Procedură : 2016/2998(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0345/2017

Texte depuse :

RC-B8-0345/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0226

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 417kWORD 47k
17.5.2017
PE603.770v01-00}
PE603.771v01-00}
PE603.772v01-00}
PE603.777v01-00}
PE603.779v01-00} RC1
 
B8-0345/2017}
B8-0346/2017}
B8-0347/2017}
B8-0352/2017}
B8-0354/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-0345/2017)

S&D (B8-0346/2017)

ECR (B8-0347/2017)

ALDE (B8-0352/2017)

PPE (B8-0354/2017)


referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP))


Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio López-Istúriz White în numele Grupului PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen în numele Grupului ECR
Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE
Tamás Meszerics, Bart Staes, Jill Evans în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Rezoluția Parlamentului European referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere rezoluțiile anterioare ale ONU,

–  având în vedere convențiile ONU privind drepturile omului la care Israel și Palestina sunt state părți,

–  având în vedere raportul din 1 iulie 2016 și declarația din 23 septembrie 2016 a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, în special cele din 18 ianuarie 2016 și 20 iunie 2016,

–  având în vedere Acordul Euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât instaurarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate majoră pentru comunitatea internațională și un element indispensabil pentru stabilitatea și securitatea regională și globală;

B.  întrucât Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înalta Reprezentantă”) și-a exprimat în mai multe rânduri angajamentul pentru reînnoirea și intensificarea rolului UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu; întrucât, în aprilie 2015, Înalta Reprezentantă a numit un nou Reprezentant Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu („Reprezentantul Special al UE”); întrucât Reprezentantul Special al UE nu a obținut încă suficiente rezultate;

C.  întrucât Cvartetul și partenerii regionali, cum ar fi Egiptul, Iordania și Arabia Saudită, au un rol important în eforturile de soluționare a conflictului arabo-israelian;

D.  întrucât violența continuă, atacurile teroriste împotriva civililor și incitarea la violență exacerbează în mare măsură neîncrederea și sunt fundamental incompatibile cu o soluție pașnică;

E.  întrucât Consiliul de Securitate al ONU, în Rezoluția sa 2334 (2016):

  (a)  a reafirmat că înființarea de către Israel a coloniilor în teritoriul palestinian ocupat din 1967, inclusiv în Ierusalimul de Est, nu are validitate juridică și constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, precum și un obstacol major pentru realizarea soluției coexistenței a două state;

  (b)  a făcut apel la părți să facă distincție, în înțelegerile lor din domeniu, între teritoriul Statului Israel și teritoriile ocupate din 1967;

  (c)  a reamintit obligația, prevăzută în foaia de parcurs a Cvartetului, ca Autoritatea Palestiniană să mențină operațiunile efective ale forțelor de securitate care vizează combaterea tuturor celor implicați în terorism și dezmembrarea capabilităților teroriste, inclusiv confiscarea armelor ilegale;

F.  întrucât, conform Biroului Reprezentantului UE în Palestina, s-a înregistrat o rată ridicată a demolărilor structurilor palestiniene în ultimele luni;

G.  întrucât există numeroase semnalări de cazuri de încălcare a drepturilor omului în Fâșia Gaza;

H.  întrucât există îngrijorări cu privire la situația prizonierilor de ambele părți, în special în privința actualei greve a foamei a deținuților palestinieni; întrucât ambele părți ar trebui să respecte obligațiile internaționale în ceea ce privește respectarea drepturilor deținuților;

I.  întrucât toate părțile ar trebui să susțină dialogul și cooperarea practică, în special în domeniile securității, accesului la apă, salubrizare și resursele energetice, precum și în promovarea creșterii economiei palestiniene, oferind astfel o viziune a speranței, păcii și reconcilierii, de care această regiune are atât de multă nevoie;

J.  întrucât relațiile dintre UE și ambele părți ar trebui să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice, care ghidează politica lor internă și internațională și constituie un element esențial al acestor relații;

1.  își reafirmă sprijinul ferm în favoarea soluției coexistenței a două state la conflictul israelo-palestinian, pe baza frontierelor din 1967, cu Ierusalimul capitală a ambelor state, un stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate, pe baza dreptului la autodeterminare și a respectării totale a dreptului internațional;

2.  subliniază că este important ca părțile să reia cât mai rapid negocierile de substanță, pentru a se ajunge la o pace justă, durabilă și cuprinzătoare; invită ambele părți să evite acțiunile care ar putea conduce la o nouă escaladare, inclusiv măsurile unilaterale care ar putea prejudicia rezultatul negocierilor, amenința viabilitatea soluției celor două state și genera și mai multă neîncredere; invită ambele părți să reafirme angajamentul față de soluția coexistenței a două state, disociindu-se astfel de vocile care o resping;

3.  se opune cu fermitate tuturor acțiunilor care subminează viabilitatea soluției a două state și invită insistent ambele părți să demonstreze, prin politici și acțiuni, un angajament autentic pentru această soluție, în vederea restabilirii încrederii; salută angajamentul exprimat în cursul recentei vizite a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a președintelui palestinian Mahmoud Abbas în Statele Unite de a acționa împreună pentru pace;

4.  subliniază că protejarea și prezervarea viabilității soluției coexistenței a două state trebuie să constituie o prioritate imediată în politicile Uniunii Europene și în acțiunile legate de conflictul israelo-palestinian și procesul de pace din Orientul Mijlociu;

5.  condamnă toate actele de violență, actele de terorism împotriva israelienilor și incitările la violență, care sunt fundamental incompatibile cu promovarea unei soluții pașnice a coexistenței a două state; observă că toate părțile trebuie să acționeze efectiv împotriva violenței, a terorismului, a discursurilor de propagare a urii și a instigărilor la ură, întrucât acest lucru este esențial pentru recâștigarea încrederii și evitarea unei escaladări care ar submina și mai grav perspectivele de pace;

6.  subliniază - reamintind că acțiunile de colonizare, conform dreptului internațional, sunt ilegale - faptul că deciziile recente de a crea noi colonii în mijlocul Cisiordaniei, de a lansa apeluri de oferte pentru cele aproape 2000 de rezidențe pentru coloni și de a declara alte terenuri din inima Cisiordaniei „terenuri ale statului” subminează perspectivele unei soluții viabile, bazate pe coexistența a două state; condamnă continuarea politicii de colonizare și invită autoritățile israeliene să o oprească imediat și să renunțe la aceasta; regretă, în special, aprobarea de către Knesset, la 6 februarie 2017, a „Legii de regularizare”, care permite legalizarea retroactivă a construcțiilor ridicate în colonii pe proprietățile palestinienilor, fără acordul proprietarilor privați legitimi; așteaptă decizia Curții Supreme cu privire la această nouă lege;

7.  ia act cu satisfacție de punctul 8 din concluziile Consiliului din 18 ianuarie 2016, privind angajamentul asumat de UE și statele sale membre de a aplica în totalitate actuala legislație a UE și acordurile bilaterale UE-Israel;

8.  solicită încetarea demolării locuințelor palestiniene și a structurilor și proiectelor finanțate de UE, precum și oprirea strămutării forțate a familiilor palestiniene și a confiscării proprietăților palestiniene din Cisiordania, în conformitate cu raportul Cvartetului; subliniază că autoritățile relevante ale UE au responsabilitatea de a se asigura în continuare că nicio finanțare acordată de UE nu este deturnată direct sau indirect către organizații teroriste sau activități care instigă la acte teroriste;

9.  reamintește că respectarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional referitor la drepturile omului de către actorii statali și nestatali, inclusiv responsabilitatea pentru acțiunile lor, constituie unul dintre fundamentele păcii și securității din regiune;

10.  subliniază că reconcilierea intra-palestiniană reprezintă un element important pentru realizarea soluției coexistenței a două state și regretă că palestinienii sunt în continuare dezuniți; susține apelul UE adresat facțiunilor palestiniene de a acorda o prioritate absolută reconcilierii și revenirii Autorității Palestiniene în Fâșia Gaza; solicită insistent forțelor palestiniene să reia fără întârziere eforturile de reconciliere, în special prin desfășurarea îndelung așteptatelor alegeri prezidențiale și legislative; subliniază că Autoritatea Palestiniană trebuie să-și asume în mod treptat funcția guvernamentală în Fâșia Gaza, inclusiv în domeniul securității și al administrației civile, precum și prin prezența la punctele de trecere;

11.  subliniază că activitățile militante și înarmarea ilegale alimentează instabilitatea și, în ultimă instanță, împiedică eforturile de a se ajunge la o soluție negociată; face apel la forțele de securitate ale Autorității Palestiniene să desfășoare în timp util operațiuni de o eficiență maximă pentru a contracara activitățile acestor grupuri militante, precum atacurile cu rachete împotriva Israelului; subliniază necesitatea stringentă de a preveni înarmarea grupărilor teroriste și a le împiedica să facă contrabandă cu arme, să fabrice rachete și să construiască tuneluri;

12.  își reiterează apelul pentru ridicarea blocadei Fâșiei Gaza și pentru reconstrucția și reabilitarea de urgență a acestei regiuni;

13.  reamintește statelor membre Declarația de la Veneția din iunie 1980, prin care statele membre ale UE și-au asumat o responsabilitate în procesul de pace; solicită adoptarea unei noi declarații a UE în luna iunie a acestui an; face apel la Înalta Reprezentantă să folosească această nouă declarație pentru a se angaja în crearea unei inițiative europene ambițioase și cuprinzătoare pentru pacea în regiune;

14.  solicită ca această inițiativă de pace a Uniunii Europene să abordeze conflictul israeliano-palestinian, pentru a obține rezultate tangibile într-un interval de timp determinat, în cadrul soluției coexistenței a două state, cu un mecanism de monitorizare și implementare la nivel internațional; subliniază importanța cooperării cu alți actori internaționali în această privință, în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu și în al Inițiativei arabe pentru pace în special; solicită utilizarea eficace a levierelor și instrumentelor Uniunii Europene în raport cu ambele părți, pentru a facilita eforturile de pace, întrucât o acțiune coordonată la nivelul UE poate da rezultate;

15.  subliniază că, pentru a susține o veritabilă inițiativă europeană pentru pace, statelor membre le revine datoria principală de a contribui activ la creionarea unei poziții europene unitare și de a evita inițiativele unilaterale care slăbesc acțiunea europeană; subliniază că șefii de stat și de guvern europeni nu îi pot cere Uniunii să fie proactivă în regiune dacă pozițiile lor divergente o împiedică să aibă un mesaj unitar, prin intermediul Înaltului Reprezentant;

16.  ia act de potențialul comunității arabe palestiniene din Israel de a avea un rol esențial în instaurarea unei păci de durată între israelieni și palestinieni, precum și de importanța implicării acesteia și a contribuției sale la procesul de pace; solicită drepturi egale pentru cetățenii din Israel, aceasta fiind una dintre precondițiile de bază pentru asumarea acestui rol;

17.  solicită Uniunii Europene asistență și protecție pentru actorii societății civile, inclusiv organizațiile de apărare a drepturilor omului, care contribuie la eforturile de pace și la instaurarea unui climat de încredere între israelieni și palestinieni de ambele părți, și salută contribuția societății civile la procesul de pace prin intermediul unor noi idei și inițiative inovatoare;

18.  sugerează lansarea unei inițiative a „Parlamentarilor pentru pace”, care să aducă împreună parlamentari europeni, israelieni și palestinieni, pentru a contribui la avansarea unei agende pentru pace și a completa acțiunile diplomatice ale UE;

19.  subliniază necesitatea ca UE să sprijine inițiativele care pot contribui la restabilirea încrederii între actorii politici, neguvernamentali și economici, precum și la crearea unui model de cooperare în aspectele concrete; subliniază, în această privință, importanța domeniilor de politică în care cooperarea este imperativă pentru viața de zi cu zi a cetățenilor, în special cel al securității, al accesului la apă, canalizare și resurse energetice, precum și creșterea economiei palestiniene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate