da su prema planu djelovanja Kvarteta sigurnosne snage Palestinske samouprave obvezne učinkovito djelovati protiv svih koji su uključeni u terorističke aktivnosti i uništavati kapacitete terorista, među ostalim i zapljenom nezakonitog oružja;

F.  budući da je prema podacima Ureda predstavnika EU-a u Palestini tijekom posljednjih mjeseci uništen veliki broj palestinskih objekata;

G.  budući da postoji veliki broj izvješća o kršenjima ljudskih prava u Pojasu Gaze;

H.  budući da vlada zabrinutost u pogledu položaja zatvorenika na objema stranama, posebice glede štrajka glađu palestinskih zatvorenika koji je u tijeku; budući da bi se obje strane u pogledu poštovanja prava zatvorenika trebale pridržavati međunarodnih obveza;

I.  budući da bi sve strane trebale pružati potporu dijalogu i suradnji u praktičnim pitanjima, prije svega u područjima sigurnosti, pristupa vodi, sanitarne infrastrukture i energetskih resursa te poticanja rasta palestinskog gospodarstva i time toj regiji pružiti toliko potrebnu viziju nade, mira i pomirenja;

J.  budući da bi se odnosi između EU-a i obaju strana trebali temeljiti na poštovanju ljudskih prava i demokratskih načela, na kojem se temelji njihova unutarnja i međunarodna politika i koje predstavlja ključan element tih odnosa;

1.  ponovno izražava snažnu potporu dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izraelom i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti na temelju prava na samoodređenje i punog poštovanja međunarodnog prava;

2.  naglašava da je važno da strane što je prije moguće ponovno započnu sadržajne pregovore radi postizanja pravednog, trajnog i sveobuhvatnog mira; poziva obje strane da izbjegavaju poteze koji bi mogli izazvati daljnju eskalaciju sukoba, uključujući jednostrane mjere kojima bi se moglo prejudicirati ishod pregovora, ugroziti održivost dvodržavnog rješenja i pridonijeti stvaranju još većeg nepovjerenja; poziva obje strane da ponovno iskažu svoju predanost dvodržavnom rješenju i tako se ograde od onih koji odbijaju to rješenje;

3.  snažno se protivi svim djelovanjima koja ugrožavaju održivost dvodržavnog rješenja i potiče obje strane da politikama i djelovanjima dokažu istinsku predanost dvodržavnom rješenju s ciljem ponovne izgradnje povjerenja; pozdravlja predanost zajedničkom djelovanju u cilju postizanja mira koju su tijekom nedavnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama izrazili palestinski predsjednik Mahmud Abbas i izraelski premijer Benjamin Netanyahu;

4.  naglašava da zaštita i očuvanje održivosti dvodržavnog rješenja mora biti hitan prioritet u politikama i djelovanju Europske unije u pogledu izraelsko-palestinskog sukoba i bliskoistočnog mirovnog procesa;

5.  osuđuje svako nasilje, terorističke napade protiv Izraelaca te poticanje na nasilje koje stoji u potpunoj suprotnosti mirnom ostvarenju dvodržavnog rješenja; napominje da bi sve strane trebale efektivno djelovati protiv nasilja, terorizma, govora mržnje i huškanja jer je to ključno za ponovnu izgradnju povjerenja i izbjegavanje eskalacije sukoba, kojom bi se dodatno narušili izgledi za mir;

6.  naglašava, podsjećajući da su naselja nezakonita prema međunarodnom pravu, da su nedavne odluke o izgradnji novog naselja duboko na teritoriju Zapadne obale, raspisivanju natječaja za gotovo 2000 naseljeničkih stambenih jedinica i proglašavanje zemljišta duboko unutar Zapadne Obale „državnim zemljištem” dodatno umanjile izglede za održivo dvodržavno rješenje; osuđuje takvu politiku i poziva izraelske vlasti da smjesta zaustave i stubokom promijene svoju politiku naseljavanja; posebno žali zbog činjenice da je Kneset 6. veljače 2017. donio „Zakon o regulaciji”, kojim se omogućava retroaktivna legalizacija naselja sagrađenih na posjedima Palestinaca bez pristanka zakonitih privatnih vlasnika; iščekuje odluku Vrhovnog suda o tom novom zakonu;

7.  pozitivnim smatra stavak 8. zaključaka Vijeća od 18. siječnja 2016. o predanosti EU-a i država članica jamčenju pune provedbe postojećeg zakonodavstva EU-a i bilateralnih aranžmana EU-a i Izraela;

8.  poziva na to da se, u skladu s izvješćem Kvarteta, na Zapadnoj obali zaustavi rušenje palestinskih kuća te objekata i projekata financiranih sredstvima EU-a, prisilno raseljavanje palestinskih obitelji i oduzimanje palestinske imovine; ističe da nadležna tijela EU-a i dalje imaju obvezu brinuti da se sredstva EU-a ne mogu ni izravno ni neizravno preusmjeravati za terorističke organizacije ili radnje kojima se potiče takvo djelovanje;

9.  podsjeća da se mir i sigurnost u regiji temelje na tome da državni i nedržavni akteri poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, što uključuje i snošenje odgovornosti za svoja djela;

10.  naglašava da je pomirenje među Palestincima važan element za postizanje dvodržavnog rješenja te izražava žaljenje zbog trajne nesloge među Palestincima; podržava poziv EU-a upućen palestinskim frakcijama u kojemu se od njih traži da pomirenje i ponovna uspostava Palestinske samouprave u Gazi budu prioritet; potiče palestinske snage da bez odlaganja nastave napore u cilju pomirenja, posebno održavanjem predsjedničkih i parlamentarnih izbora, koji su već odavno trebali biti provedeni; naglašava da Palestinska samouprava mora preuzeti svoju funkciju vlade u Pojasu Gaze, uključujući u područjima sigurnosti i civilne uprave te svojom prisutnošću na graničnim prijelazima;

11.  ističe da djelovanje militanata i njihovo nezakonito naoružavanje potiču nestabilnost i u konačnici ugrožavaju napore da se ostvari sporazumno rješenje; poziva sigurnosne snage Palestinske samouprave na provedbu djelotvornih i pravovremenih operacija kojima bi se suprotstavile djelovanju tih militantnih skupina, primjerice ispaljivanju raketa na Izrael; naglašava da je imperativ spriječiti naoružavanje terorističkih skupina i njihovo krijumčarenja oružja, proizvodnju raketa i izgradnju tunela;

12.  ponovno upućuje poziv na prekid blokade Pojasa Gaze i hitnu obnovu i sanaciju tog područja;

13.  podsjeća države članice na Venecijansku deklaraciju iz lipnja 1980. kojom su države članice EU-a preuzele odgovornost za mirovni proces; poziva da se u lipnju ove godine donese nova deklaracija EU-a; poziva Visoku predstavnicu da tu novu deklaraciju iskoristi za pokretanje smione i sveobuhvatne europske mirovne inicijative u regiji;

14.  poziva da se tom mirovnom inicijativom Europske unije usmjeri na rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba s ciljem postizanja opipljivih rezultata u jasno određenom roku, unutar okvira dvodržavnog rješenja, uz međunarodne mehanizme za praćenje i provedbu; naglašava važnost suradnje s ostalim međunarodnim akterima u tom pogledu, posebno unutar okvira bliskoistočnog kvarteta i vodeći računa o arapskoj mirovnoj inicijativi; u svrhu potpore mirovnim naporima poziva na djelotvorno korištenje postojećih instrumenata i utjecaja Europske unije u odnosima s objema stranama, s obzirom na to da usklađeno djelovanje Europske unije može postići rezultate;

15.  ističe da je primarna dužnost država članica da aktivno doprinose oblikovanju jedinstvenog europskog stajališta te da se suzdrže od jednostranih inicijativa kojima se slabi europsko djelovanje kako bi pružile podršku istinskoj europskoj mirovnoj inicijativi; ističe da europski čelnici država i vlada ne mogu od Unije tražiti da bude proaktivna u toj regiji ako je njihova nepodudarna stajališta sprečavaju da nastupi jednoglasno preko Visoke predstavnice;

16.  ističe potencijal palestinske arapske zajednice u Izraelu za preuzimanje važne uloge u uspostavi trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca i važnost njezina uključenja u mirovni proces i doprinosa njemu; poziva da se svim državljanima Izraela daju jednaka prava, što je temeljni preduvjet za ispunjenje te uloge;

17.  poziva na to da Europska unija pruži potporu i zaštitu akterima civilnog društva, uključujući organizacije za zaštitu ljudskih prava, koji na obje strane doprinose mirovnim naporima, i izgradnji povjerenja između Izraelaca i Palestinaca te pozdravlja doprinos koji civilno društvo daje mirovnom procesu inovativnim novim idejama i inicijativama;

18.  predlaže da se pokrene inicijativa „parlamentarci za mir” čiji bi cilj bio okupiti europske, izraelske i palestinske parlamentarce radi postizanja napretka u mirovnom programu i podrške diplomatskim naporima EU-a;

19.  naglašava da je potrebno da EU potiče inicijative koje mogu doprinijeti ponovnoj izgradnji povjerenja među političkim, nedržavnim i gospodarskim akterima te uspostavi obrasca suradnje u pogledu konkretnih pitanja; ističe u tom pogledu važnost područja politika u kojima je suradnja ključna za svakodnevni život građana, posebno područja sigurnosti, pristupa vodi, sanitarne infrastrukture i energetskih resursa i rasta palestinskog gospodarstva;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, vladama i parlamentima država članica, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, glavnom tajniku Opće skupštine Ujedinjenih Naroda, predstavniku bliskoistočnog kvarteta, glavnom tajniku Lige arapskih država, Knesetu i izraelskoj vladi, predsjedniku Palestinske samouprave te Palestinskom zakonodavnom vijeću.