Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0358/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0358/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Južnom Sudanu

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
EFDD (B8-0358/2017)
ECR (B8-0359/2017)
Verts/ALE (B8-0360/2017)
S&D (B8-0362/2017)
GUE/NGL (B8-0364/2017)
PPE (B8-0367/2017)
ALDE (B8-0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Stor u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Barbara Kappel


Postupak : 2017/2683(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0358/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0358/2017
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Južnom Sudanu

(2017/2683(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Sudanu i Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjavu Trojke (SAD, UK i Norveška) i EU-a od 8. svibnja 2017. o sigurnosnoj situaciji u Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 29. travnja 2017. o stanju u Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir konačno izvješće Skupine stručnjaka Vijeća sigurnosti UN-a od 13. travnja 2017. o Južnom Sudanu,

–  uzimajući u obzir komunikaciju o Južnom Sudanu objavljenu 25. ožujka 2017. u okviru izvanrednog sastanka na vrhu Međuvladinog tijela za razvoj (IGAD),

–  uzimajući u obzir rezultat 34. sjednice Vijeća za ljudska prava održane u Ženevi od 27. veljače do 24. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a Južnom Sudanu od 23. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 1. veljače 2017. upućenu Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2327 (2016) od 16. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Južnom Sudanu od 12. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir humanitarno izvješće Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja od 9. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Sporazum IGAD-a o rješavanju sukoba u Republici Južni Sudan od 17. kolovoza 2015.,

–  uzimajući u obzir Sveobuhvatni sudanski mirovni sporazum (CPA) iz 2005.,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir Ugovor o trgovini oružjem,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Južni Sudan već više od tri godine zahvaćen građanskim ratom koji je izbio nakon što je Salva Kiir, predsjednik države i pripadnik etničke skupina Dinka, optužio svojeg potpredsjednika kojeg je otpustio, Rieka Machara, pripadnika etničke skupine Nuera, da je protiv njega planirao državni udar; budući da je Riek Machar negirao pokušaj državnog udara;

B.  budući da se, unatoč potpisivanju Sporazum o rješavanju sukoba u Republici Južni Sudan u kolovozu 2015., i dalje uopće ne poštuju međunarodna ljudska prava i humanitarno pravo te da nitko ne snosi odgovornost za kršenje prava tijekom sukoba;

C.  budući da se zemlja suočava s glađu i ekonomskim kolapsom zbog građanskog rata zbog kojega je 3,6 milijuna ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove, a oko 4,9 milijuna osoba dovedeno je u stanje nesigurnosti u pogledu opskrbe hranom; budući da se humanitarne potrebe i dalje povećavaju do zabrinjavajućih razina, pri čemu oko 7,5 milijuna osoba treba humanitarnu pomoć, a više od milijun njih trenutačno je našlo utočište u prostorima UN-a; budući da agencije UN-a intenzivnije traže humanitarnu pomoć te tvrde da im je potrebno najmanje 1,4 milijarde USD da bi pomogli ublažiti „nezamislivu” patnju; budući da je dosad prikupljeno samo 14 % tog iznosa;

D.  budući da će, ako se sadašnji trend nastavi, do kraja 2017. polovica stanovništva te zemlje nestati ili će biti raseljena; budući da se ne zna koliko je osoba ubijeno u tom nasilju;

E.  budući da je, u skladu s najnovijim izvješćem Skupine stručnjaka UN-a, utvrđeno da je vlada Južnog Sudana jedan od najvećih počinitelja nasilja i prekršitelja ljudskih prava u zemlji, da se smatra da je glad prouzročena ljudskim faktorom te da se rasipanje novca na oružje, koje provodi vlada Južnog Sudana, smatra jednim od glavnih uzroka;

F.  budući da je velika ofenziva vlade u Yuaiju, Waatu, Tongi i Kodoku posljednjih tjedana dovela do tragičnih humanitarnih posljedica, među kojima je i raseljavanje od 50 000 do 100 000 osoba; budući da je to uslijedilo nakon ubijanja brojnih civila 8. travnja 2017. u zapadnom gradu Wauu, što je bila kolektivna kazna izvršena na temelju etničke pripadnosti i političkih stajališta; budući da su meta vladinih snaga i dalje civili, čime se krši pravo oružanog sukoba, te da te snage blokiraju misiju UN-a u zaštiti civila;

G.  budući da vlada ruši bolnice i klinike, što je ratni zločin; budući da je oprema iz bolnica i klinika pokradena, zbog čega su one zatvorene pa ljudi ne mogu dobiti liječničku skrb koja bi im spasila život;

H.  budući da je gotovo jedna od tri škole u Južnom Sudanu uništena, oštećena, okupirana ili zatvorena, što utječe na obrazovanje cijelog jednog naraštaja djece; budući da se procjenjuje da je više od 600 000 djece mlađe od pet godina akutno pothranjeno;

I.  budući da je gotovo dva milijuna djece pobjeglo iz zemlje, što je 62 % izbjeglica koje su napustile Južni Sudan, te da zbog tog sukoba proživljavaju nepodnošljivu traumu, stres i burne emocionalne promjene; budući da je oko 170 000 djece, uglavnom dječaka, unovačeno ili ih naoružane snage i skupine u zemlji koriste kao vojnike; budući da su tisuće djece ubijene, silovane, raseljene ili su ostale siročad;

J.  budući da se žene i djevojčice sustavno siluju i otimaju u svrhu ratnog oružja te da je prema istraživanju UN-a 70 % žena koje žive u kampovima za interno raseljene osobe u Jubi silovano, a većinu ih je silovala policija i vojska;

K.  budući da se zbog nestabilnosti u susjednim zemljama u Južnom Sudanu nalazi oko 270 000 izbjeglica iz Sudana, Demokratske Republike Kongo, Etiopije i Srednjoafričke Republike;

L.  budući da je u lipnju 2016. Svjetska zdravstvena organizacija objavila vijest o izbijanju kolere koja je već zahvatila tisuće osoba te se posljednjih tjedana navodno još proširila; budući da su mnogi smrtni slučajevi zbog kolere, malarije, ospica, dijareje i akutnih bolesti dišnog sustava rezultat ekstremnog siromaštva i teških životnih uvjeta te da su se mnogi od njih mogli spriječiti samo da su te osobe imale zdravstvenu skrb;

M.  budući da se u Sporazumu o rješavanju sukoba u Republici Južni Sudan utvrđuje da bi se mandat Prijelazne vlade nacionalnog jedinstva trebao završiti nakon izbora u kolovozu 2018.;

N.  budući da, prema navodima UN-a i drugim vjerodostojnim izvješćima, posrednici iz država članica EU-a i brojnih trećih zemalja dostavljaju helikoptere i strojnice naoružanim skupinama u Južnom Sudanu te im pružaju vojnu logističku pomoć; budući da su se zbog dugotrajne prirode sukoba pojavile nove naoružane skupine te se društvo militariziralo;

O.  budući da broj napada na humanitarne konvoje i osoblje iznimno zabrinjava; budući da je od prosinca 2013. ubijeno najmanje 79 humanitarnih djelatnika; budući da je u najskorijem razdoblju, u ožujku 2017., u dosad najsmrtonosnijem napadu na humanitarne djelatnike ubijeno šest djelatnika i njihovih vozača;

P.  budući da je Komisija 21. veljače 2017. nakon izbijanja gladi najavila hitan paket pomoći u vrijednosti od 82 milijuna EUR; budući da je EU jedan od najvećih donatora te zemlje, koji je 2016. pružio više od 40 % svih humanitarnih financijskih sredstava za potporu programima za spašavanje života te je od početka sukoba 2013. dostavio humanitarnu pomoć u vrijednosti od oko 381 milijun EUR;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog trenutačnog sukoba u Južnom Sudanu; poziva da se odmah zaustave sve vojne operacije i još jednom podsjeća predsjednika Salvu Kiira te bivšeg potpredsjednika Rieka Machara na njihove obveze u okviru Sporazuma o rješavanju sukoba u Republici Južni Sudan; poziva predsjednika Kiira da odmah ispuni svoje obećanje o jednostranom prekidu vatre koje je 25. ožujka 2017. dao šefovima država članica IGAD-a;

2.  poziva sve strane u oružanom sukobu da odmah i u potpunosti obustave sve činove seksualnog nasilja nad civilima, posebno nad ženama i djevojčicama; podsjeća da je silovanje kao ratno oružje ratni zločin koji se kažnjava u skladu s međunarodnim pravom; poziva vladu Južnog Sudana da pruži zaštitu svim ranjivim skupinama, da počinitelje izvede pred sud i da okonča nekažnjavanje policije i vojske;

3.  osuđuje sve napade na civile i humanitarne djelatnike, pri čemu se zbog napada na humanitarne djelatnike ometa dostavljanje pomoći i zaliha potrebnih za spašavanje života; ističe da ne može postojati vojno rješenje sukoba te da vlada Južnog Sudana mora osigurati istinski prekid vatre, čime će se pokazati iskrena predanost miru i stabilnosti; smatra da predanost miru mora biti nešto više od pukog prekida neprijateljstava te da mora podrazumijevati povlačenje postrojbi, raspuštanje etničkih paravojnih postrojbi, omogućavanje neometanog pružanja humanitarne pomoći i oslobađanje političkih zatvorenika;

4.  izražava najdublju zabrinutost zbog teške humanitarne situacije diljem zemlje, koja se i dalje pogoršava; stoga još jednom poziva EU i njegove države članice da povećaju humanitarnu pomoć kako bi se ublažila glad te da izvrše pritisak na vladu Južnog Sudana da osigura otvorene putove za dostavljanje humanitarne pomoći;

5.  žali zbog vojačenja djece u oružani sukob na svim stranama u Južnom Sudanu; ističe da je vojačenje djece, koje provode strane u sukobu, ratni zločin za koji zapovjednici moraju snositi kaznenu odgovornost; upozorava da je cijela generacija mladih izložena riziku od proživljavanja teške traume, burnih emocionalnih promjena i nedostatka obrazovanja; poziva da se u okviru humanitarnih i razvojnih programa EU-a pomogne u pružanju osnovnog obrazovanja te dugoročne rehabilitacije i savjetovanja; oštro osuđuje upotrebu obrazovnih ustanova za potrebe vojnih operacija;

6.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) te potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da upotrijebe sva raspoloživa sredstva kako bi u započinjanje novog političkog procesa uključili UN, Afričku uniju i IGAD radi uspostave održivog prekida vatre i potpune provedbe onih poglavlja mirovnog sporazuma koja se odnose na sigurnost i upravljanje;

7.  smatra da Afrička unija, uz potporu EU-a i njegovih država članica, mora preuzeti aktivnu ulogu pri posredovanju u cilju pronalaženja političkog rješenja za postizanje trajnog mira u Južnom Sudanu, među ostalim dodjeljivanjem većih sredstava izaslaniku Afričke unije u Južnom Sudanu Alphi Oumaru Konareu; podržava pozive da Komisija Afričke unije organizira međunarodnu konferenciju, uz sudjelovanje UN-a i IGAD-a, radi ujedinjavanja i usklađivanja međunarodnih napora za zaustavljanje rata u Južnom Sudanu;

8.  ponovno ističe da potpuno podržava rad posebnog predstavnika UN-a za Južni Sudan te mandat misije UN-a u Južnom Sudanu (UNMISS) i njegovih regionalnih snaga za zaštitu, čija je zadaća pružanje zaštite civilima i odvraćanje od nasilja nad njima te stvaranje uvjeta potrebnih za dostavljanje humanitarne pomoći; poziva sve strane da omoguće brzo raspoređivanje aktivnih regionalnih snaga za zaštitu koje je ovlastilo Vijeće sigurnosti UN-a i čija je svrha jačanje aktivne prisutnosti UNMISS-a te poziva države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da hitno i u znatnoj mjeri ojačaju UNMISS europskim kapacitetima;

9.  ističe hitnu potrebu da se uspostavi hibridni sud za Južni Sudan, što podrazumijeva potrebu da Afrička unija donese pravne statute i da se pomoć pruža sredstvima UN-a i EU-a; podsjeća da je to dio mirovnog sporazuma iz 2016. i da o tome stoga ne treba ponovno pregovarati;

10.  ustraje u tome da, kako bi bio smislen i uključiv, proces nacionalnog dijaloga treba ispunjavati jasne ciljeve, među kojima su neutralno vodstvo te uključivanje oporbenih skupina i južnosudanskih građana koji žive izvan zemlje, te, kako bi bio legitiman i učinkovit, u njemu moraju sudjelovati predstavnici svih strana u sukobu i ostali dionici Južnog Sudana, uključujući predstavnike žena;

11.  osuđuje sve pokušaje ograničavanja slobode izražavanja koja je osnovno ljudsko pravo i dio iskrene političke debate; žali zbog ubojstava humanitarnih djelatnika, predstavnika civilnog društva i novinara, te zahtijeva da se počiniteljima tih zločina sudi; traži da se smjesta oslobode svi politički zatvorenici;

12.  osuđuje sve napade na obrazovne i javne ustanove, kao i upotrebu škola u vojne svrhe; poziva strane da poštuju Smjernice za zaštitu škola i sveučilišta od vojne upotrebe tijekom oružanog sukoba;

13. žali zbog toga što Vijeće sigurnosti UN-a 23. prosinca 2016. nije donijelo rezoluciju kojom bi se Južnom Sudanu nametnuo embargo na oružje te bi se trojici viših južnosudanskih vođa zabranilo putovanje i zamrznula imovina; poziva EU da Južnom Sudanu nametne međunarodni embargo na oružje i da se on učinkovito provodi; iznimno je zabrinut zbog izvješća o dostavljanju oružja u Južni Sudan koje omogućuju posrednici iz država članica EU-a, čime se krši Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP; potiče države članice i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da nametnu poštovanje režima EU-a za kontrolu naoružanja i da započnu službeni dijalog sa svim trećim zemljama za koje se dokaže da izvoze oružje i vojnu logističku pomoć u Južni Sudan;

14.  poziva vlasti da osiguraju da se svaki povratak ili premještanje interno raseljenih osoba provodi na siguran i dostojanstven način; poziva na primjenu ciljanih sankcija protiv svih političkih ili vojnih vođa u vladi ili oporbi koji produljuju sukob ili krše ljudska prava, kao dio strategije EU-a za osiguranje dostavljanja humanitarne pomoći, očuvanje prekida vatre i započinjanje obnovljenog političkog procesa u cilju provedbe mirovnog sporazuma;

15.  smatra da se u trenutačnom političkom okružju, zbog stalnih sukoba, nesigurnosti i masovnog raseljavanja osoba, ne mogu održati vjerodostojni i mirni izbori; podsjeća na to da mandat Prijelazne vlade nacionalnog jedinstva traje do lipnja 2018.; ističe da je ženama Južnog Sudana važno dati punu ulogu u mirovnim pregovorima i upravljanju zemljom; poziva EU da podrži žene na lokalnoj razini, koje znatno poboljšavaju kvalitetu mirovnih pregovora time što uklanjaju sumnju te grade povjerenje i promiču pomirenje;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi Južnog Sudana, Međuvladinom tijelu za razvoj, povjereniku za ljudska prava Južnog Sudana, Nacionalnoj zakonodavnoj skupštini Južnog Sudana, institucijama Afričke unije, supredsjedateljima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a te glavnom tajniku UN-a.