Procedură : 2017/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0369/2017

Texte depuse :

RC-B8-0369/2017

Dezbateri :

PV 18/05/2017 - 9.2
CRE 18/05/2017 - 9.2

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.2
CRE 18/05/2017 - 11.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0219

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 435kWORD 54k
17.5.2017
PE605.468v01-00}
PE605.470v01-00}
PE605.472v01-00}
PE605.473v01-00}
PE605.475v01-00}
PE605.476v01-00} RC1
 
B8-0369/2017}
B8-0371/2017}
B8-0373/2017}
B8-0374/2017}
B8-0376/2017}
B8-0377/2017} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0369/2017)

EFDD (B8-0371/2017)

Verts/ALE (B8-0373/2017)

S&D (B8-0374/2017)

PPE (B8-0376/2017)

ALDE (B8-0377/2017)


referitoare la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Giovanni La Via în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post, Ana Gomes în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Urszula Krupa în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat în numele Grupului ALDE
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara în numele Grupului EFDD
Barbara Kappel
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Etiopia,

–  având în vedere cea mai recentă evaluare periodică universală privind Etiopia realizată înaintea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2015;

–  având în vedere comunicatul de presă al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) în urma vizitei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate / vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, la prim-ministrul etiopian, Hailemariam Desalegn, la Addis Abeba, în data de 17 martie 2017,

–  având în vedere Constituția Republicii Federale Democrate Etiopia, adoptată la 8 decembrie 1994, în special dispozițiile capitolului III privind drepturile și libertățile fundamentale, drepturile omului și drepturile democratice,

–  având în vedere raportul oral din 18 aprilie 2017 al Comisiei etiopiene pentru drepturile omului adresat Parlamentului Etiopiei,

–  având în vedere declarația din 10 aprilie 2017 a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, cu ocazia vizitei sale în Etiopia pentru lansarea Angajamentului strategic pentru drepturile omului și guvernanță,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, ratificat de Etiopia în 1993,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere declarația SEAE din 23 decembrie 2015 referitoare la recentele ciocniri din Etiopia,

–  având în vedere declarația din 10 octombrie 2016 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR referitoare la anunțarea stării de urgență în Etiopia,

–  având în vedere Agenda comună în materie de migrație și mobilitate UE-Etiopia, semnată la 11 noiembrie 2015,

–  având în vedere declarația din 18 decembrie 2015 a Departamentului de Stat din SUA cu privire la ciocnirile din Oromia, Etiopia,

–  având în vedere Angajamentul strategic UE-Etiopia,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere vizita în Etiopia a Comisarului ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, care s-a încheiat la 4 mai 2017,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Etiopia are un rol esențial în regiune și se bucură de sprijin politic din partea donatorilor occidentali și a majorității vecinilor săi din regiune, datorită rolului său de gazdă a Uniunii Africane (UA) și contribuției sale la misiunile ONU de menținere a păcii și la securitate și participării sale la parteneriate de ajutor cu țările occidentale, sprijinind eforturile internaționale de a aduce stabilitatea în Somalia și de a combate grupările teroriste din regiune; întrucât Etiopia este, de asemenea, puternic implicată, în relațiile dintre Sudan și Sudanul de Sud și a organizat negocieri de pace sub egida IGAD;

B.  întrucât, cu o populație de 100 milioane de locuitori, Etiopia este, se pare, una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Africa, atrăgând investiții străine semnificative, inclusiv în agricultură, construcții și industria prelucrătoare, în proiecte de dezvoltare la scară largă, precum construirea de baraje hidroelectrice și plantațiile, pe lângă arendarea extinsă, adesea în favoarea unor companii străine, și a înregistrat o rată medie a creșterii de 10 % în ultimii zece ani; întrucât, cu toate acestea, Etiopia rămâne una dintre cele mai sărace economii, cu un VNB de 632 USD pe cap de locuitor; întrucât indicele dezvoltării umane pentru 2014 o clasa pe locul 173 din 187;

C.  întrucât criza umanitară actuală din Cornul Africii, care afectează regiunea Ogaden și alte zone din Etiopia a dus la apariția holerei și la penurie de alimente, din cauza cărora au murit deja numeroase persoane și alte mii de persoane se află în pericol, în special de la începutul lunii martie; întrucât Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a lansat cel mai mare apel al său pentru strângerea a 96,4 milioane USD pentru a ajuta 1,19 milioane de refugiați și foști refugiați din Sudan, Somalia, Etiopia și Republica Centrafricană; întrucât, în ianuarie 2017, Etiopia a declarat situație de urgență din cauza secetei în provinciile sale din est, 5,6 milioane de persoane având nevoie urgentă de asistență, și face apel la ajutor din partea comunității internaționale; întrucât, în 2016, din cauza secetei au suferit de foame 10 milioane de persoane și au murit sute de mii de animale de producție;

D.  întrucât Acordul de angajament strategic UE-Etiopia a fost semnat la 14 iunie 2016; întrucât acesta recunoaște rolul esențial jucat de Etiopia în Africa și comunitatea internațională, precum și creșterea sa economică semnificativă și progresele pe calea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; întrucât UE sprijină rolul constructiv al Etiopiei în ceea ce privește pacea și securitatea în Cornul Africii;

E.  întrucât Etiopia se confruntă cu fluxuri permanente de migranți, înspre și dinspre teritoriul său, și găzduiește aproximativ 800 000 de refugiați, în special din Sudanul de Sud și Eritreea, dar și din Somalia; întrucât, la 11 noiembrie 2015, a fost semnată de UE și Etiopia o Agenda comună în materie de migrație și mobilitate (ACMM), pentru consolidarea cooperării și dialogului dintre cele două părți în domeniul migrației;

F.  întrucât Etiopia este semnatară a Acordului de la Cotonou, al cărui articol 96 prevede că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie un element esențial al cooperării ACP-UE;

G.  întrucât autoritățile etiopiene au folosit în mod repetat forța excesivă împotriva demonstranților pașnici și au comis încălcări ale drepturilor omului împotriva membrilor comunității Oromo și ai altor grupuri etnice, inclusiv acte de persecuție, arestări arbitrare și ucideri, din cauza percepției că aceste comunități se opun guvernului; întrucât guvernul Etiopiei îi acuză în mod regulat pe cei care critică politica guvernamentală de asociere la acțiuni de terorism; întrucât jurnaliști, bloggeri, protestatari și activiști au fost trimiși în judecată în baza Proclamației privind combaterea terorismul din 2009 din această țară, lege cu dispoziții dure;

H.  întrucât situația s-a deteriorat la mijlocul lunii aprilie 2014, când guvernul a anunțat punerea în aplicare a Planului de dezvoltare regională integrată Addis Abeba, care propune extinderea instalațiilor către zone din afara orașului, care aparțin Statului național regional Oromia, cea mai mare regiune etiopiană din jurul orașului Addis Abeba;

I.  întrucât, la 14 ianuarie 2016, guvernul a decis să anuleze planul contestat de dezvoltare urbană la scară largă; întrucât extinderea orașului Addis Abeba a determinat deja strămutarea a numeroși agricultori Oromo, aceștia devenind victime ale sărăciei;

J.  întrucât, în 2015 și 2016, au avut loc proteste de masă în Oromia legate de extinderea limitei municipale pe terenul agricultorilor Oromo, unde trăiesc două milioane de persoane, având în vedere că exproprierile au fost considerate acaparare a terenurilor; întrucât, potrivit raportului din 19 aprilie 2017 al Comisiei etiopiene pentru drepturile omului, mandatată să desfășoare investigații cu privire la tulburări, între iunie și octombrie 2016, și-au pierdut viața 462 de civili și 33 de membri ai forțelor de securitate și au fost răniți 338 de civili și 126 de membri ai forțelor de securitate;

K.  întrucât, la 9 octombrie 2016, prim-ministrul Etiopiei, Hailemariam Desalegn, a declarat starea de urgență, prevăzută de Constituția Etiopiei; întrucât starea de urgență autorizează armata să asigure securitatea în întreaga țară și impune și mai multe restricții în ceea ce privește libertatea de exprimare și accesul la informație; întrucât, la 15 martie 2017, guvernul a anunțat că au fost ridicate mai multe restricții impuse de starea de urgență, afirmând că postul de comandă nu va mai putea aresta persoane în mod arbitrar sau efectua percheziții pe proprietăți fără mandat, iar starea de asediu și unele restricții asupra mass-mediei vor fi ridicate; întrucât, la 29 martie 2017, Parlamentul Etiopiei a convenit în unanimitate să prelungească starea de urgență cu patru luni;

L.  întrucât, la 30 noiembrie 2016, forțele de securitate etiopiene l-au arestat pe dr Merera Gudina, președintele partidului etiopian din opoziție Congresul Federalist Oromo, la Addis Abeba, în urma vizitei sale la Parlamentul European din data de 9 noiembrie, unde a participat la o masă rotundă împreună cu alți lideri ai opoziției, încălcând astfel legea care instaurează starea de urgență, „exercitând presiuni asupra guvernului”, „amenințând societatea prin violență” și încercând să „ perturbe ordinea constituțională”; întrucât cererea sa de eliberare pe cauțiune a fost refuzată și el se află în continuare în închisoare în așteptarea verdictului; întrucât, la 24 februarie 2017, lui Merera Gudina și altor doi copârâți, Berhanu Nega și Jawar Mohammed, li s-au adus patru capete de acuzare separate pentru nerespectarea codului penal etiopian;

M.  întrucât și alți activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului, inclusiv Getachew Shiferaw (redactorul-șef al Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (activistă online), Fikadu Mirkana (Organizația Oromia Radio and TV), Eskinder Nega (jurnalist de marcă), Bekele Gerba (activist pacifist oromo) și Andargachew Tsige (lider al opoziției) au fost arestați sau se află în închisoare;

N.  întrucât Etiopia a găzduit recent înalți funcționari specializați în drepturile omului, printre care Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, Stavros Lambrinidis, pentru a marca lansarea dialogului sectorial privind drepturile omului și guvernanța în cadrul Angajamentului strategic UE-Etiopia; întrucât s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește îmbunătățirea situației drepturilor omului în Etiopia, precum și în ceea ce privește privarea de libertate a personalităților politice, recurgerea continuă la legea împotriva terorismului/ legea CSO și prelungirea stării de urgență;

O.  întrucât, la data de 5 mai, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a declarat că Proclamația privind organizațiile caritative și asociațiile, legea împotriva terorismului și legea privind mass-media din Etiopia „nu par să respecte normele juridice internaționale relevante și ar trebui reformate”,

1.  invită guvernul etiopian să elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe la toate acuzațiile împotriva dr Gudina, Berhanu Nega, Jawar Mohammed și a altor prizonieri politici; subliniază că, pentru ca orice dialog cu opoziția să fie considerat credibil, liderii politici din opoziție, cum ar fi dr Merera Gudina, trebuie să fie eliberați; o invită pe Înalta Reprezentantă a UE să mobilizeze statele membre pentru a realiza de urgență o anchetă internațională coordonată de ONU pentru a investiga în mod credibil, transparent și independent uciderea protestatarilor și să facă presiune asupra guvernului etiopian să își dea acordul;

2.  îndeamnă guvernul etiopian să elimine în continuare restricțiile și să pună capăt stării de urgență, recunoscând că acest lucru împiedică libertatea de exprimare și limitează grav exprimarea opiniilor legitime și diverse privind societatea etiopiană, de care este mare nevoie pentru a aborda criza din Etiopia; subliniază că această lipsă de dialog reprezintă un risc pentru stabilitatea Etiopiei;

3.  solicită autorităților etiopiene să nu mai utilizeze legislația împotriva terorismului (Proclamația privind antiterorismul nr. 652/2009) pentru a reprima protestele pașnice sau opiniile divergente legitime; solicită, de asemenea, guvernului etiopian să își revizuiască legea împotriva terorismului;

4.  îndeamnă guvernul etiopian să respecte pe deplin libertatea de exprimare, de asociere și a presei, după cum este prevăzut în Constituția Etiopiei și să îi elibereze pe jurnaliștii și bloggerii închiși pe nedrept; este ferm convins că protestele pașnice fac parte din procesul democratic și că utilizarea excesivă a forței trebuie evitată în toate situațiile; îndeamnă guvernul să pună în aplicare în mod corespunzător recomandările Comisiei etiopiene privind drepturile omului referitoare la protestele violente recente, în special pentru a-i aduce în fața justiției pe membrii diverselor forțe de securitate responsabili de violențe, împiedicând atacurile care vizează anumite naționalități și apărând dreptul cetățenilor la justiție;

5.  reamintește guvernului etiopian obligația pe care o are de a garanta drepturile fundamentale, inclusiv accesul la justiție și dreptul la un proces corect, așa cum se prevede în Carta Africană și în alte instrumente internaționale și regionale privind drepturile omului, inclusiv Acordul de la Cotonou, în special articolele 8 și 96;

6.  invită guvernul etiopian să acorde organizațiilor și ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului acces neîngrădit în toate regiunile țării, în special în cele unde se înregistrează conflicte și proteste;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la legislația care restricționează grav dreptul la libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de informare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și monitorizarea situației drepturilor fundamentale;

8.  reamintește că Etiopia este o țară de destinație, tranzit și origine importantă pentru migranți și că găzduiește cea mai mare populație de refugiați din Africa; ia act de adoptarea de către UE și Etiopia a unei agende comune privind migrația, care se referă la problema refugiaților, controalele la frontieră și lupta împotriva traficului de ființe umane; invită, de asemenea, Comisia Europeană să monitorizeze îndeaproape toate proiectele inițiate recent în cadrul Fondului fiduciar al UE pentru Africa; reamintește că Etiopia este a doua cea mai populată țară din Africa și are una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, dar, în același timp, este și una dintre cele mai sărace; reamintește că, cu cei 5 328 km de frontieră, Etiopia se confruntă cu fragilitatea vecinilor săi și cu afluxul permanent de migranți, adăpostind aproximativ 800 000 de refugiați;

9.  ia act de rolul major pe care Etiopia îl joacă în regiune și, în special, sprijinul acordat de aceasta pentru stabilizarea Somaliei, lupta împotriva terorismului, procesul de pace dintre Sudan și Sudanul de Sud și cel din Sudanul de Sud însuși; consideră că este esențial pentru Uniunea Europeană să stabilească un dialog politic cu această țară importantă;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la seceta actuală din Etiopia, care a contribuit la înrăutățirea situației umanitare din țară; salută acordarea unei asistențe financiare suplimentare în valoare de 165 milioane EUR regiunii pentru criza din Sudanul de Sud și din țările învecinate, precum și pentru seceta din Etiopia, Somalia și Kenia;

11.  felicită Etiopia pentru progresele pe care le-a realizat în îmbunătățirea condițiilor pentru populația sa aflată în expansiune rapidă, inclusiv pentru refugiații proveniți din zonele de conflict din statele învecinate, și apreciază rolul de lider pe care îl joacă în regiune și în cadrul Uniunii Africane;

12.  consideră că viitoarea cooperare dintre UE și Etiopia ar trebui să ia în considerare necesitatea de a realiza progrese importante în ceea ce privește criteriile de referință în domeniul drepturilor omului;

13.  invită autoritățile etiopiene să împiedice discriminarea etnică și să ia măsuri pentru a stabili un dialog pacifist și constructiv între diferitele comunități;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintei Comisiei Europene, parlamentelor și guvernelor statelor membre, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Comisiei Uniunii Africane și Parlamentului Panafrican, precum și guvernului Etiopiei.

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate