Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0358/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0358/2017

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sydsudan

17.5.2017 - (2017/2683(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
EFDD (B8‑0358/2017)
ECR (B8‑0359/2017)
Verts/ALE (B8‑0360/2017)
S&D (B8‑0362/2017)
GUE/NGL (B8‑0364/2017)
PPE (B8‑0367/2017)
ALDE (B8‑0370/2017)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jytte Guteland för S&D-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Arne Gericke för ECR-gruppen
Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen
Barbara Kappel


Förfarande : 2017/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0358/2017
Ingivna texter :
RC-B8-0358/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Sydsudan

(2017/2683(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan och Sydsudan,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 maj 2017 från trojkan (Förenta staterna, Förenade kungariket och Norge) och EU om säkerhetsläget i Sydsudan,

–  med beaktande av uttalandet av den 29 april 2017 från talesmannen för FN:s generalsekreterare om Sydsudan,

–  med beaktande av slutrapporten av den 13 april 2017 från FN:s säkerhetsråds expertpanel om Sydsudan,

–  med beaktande av kommunikén av den 25 mars 2017 från det 30:e extra toppmötet i den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad) om Sydsudan,

–  med beaktande av resultatet av det 34:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 27 februari–24 mars 2017,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 mars 2017 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd om Sydsudan,

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 1 februari 2017 till Europaparlamentet,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2327 (2016) av den 16 december 2016,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2016 om Sydsudan,

–  med beaktande av den humanitära rapporten av den 9 maj 2017 från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor,

–  med beaktande av Igads avtal om en lösning på konflikten i Republiken Sydsudan (ARCSS) av den 17 augusti 2015,

–  med beaktande av det övergripande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av fördraget om internationell handel med konventionella vapen,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I Sydsudan har ett inbördeskrig rasat i över tre år. Kriget bröt ut efter att Salva Kiir, landets president, tillhörande folkgruppen dinka, anklagade sin avskedade vicepresident, Riek Machar, som tillhör folkgruppen nuer, för att ha planerat en statskupp mot honom. Riek Machar har förnekat att han försökt genomföra en kupp.

B.  Trots undertecknandet av ARCSS i augusti 2015 råder fortfarande en total brist på respekt för internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt och bristande ansvarsutkrävande för kränkningar och övergrepp som begåtts i konflikten.

C.  Landet står inför svält och ekonomisk kollaps till följd av inbördeskriget, mer än 3,6 miljoner människor har tvingats fly från sina hem, och livsmedelsförsörjningen har gjorts osäker för uppskattningsvis 4,9 miljoner människor. De humanitära behoven har fortsatt att växa till alarmerande nivåer, med uppskattningsvis 7,5 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och mer än en miljon människor som för närvarande erhåller skydd i FN:s anläggningar. FN-organ vädjar alltmer om humanitärt bistånd, och betonar att de behöver minst 1,4 miljarder US-dollar för att hjälpa till att lindra ett ”ofattbart” lidande. Hittills har endast 14 procent av detta belopp finansierats.

D.  I nuvarande takt kommer hälften av landets befolkning att ha dött eller tvångsförflyttats i slutet av 2017. Det är inte känt hur många personer som har dödats till följd av våldet.

E.  Enligt den senaste rapporten från FN:s expertpanel har man kunnat konstatera att Sydsudans regering är en av de största förövarna av våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. Hungersnöden anses vara orsakad av människor och den sydsudanesiska regeringens slöseri med pengar på vapen ses som en av de viktigaste orsakerna.

F.  Under de senaste veckorna har stora regeringsoffensiver i Yuai, Waat, Tonga och Kodok resulterat i tragiska humanitära konsekvenser, bland annat tvångsförflyttningen av 50 000–100 000 personer. Detta skedde efter att många civila dödades den 8 april 2017 i staden Wau i den västra delen av landet som kollektiv bestraffning på grund av etnisk tillhörighet och politiska åsikter. Regeringsstyrkor fortsätter att angripa civila i strid med lagen om väpnade konflikter, och har stoppat FN:s uppdrag från att skydda civilbefolkningen.

G.  Sjukhus och kliniker har förstörts av regeringen, vilket utgör en krigsförbrytelse. Utrustning från sjukhus och kliniker har stulits, vilket har lett till att lokaler har stängts och personer inte har kunnat få livräddande sjukvård.

H.  Nästan var tredje skola i Sydsudan har förstörts, skadats, ockuperats eller stängt, vilket drabbar utbildningen för en hel generation barn. Mer än 600 000 barn under fem år uppskattas vara akut undernärda.

I.  Ungefär två miljoner barn har flytt landet och utgör 62 % av de flyktingar som har lämnat Sydsudan. Konflikten orsakar outhärdliga trauman, stress och känslomässiga störningar hos dem. Uppskattningsvis 17 000 barn, i första hand pojkar, har rekryterats eller använts som soldater av väpnade styrkor och grupper i landet. Tusentals barn har dödats, våldtagits, förflyttats eller blivit föräldralösa.

J.  Kvinnor och flickor våldtas och kidnappas systematiskt som ett krigsvapen, och en FN‑undersökning visar att 70 procent av kvinnor som lever i läger för internflyktingar i Juba har våldtagits, i de allra flesta fall av polis eller soldater.

K.  På grund av instabiliteten i angränsande länder har Sydsudan dessutom tagit emot omkring 270 000 flyktingar från Sudan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien och Centralafrikanska republiken.

L.  I juni 2016 tillkännagav Världshälsoorganisationen att kolera hade brutit ut i landet. Tusentals har redan insjuknat och sjukdomen har under de senaste veckorna enligt uppgift spridits ytterligare. Många dödsfall orsakade av kolera, malaria, mässling, diarré och akuta respiratoriska sjukdomar är ett resultat av extrem fattigdom och undermåliga levnadsförhållanden, och många dödsfall skulle ha kunnat undvikas om bara dessa människor hade haft tillgång till hälso- och sjukvård.

M.  Enligt ARCSS bör mandatet för övergångsregeringen för nationell enhet (TGNU) löpa ut efter valet i augusti 2018.

N.  Enligt FN och andra trovärdiga rapporter har vapenhandlare med säte i EU:s medlemsstater och många olika tredjeländer överfört helikoptrar och kulsprutegevär till väpnade grupper i Sydsudan och tillhandahållit militärt logistiskt stöd. Den utdragna konflikten har medfört att nya väpnade grupper har bildats och att samhället har militariserats.

O.  Antalet attacker mot hjälpkonvojer och biståndspersonal är ytterst oroande. Åtminstone 79 biståndsarbetare har dödats sedan december 2013. Nyligen, i mars 2017, dödades sex biståndsarbetare och deras chaufförer i den dödligaste attacken mot biståndsarbetare hittills.

P.  Den 21 februari 2017 tillkännagav kommissionen ett akut stödpaket på 82 miljoner euro på grund av hungersnöden. EU är en av landets största givare, och tillhandahöll 2016 mer än 40 % av allt humanitär stöd till livräddande program och har gett cirka 381 miljoner euro i humanitärt bistånd sedan konflikten bröt ut 2013.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den pågående konflikten i Sydsudan. Parlamentet kräver ett omedelbart slut på alla militära operationer och påminner än en gång president Salva Kiir och den f.d. vicepresidenten, Riek Machar, om deras skyldigheter enligt ARCSS. Parlamentet uppmanar president Kiir att omedelbart fullgöra det åtagande om en ensidig vapenvila som han framförde till Igads stats- och regeringschefer den 25 mars 2017.

2.  Europaparlamentet begär att alla parter i den väpnade konflikten omedelbart och fullständigt ska upphöra med alla former av sexuellt våld mot civila, särskilt mot kvinnor och flickor. Parlamentet erinrar om att våldtäkt som krigsvapen är en krigsförbrytelse som är straffbar enligt internationell rätt. Parlamentet uppmanar den sydsudanesiska regeringen att skydda alla sårbara grupper, ställa gärningsmännen inför rätta och sätta stopp för straffrihet inom polisen och militären.

3.  Europaparlamentet fördömer alla attacker mot civilbefolkningen och biståndsarbetare, särskilt eftersom attacker mot de sistnämnda hindrar livräddande stöd och leveranser. Parlamentet understryker att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten och att Sydsudans regering måste få till stånd en meningsfull vapenvila som visar på ett genuint engagemang för fred och stabilitet. Parlamentet anser att ett åtagande för fred måste gå längre än att enbart upphöra med fientligheterna och måste omfatta tillbakadragande av trupper, upplösande av etnisk milis, obehindrat humanitärt bistånd och frisläppande av politiska fångar.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den allvarliga humanitära situationen i hela landet, som blir allt sämre. Parlamentet uppmanar därför på nytt EU och dess medlemsstater att öka det humanitära biståndet för att lindra hungersnöden, och att pressa Sydsudans regering till att säkerställa att tillförselvägarna för det humanitära biståndet hålls öppna.

5.  Europaparlamentet fördömer den rekrytering av barn till väpnad konflikt som alla parter i Sydsudan använder sig av. Parlamentet understryker att parter i en konflikt som rekryterar barn begår en krigsförbrytelse, och att befälhavarna måste hållas straffrättsligt ansvariga. Parlamentet varnar för att en hel generation unga nu riskerar att drabbas av allvarliga trauman och svåra känslomässiga störningar, och inte får någon utbildning. Parlamentet begär att EU ska ge humanitärt bistånd och utvecklingsplanering för att bistå med att tillhandahålla grundläggande utbildning och långsiktig rehabilitering och rådgivning. Parlamentet fördömer skarpt användningen av skolor för militära operationer.

6.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att använda alla tillgängliga resurser för att engagera FN, Afrikanska unionen (AU) och Igad i att starta en ny politisk process för att uppnå en varaktig vapenvila och ett fullständigt genomförande av kapitlen om säkerhet och samhällsstyrning i fredsavtalet.

7.  Europaparlamentet anser att AU, med stöd av EU och dess medlemsstater, måste spela en aktiv roll när det gäller att medla fram en politisk lösning för att uppnå varaktig fred i Sydsudan, inklusive genom att avsätta mer resurser till AU:s särskilda sändebud till Sydsudan, Alpha Oumar Konare. Parlamentet ställer sig bakom önskemålen om en internationell konferens organiserad av AU:s kommission, med deltagande av FN och Igad, i syfte att harmonisera och sammanjämka internationella insatser för att få slut på kriget i Sydsudan.

8.  Europaparlamentet bekräftar sitt fulla stöd för det arbete som FN:s särskilda representant för Sydsudan gör och för mandatet för FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) och dess styrka för regionalt skydd, som har i uppgift att skydda civilbefolkningen och förhindra våld mot dem, samt att skapa nödvändiga förutsättningar för tillhandahållandet av humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar alla parter att underlätta en snabb utplacering av en aktiv styrka för regionalt skydd med mandat från FN:s säkerhetsråd, som ska förstärka Unmiss aktiva närvaro, och uppmanar medlemsstaterna och vice ordföranden/den höga representanten att omedelbart och avsevärt förstärka Unmiss med europeisk kapacitet.

9.  Europaparlamentet understryker att en hybriddomstol för Sydsudan brådskande behöver inrättas, vilket kräver bland annat AU:s antagande av lagfästa stadgar och stöd med resurser från FN och EU. Parlamentet påminner om att detta ingår i fredsavtalet från 2016 och därför inte bör vara öppet för omförhandling.

10.  Europaparlamentet insisterar på att för att vara meningsfull och inkluderande bör processen för nationell dialog uppfylla tydliga riktmärken, inklusive neutralt ledarskap och inkluderandet av oppositionsgrupper och sydsudanesiska medborgare som lever utanför landets gränser, och att den också måste inkludera företrädare för alla parter i konflikten och andra sydsudanesiska aktörer, inklusive företrädare för kvinnor, för att vara legitim och effektiv.

11.  Europaparlamentet fördömer alla försök att begränsa yttrandefriheten, som är en grundläggande mänsklig rättighet och en del av en verklig politisk debatt. Parlamentet fördömer dödandet av biståndsarbetare, företrädare för det civila samhället och journalister, och kräver att de som gjort sig skyldiga till dessa brott ska ställas inför rätta. Parlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges omedelbart.

12.  Europaparlamentet fördömer alla attacker mot utbildningsinrättningar och offentliga byggnader och användningen av skolor för militära ändamål. Parlamentet uppmanar parterna att respektera riktlinjerna för skydd för skolor och universitet mot militär användning under väpnade konflikter.

13.  Europaparlamentet beklagar att FN:s säkerhetsråd inte lyckades anta en resolution den 23 december 2016 som skulle ha infört ett vapenembargo mot Sydsudan och ett reseförbud och frysning av tillgångar för tre högt uppsatta ledare i Sydsudan. Parlamentet uppmanar EU att sträva efter ett internationellt vapenembargo mot Sydsudan, och ett effektivt verkställande av det. Parlamentet är mycket oroat över rapporter om att vapen överförs till Sydsudan, i strid med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP, av vapenhandlare som har sitt säte i EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och vice ordföranden/den höga representanten att säkerställa att EU:s bestämmelser om vapenkontroll efterföljs och att inleda formella samtal med alla tredjeländer som visar sig exportera vapen och militärt logistiskt bistånd till Sydsudan.

14.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att se till att tillbakaskickanden och förflyttningar av internt fördrivna personer alltid sker på ett säkert och värdigt sätt. Parlamentet begär att riktade sanktioner ska användas mot alla viktiga politiska eller militära personer i regeringen eller i oppositionen som förlänger konflikten eller begår människorättsbrott, och att detta sker som en del i EU:s strategi för att säkerställa tillhandahållandet av humanitärt bistånd, bevarandet av en vapenvila och en förnyad politisk process för att genomföra fredsavtalet.

15.  På grund av den återkommande konflikten, otryggheten och massfördrivningarna av människor anser inte Europaparlamentet att trovärdiga och fredliga val kan hållas i det nuvarande politiska klimatet. Parlamentet påminner om att mandatet för övergångsregeringen löper ut i juni 2018. Parlamentet understryker vikten av att sydsudanesiska kvinnor ges en fullständig roll i fredssamtalen och i styrningen av landet. Parlamentet uppmanar EU att stödja kvinnor på gräsrotsnivå, som gör en märkbar skillnad för kvaliteten i fredsförhandlingarna genom att bryta misstänksamheten och som bygger upp förtroendet och främjar försoning.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Sydsudans regering, den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad), Sydsudans kommissarie för mänskliga rättigheter, Sydsudans nationella lagstiftande församling, Afrikanska unionens institutioner, medordförandena i den parlamentariska AVS–EU‑församlingen samt FN:s generalsekreterare.