Procedūra : 2017/2681(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0361/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0361/2017

Debates :

PV 18/05/2017 - 9.1
CRE 18/05/2017 - 9.1

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0218

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 502kWORD 54k
17.5.2017
PE605.459v01-00}
PE605.462v01-00}
PE605.464v01-00}
PE605.465v01-00}
PE605.467v01-00}
PE605.471v01-00} RC1
 
B8-0361/2017}
B8-0363/2017}
B8-0365/2017}
B8-0366/2017}
B8-0368/2017}
B8-0372/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8-0361/2017)

Verts/ALE, EFDD (B8-0363/2017)

S&D (B8-0365/2017)

GUE/NGL (B8-0366/2017)

PPE (B8-0368/2017)

ALDE (B8-0372/2017)


par Zambiju, jo īpaši Hakainde Hichilema lietu (2017/2681(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness, Giovanni La Via PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Arne Gericke ECR grupas vārdā
Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā
Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā
Barbara Kappel

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Zambiju, jo īpaši Hakainde Hichilema lietu (2017/2681(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Zambiju,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2017. gada 16. aprīļa paziņojumu par politisko saspīlējumu Zambijā,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumu par 2016. gada vēlēšanām Zambijā,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Zambijas konstitūciju,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Zambija ilgu laiku ir bijusi demokrātijas piemērs ar 25 gadu rekordilgām miermīlīgām varas nodošanām; tā kā diemžēl gatavošanos 2016. gada vēlēšanām aptraipīja vardarbīgas sadursmes starp divu galveno partiju — Patriotiskās frontes un Valsts attīstības apvienotās partijas (UPND, opozīcijas partija) — atbalstītājiem;

B.  tā kā 2017. gada 11. maijā bija pagājis viens mēnesis kopš tika ieslodzīts UPND vadītājs Hakainde Hichilema, kuru kopā ar pieciem viņa darbiniekiem 11. aprīlī reida laikā viņa mājās arestēja smagi bruņoti policisti;

C.  tā kā H. Hichilema tika apsūdzēts prezidenta dzīvības apdraudēšanā, it kā kavējot prezidenta konvoju Mongu 9. aprīlī, un tika uzreiz apsūdzēts valsts nodevībā, kas Zambijā ir neizpērkams noziegums, kā arī nepakļāvībā likumiskam pienākumam, likumīgām pavēlēm un aizvainojošu izteikumu lietošanā; tā kā viņš noraidīja visas šīs apsūdzības;

D.  tā kā, neraugoties uz to, ka Zambija de facto ir atcēlusi nāvessodu, kas pēdējo reizi ir izpildīts 1997. gadā, augstākais soda mērs par nodevību joprojām ir nāvessods;

E.  tā kā H. Hichilema advokāti apgalvoja, ka šī lieta nav juridiski pamatota, un pieprasīja Lusakas pirmā līmeņa tiesai atsaukt apsūdzības; tā kā pirmā līmeņa tiesa paturēja spēkā apsūdzības, pamatojoties uz to, ka nodevības lietās vienīgā kompetentā tiesa ir Augstākā tiesa;

F.  tā kā pašlaik H. Hichilema atrodas Lusakas Centrālajā labošanas iestādē ar ierobežotu piekļuvi privātiem plašsaziņas līdzekļiem, juristiem, atbalstītājiem un draugiem; tā kā H. Hichilema un viņa advokāti ir ziņojuši par pazemojošu izturēšanos apcietinājumā;

G.  tā kā UPND ir apsūdzības ir nodēvējusi par politiski motivētām un tā kā H. Hichilema apcietināšana ir izraisījusi protestu vilni, vardarbīgas sadursmes un pastiprinātu politisko spriedzi valstī;

H.  tā kā cilvēktiesību organizācijas ir aicinājušas Zambijas iestādes atsaukt apsūdzības, apgalvojot, ka tās ir formulētas ar mērķi aizskart un iebiedēt H. Hichilema un atturēt viņu no politiskā darba; tā kā prezidents E. Lungu 2017. gada 14. aprīlī paziņoja, ka viņš neiejauksies H. Hichilema lietā;

I.  tā kā Zambijas Katoļu baznīcas bīskapu konference kritizēja valsts galveno opozīcijas līderu brutālo apcietināšanu un nosodīja valsts policijas izmantošanu, lai, kā izskatās, novērstu politiskās opozīcijas organizēšanos un vispārējo darbību;

J.  tā kā pēc prezidenta vēlēšanām 2016. gada augustā, kad H. Hichilema ar nelielu balsu vairākumu zaudēja prezidentam E. Lungu, UPND apstrīdēja vēlēšanu rezultātu leģitimitāti un tiesu varas neatkarību, bet sūdzība tika noraidīta bez izskatīšanas tiesā;

K.  tā kā 2017. gada 18. aprīlī H. Hichilema kopā ar vēl pieciem UPND locekļiem tika apsūdzēts arī par valsts nodevību, par it kā mēģinājumu gāzt valdību laikposmā starp 5. un 8. aprīli;

L.  tā kā 2016. gada 13. novembrī ES vēlēšanu novērošanas misija sniedza galīgo ziņojumu, kurā teikts, ka 2016. gada vispārējās vēlēšanas bija sagatavotas kopumā profesionāli, bet ka abas galvenās politiskās partijas nāca klajā ar paziņojumiem, kas pastiprināja spriedzi kampaņas laikā, novedot pie vairākiem nopietniem vardarbības gadījumiem;

M.  tā kā gan ES, gan ASV pauda bažas par opozīcijas vadītāja ieslodzīšanu un aicināja nodrošināt miermīlīgu dialogu starp valdību un UPND, lai mazinātu spriedzi starp abām partijām;

N.  tā kā 2017. gada 20. aprīlī Zambijas prezidents draudēja piemērot vispārēju ārkārtas stāvokli pēc virknes ļaunprātīgu dedzināšanas uzbrukumu veikaliem un policijas iecirkņiem, par ko apsūdz UNPD; tā kā tas visticamāk saasinās pašreizējo spriedzi un priekšroka būtu jādod politiskam risinājumam;

O.  tā kā H. Hichilema lieta notiek paralēli pieaugošajai politiskajai spriedzei pēc apstrīdētajām pagājušā gada vēlēšanām; tā kā cilvēktiesību novērotāji ziņoja par represijām pret politiskajiem aktīvistiem un opozīcijas partijām, pārmērīgu spēka lietošanu, lai izklīdinātu miermīlīgus protestus, un represijām pret plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un neatkarīgiem žurnālistiem;

P.  tā kā valdība ir paudusi vēlmi piedalīties dialogā, ja tam piekritīs visas 2016. gada vēlēšanu rezultātā opozīcijā nonākušās partijas;

Q.  tā kā Zambija ir parakstījusi Kotonū nolīgumu, kura 9. pantā ir noteikts, ka līgumslēdzējas puses apņemas veicināt un aizsargāt visas pamatbrīvības un cilvēktiesības, tostarp politiskās tiesības;

R.  tā kā 2017. gada 27. martā Zambijas valdība sāka sabiedrisku apspriešanu par valsts dalību Starptautiskajā Krimināltiesā,

1.  pauž bažas par Hakainde Hichilema arestu un ieslodzīšanu un uzstāj, ka tiesību aktu piemērošanas visos posmos un visā tiesvedības procesā ir jānodrošina taisnīgums, rūpīga izmeklēšana un pārredzamība; ar bažām norāda uz informāciju par politiski motivētām apsūdzībām un tāpēc atgādina Zambijas valdībai par tās pienākumu garantēt pamattiesības un tiesiskumu, tostarp piekļuvi tiesu iestādēm un tiesības uz taisnīgu tiesu, kā ir paredzēts Āfrikas hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību instrumentos;

2.  pauž dziļas bažas par ziņojumiem par arvien vairāk ierobežotām vārda un biedrošanās brīvībām; aicina valdību arī turpmāk censties atjaunot pilnīgu plašsaziņas līdzekļu brīvību; uzstāj, ka valdības pienākums ir nepieļaut pašreizējā politiskā saspīlējuma padziļināšanos un ievērot, aizsargāt un veicināt savu pilsoņu civilās un politiskās tiesības;

3.  aicina Zambijas iestādes veikt ātru, objektīvu un rūpīgu izmeklēšanu par iespējamu sliktu izturēšanos, ko aizturēšanas laikā piedzīvoja H. Hichilema, un saukt vainīgos pie atbildības;

4.  mudina visus iesaistītos politiskos dalībniekus saskaņā ar starptautiskajām normām un standartiem izmantot konstitucionālās un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai atrisinātu ikvienu strīdu vai viedokļu atšķirības par vēlēšanu rezultātiem, un darīt visu iespējamo, lai saglabātu pilsoniskās sabiedrības mieru un drošību;

5.  aicina ES turpināt cieši pārraudzīt situāciju Zambijā kopumā un izmantot pieejamos politiskos līdzekļus, tostarp dialogu visaugstākajā līmenī, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāti priekšnosacījumi tiesiskumam un demokrātijai, atvērtai politiskai telpai, brīvām institūcijām un cilvēktiesību ievērošanai;

6.  stingri mudina Zambijas valdību ņemt vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas 2016. gada vēlēšanās galīgos ieteikumus, īpaši norādot uz nepieciešamību atcelt ierobežojumus Sabiedriskās kārtības likumā attiecībā uz pulcēšanās brīvību, garantēt plašsaziņas līdzekļu brīvību un neatkarību un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu politisko vardarbību;

7.  uzstāj, ka ir steidzami nepieciešams miermīlīgs un konstruktīvs dialogs starp Patriotisko fronti un UPND, lai atjaunotu politisko uzticēšanos un stabilitāti; norāda uz abu pušu atbildību atturēties no kūdīšanas uz vardarbību un tās izraisīšanas un izveidot vidi, kas veicina atvērtas demokrātiskas diskusijas; šajā sakarā atzinīgi vērtē starptautisko un reģionālo partneru iesaistīšanās un starpniecības lomu, kā arī ANO Cilvēktiesību komisijas aicinājumu izveidot dialogu, lai novērstu politisko vardarbību;

8.  atbalsta Katoļu baznīcas bīskapu konferences un citu pilsoniskās sabiedrības grupu iniciatīvu, kurā izteikts aicinājums uz pretējo pušu miermīlīgu dialogu;

9.  atkārtoti pauž savu stingro nostāju pret jebkādu nāvessoda piemērošanu neatkarīgi no apstākļiem; atzinīgi vērtē to, ka kopš 1997. gada šajā valstī nav izpildīts neviens nāvessods; aicina Zambiju ratificēt Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu, lai panāktu nāvessoda atcelšanu;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem, Āfrikas Savienības Komisijai un Panāfrikas parlamentam, Zambijas valdībai un ANO ģenerālsekretāram.

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika