Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0349/2017/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0349/2017/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias

16.5.2017 - (2017/2688(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B8-0349/2017)
ECR (B8-0350/2017)
Verts/ALE (B8-0351/2017)
GUE/NGL (B8-0353/2017)
ALDE (B8-0355/2017)
PPE (B8-0356/2017)

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Menetlus : 2017/2688(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0349/2017
Esitatud tekstid :
RC-B8-0349/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamise kohta, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias

(2017/2688(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ja selle protokolle,

–  võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni põhiseadust, eriti selle 2. peatükki inimese ja kodaniku õiguste ja vabaduste kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 24. juunil 2013 vastu võetud suuniseid lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-inimesed) kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi, milles käsitletakse LGBTI-inimeste võrdõiguslikkust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta ning piinamise ja väärkohtlemise kohta,

–  võttes arvesse oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta[1],

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ekspertide 13. aprilli 2017. aasta avaldust homoseksuaalsete meeste väärkohtlemise ja kinnipidamise kohta Tšetšeenias,

–  võttes arvesse ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava aastateks 2015–2019,

–  võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta resolutsiooni inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta[2],

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pressiesindaja 6. aprilli 2017. aasta avaldust homoseksuaalsete meeste inimõiguste rikkumiste kohta Tšetšeenias,

–  võttes arvesse ELi 19. aprillil 2017 kohapeal tehtud avaldust homoseksuaalsete meeste inimõiguste rikkumiste kohta Tšetšeenias,

–  võttes arvesse ELi 27. aprillil 2017 OSCE alalises nõukogus tehtud avaldust, mis puudutab jätkuvaid teateid homoseksuaalsete meeste vahistamise ja tapmise kohta Tšetšeenia valitsuse poolt,

–  võttes arvesse USA välisministeeriumi pressiesindaja 7. aprilli 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) direktori 13. aprilli 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi 24. aprillil 2017 Moskvas toimunud ühist pressikonverentsi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 1. aprillil 2017 avaldati sõltumatus Vene ajalehes Novaja Gazeta artikkel selle kohta, et Venemaa Föderatsiooni Tšetšeenia autonoomses vabariigis on rohkem kui sada homoseksuaalset või homoseksuaalseks peetud meest röövitud ja kinni peetud koordineeritud kampaania käigus, mille väidetavalt korraldasid vabariigi ametivõimud ja julgeolekujõud Tšetšeenia presidendi Ramzan Kadõrovi otsesel korraldusel;

B.  arvestades, et Novaja Gazeta teatel röövituid väärkoheldi ja piinati ning sunniti avaldama andmeid teiste LGBTI-inimeste kohta; arvestades, et teatati ka, et tapetud on vähemalt kolm meest, kellest kaks surid vangistuses kohtlemise tõttu ja ühe tappis tema perekond, sooritades nn aumõrva;

C.  arvestades, et esialgseid teateid on eraldi kinnitanud organisatsioonid Human Rights Watch ja International Crisis Group (Rahvusvaheline Kriisirühm), kes mõlemad toetuvad kohalike allikate kinnitustele, et politsei ja julgeolekujõud on hakanud kinni pidama homoseksuaalseks peetud mehi;

D.  arvestades, et teadete kohaselt on Tšetšeenia ametivõimud need väited tagasi lükanud ja näidanud soovimatust neid uurida ja toimepanijaid vastutusele võtta;

E.  arvestades, et ohvrid hoiduvad valdavalt õigust nõudmast, kuna kardavad kohalike võimude kättemaksu; arvestades, et geid ja lesbid ning geiks või lesbiks peetavad inimesed on tugevalt homofoobse ühiskonna tõttu eriti kaitsetud, ning arvestades, et sugulased võivad nad tappa, pannes toime nn aumõrva;

F.  arvestades, et pärast aastaid kestnud ähvardusi ja repressioone ning inimõiguste olukorra järsku halvenemist Põhja-Kaukaasias ei suuda õieti ükski sõltumatu ajakirjanik ega inimõiguste aktivist enam selles piirkonnas töötada; arvestades, et repressioonidest kirjutanud ajalehe Novaja Gazeta ajakirjanikud on oma tööga seoses väidetavalt saanud tapmisähvardusi; arvestades, et Tšetšeenia võimud eitavad kõiki süüdistusi ja nõuavad, et ajakirjanikud avaldaksid küsitletud ohvrite nimed;

G.  arvestades, et Peterburis ja Moskvas on politsei kinni pidanud LGBTI-aktiviste, kes püüdsid inimesi Tšetšeenias toimuvast homoseksuaalsete meeste tagakiusamisest teavitada ja nõudsid juhtunu uurimist;

H.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon on allkirjastanud mitmed rahvusvahelised inimõigusi käsitlevad lepingud ning Euroopa Nõukogu liikmena ja Euroopa inimõiguste konventsiooni osalisena on Venemaa kohustatud tagama kõigi isikute turvalisuse, kes võivad olla ohustatud, muu hulgas oma seksuaalse sättumuse tõttu; arvestades, et Venemaal on kohustus ja vahendid, et uurida Tšetšeenia ametivõimude toimepandud kuritegusid; arvestades, et alates 1993. aastast ei loeta homoseksuaalsust Venemaa Föderatsioonis enam kuriteoks;

I.  arvestades, et president Putin on teinud Venemaa inimõiguste ombudsmanile Tatjana Moskalkovale ülesandeks moodustada väidete uurimiseks töörühm;

J.  arvestades, et LGBTI-inimesed on kaitstud kehtiva rahvusvahelise inimõigustealase õigusega ja Venemaa siseriiklike õigusnormidega; arvestades aga, et sageli on vaja võtta konkreetseid meetmeid, et tagada LGBTI-inimestele kõik inimõigused, kuna seksuaalne sättumus ja sooline identiteet võib tekitada täiendava diskrimineerimise, türanniseerimise ja tagakiusamise ohu koolis, töökohal ja laiemalt ühiskonnas, aga ka perekonnasiseselt; arvestades, et politsei-, kohtu- ja ametiasutuste ülesanne ja vastutus on võidelda nende diskrimineerimisvormide ja negatiivsete sotsiaalsete hoiakutega;

K.  arvestades, et nõukogu suunistes LGBTI-inimeste õiguste kohta tehakse ELi delegatsioonidele ja liikmesriikide suursaatkondadele ülesandeks võtta LGBTI-inimeste õiguste edendamise küsimustes ennetav hoiak; arvestades, et vastavalt suunistele on LGBTI-inimeste vastase vägivalla vastu võitlemine ning LGBTI-inimeste inimõiguste kaitsjate toetamine prioriteetsed valdkonnad;

L.  arvestades, et 7. märtsil 2017 võttis Venemaa vastu õigusakti, mille kohaselt koduvägivalda ei käsitata enam kuriteona ja „peresisene peks“ ei ole enam kriminaalkuritegu, vaid väärtegu, mille toimepanijatele on ette nähtud leebemad karistused; arvestades, et Euroopa Parlament arutas seda küsimust 13.–16. märtsi 2017. aasta osaistungjärgul Strasbourgis;

1.  väljendab sügavat muret seoses teadetega homoseksuaalseks peetud meeste meelevaldse kinnipidamise ja piinamise kohta Venemaa Föderatsiooni Tšetšeenia vabariigis; kutsub ametivõime üles lõpetama tagakiusamiskampaania, viivitamata vabastama need, keda veel ebaseaduslikult kinni peetakse, tagama õigusliku ja füüsilise kaitse ohvritele ning seda juhtumit käsitlenud inimõiguste kaitsjatele ja ajakirjanikele ning võimaldama rahvusvahelistel inimõigusorganisatsioonidel korraldada väidetavate kuritegude usaldusväärne uurimine;

2.  mõistab hukka kõik Tšetšeenia ametivõimude avaldused, millega õigustatakse ja õhutatakse LGBTI-inimeste vastast vägivalda Tšetšeenias, sealhulgas Tšetšeenia valitsuse pressiesindaja avalduse, milles eitatakse homoseksuaalide olemasolu Tšetšeenias ning tembeldatakse nende kohta avaldatud teave valeks ja täielikuks väärinfoks; peab taunitavaks kohalike ametivõimude soovimatust inimeste vastu nende seksuaalse sättumuse tõttu toime pandud tõsiseid rikkumisi uurida ja toimepanijaid vastutusele võtta, ning tuletab ametivõimudele meelde, et kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadus on universaalsed ja kehtivad kõikide kohta; nõuab, et ikka veel ebaseaduslikult kinnipeetavad isikud vabastataks viivitamata; nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud tagaksid õigusliku ja füüsilise kaitse kannatanutele ning inimõiguste kaitsjatele ja ajakirjanikele, kes on seda juhtumit käsitlenud;

3.  märgib, et Venemaa president Putin on andnud Venemaa siseministeeriumile ja peaprokurörile korralduse Tšetšeenia sündmusi uurida, ning kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa Nõukogu üles pakkuma Venemaa ametivõimudele selle uurimisega seoses materiaalset ja nõuandvat tuge;

4.  kutsub Tšetšeenia ja Venemaa Föderatsiooni ametivõime üles järgima siseriiklikke õigusakte ja rahvusvahelisi kohustusi ning õigusriigi põhimõtteid ja universaalseid inimõigusnorme, ning edendama võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist, sh LGBTI-inimeste puhul, ning toetama seda selliste meetmetega nagu teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mis aitaksid edendada sallivust ning võrdsusel ja mittediskrimineerimisel põhinevat austust ja kaasamist; nõuab viivitamata meetmete võtmist haavatavate isikute kaitseks, kes võivad löögi alla sattuda, ning kõigi piinamisohvrite täielikku rehabiliteerimist;

5.  taunib piirkonnas ulatuslikult levinud inimõiguste rikkumisi ja karistamatuse õhkkonda, mis kõnealuseid tegusid võimaldab, ning nõuab õiguslike ja muude meetmete väljatöötamist, et sellist vägivalda ennetada ning selle toimepanijaid koostöös kodanikuühiskonnaga jälgida ja tulemuslikult vastutusele võtta; rõhutab, et Venemaal ja Venemaa valitsusel on lõplik vastutus nimetatud tegude uurimisel, toimepanijate vastutusele võtmisel ja kõikide Venemaa kodanike kaitsmisel ebaseadusliku kohtlemise eest;

6.  nõuab tungivalt vangistamis-, piinamis- ja mõrvajuhtumite viivitamatut, sõltumatut, objektiivset ja põhjalikku uurimist, et anda nende kavandajad ja toimepanijad kohtu alla ning teha lõpp karistamatusele; väljendab sellega seoses rahulolu töörühma loomise üle, mida juhib Venemaa inimõiguste ombudsman, kes seda teemat uurib; kutsub Venemaa ametivõime üles tegema peaprokurörile ülesandeks tagada Tšetšeenia homoseksuaalide vastase kampaania ohvritele ja tunnistajatele ning nende perekondadele tõeline anonüümsus ja muu kaitse, et nad saaksid uurimises osaleda; palub ELi Venemaa delegatsioonil ning liikmesriikide suursaatkondadel ja konsulaatidel seda uurimist aktiivselt jälgida ning veelgi tõhustada meetmeid ohvrite ning ohus olevate LGBTI-inimeste, ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate abistamiseks;

7.  kutsub komisjoni üles tegema koostööd rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide ja Venemaa kodanikuühiskonnaga, et aidata Tšetšeeniast põgenenuid ja paljastada seal toimunud väärkohtlemiskampaania; kutsub lisaks liikmesriike üles lihtsustama nende kannatanute jaoks varjupaiga taotlemise korda kooskõlas Euroopa Liidu ja siseriikliku õigusega;

8.  tervitab ja tunnustab jõupingutusi, mida on teinud paljud ELi delegatsioonide juhid ja töötajad ning liikmesriikide suursaadikud ja suursaatkondade töötajad, et toetada LGBTI-inimeste inimõiguste kaitsjaid ja astuda välja mittediskrimineerimise ja võrdsete õiguste eest; kutsub ELi delegatsioonide juhte ja teisi Euroopa välisteenistuse töötajaid konsulteerima Euroopa Parlamendi ja asjaomaste parlamendiliikmetega, kui neil on küsimusi või kui nad soovivad parlamendile teavet anda, kasutades selleks muu hulgas septembris toimuvat iga-aastast suursaadikute konverentsi; toonitab, et ELi delegatsioonidel ja liikmesriikide esindustel on oluline tunda ja järgida suuniseid LGBTI-inimeste õiguste kohta; kutsub sellega seoses Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles nõudma suuniste strateegilisemat ja süstemaatilisemat rakendamist, kasutades muu hulgas teadlikkuse suurendamise meetmeid ja kolmandates riikides töötava ELi personali koolitamist, et tulemuslikult tõstatada LGBTI-õiguste küsimus poliitilistes ja inimõigustealastes dialoogides kolmandate riikidega ja mitmepoolsetel foorumitel ning toetada kodanikuühiskonna sellekohast tegevust;

9.  rõhutab, et tähtis on suuniste rakendamist pidevalt hinnata, kasutades selgeid võrdlusaluseid; nõuab, et komisjon korraldaks põhjaliku hindamise ja avaldaks hinnangu selle kohta, kuidas ELi delegatsioonid ja liikmesriikide diplomaatilised esindused suuniseid kõigis kolmandates riikides rakendavad, et avastada võimalikud rakendamise erinevused ja puudujäägid ning need kõrvaldada;

10.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Venemaa Föderatsioon hääletas 2016. aasta juunis ÜRO Inimõiguste Nõukogus resolutsiooni vastu, mis käsitleb seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi pärast toimuva vägivalla ja diskrimineerimise vastast kaitset;

11.  tuletab Venemaa ja Tšetšeenia ametivõimudele meelde, et piirkondlikke, kultuurilisi ja usulisi väärtussüsteeme ei tohiks kasutada ettekäändena, millega õigustada diskrimineerimist, vägivalda, piinamist ja/või üksikisikute või rühmade kinnipidamist, sealhulgas seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel;

12.  märgib murelikult, et Venemaal on vastu võetud uus seadus perevägivalla, sh lastevastase perevägivalla kohta, ning peab seda seadust sammuks tagasi; rõhutab, et perevägivalda lubavad õigusaktid võivad tekitada raskeid tagajärgi nii vägivalla ohvritele kui ka ühiskonnale tervikuna; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles jätkuvalt toetama igasuguse soolise vägivalla, sealhulgas koduvägivalla kaotamist, kaitsma neid, kes on haavatavad, ning toetama kannatanuid nii Euroopas kui ka väljaspool;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile ning Tšetšeenia ametivõimudele.