Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0358/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0358/2017

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Lõuna-Sudaani kohta

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFDD (B8-0358/2017)
ECR (B8-0359/2017)
Verts/ALE (B8-0360/2017)
S&D (B8-0362/2017)
GUE/NGL (B8-0364/2017)
PPE (B8-0367/2017)
ALDE (B8-0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel
Barbara Kappel


Menetlus : 2017/2683(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0358/2017
Esitatud tekstid :
RC-B8-0358/2017
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Lõuna-Sudaani kohta

(2017/2683(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse troika (Norra, Ühendkuningriik ja USA) ja Euroopa Liidu 8. mai 2017. aasta avaldust julgeolekuolukorra kohta Lõuna-Sudaanis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 29. aprilli 2017. aasta avaldust Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eksperdirühma 13. aprilli 2017. aasta lõpparuannet Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse 30. erakorralise kohtumise 25. märtsi 2017. aasta kommünikeed Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse 27.veebruaril kuni 24. märtsil 2017. aastal Genfis toimunud Inimõiguste Nõukogu 34. istungjärgu tulemusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu presidendi 23. märtsi 2017. aasta avaldust Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 1. veebruari 2017. aasta avaldust Euroopa Parlamendile,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 16. detsembri 2016. aasta resolutsiooni nr 2327 (2016),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2016. aasta järeldusi Lõuna-Sudaani kohta,

–  võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo 9. mai 2017. aasta humanitaarteemalist aruannet,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse 17. augusti 2015. aasta Lõuna-Sudaani Vabariigis konflikti lahendamist käsitlevat kokkulepet,

–  võttes arvesse 2005. aastal sõlmitud Sudaani üldist rahukokkulepet,

–  võttes arvesse muudetud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse relvakaubanduslepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Lõuna-Sudaanis jätkub juba üle kolme aasta kodusõda, mis sai alguse pärast seda, kui dinka hõimu kuuluv riigi president Salva Kiir süüdistas nueri hõimu kuuluvat ametist vabastatud asepresidenti Riek Macharit temavastase riigipöörde kavandamises; arvestades, et Riek Machar on riigipöörde katset eitanud;

B.  arvestades, et vaatamata Lõuna-Sudaani Vabariigis konflikti lahendamist käsitleva kokkuleppe allkirjastamisele 2015. aasta augustis eiratakse selles riigis endiselt täielikult rahvusvahelisi inimõigusi ja humanitaarõigust ning puudub vastutus konflikti käigus toime pandud rikkumiste ja kuritarvituste eest;

C.  arvestades, et riiki ähvardab kodusõja tõttu näljahäda ja majanduse kokkuvarisemise, ning enam kui 3,6 miljonit inimest on olnud sunnitud kodust lahkuma ja hinnanguliselt 4,9 miljonit inimest on toiduga kindlustamata; arvestades, et vajadus humanitaarabi järele on kasvanud muret tekitavale tasemele, kusjuures hinnanguliselt 7,5 miljonit inimest vajavad humanitaarabi ja ÜRO annab praegu peavarju rohkem kui miljonile inimesele; arvestades, et ÜRO ametid on suurendanud oma üleskutset humanitaarabi saamiseks ja et nende teatel läheb vaja vähemalt 1,4 miljardit USA dollarit, et aidata leevendada kujuteldamatul tasemel kannatusi; arvestades, et seda üleskutset on siiani rahastatud kõigest 14 % ulatuses;

D.  arvestades, et praeguse tempo juures on 2017. aasta lõpuks pool selle riigi elanikkonnast hukkunud või sunnitud ümber asuma; arvestades, et ei ole teada, kui palju inimesi on vägivalla tõttu tapetud;

E.  arvestades, et ÜRO kõige hiljutisemas ekspertide rühma aruandes leiti, et Lõuna-Sudaani valitsus on selle riigi üks suurimaid vägivallategude toimepanijaid ja inimõiguste rikkujaid, ja et inimtegevus on kaasa toonud näljahäda, mille üheks peamiseks põhjuseks peetakse Lõuna-Sudaani valitsuse liigset rahakulutamist relvade ostuks;

F.  arvestades, et viimastel nädalatel on valitsusvägede ulatuslikud rünnakud Yuais, Waatis, Tongas ja Kodokis toonud kaasa traagilisi tagajärgi, sealhulgas 50 000–100 000 inimese ümberasustamise; arvestades, et see toimus pärast 8. aprillil 2017. aastal riigi lääneosas asuvas Wau linnas toimunud paljude tsiviilisikute tapmist, mis kujutas endast kollektiivset karistamist rahvuse ja poliitiliste vaadete alusel; arvestades, et valitsusväed jätkavad tsiviilelanike ründamist, rikkudes relvastatud konflikti käsitlevaid õigusakte, ja on takistanud ÜRO missiooni kaitsmast tsiviilelanikke;

G.  arvestades, et valitsus on hävitanud haiglaid ja kliinikuid, mis kujutab endast sõjakuritegu; arvestades, et haiglate ja kliinikute seadmeid on varastatud, mis tõi kaasa ruumide sulgemise ning selle, et inimesed ei saa elupäästvat arstiabi;

H.  arvestades, et peaaegu on iga kolmas Lõuna-Sudaani kool on hävitatud, kahjustatud, hõivatud või suletud, mis mõjutab terve põlvkonna laste haridust; arvestades, et eeldatavasti rohkem kui 600 000 alla viieaastast last kannatab akuutse alatoitluse all;

I.  arvestades, et umbes kaks miljonit last on riigist põgenenud, mis moodustab 62 % pagulastest, kes on Lõuna-Sudaanist lahkunud, kusjuures konflikt põhjustab neile talumatut traumat, stressi ja emotsionaalseid vapustusi; arvestades, et sõjavägi ja sõjalised rühmitused on värvanud või kasutavad sõduritena hinnanguliselt 17 000 last, kellest enamik on poisid; arvestades, et tuhanded lapsed on tapetud, vägistatud, ümber asustatud või orvuks jäänud;

J.  arvestades, et naiste ja tütarlaste süstemaatilist röövimist ja vägistamist kasutatakse sõjarelvana, kusjuures ÜRO uuringu kohaselt on vägistatud 70 % naistest, kes elavad riigisiseselt ümberasustatud isikute laagrites Jubas, enamik neist politseinike või sõdurite poolt;

K.  arvestades, et ebastabiilse olukorra tõttu naaberriikides, on Lõuna-Sudaan vastu võtnud ka umbes 270 000 põgenikku Sudaanist, Kongo Demokraatlikust Vabariigist, Etioopiast ja Kesk-Aafrika Vabariigist;

L.  arvestades, et 2016. aasta juunis kuulutas Maailma Terviseorganisatsiooni välja koolerapuhangu, mis on juba mõjutanud tuhandeid inimesi ja mis teadete kohaselt on viimastel nädalatel edasi levinud; arvestades, et paljud surmajuhtumid koolera, malaaria, leetrite, ägeda kõhulahtisuse ja hingamisteede haiguste tagajärjel on äärmise vaesuse ja viletsate elamistingimuste tagajärg, ning et paljusid surmajuhtumeid oleks saanud ära hoida, kui inimestel oleks olnud juurdepääs tervishoiuteenustele;

M.  arvestades, et Lõuna-Sudaani Vabariigis konflikti lahendamist käsitlevas kokkuleppes on sätestatud, et rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse mandaat peaks lõppema pärast valimisi augustis 2018;

N.  arvestades, et ÜRO ja teiste usaldusväärsete allikate aruannete kohaselt on ELi liikmesriikides ja paljudes kolmandates riikides asuvad vahendajad varustanud Lõuna-Sudaani relvastatud rühmitusi helikopterite ja kuulipildujatega ning andnud neile sõjalist logistilist abi; arvestades, et konflikti venimine on võimaldanud uute relvastatud rühmituste tekkimist ja ühiskonna militariseerimist;

O.  arvestades, et humanitaarkonvoide ja -töötajate vastu suunatud rünnakud on äärmiselt muret tekitavad; arvestades, et alates detsembrist 2013 on tapetud vähemalt 79 abiorganisatsioonide töötajat; arvestades, et viimati tapeti 2017. aasta märtsis kuus abiorganisatsioonide töötajat ja nende autojuhid, mis oli siiani suurima hukkunute arvuga rünnak humanitaarabitöötajate vastu;

P.  arvestades, et pärast näljahäda puhkemist teatas komisjon 21. veebruaril 2017. aastal 82 miljoni euro suuruse erakorralise abipaketi eraldamisest; arvestades, et EL on üks selle riigi suuremaid abiandjaid, kes katab üle 40 % kogu humanitaarabi rahastamisest, millega toetati 2016. aastal elupäästvaid programme, ning kes on alates konflikti puhkemisest 2013. aastal andnud ligikaudu 381 miljonit eurot humanitaarabi;

1.  väljendab sügavat muret jätkuva konflikti pärast Lõuna-Sudaanis; nõuab, et kõik sõjalised operatsioonid lõpetataks viivitamata ning tuletab president Salva Kiirile ja endisele asepresidendile Riek Macharile meelde nende kohustusi vastavalt konflikti lahendamise kokkuleppele; palub, et president Kiir täidaks kohe oma lubaduse ja kuulutaks ühepoolselt välja relvarahu, nagu ta kinnitas 25. märtsil 2017. aastal Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) riigipeadele;

2.  nõuab, et kõik sõjalise konflikti osapooled lõpetaksid viivitamata ja täielikult kõik seksuaalse vägivalla aktid tsiviilelanike, eriti naiste ja tüdrukute suhtes; tuletab meelde, et vägistamise kasutamine sõjarelvana on rahvusvahelise õiguse alusel karistatav sõjakuritegu; kutsub Lõuna-Sudaani valitsust üles kaitsma kõiki haavatavaid rühmi, tooma süüdlased kohtu ette ning tegema lõpu politsei ja sõjaväelaste karistamatusele;

3.  mõistab hukka kõik rünnakud tsiviilelanike ja humanitaarabitöötajate vastu, kusjuures viimaste ründamisega takistatakse elupäästva abi ja varustuse pakkumist; rõhutab, et seda konflikti ei saa lahendada sõjalisel teel ning et Lõuna-Sudaani valitsus peab tagama tegeliku relvarahu, mis näitab tõelist pühendumist rahule ja stabiilsusele; on seisukohal, et rahule pühendumiseks on vaja enamat kui lihtsalt vaenutegevuse peatamist ning et selleks tuleb väed tagasi tõmmata, saata laiali rahvuslikud relvarühmitused, lubada takistamata humanitaarabi andmist ja vabastada poliitvangid;

4.  väljendab sügavat muret raske humanitaarolukorra pärast kogu riigis, mis üha halveneb; nõuab seepärast veel kord, et EL ja liikmesriigid suurendaksid humanitaarabi nälja leevendamiseks ning avaldaksid Lõuna-Sudaani valitsusele survet tagamaks, et humanitaarabiteed jäävad avatuks;

5.  mõistab hukka laste värbamise relvakonflikti Lõuna-Sudaanis kõikide osaliste poolt; toonitab, et laste värbamine konfliktiosaliste poolt on sõjakuritegu, mille eest tuleb vägede juhatajad võtta kriminaalvastutusele; hoiatab, et tervet noorte põlvkonda ähvardab praegu oht kogeda tõsiseid traumasid ja emotsionaalseid vapustusi ning jääda ilma hariduseta; nõuab, et EL humanitaar- ja arenguprogrammidega toetataks põhihariduse andmist ning pikaajalist rehabilitatsiooni ja nõustamist; mõistab karmilt hukka haridusasutuste kasutamise sõjalisteks operatsioonideks;

6.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et kaasata ÜRO, Aafrika Liit ja IGAD uue poliitilise protsessi käivitamisse, et saavutada kestev relvarahu ning viia täielikult ellu rahulepingu peatükid julgeoleku ja juhtimise kohta;

7.  on seisukohal, et Aafrika Liidul peab olema ELi ja liikmesriikide toetusel aktiivne roll poliitilise lahenduse otsimisel, et saavutada Lõuna-Sudaanis püsiv rahu, ning selleks tuleb Aafrika Liidu Lõuna-Sudaani saadikule Alpha Oumar Konarele eraldada rohkem vahendeid; toetab nõudmisi, et Aafrika Liidu komisjon peaks korraldama koos ÜRO ja Ida-Aafrika Arenguühendusega rahvusvahelise konverentsi, et ühendada ja kooskõlastada rahvusvahelisi jõupingutusi sõja lõpetamiseks Lõuna-Sudaanis;

8.  kordab oma täielikku toetust ÜRO eriesindajale Lõuna-Sudaanis ning ÜRO Lõuna-Sudaani missioonile (UNMISS) ja selle piirkondlikule kaitseüksusele, mille eesmärk on kaitsta tsiviilisikuid ja takistada vägivalda nende vastu, samuti luua vajalikud tingimused humanitaarabi andmiseks; kutsub kõiki osapooli üles aitama kaasa, et ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadiga aktiivne piirkondlik kaitseüksus asuks võimalikult kiiresti tegutsema ja täitma oma ülesannet kindlustada UNMISSi aktiivset kohalolu, samuti kutsub liikmesriike ja komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tugevdama kiiresti ja oluliselt UNMISSi Euroopa vahenditega;

9.  rõhutab, et kiiremas korras tuleks luua Lõuna-Sudaani hübriidkohus, sealhulgas peaks Aafrika Liit võtma vastu põhikirja ning ÜRO ja EL peaksid seda toetama oma ressurssidega; tuletab meelde, et see on juba kirjas 2016. aasta rahulepingus ning seepärast ei tohiks selle üle uuesti läbirääkimisi alustada;

10.  rõhutab, et sisuline ja kaasav riiklik dialoog peaks vastama selgetele nõudmistele, näiteks peab selle juhtimine olema neutraalne ning kaasata tuleb opositsioonirühmad ja väljaspool riiki elavad Lõuna-Sudaani kodanikud, samuti tuleb kaasata kõikide konfliktipoolte esindajaid ja Lõuna-Sudaani teiste sidusrühmade, sealhulgas naiste esindajaid, et dialoog oleks õiguspärane ja tulemuslik;

11.  mõistab hukka kõik katsed piirata sõnavabadust, mis on põhiline inimõigus ning osa tõelisest poliitilisest arutelust; mõistab hukka humanitaarabitöötajate, kodanikuühiskonna esindajate ja ajakirjanike tapmised ning nõuab, et selliste kuritegude toimepanijad antaks kohtu alla; nõuab kõikide poliitvangide viivitamatut vabastamist;

12.  mõistab hukka kõik rünnakud haridusasutustele ja avalikele hoonetele, samuti koolide kasutamise sõjalistel eesmärkidel; kutsub osapooli üles järgima suuniseid, mis käsitlevad koolide ja ülikoolide kaitsmist sõjalise kasutamise eest relvastatud konfliktides;

13. peab kahetsusväärseks, et ÜRO Julgeolekunõukogul ei õnnestunud 23. detsembril 2016 võtta vastu resolutsiooni, mis oleks kehtestanud Lõuna-Sudaanile relvaembargo ning riigi kolmele kõrgemale juhile reisikeelu ja külmutanud nende varad; nõuab, et EL taotleks jätkuvalt rahvusvahelise relvaembargo kehtestamist Lõuna-Sudaanile ning selle tulemuslikku jõustamist; tunneb muret teadete pärast relvade tarnimise kohta Lõuna-Sudaani, mis on vastuolus nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP ning mida aitavad korraldada ELi liikmesriikides paiknevad vahendajad; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tagaksid ELi relvakontrolli korra järgimise ja tegeleksid ametlikult mis tahes kolmanda riigiga, kelle kohta on tõestatult teada, et ta ekspordib Lõuna-Sudaanile relvi ja annab sõjalist logistilist abi;

14.  palub ametivõimudel tagada, et riigisiseste põgenike tagasipöördumine või ümberasumine toimuks ohutult ja inimväärselt; nõuab sihipäraste sanktsioonide kasutamist valitsuse või opositsiooni tähtsaimate poliitiliste või sõjaliste juhtide vastu, kes pikendavad konflikti või panevad toime inimõiguste rikkumisi; sanktsioonid peaksid olema osa ELi strateegiast tagada humanitaarabi andmine, relvarahu säilitamine ning poliitilise protsessi uuendamine rahulepingu elluviimiseks;

15.  on seisukohal, et jätkuva konflikti, ebakindluse ja inimeste massilise ümberasumise tõttu ei ole usaldusväärsed ja rahumeelsed valimised praeguses poliitilises keskkonnas võimalikud; tuletab meelde, et rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse mandaat kestab 2018. aasta juunini; toonitab, kui oluline on, et Lõuna-Sudaani naistel oleks täieõiguslik roll rahukõnelustes ja riigi juhtimises; nõuab, et EL toetaks naisi rohujuure tasandil, kuna naiste osalemine muudab oluliselt rahuläbirääkimiste kvaliteeti – naised aitavad saada jagu valitsevast umbusust, luua usaldust ja edendada leppimist;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lõuna-Sudaani valitsusele, Ida-Aafrika Arenguühendusele, Lõuna-Sudaani inimõiguste volinikule, Lõuna-Sudaani Seadusandlikule Rahvusassambleele, Aafrika Liidu institutsioonidele, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaaspresidentidele ja ÜRO peasekretärile.