Společný návrh usnesení - RC-B8-0397/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0397/2017

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Demokratické republice Kongo

  12.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  Verts/ALE (B8-0397/2017)
  ALDE (B8-0398/2017)
  GUE/NGL (B8-0399/2017)
  ECR (B8-0400/2017)
  S&D (B8-0401/2017)
  PPE (B8-0402/2017)

  Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE
  Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena za skupinu S&D
  Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić za skupinu ECR
  Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
  Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
  Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

  Postup : 2017/2703(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0397/2017
  Předložené texty :
  RC-B8-0397/2017
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

  (2017/2703(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK) ze dne 23. června 2016[1], 1. prosince 2016[2] a 2. února 2017[3],

  –  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a její mluvčí o situaci v DRK,

  –  s ohledem na prohlášení delegace EU v Demokratické republice Kongo o stavu lidských práv v této zemi,

  –  s ohledem na politickou dohodu dosaženou v DRK dne 31. prosince 2016,

  –  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

  –  s ohledem na závěry Rady ze dnů 17. října 2016 a 6. března 2017 týkající se DRK,

  –  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 10. března 2017 o stabilizační misi OSN v DRK,

  –  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci 2348 (2017) o obnovení mandátu stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO),

  –  s ohledem na společné prohlášení Africké unie, Organizace spojených národů, Evropské unie a Mezinárodní organizace pro frankofonii o Demokratické republice Kongo ze dne 16. února 2017,

  –  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

  –  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

  –  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

  –  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo přijatou dne 18. února 2006,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že DRK trpí neutuchajícími konflikty a brutálním politickým útlakem; vzhledem k tomu, že humanitární a bezpečnostní krize v DRK se nadále zhoršuje v důsledku politické krize vyvolané prezidentem Josephem Kabilou, který ignoruje ústavu, podle níž lze prezidentský úřad vykonávat po maximálně dvě volební období;

  B.  vzhledem k tomu, že tento konflikt se odehrává v kontextu politické krize v DRK; vzhledem k tomu, že podle dohody dosažené pod záštitou Konžské národní biskupské konference (CENCO) se počítá s politickou transformací, jež má být završena svobodnými a spravedlivými prezidentskými volbami na konci roku 2017, aniž by byly provedeny změny ústavy; vzhledem k tomu, že dodnes nebylo v plnění dohody dosaženo žádného pokroku;

  C.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 vypukly v provincii Střední Kasai ozbrojené střety mezi konžskou armádou a místními milicemi, které se rozšířily do sousedních provincií Východní Kasai, Lomami a Sankuru a způsobily humanitární krizi, jejímž výsledkem je vnitřní vysídlení více než jednoho milionu civilních obyvatel; vzhledem k tomu, že zprávy OSN zdokumentovaly masivní porušování lidských práv, včetně případů hromadného vyvraždění více než 500 civilistů a objevení 40 masových hrobů; vzhledem k tomu, že podle OSN hrozí 400 000 dětí hladovění; vzhledem k tomu, že 165 organizací konžské občanské společnosti a ochránců lidských práv vyzvaly k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování rozsáhlého porušování lidských práv v provinciích Kasai a Lomami, přičemž zdůrazňují, že se na těchto zločinech podílely jak vládní síly, tak příslušníci milicí;

  D.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byli v provincii Kasai uneseni a zavražděni dva odborníci OSN a jejich podpůrní pracovníci;

  E.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) vydal v dubnu 2017 výzvu k uvolnění 64,5 milionu USD na naléhavou humanitární pomoc v regionu Kasai;

  F.  vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv neustále informují o zhoršujícím se stavu lidských práv, o oklešťování svobody projevu, svobody shromažďování a práva na demonstrace, o zvyšování počtu politicky motivovaných soudních procesů a nepřiměřeném použití síly vůči pokojným demonstrantům, novinářům a politické opozici, zejména příslušníky armády a milic; vzhledem k tomu, že prvními obětmi konfliktu jsou ženy a děti a že je velmi rozšířeno sexuální a genderové násilí, které se často používá jako válečná taktika;

  G.  vzhledem k tomu, že mise MONUSCO by na základě mandátu, který byl v dubnu 2017 prodloužen o další rok, měla přispívat k ochraně civilních obyvatel uprostřed eskalujícího násilí a podpořit plnění politické dohody ze dne 31. prosince 2016; vzhledem k tomu, že kontingent MONUSCO by měl být rozmístěn také s náležitým ohledem na nové bezpečnostní a humanitární priority;

  H.  vzhledem k tomu, že EU přijala dne 12. prosince 2016 restriktivní opatření proti sedmi osobám v reakci na maření volebního procesu a porušování lidských práv a dne 29. května 2017 proti dalším devíti osobám, které zastávaly odpovědné funkce ve státní správě a ve velení bezpečnostních složek DRK;

  1.  zůstává vážně znepokojen zhoršující se politickou, bezpečnostní a humanitární situací v DRK; rozhodně odsuzuje všechny akty porušující lidská práva, včetně násilných skutků, ať již byl viníkem kdokoli, únosů, vražd, mučení, sexuálního násilí, svévolného zatýkání a nezákonného zadržování osob;

  2.  žádá ustavení nezávislé vyšetřovací komise s rozsáhlým mandátem, která by měla zahrnovat i odborníky OSN a objasnit násilí v regionu Kasai a zajistit, aby byli pachatelé těchto masakrů za své činy potrestáni; vyzývá členské státy, aby tuto vyšetřovací komisi politicky a finančně podpořily;

  3.  připomíná, že vláda DRK nese hlavní odpovědnost za ochranu civilistů na svém území a ve své jurisdikci, a to i za ochranu před zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny;

  4.  vyjadřuje velké politování nad zpožděním v organizaci příštích prezidentských a parlamentních voleb v DRK, které vážně porušuje konžskou ústavu; dále s politováním konstatuje, že nepokročilo ani plnění politické dohody ze dne 31. prosince 2016 o přechodných opatřeních; připomíná, že vláda DRK se zavázala k uspořádání věrohodných transparentních, svobodných a spravedlivých voleb, které by měly proběhnout do konce roku 2017, a k ochraně politických práv a svobod v souladu s politickou dohodou, což by mělo zajistit pokojné předání moci; znovu opakuje, že je důležité zveřejnit podrobný harmonogram voleb, a vítá proces volební registrace; vyzývá k brzkému splnění závazků obsažených v uvedené dohodě, především ke změně a přijetí nezbytných právních předpisů v konžském parlamentu do konce tohoto volebního období; žádá, aby byl upraven volební zákon tak, aby pomocí vhodných opatření zajistil zastoupení žen;

  5.  zdůrazňuje, že Nezávislá národní volební komise má být nestrannou a inkluzivní institucí zajišťující důvěryhodný a demokratický průběh voleb; vyzývá, aby byla v souladu s politickou dohodou z roku 2016 okamžitě vytvořena národní rada pro monitorování dohody a volebního procesu;

  6.  připomíná povinnost vlády dodržovat, chránit a prosazovat základní práva, jež jsou jádrem demokracie; naléhavě žádá konžské orgány, aby obnovily prostředí, které bude přát svobodnému a pokojnému výkonu svobody projevu, sdružování a shromažďování a svobodě sdělovacích prostředků; požaduje okamžité propuštění všech nezákonně zatčených osob, včetně novinářů, příslušníků opozice a zástupců občanské společnosti; vyzývá všechny politické zúčastněné strany k vedení politického dialogu;

  7.  odsuzuje všechny případy porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany státních orgánů a bezpečnostních služeb; dále je znepokojen zprávami o závažném porušování lidských práv příslušníky milic i náborem a využíváním dětských vojáků, které mohou představovat válečné zločiny podle mezinárodního práva; domnívá se, že státní orgány a mezinárodní společenství si musí za jednu z priorit vytyčit skoncování s fenoménem dětských vojáků;

  8.  opakovaně vyjadřuje hluboké znepokojení nad děsivým stavem lidských práv v DRK, které mj. obnáší vnitřní vysídlení, nejisté zásobování potravinami, epidemie a přírodní katastrofy; naléhá na EU a její členské státy, aby posílily finanční a humanitární pomoc prostřednictvím spolehlivých organizací, aby mohly být uspokojeny naléhavé potřeby obyvatelstva, zejména v provincii Kasai; ostře odsuzuje všechny útoky vůči humanitárním pracovníkům a zařízením a trvá na tom, že konžské orgány musí zajistit, aby humanitární organizace mohly místnímu obyvatelstvu plynule a včasně poskytovat pomoc;

  9.  vítá obnovení mandátu mise MONUSCO a práci odvedenou zvláštním zástupcem generálního tajemníka pro DRK na ochranu civilistů a prosazování lidských práv v souvislosti s volbami; zdůrazňuje, že původní i stávající mandát, který platí pro všechny jednotky OSN rozmístěné v této zemi, je „zneškodňovat ozbrojené skupiny“; požaduje, aby veškeré síly mise MONUSCO v plném rozsahu zasahovaly a chránily obyvatelstvo před ozbrojenými skupinami a ženy před znásilněním a jiným sexuálním násilím a aby nedovolovaly žádné omezení ze strany konžského velení;

  10.  se znepokojením si všímá, že hrozí destabilizace regionu; připomíná svou podporu Organizaci spojených národů, Mezinárodní organizaci pro frankofonii a Africké unii při podpoře politického dialogu; vyzývá k jejich intenzivnějšímu působení v oblasti Velkých jezer, aby bylo zabráněno další destabilizaci;

  11.  připomíná, jak je důležité, aby jednotlivé osoby nesly odpovědnost za porušování lidských práv a za další činy, které narušují konsenzuální a mírové řešení situace v DRK; podporuje použití cílených sankcí EU vůči jednotlivcům odpovědným za závažná porušení lidských práv; požaduje, aby v souladu se šetřeními provedenými skupinou odborníků OSN bylo vyšetřování rozšířeno i na další odpovědné osoby na nejvyšší vládní úrovni a aby na ně byly uvaleny sankce za násilí a trestné činy spáchané v DRK a za drancování jeho přírodních zdrojů; zdůrazňuje, že sankce musí zahrnovat zmrazení majetku a zákaz vstupu do EU;

  12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Panafrickému parlamentu, Radě ministrů a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.