Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0349/2017/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0349/2017/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia

16.5.2017 - (2017/2688(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B8‑0349/2017)
ECR (B8‑0350/2017)
Verts/ALE (B8‑0351/2017)
GUE/NGL (B8‑0353/2017)
ALDE (B8‑0355/2017)
PPE (B8‑0356/2017)

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt în numele Grupului PPE
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Dennis de Jong în numele Grupului GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Molly Scott Cato în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini

Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0349/2017
Texte depuse :
RC-B8-0349/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia

(2017/2688(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale la Convenție,

–  având în vedere Constituția Federației Ruse, în special capitolul 2 privind drepturile și libertățile individuale și cetățenești,

–  având în vedere Orientările Consiliului UE din 24 iunie 2013 pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI),

–  având în vedere Concluziile Consiliului UE din 16 iunie 2016 referitoare la Ucraina,

–  având în vedere Orientările Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului și cele privind tortura și relele tratamente,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen[1],

–  având în vedere declarația din 13 aprilie 2017 a experților ONU în domeniul drepturilor omului privind detenția și încălcarea drepturilor fundamentale în cazul bărbaților homosexuali din Cecenia,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[2],

–  având în vedere declarația din 6 aprilie 2017 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, privind încălcarea drepturilor fundamentale în cazul bărbaților homosexuali în Cecenia,

–  având în vedere declarația locală a UE din 19 aprilie 2017 privind încălcarea gravă a drepturilor omului în cazul bărbaților homosexuali din Cecenia,

–  având în vedere declarația UE referitoare la relatările continue privind arestarea și uciderea bărbaților homosexuali de către guvernul cecen, făcută în cadrul Consiliului permanent al OSCE la 27 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA din 7 aprilie 2017,

–  având în vedere declarația făcută la 13 aprilie 2017 de directorul Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR),

–  având în vedere conferința comună de presă a Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și a ministrului afacerilor externe, Serghei Lavrov, de la Moscova, din 24 aprilie 2017,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 1 aprilie 2017, cotidianul independent Novaia Gazeta a publicat un articol în care a relatat că peste o sută de bărbați, homosexuali sau considerați și percepuți ca homosexuali, au fost răpiți și închiși pe teritoriul Republicii autonome Cecenia din Federația Rusă, ca parte a unei campanii coordonate, despre care se presupune că a fost organizată de către autoritățile și forțele de securitate cecene, la ordinul direct al președintelui Ceceniei, Ramzan Kadyrov;

B.  întrucât Novaia Gazeta a relatat că victimele răpite au fost maltratate, torturate și obligate să dezvăluie identitatea altor persoane LGBTI; întrucât s-a relatat, totodată, că cel puțin trei bărbați ar fi fost omorâți, doi dintre aceștia pierzându-și viața ca urmare a tratamentului aplicat în detenție, iar unul dintre ei ca victimă a unei așa-numite „crime de onoare”;

C.  întrucât relatările inițiale au fost confirmate separat de Human Rights Watch și de Grupul Internațional de Criză, ambele organizații citând surse de pe teren care confirmă că bărbații percepuți ca homosexuali sunt urmăriți de poliție și de forțele de securitate pentru a fi închiși;

D.  întrucât autoritățile din Cecenia ar fi respins aceste acuzații și au arătat că nu doresc să îi ancheteze și să îi urmărească penal pe cei responsabili de astfel de acte;

E.  întrucât victimele sunt, în mare parte, foarte reticente să reclame în justiție aceste fapte, deoarece se tem de represalii din partea autorităților locale; întrucât persoanele gay și lesbiene și cele percepute ca fiind gay sau lesbiene sunt deosebit de vulnerabile din cauza homofobiei puternice din societate și riscă să devină victime ale unor crime de onoare comise de rudele lor;

F.  întrucât, după ani de amenințări și represalii și o deteriorare dramatică a situației drepturilor omului în Caucazul de Nord, practic aproape niciun jurnalist independent sau activist pentru drepturile omului nu poate lucra în regiune; întrucât jurnaliștii care lucrează pentru ziarul Novaya Gazeta și care au dat publicității această represiune ar fi fost amenințați cu moartea din cauza muncii lor; întrucât autoritățile cecene au dezmințit toate acuzațiile și le-au cerut jurnaliștilor să comunice numele victimelor intervievate;

G.  întrucât poliția din St. Petersburg și Moscova a arestat activiștii LGBTI care încercau să mediatizeze problema și să ceară anchetarea persecutării bărbaților homosexuali din Cecenia;

H.  întrucât Federația Rusă este semnatară a mai multor tratate internaționale în materie de drepturile omului și, în calitate de membră a Consiliului Europei, a Convenției europene a drepturilor omului și are, prin urmare, obligația de a asigura siguranța tuturor persoanelor care pot fi în pericol, inclusiv din cauza orientării lor sexuale; întrucât Rusia are obligația și mijloacele de a ancheta infracțiunile săvârșite de autoritățile din Cecenia; întrucât în Federația Rusă homosexualitatea a fost dezincriminată în 1993;

I.  întrucât președintele Putin a însărcinat mediatorul rus pentru drepturile omului, Tatyana Moskalkova, cu formarea unui grup de lucru pentru a ancheta aceste acuzații;

J.  întrucât persoanele LGBTI sunt protejate de legislația internațională în vigoare în materie de drepturile omului și de legislația internă din Rusia; întrucât, cu toate acestea, este adesea necesară o acțiune specifică pentru a se asigura respectarea deplină a drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, pentru că orientarea sexuală și identitatea de gen sunt factori de discriminare, intimidare și urmărire penală, în școli, la locul de muncă și în societate în general, dar și în familie; întrucât este sarcina și responsabilitatea poliției, a sistemului judiciar și a autorităților să combată aceste forme de discriminare și să contracareze atitudinile sociale negative;

K.  întrucât Orientările UE privind persoanele LGBTI recomandă delegațiilor UE și ambasadelor statelor membre o abordare proactivă în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor LGBTI; întrucât aceste orientări stipulează ca domenii prioritare combaterea „violențelor fobice” îndreptate împotriva persoanelor LGBTI și sprijinirea apărătorilor drepturilor omului;

L.  întrucât, la 7 martie 2017, Rusia a adoptat o lege care dezincriminează violența domestică, „violența fizică comisă în familie” nemaiavând acum statutul de infracțiune penală, ci de contravenție, iar agresorilor li se acordă sancțiuni mai blânde; întrucât Parlamentul European a dezbătut această chestiune în sesiunea de la Strasbourg din 13-16 martie 2017,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările privind cazurile de detenție arbitrară și tortură a bărbaților percepuți ca homosexuali în Republica Cecenia din Federația Rusă; cere autorităților să pună capăt acestei campanii de persecuții, să elibereze imediat persoanele care sunt încă închise ilegal, să asigure protecția juridică și fizică a victimelor și a apărătorilor drepturilor omului și a jurnaliștilor care lucrează la acest caz și să permită organizațiilor internaționale pentru drepturile omului să desfășoare o anchetă credibilă privind presupusele infracțiuni;

2.  condamnă toate declarațiile autorităților cecene care tolerează sau încurajează violența împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv declarația purtătorului de cuvânt al guvernului cecen care a negat existența persoanelor homosexuale în Cecenia și a discreditat aceste relatări, numindu-le „minciuni și dezinformări totale”; regretă faptul că autoritățile locale nu doresc să investigheze și să urmărească penal încălcările grave la adresa persoanelor în special pe baza orientării lor sexuale și reamintește autorităților că dreptul la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare sunt drepturi universale și se aplică tuturor; cere eliberarea imediată a persoanelor care mai sunt încă încarcerate în mod ilegal; îndeamnă autoritățile ruse să ofere protecție juridică și fizică victimelor, precum și apărătorilor drepturilor omului și jurnaliștilor care sunt implicați în acest caz;

3.  ia act de faptul că președintele Putin a cerut Ministerului Afacerilor Interne din Rusia și procurorului federal să ancheteze evenimentele din Cecenia și invită Comisia, statele membre și Consiliul Europei să ofere autorităților din Rusia sprijin material și consiliere pentru realizarea acestei anchete;

4.  invită autoritățile din Cecenia și din Federația Rusă să respecte legislația internă și angajamentele internaționale și să garanteze statul de drept și standardele universale privind drepturile omului și să promoveze egalitatea și nediscriminarea, inclusiv pentru persoanele LGBTI, susținând măsuri cum ar fi campanii de conștientizare pentru a promova o cultură de toleranță și incluziune bazată pe egalitate și nediscriminare; cere adoptarea imediată a unor măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile care ar putea deveni victime, precum și reabilitarea deplină a tuturor victimelor torturii;

5.  deplânge încălcările frecvente ale drepturilor omului din regiune și climatul de impunitate care permite comiterea acestor acte și cere elaborarea unor măsuri juridice și de altă natură pentru a preveni astfel de violențe și pentru a monitoriza și urmări efectiv în justiție autorii actelor de violență, în cooperare cu societatea civilă; subliniază că Rusia și guvernul rus sunt în ultimă instanță responsabili de anchetarea acestor acte, de aducerea autorilor acestor acte în fața justiției și de protejarea tuturor cetățenilor ruși în fața abuzurilor ilegale;

6.  solicită de urgență desfășurarea unor anchete imediate, independente, obiective și amănunțite ale acestor încarcerări, torturi și ucideri, pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care le-au conceput și pe cei care le-au executat și pentru a pune capăt impunității; salută, în această privință, înființarea unui grup de lucru sub egida mediatorului rus pentru drepturile omului care investighează această chestiune; solicită autorităților ruse să ceară biroului procurorului general să garanteze un anonimat veritabil și alte protecții pentru victimele și martorii epurărilor persoanelor gay din Cecenia și pentru familiile acestora, astfel încât aceștia să poată participa la anchetă; invită delegația UE, ambasadele și consulatele statelor membre în Rusia să monitorizeze atent ancheta și să își dubleze eforturile de a comunica cu victimele, cu persoanele LGBTI, cu jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului aflați acum în pericol;

7.  invită Comisia să colaboreze cu organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului și cu societatea civilă din Rusia, pentru a oferi asistență celor care au fugit din Cecenia și pentru a face larg cunoscută această campanie de abuzuri; totodată, invită statele membre să faciliteze procedurile de solicitare de azil pentru astfel de victime, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, în conformitate cu dreptul european și național;

8.  salută și recunoaște eforturile depuse de mai mulți șefi de delegații ale UE și de personalul acestora, precum și de ambasadorii statelor membre și de personalul lor pentru a sprijini apărătorii drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI și pentru a promova nediscriminarea și drepturile egale; invită șefii delegațiilor UE și alți membri ai Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să se consulte cu Parlamentul și cu deputații relevanți ori de câte ori au întrebări sau doresc să transmită informații Parlamentului, inclusiv cu ocazia conferinței anuale a ambasadorilor în luna septembrie; subliniază că este important ca Orientările LGBTI să fie cunoscute și aplicate de delegațiile UE și de reprezentanțele statelor membre; invită, în această privință, SEAE și Comisia să insiste pentru o aplicare mai strategică și mai sistematică a orientărilor, inclusiv prin acțiuni de conștientizare și de instruire a personalului UE din țările terțe, pentru a aduce efectiv în discuție problema drepturilor persoanelor LGBTI în dialogurile politice și dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe și în forurile multilaterale, precum și pentru a sprijini eforturile societății civile;

9.  subliniază cu insistență importanța unei evaluări continue a aplicării orientărilor, utilizând criterii de referință clare; îndeamnă Comisia să efectueze și să publice o evaluare amănunțită a implementării orientărilor de către delegațiile UE și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre în toate țările terțe, pentru a identifica posibilele diferențe și discrepanțe în aplicare și pentru a le remedia;

10.  regretă profund faptul că Federația Rusă a votat împotriva Rezoluției din iunie 2016 a Consiliul pentru Drepturile Omului privind protecția împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen;

11.  reamintește autorităților ruse și cecene că sistemele de valori regionale, culturale și religioase nu ar trebui folosite ca scuză pentru a tolera sau participa la acte de discriminare, violență, tortură sau plasare în detenție a persoanelor sau grupurilor, inclusiv din motive de sexualitate sau identitate de gen;

12.  remarcă cu îngrijorare adoptarea de către Rusia a unei noi legislații privind violența domestică, inclusiv violența împotriva copiilor și consideră acest fapt un regres; subliniază că legislația care tolerează violența în familie riscă să producă consecințe grave atât pentru victime, cât și pentru întreaga societate; face apel la Comisie și la Serviciul European de Acțiune Externă să continue să promoveze eradicarea tuturor formelor de violență de gen, inclusiv violența domestică, să îi protejeze pe cei vulnerabili și să sprijine victimele, atât în interiorul, cât și în afara Europei;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei / Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului și Comisiei, Secretarului General al Consiliului Europei, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, guvernului și parlamentului Federației Ruse, precum și autorităților cecene.