Společný návrh usnesení - RC-B8-0358/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0358/2017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Jižním Súdánu

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFDD (B8-0358/2017)
ECR (B8-0359/2017)
Verts/ALE (B8-0360/2017)
S&D (B8-0362/2017)
GUE/NGL (B8-0364/2017)
PPE (B8-0367/2017)
ALDE (B8-0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke za skupinu ECR
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
Barbara Kappel


Postup : 2017/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0358/2017
Předložené texty :
RC-B8-0358/2017
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Jižním Súdánu

(2017/2683(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu a Jižním Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení tzv. trojky (USA, Velké Británie a Norska) a EU ze dne 8. května 2017 o bezpečnostní situaci v Jižním Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí generálního tajemníka OSN ze dne 29. dubna 2017 o Jižním Súdánu,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu o Jižním Súdánu, kterou dne 13. dubna 2017 vydala skupina odborníků Rady bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na komuniké o Jižním Súdánu, které bylo vydáno na 30. mimořádném summitu Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) dne 25. března 2017,

–  s ohledem na výsledky 34. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě, které se konalo v období od 27. února do 24. března 2017,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 23. března 2017 o Jižním Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 1. února 2017 adresované Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2327 (2016) ze dne 16. prosince 2016,

–  s ohledem na závěry Evropské rady o Jižním Súdánu ze dne 12. prosince 2016,

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitosti (OCHA) ze dne 9. května 2017, která se týká humanitární situace,

–  s ohledem na dohodu Mezivládního úřadu pro rozvoj o vyřešení konfliktu v Jihosúdánské republice ze dne 17. srpna 2015,

–  s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na Smlouvu o mezinárodním obchodu s konvenčními zbraněmi,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán je už přes tři roky zapleten do občanské války, která vypukla poté, co prezident země a člen etnické skupiny Dinků Salva Kiir obvinil svého propuštěného viceprezidenta Rieka Machara, který je etnickým Nuerem, že proti němu osnoval státní převrat; vzhledem k tomu, že Riek Machar přípravu státního převratu popírá;

B.  vzhledem k tomu, že přes podepsání dohody o vyřešení konfliktu v Jihosúdánské republice v srpnu 2015 nadále dochází k masivnímu porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva a že neexistuje odpovědnost za jejich porušování v rámci tohoto konfliktu;

C.  vzhledem k tomu, že země stojí v důsledku občanské války na prahu hladomoru a hospodářského kolapsu, kdy bylo více než 3,6 milionu lidí nuceno uprchnout z domovů a 4,9 milionu lidí trpí podle odhadů nedostatkem potravin; vzhledem k tomu, že humanitární potřeby i nadále rostou a dosahují znepokojivé míry, kdy podle odhadů potřebuje humanitární pomoc 7,5 milionů lidí a více než milion osob v současnosti našlo útočiště v zařízeních OSN; vzhledem k tomu, že agentury OSN zintenzivnily svou žádost o humanitární pomoc a uvádějí, že k tomu, aby pomohly zmírnit „nepředstavitelné“ utrpení, potřebují alespoň 1,4 mld. USD; vzhledem k tomu, že dosud bylo získáno pouze 14 % této částky;

D.  vzhledem k tomu, že při současném tempu zahyne nebo bude muset opustit své domovy do konce roku 2017 polovina obyvatel země; vzhledem k tomu, že se neví, kolik lidí bylo v důsledku násilí zabito;

E.  vzhledem k tomu, že podle závěrů nejnovější zprávy skupiny odborníků OSN se největšího množství případů násilí a porušování lidských práv dopouští vláda jižního Súdánu, přičemž se má za to, že hladomor byl způsoben uměle, a to v důsledku mrhání penězi na zbraně, kterého se vláda dopouští a které je považováno za jednu z hlavních příčin;

F.  vzhledem k tomu, že nedávná rozsáhlá vládní ofenziva ve městech Yuai, Waat, Tonga a Kodok vedla k tragickému zhoršení humanitární situace, mj. k tomu, že svůj domov muselo opustit 50 000-100 000 osob; vzhledem k tomu, že k tomu došlo po zabití velkého počtu civilistů dne 8. dubna 2017 ve městě Wau na západě země, což byl akt kolektivního trestu na základě etnické příslušnosti a politických názorů; vzhledem k tomu, že vládní síly se v rozporu s právem týkajícím se ozbrojených konfliktů stále zaměřují na civilisty a zabránily činnosti mise OSN na ochranu civilních osob;

G.  vzhledem k tomu, že vláda zničila nemocnice a kliniky, což představuje válečný zločin; vzhledem k tomu, že došlo ke krádeži vybavení nemocnic a klinik, což vedlo k uzavření těchto zařízení a k tomu, že lidé nedostávají život zachraňující léčebnou péči;

H.  vzhledem k tomu, že v Jižním Súdánu byla zničena nebo poškozena či je obsazena nebo uzavřena každá třetí škola, což má vliv na vzdělávání celé generace dětí; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že akutní podvýživou trpí více než 600 000 dětí mladších pěti let;

I.  vzhledem k tomu, že ze země uprchly přibližně dva miliony dětí, což představuje 62 % uprchlíků, kteří opustili Jižní Súdán, a že jim tento konflikt způsobuje neúnosné trauma, stres a emoční strádání; vzhledem k tomu, že podle odhadů ozbrojené síly a skupiny v zemi naverbovaly či k tomuto účelu využily 17 000 dětí, převážně chlapců; vzhledem k tomu, že tisíce dětí bylo zabito, znásilněno, nuceno opustit své domovy nebo přišlo o rodiče;

J.  vzhledem k tomu, že dochází k systematickému znásilňování a unášení žen a dívek, kdy se tato metoda používá jako válečně zbraň, a že podle zjištění OSN bylo znásilněno, většinou ze strany policistů nebo vojáků, 70 % žen žijících v táborech v Džubě zřízených pro osoby, které musely opustit své domovy;

K.  vzhledem k tomu, že v důsledku nestability v sousedních zemích přebývá v Jižním Súdánu přibližně 270 000 uprchlíků ze Súdánu, z Demokratické republiky Kongo, z Etiopie a ze Středoafrické republiky;

L.  vzhledem k tomu, že v červnu 2016 Světová zdravotnická organizace oznámila propuknutí epidemie cholery, která už postihla tisíce lidí a údajně se v posledních týdnech dále rozšířila; vzhledem k tomu, že mnoho úmrtí v důsledku cholery, malárie, spalniček, průjmu a akutních chorob postihujících dýchací cesty je způsobeno extrémní chudobou a žalostnými životními podmínkami a že řadě úmrtí by bylo možné předejít, pokud by tyto osoby měly přístup ke zdravotní péči;

M.  vzhledem k tomu, že v dohodě o vyřešení konfliktu v Jihosúdánské republice je stanoveno, že mandát přechodné vlády národní jednoty by měl skončit po volbách v srpnu 2018;

N.  vzhledem k tomu, že podle zpráv OSN a dalších důvěryhodných zpráv zprostředkovatelé z členských států EU a mnoha třetích zemí poskytují ozbrojeným frakcím v Jižním Súdánu vrtulníky a automatické zbraně a vojenskou logistickou pomoc; vzhledem k tomu, že v důsledku dlouhodobého charakteru konfliktu došlo k vytvoření nových ozbrojených skupin a k militarizaci společnosti;

O.  vzhledem k velmi znepokojivému množství útoků na humanitární konvoje a humanitární pracovníky; vzhledem k tomu, že od prosince 2013 bylo zabito 79 humanitárních pracovníků; vzhledem k tomu, že zcela nedávno, v březnu 2017, bylo zabito šest humanitárních pracovníků a jejich řidičů, což mezi dosavadními útoky na tyto pracovníky představuje útok s největším počtem obětí;

P.  vzhledem k tomu, že Komise dne 21. února 2017, po vypuknutí hladomoru, oznámila balíček pomoci pro mimořádné situace v hodnotě 82 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU je jedním z největších dárců, který této zemi v rámci humanitární pomoci poskytl v roce 2016 více než 40 % veškerých prostředků na podporu programů na záchranu životů a od začátku konfliktu v roce 2013 přibližně 381 milionů EUR;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad pokračujícím konfliktem v Jižním Súdánu; vyzývá k okamžitému ukončení všech vojenských operací a prezidentu Salvu Kiirovi a bývalému viceprezidentovi Rieku Macharovi znovu připomíná jejich povinnost vyplývající z dohody o vyřešení konfliktu v Jihosúdánské republice; vyzývá prezidenta Kiira, aby okamžitě splnil svůj závazek, že jednostranně vyhlásí příměří, jak dne 25. března 2017 sdělil vrcholným představitelům Mezivládního úřadu pro rozvoj;

2.  vyzývá, aby všechny strany ozbrojeného konfliktu okamžitě a s konečnou platností zastavily páchání veškerého sexuálního násilí na civilním obyvatelstvu, zejména na ženách a dávkách; připomíná, že znásilnění jakožto válečná zbraň představuje válečný zločin, který je podle mezinárodního práva trestný; vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby poskytla ochranu všem ohroženým skupinám, postavila pachatele těchto činů před soud a ukončila beztrestnost příslušníků policie a armády;

3.  odsuzuje veškeré útoky proti civilnímu obyvatelstvu a humanitárním pracovníkům a útoky na tyto pracovníky, které vedou k přerušení poskytování pomoci zaměřené na záchranu životů a k ukončení humanitárních dodávek; zdůrazňuje, že konflikt nelze vyřešit vojensky a že vláda Jižního Súdánu musí zajistit smysluplné příměří, a prokázat tak, že je odhodlána zajistit mír a stabilitu; domnívá se, že odhodlání zajistit mír musí jít nad rámec samotného ukončení vojenských akcí a musí zahrnovat stažení jednotek, rozpuštění etnických milic, umožnění neomezeného poskytování humanitární pomoci a propuštění politických vězňů;

4.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad závažnou humanitární situací v celé zemi, která se neustále zhoršuje; znovu proto EU a její členské státy vyzývá, aby s cílem zmírnit hlad navýšily humanitární pomoc a aby naléhaly na vládu Jižního Súdánu, aby zajistila, aby zásobovací trasy pro humanitární pomoc zůstaly otevřeny;

5.  s politováním konstatuje, že děti do ozbrojeného konfliktu v Jižním Súdánu verbují všechny strany; zdůrazňuje, že verbování dětí některou ze stran konfliktu je válečný zločin, za nějž musejí být velitelé trestně odpovědni; varuje, že v současnosti celé generaci mladých lidí hrozí závažné trauma a vážné emoční strádání a také to, že se jim nedostane vzdělání; vyzývá, aby EU v rámci plánování svých humanitárních a rozvojových programů pomáhala při poskytování základního vzdělání a dlouhodobého začleňování do společnosti a poradenství; důrazně odsuzuje používání vzdělávacích zařízení k vojenským operacím;

6.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby využily veškerých dostupných prostředků k tomu, aby zapojily OSN, Africkou unii a Mezivládní úřad pro rozvoj do vytvoření nového politického procesu, aby bylo možné dosáhnout trvalého příměří a úplné realizace těch kapitol mírové dohody, které se týkají bezpečnosti a řádného vládnutí;

7.  domnívá se, že Africká unie podporovaná Evropskou unií a jejími členskými státy musí hrát při zprostředkování politického řešení zaměřeného na dosažení trvalého míru v Jižním Súdánu aktivní úlohu, mj. vyčlenit více prostředků pro vyslance Africké unie Alphy Oumara Konareho v této zemi; podporuje výzvy k tomu, aby Komise Africké unie zorganizovala mezinárodní konferenci za účasti OSN a Mezivládního úřadu pro rozvoj, s cílem sjednotit a vzájemně sladit mezinárodní snahy o ukončení války v Jižním Súdánu;

8.  znovu potvrzuje, že plně podporuje činnost zvláštního zástupce OSN pro Jižní Súdán a mandát mise OSN v Jižním Súdánu a jejích regionálních jednotek ochrany, jejichž úkolem je chránit civilní obyvatelstvo a odrazovat od násilí na něm a vytvořit podmínky nutné k poskytování humanitární pomoci; vyzývá všechny strany, aby umožnily rychlé vyslání aktivních regionálních jednotek ochrany, které mají mandát Rady bezpečnosti OSN a mají podpořit aktivní přítomnost mise OSN v této zemi, a vyzývá členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tuto misi v rámci evropských kapacit naléhavě podpořily;

9.  poukazuje na to, že je naléhavě nutné založit hybridní soud pro Jižní Súdán, což znamená, že Africká unie by přijímala právní rozhodnutí a OSN a EU by tomu napomáhaly poskytováním finančních prostředků; připomíná, že to je součást mírové dohody z roku 2016, a proto by se o tom už nemělo jednat;

10.  trvá na tom, že aby byl proces národního dialogu smysluplný a aby zahrnoval všechny příslušné strany, měl by splňovat jasné ukazatele, včetně neutrálního vedení a zapojení opozičních skupin a Jihosúdánců žijících mimo svou zemi, a že k tomu, aby byl tento proces legitimní a účinný, musí zahrnovat také zástupce všech stran konfliktu a další jihosúdánské zainteresované strany, včetně zástupkyň žen;

11.  odsuzuje veškeré pokusy o omezení svobody projevu, která je základním lidským právem a součástí skutečné politické diskuze; odsuzuje zabíjení humanitárních pracovníků, zástupců občanské společnosti a novinářů a požaduje, aby byli pachatelé těchto trestných činů postaveni před soud; vyzývá k okamžitému propuštění všech politických vězňů;

12.  odsuzuje veškeré útoky na vzdělávací zařízení a veřejné budovy a využívání škol k vojenským účelům; vyzývá strany, aby dodržovaly pokyny pro ochranu škol a univerzit před vojenským využitím v době ozbrojeného konfliktu;

13. s politováním konstatuje, že Rada bezpečnosti OSN dne 23. prosince 2016 nepřijala rezoluci, která by uvalila na Jižní Súdán zbrojní embargo a třem nejvyšším představitelům Jižního Súdánu zakázala cestovat a zmrazila jejich majetek; vyzývá EU, aby se snažila o zavedení mezinárodního zbrojního embarga na Jižní Súdán a aby bylo toto embargo účinně prosazováno; je znepokojen zprávami o přesunech zbraní do Jižního Súdánu, k němuž dochází v rozporu se společným postojem Rady 2008/944/CFSP a který umožňují zprostředkovatelé se sídlem v členských státech EU; naléhavě vyzývá členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby prosazovaly dodržování unijního režimu kontroly zbrojení a aby se formálně zabývaly každou třetí zemí, u níž se prokáže, že do Jižního Súdánu vyváží zbraně a poskytuje mu vojenskou logistickou podporu;

14.  vyzývá orgány, aby zajistily bezpečný a důstojný návrat či přesídlení vnitřně vysídlených osob; vyzývá k používání cílených sankcí proti hlavním politickým a vojenským činitelům ve vládě nebo opozici, kteří napomáhají pokračování konfliktu nebo kteří se dopustili porušování lidských práv, a to v rámci strategie EU, která by zajistila dodávky humanitární pomoci, zachování příměří a zahájení nového politického procesu nutného k uplatňování mírové dohody;

15.  domnívá se, že v důsledku stále znovu propukajícího konfliktu, nedostatečné bezpečnosti a masového opouštění domovů není za současné politické situace možné uspořádat důvěryhodné a pokojně probíhající volby; připomíná, že mandát přechodné vlády národní jednoty trvá do června 2018; poukazuje na to, že je nutné, aby jihosúdánské ženy hrály při mírových rozhovorech a na postech ve vedení země nezastupitelnou úlohu; vyzývá EU, aby podporovala ženy v řadových pozicích, které jsou schopny podstatně zvýšit kvalitu mírových jednání tím, že zvrátí tendenci k podezřívání, vybudují důvěru a napomohou usmíření;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Jižního Súdánu, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj, jihosúdánskému komisaři pro lidská práva, národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu, orgánům Africké unie, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a generálnímu tajemníkovi OSN.