Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0369/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0369/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Etiópii, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

17.5.2017 - (2017/2682(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8‑0369/2017)
EFDD (B8‑0371/2017)
Verts/ALE (B8‑0373/2017)
S&D (B8‑0374/2017)
PPE (B8‑0376/2017)
ALDE (B8‑0377/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Giovanni La Via v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Urszula Krupa v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE
Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD
Barbara Kappel


Postup : 2017/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0369/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0369/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Etiópii, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu

(2017/2682(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Etiópii,

–  so zreteľom na najnovšie všeobecné pravidelné preskúmanie týkajúce sa Etiópie, realizované pred zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva v roku 2015,

–  so zreteľom na tlačovú správu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) vydanú po návšteve podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej u predsedu vlády Etiópie Hailemariama Desalegna v Addis Abebe, ktorá sa uskutočnila 17. marca 2017,

–  so zreteľom na ústavu Etiópskej federatívnej demokratickej republiky, ktorá bola prijatá 8. decembra 1994, a najmä na ustanovenia kapitoly III o základných právach a slobodách, ľudských právach a demokratických právach,

–  so zreteľom na ústnu správu z 18. apríla 2017, ktorú Etiópska komisia pre ľudské práva predstavila etiópskemu parlamentu,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu Európskej únie pre ľudské práva Stavrosa Lambrinidisa z 10. apríla 2017 o jeho návšteve v Etiópii s cieľom prijať strategický záväzok v oblasti ľudských práv a správy vecí verejných,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Etiópia ratifikovala v roku 1993,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie ESVČ z 23. decembra 2015 o nedávnych nepokojoch v Etiópii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 10. októbra 2016 o oznámení výnimočného stavu Etiópiou,

–  so zreteľom na spoločný program EÚ a Etiópie v oblasti migrácie a mobility, podpísaný 11. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí USA z 18. decembra 2015 o nepokojoch v regióne Oromia v Etiópii,

–  so zreteľom na strategický záväzok EÚ a Etiópie,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na návštevu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna v Etiópii, ktorá sa skončila 4. mája 2017,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Etiópia zohráva kľúčovú úlohu v regióne a politickú podporu jej poskytujú západní darcovia a väčšina jej regionálnych susedov, a to so zreteľom na jej úlohu hostiteľky Africkej únie (AÚ) a na jej príspevok k operáciám OSN na udržiavanie mieru, bezpečnosti a partnerstvám pomoci so západnými krajinami ako podporovateľky medzinárodného úsilia o stabilizáciu situácie v Somálsku a boj proti teroristickým skupinám v regióne; keďže Etiópia je tiež intenzívne zapojená do vzťahov medzi Sudánom a Južným Sudánom a organizuje mierové rozhovory pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD);

B.  keďže Etiópia s počtom obyvateľov 100 miliónov je údajne jedným z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v Afrike, dokáže prilákať významné množstvo zahraničných investícií, a to aj v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva a výroby, veľkých rozvojových projektov, ako je výstavba vodných elektrární a plantáží, a rozšíreného prenajímania pôdy, a to často zahraničným spoločnostiam, a v minulom desaťročí zaznamenala priemernú mieru rastu 10 %; keďže napriek tomu je naďalej jedným z najchudobnejších hospodárstiev s HND na obyvateľa na úrovni 632 USD; keďže v indexe ľudského rozvoja za rok 2014 sa umiestnila na 173. mieste zo 187 krajín;

C.  keďže súčasná humanitárna kríza v Africkom rohu, ktorá postihuje región Ogaden a ďalšie oblasti Etiópie, prináša so sebou choleru a nedostatok potravín, ktoré už spôsobili smrť mnohých ľudí a ohrozujú tisíce osôb, najmä od začiatku marca; keďže Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) vyhlásil svoju najväčšiu výzvu na 96,4 milióna USD na pomoc 1,19 miliónu utečencov a bývalých utečencov v Sudáne, Somálsku, Etiópii a Stredoafrickej republike; keďže Etiópia v januári 2017 vyhlásila núdzový stav v súvislosti so suchom vo svojich východných provinciách, v dôsledku ktorého 5,6 milióna ľudí naliehavo potrebovalo pomoc, a žiada o pomoc medzinárodného spoločenstva; keďže v roku 2016 v dôsledku sucha trpelo hladom 10 miliónov ľudí a uhynuli státisíce hospodárskych zvierat;

D.  keďže dohoda o strategickom záväzku EÚ a Etiópie bola podpísaná 14. júna 2016; keďže uznáva kľúčovú úlohu, ktorú Etiópia zohráva v Afrike a v medzinárodnom spoločenstve, ako aj jej značný hospodársky rast a pokrok pri dosahovaní miléniových rozvojových cieľov; keďže EÚ podporuje konštruktívnu úlohu Etiópie v oblasti mieru a bezpečnosti v Africkom rohu;

E.  keďže Etiópia čelí stálym prílevom a odlevom migrantov a je hostiteľskou krajinou pre približne 800 000 utečencov, najmä z Južného Sudánu a Eritrey, ale aj zo Somálska; keďže EÚ a Etiópia podpísali 11. novembra 2015 spoločný program v oblasti migrácie a mobility (CAMM) s cieľom posilniť spoluprácu a dialóg medzi oboma stranami v oblasti migrácie;

F.  keďže Etiópia podpísala Dohodu z Cotonou, ktorej článok 96 stanovuje, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je významnou zložkou spolupráce medzi AKT a EÚ;

G.  keďže etiópske orgány opakovane používajú neprimeranú silu proti pokojným demonštrantom a dopustili sa porušovania ľudských práv voči členom oromskej komunity a ďalších etnických skupín vrátane prípadov prenasledovania, svojvoľného zatýkania a zabíjania, a to z dôvodu ich domnelého odporu voči vláde; keďže etiópska vláda pravidelne obviňuje tých, ktorí kritizujú vládnu politiku, z prepojenia s terorizmom; keďže novinári, blogeri, demonštranti a aktivisti sú stíhaní na základe prísneho etiópskeho vyhlásenia o boji proti terorizmu z roku 2009;

H.  keďže situácia sa zhoršila v polovici apríla 2014, keď vláda oznámila realizáciu plánu integrovaného regionálneho rozvoja Addis Abeby, v ktorom sa navrhuje rozšírenie štruktúr do oblastí mimo mesta, ktoré patria do národného regionálneho štátu Oromia, čo je najväčší etiópsky región v okolí Addis Abeby;

I.  keďže 14. januára 2016 sa vláda rozhodla zrušiť sporný plán rozsiahleho rozvoja miest; keďže v dôsledku rozširovania Addis Abeby už boli vysídlení mnohí oromskí poľnohospodári, ktorí tak žijú v chudobe;

J.  keďže v rokoch 2015 a 2016 došlo v regióne Oromia k masovým protestom proti rozširovaniu mestských hraníc na pozemky oromských poľnohospodárov, ktorá je domovom dvoch miliónov ľudí, pretože toto vyvlastnenie sa považovalo za zaberanie pôdy; keďže Etiópska komisia pre ľudské práva, ktorá bola poverená vyšetrovaním v súvislosti s nepokojmi, 19. apríla 2017 informovala, že medzi júnom a októbrom 2016 zahynulo 462 civilistov a 33 príslušníkov bezpečnostných síl a 338 civilistov a 126 príslušníkov bezpečnostných síl bolo zranených;

K.  keďže výnimočný stav, ktorý je ustanovený v etiópskej ústave, vyhlásil 9. októbra 2016 predseda vlády Etiópie Hailemariam Desalegn; keďže výnimočný stav oprávňuje armádu, aby presadzovala bezpečnosť v celej krajine, a stanovuje ďalšie obmedzenia slobody prejavu a slobodného prístupu k informáciám; keďže vláda 15. marca 2017 oznámila, že mnohé obmedzenia v rámci výnimočného stavu boli zrušené, a uviedla, že veliteľský štáb už nebude môcť svojvoľne zadržiavať ľudí alebo vykonávať prehliadky majetku bez príkazov a že zákazy vychádzania a niektoré obmedzenia týkajúce sa mediálneho spravodajstva budú zrušené; keďže etiópsky parlament 29. marca 2017 jednomyseľne schválil predĺženie výnimočného stavu na štyri mesiace;

L.  keďže etiópske bezpečnostné sily 30. novembra 2016 zatkli predsedu etiópskej opozičnej strany Federálny oromský kongres Dr. Mereru Gudinu v Addis Abebe po jeho návšteve Európskeho parlamentu z 9. novembra, kde sa zúčastnil na pracovnej skupine spoločne s ďalšími opozičnými lídrami, čím údajne porušil zákon, ktorým sa vykonáva výnimočný stav, „vyvíjaním tlaku proti vláde“ a „ohrozovaním spoločnosti prostredníctvom násilia“ a pokúšal sa „narušiť ústavný poriadok“; keďže jeho žiadosť o kauciu bola zamietnutá a je stále zadržiavaný v zaistení až do vynesenia rozsudku; keďže Dr. Gudina a dvaja ďalší spoluobvinení Berhanu Nega a Jawar Mohammed boli 24. februára 2017 obvinení zo štyroch rôznych prípadov nedodržiavania etiópskeho trestného zákonníka;

M.  keďže ďalší aktivisti, novinári a obhajcovia ľudských práv, napríklad Getachew Shiferaw (šéfredaktor novín Negere Ethiopia), Yonathan Teressa (internetový aktivista), Fikadu Mirkana (z rozhlasovej a televíznej organizácie Oromie), Eskinder Nega (popredný novinár), Bekele Gerba (oromský mierový aktivista) a Andargachew Tsige (opozičný líder), boli takisto zatknutí alebo sú zadržiavaní v zaistení;

N.  keďže Etiópia nedávno hostila vyšších úradníkov v oblasti ľudských práv vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva a osobitného predstaviteľa EÚ pre ľudské práva Stavrosa Lambrinidisa, čo malo byť začiatkom odvetvového dialógu o ľudských právach a správe vecí verejných v rámci strategického záväzku EÚ a Etiópie; keďže pri zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv v Etiópii bol dosiahnutý iba pomalý pokrok, a to aj s ohľadom na väznenie politických činiteľov, ďalšie využívanie protiteroristického zákona/zákona o organizáciách občianskej spoločnosti a predĺženie výnimočného stavu;

O.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn 5. mája uviedol, že vyhlásenie o charitatívnych organizáciách a združeniach a právne predpisy o boji proti terorizmu a masmédiách v Etiópii „sa nezdajú byť v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi normami a mali by sa zreformovať“;

1.  vyzýva etiópsku vládu, aby okamžite prepustila na kauciu Dr. Gudinu, Berhanua Negu, Jawara Mohammeda a všetkých ostatných politických väzňov a stiahla všetky obvinenia proti nim; zdôrazňuje, že na to, aby akýkoľvek dialóg s opozíciou bolo možné považovať za dôveryhodný, treba prepustiť vedúcich opozičných politikov, ako napríklad Dr. Mereru Gudinu; vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ, aby zmobilizovala členské štáty EÚ k tomu, aby sa bezodkladne usilovali o začatie medzinárodného vyšetrovania pod vedením OSN v záujme dôveryhodného, transparentného a nezávislého vyšetrenia prípadov zabitia demonštrantov a aby vyvíjali tlak na etiópsku vládu, aby s tým súhlasila;

2.  naliehavo vyzýva etiópsku vládu, aby naďalej rušila obmedzenia a ukončila výnimočný stav, pričom by uznala, že to bráni slobode prejavu a vážne obmedzuje rôznorodé a legitímne názory na etiópsku spoločnosť, ktoré sú veľmi potrebné na riešenie krízy v Etiópii; zdôrazňuje, že tento nedostatok diskusie ohrozuje stabilitu Etiópie;

3.  žiada etiópske orgány, aby prestali využívať protiteroristické právne predpisy (vyhlásenie o boji proti terorizmu č. 652/2009) na potláčanie legitímnych pokojných protestov alebo nesúhlasu; takisto vyzýva etiópsku vládu, aby preskúmala svoje protiteroristické právne predpisy;

4.  naliehavo vyzýva etiópsku vládu, aby plne rešpektovala slobodu prejavu, združovania a tlače, ako sú ustanovené v etiópskej ústave, a aby prepustila nespravodlivo zadržiavaných novinárov a blogerov; je pevne presvedčený, že mierový protest je súčasťou demokratického procesu a že reagovaniu neprimeranou silou by sa malo za každých okolností zabrániť; naliehavo vyzýva vládu, aby riadne vykonala odporúčania Etiópskej komisie pre ľudské práva týkajúce sa nedávnych násilných protestov, najmä s cieľom postaviť pred súd členov rôznych bezpečnostných síl zodpovedných za tieto násilnosti, zabrániť cieleným útokom voči konkrétnym národnostiam a obhajovať právo občanov na spravodlivosť;

5.  pripomína etiópskej vláde jej záväzky v oblasti dodržiavania základných práv vrátane prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivý proces, ako sa ustanovuje v Africkej charte a iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv, napríklad v Dohode z Cotonou, a osobitne v jej článkoch 8 a 96;

6.  vyzýva etiópsku vládu, aby organizáciám na ochranu ľudských práv a mimovládnym organizáciám umožnila neobmedzený prístup do všetkých častí krajiny, najmä do oblastí, v ktorých dochádza ku konfliktom a k protestom;

7.  vyjadruje obavy, pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré vážne obmedzujú právo na slobodu prejavu, tlače, informácií, združovania a pokojného zhromažďovania, ako aj monitorovanie ľudských práv;

8.  pripomína, že Etiópia je významnou cieľovou a tranzitnou krajinou a krajinou pôvodu migrantov a že hostí najväčší počet utečencov v Afrike; berie na vedomie prijatie spoločného programu v oblasti migrácie medzi EÚ a Etiópiou zahŕňajúceho otázky utečencov, kontroly hraníc a boja proti obchodovaniu s ľuďmi; takisto vyzýva Európsku komisiu, aby pozorne monitorovala všetky projekty, ktoré boli nedávno iniciované v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku; pripomína, že Etiópia je druhou najľudnatejšou krajinou v Afrike a jedným z najrýchlejšie rastúcich afrických hospodárstiev, je však naďalej aj jedným z najchudobnejších; pripomína, že Etiópia so svojimi 5 328 km hraníc čelí nestabilnosti svojich susedov a stálemu prílevu migrantov, pričom hostí približne 800 000 utečencov;

9.  berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú Etiópia zohráva v regióne, a najmä jej podporu stabilizácii Somálska, boju proti terorizmu, mierovému procesu medzi Sudánom a Južným Sudánom a mierovému procesu v samotnom Južnom Sudáne; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby Európska únia viedla s touto kľúčovou krajinou politický dialóg;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnými suchami v Etiópii, ktoré vedú k zhoršeniu humanitárnej situácie v krajine; víta ďalších 165 miliónov EUR vo forme pomoci regiónu v súvislosti s krízou v Južnom Sudáne a susedným krajinám, ako aj v súvislosti so suchom v Etiópii, Somálsku a Keni;

11.  vyjadruje Etiópii uznanie za pokrok, ktorý dosiahla pri zlepšovaní podmienok svojho rýchlo rastúceho obyvateľstva vrátane utečencov z konfliktov v susedných štátoch, a je vďačný za vedúcu úlohu, ktorú zohráva v regióne a v Africkej únii;

12.  zastáva názor, že budúca spolupráca EÚ s Etiópiou by mala zohľadňovať dosiahnutie výrazného pokroku v oblasti ukazovateľov týkajúcich sa ľudských práv;

13.  vyzýva etiópske orgány, aby predchádzali etnickej diskriminácii a podnikli kroky na nadviazanie mierového a konštruktívneho dialógu medzi rôznymi komunitami;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, parlamentom a vládam členských štátov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Komisie Africkej únie a Panafrického parlamentu, ako aj vláde Etiópie.