Eljárás : 2017/2703(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0397/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0397/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0264

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 283kWORD 49k
12.6.2017
PE605.506v01-00}
PE605.507v01-00}
PE605.509v01-00}
PE605.510v01-00}
PE605.511v01-00}
PE605.512v01-00} RC1
 
B8-0397/2017}
B8-0398/2017}
B8-0399/2017}
B8-0400/2017}
B8-0401/2017}
B8-0402/2017} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban benyújtva

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8-0397/2017)

ALDE (B8-0398/2017)

GUE/NGL (B8-0399/2017)

ECR (B8-0400/2017)

S&D (B8-0401/2017)

PPE (B8-0402/2017)


a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić az ECR képviselőcsoport nevében
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Maria Heubuch a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2016. június 23-i(1), 2016. december 1-jei(2) és 2017. február 2-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/ a Bizottság alelnöke, valamint szóvivője által a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel a KDK-ban 2016. december 31-én kötött politikai megállapodásra,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. október 17-i és 2017. március 6-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról szóló, 2017. március 10-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK elleni szankciórendszernek és a szakértői csoport megbízatásának megújításáról szóló 2293. (2016) számú, valamint az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziója (MONUSCO) megbízatásának megújításáról szóló 2348. (2017) számú határozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. február 16-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–   tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság 2006. február 18-án elfogadott alkotmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság folyamatos fegyveres konfliktusoknak és brutális politikai elnyomásnak van kitéve; mivel a Kongói Demokratikus Köztársaságban a humanitárius és biztonsági válság tovább romlott a politikai válság következményeképpen, mivel Joseph Kabila elnök nem tartotta tiszteletben az alkotmány szerint legfeljebb két mandátumra vonatkozó korlátot;

B.  mivel a konfliktus a KDK-ban zajló politikai válság körülményei között tört ki; mivel a kongói nemzeti püspöki konferencia (CENCO) égisze alatt 2016. december 31-én született megállapodásban tervezettek szerint a politikai átmenet a 2017 végén egy átmeneti kormány által tartandó szabad és tisztességes elnöki választásokkal érne véget, az alkotmány megváltoztatása nélkül; mivel ez idáig nem történt előrelépés a megállapodás végrehajtásában;

C.  mivel 2016 augusztusában Kasaï-Central tartományban fegyveres összetűzések robbantak ki a kongói hadsereg és helyi milíciák között, amelyek átterjedtek a szomszédos Kasaï-Oriental, Lomami és Sankuru tartományokra is, humanitárius válságot okozva és több mint egymillió polgári lakost elmenekülésre késztetve; mivel az ENSZ jelentései az emberi jogok tömeges megsértéseit dokumentálják, többek között 500-nál is több civil lemészárlását és több mint 40 tömegsír felfedezését; mivel az ENSZ szerint mintegy 400 000 gyermeket fenyeget közvetlenül az éhezés; mivel 165 kongói civil társadalmi szervezet és emberi jogi jogvédő szorgalmazta független nemzetközi vizsgálat indítását az emberi jogok Kasaï és Lomami tartományokban való tömeges megsértése ügyében, hangsúlyozva, hogy a kormányzati erők és a milicisták egyaránt részt vettek e bűncselekmények elkövetésében;

D.  mivel 2017 márciusában Kasaï tartományban két ENSZ-szakértőt és kísérő munkatársaikat elrabolták és meggyilkolták;

E.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) 2017 áprilisában felhívást tett közzé a Kasaï régió sürgős humanitárius megsegítése céljából 64,5 millió USA-dollár értékben;

F.  mivel emberi jogi szervezetek folyamatosan azt jelentik, hogy romlik az ország helyzete az emberi jogok, a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadsága terén, és növekszik a békés tüntetők, az újságírók és a politikai ellenzék elleni politikai perek száma, valamint különösen a hadsereg és a milíciák tagjai által alkalmazott túlzott erőszak; mivel a nők és a gyermekek a konfliktus első áldozatai, és széles körben elterjedt a gyakran háborús taktikaként is használt szexuális és nemi alapú erőszak;

G.  mivel a fokozódó erőszak miatt 2017 áprilisában az egy újabb évre megújított megújított mandátumú MONUSCO-nak hozzá kell járulnia a polgári lakosság megvédéséhez, és támogatnia kell a 2016. december 31-i politikai megállapodás végrehajtását, emellett pedig az MONUSCO-kontingens helyszíneinek kiválasztásánál figyelembe kell venni az új biztonsági és humanitárius prioritásokat is;

H.  mivel az EU 2016. december 12-én hét személy ellen korlátozó intézkedéseket fogadott el a választási folyamat akadályozása és az emberi jogok megsértése miatt, majd 2017. május 29-én további kilenc személy ellen, akik felelős beosztást töltenek be az államigazgatásban és a KDK biztonsági erőinek parancsnoki láncában;

1.  továbbra is mélységesen aggasztja a KDK politikai, biztonsági és humanitárius helyzetének romlása; határozottan elítél – elkövetőjétől függetlenül – minden erőszakos cselekedetet, az emberrablásokat, a gyilkosságokat, a kínzást, a szexuális erőszakot, valamint az önkényes letartóztatásokat és a jogellenes fogva tartásokat;

2.  felhív egy független és átfogó, ENSZ-szakértőket is magában foglaló nemzetközi vizsgálóbizottság felállítására a Kasaï régióban dúló erőszak felderítése, valamint annak érdekében, hogy megtörténjen a mészárlások elkövetőinek elszámoltatása; felhívja a tagállamokat, hogy politikailag és pénzügyileg is támogassák a vizsgálóbizottságot;

3.  emlékeztet rá, hogy a KDK kormánya viseli az elsődleges felelősséget a területén élő és joghatósága alá tartozó polgárok megvédéséért, beleértve az emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elleni védelmet;

4.  rendkívül sajnálatosnak tartja a késedelmeket a Kongói Demokratikus Köztársaság következő elnöki és parlamenti választásainak megszervezésében, mert azok sértik a kongói alkotmányt; sajnálja továbbá, hogy nincs előrelépés az átmeneti rendelkezésekről szóló 2016. december 31-i politikai megállapodás végrehajtását illetően; emlékeztet a KDK kormánya által az átlátható, szabad és tisztességes, hiteles módon, 2017. végéig lebonyolított választások iránt vállalt elköteleződésre, biztosítva a politikai jogok és szabadságok védelmét, és a politikai megállapodásnak megfelelően zökkenőmentes hatalomátadáshoz vezetve; megismétli a részletes választási naptár nyilvánossá tételének fontosságát, emellett pedig üdvözli a szavazók nyilvántartásba vételét; felszólít a megállapodásban vállalt kötelezettségek korai végrehajtására, különösen arra, hogy a kongói parlament a parlamenti ülésszak végéig módosítsa, illetve elfogadja a szükséges törvényeket; felhív a választási törvény oly módon való módosítására, hogy az megfelelő intézkedések révén biztosítsa a nők képviseletét;

5.  hangsúlyozza, hogy a Független Nemzeti Választási bizottság felelőssége, hogy pártatlan és inkluzív intézményként elősegítse a demokratikus és hiteles választási folyamat lebonyolítását; felhív a megállapodás és a választási folyamat nyomon követésével megbízandó nemzeti tanács haladéktalan felállítására, a 2016. évi politikai megállapodásnak megfelelően;

6.  emlékeztet rá, hogy a kormány kötelessége az alapvető szabadságok mint a demokrácia alapjának tiszteletben tartása, védelme és előmozdítása; sürgeti a kongói hatóságokat, hogy állítsanak vissza olyan környezetet, amely elősegíti a szabad és békés véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülés és a gyülekezés szabadságát és a sajtószabadságot; követeli a jogtalanul fogva tartottak, köztük újságírók, ellenzéki politikusok és a civil társadalom képviselőinek azonnali szabadon bocsátását; kér minden politikai szereplőt, hogy folytassanak politikai párbeszédet;

7.  elítéli a nemzetközi humanitárius jog bármiféle, a nemzeti hatóságok és a biztonsági szolgálatok által elkövetett megsértését; aggodalmát fejezi ki továbbá az emberi jogoknak a helyi milíciáik által elkövetett súlyos megsértéséről beszámoló jelentések miatt, ideértve a gyermekkatonák törvénytelen toborzását és alkalmazását, amely cselekmények a nemzetközi jog hatálya alá tartozó háborús bűncselekményeknek minősülhetnek; úgy véli, hogy a gyermekkatonák jelenségének felszámolását a hatóságok és a nemzetközi közösség elsődleges feladatává kell tenni;

8.  megismétli a KDK fenyegető humanitárius helyzete miatti aggodalmát, mely helyzet magában foglalja a lakóhely elhagyására kényszerülést, az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát, a járványokat és a természeti katasztrófákat; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy fokozzák a pénzügyi támogatást és a humanitárius segélyt megbízható szervezeteken keresztül az érintett lakosság sürgős szükségleteinek kielégítése érdekében, különösen Kasaï tartományban; elítél minden, a humanitárius személyzet és létesítmények ellen elkövetett támadást, és ragaszkodik ahhoz, hogy a kongói hatóságok gondoskodjanak arról, hogy a humanitárius szervezetek akadálytalanul és időben eljuttathassák a segítséget a lakossághoz;

9.  üdvözli a MONUSCO megbízatásának megújítását és az ENSZ főtitkárának a Kongói Demokratikus Köztársaságért felelős különleges képviselője által a polgári lakosság védelme és az emberi jogok választások során történő tiszteletben tartása érdekében végzett munkát; hangsúlyozza, hogy az országban jelenlévő valamennyi ENSZ-csapatra vonatkozó eredeti és jelenlegi megbízatás célja „a fegyveres csoportok semlegesítése”; felszólít, hogy a MONUSCO teljes mértékben avatkozzon be és védje meg a lakosságot a fegyveres csoportoktól és a nőket a nemi erőszakkal szemben, továbbá ne tegyen lehetővé semmilyen, nemzeti utasítás eredményeképp létrejövő korlátozást;

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy fennáll a régió destabilizálódásának veszélye; megismétli, hogy támogatja az Egyesült Nemzeteket, a Frankofónia Nemzetközi Szervezetét és az Afrikai Uniót a politikai párbeszéd elősegítése terén; felszólít arra, hogy a további destabilizáció megelőzése érdekében tegyék intenzívebbé a közreműködést a Nagy-tavak régiójában;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy elszámoltassák az emberi jogok megsértéséért és egyéb, a KDK-n belüli konszenzusos és békés megoldást aláaknázó cselekményekért felelős személyeket; támogatja célzott uniós szankciók alkalmazását az emberi jogok súlyos megsértéseiért felelős személyek ellenében; kéri, hogy végezzenek további vizsgálatokat, és a szankciókat terjesszék ki a legmagasabb kormányzati szinten felelős személyek ellen a Kongói Demokratikus Köztársaságban elkövetett erőszakért és bűncselekményekért, valamint az ország természeti erőforrásainak kifosztásáért, az ENSZ szakértői csoportja által elvégzett vizsgálatokkal összhangban; hangsúlyozza, hogy a szankcióknak magukban kell foglalniuk a vagyoni eszközök befagyasztását és az EU területére való belépés tilalmát;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Pánafrikai Parlamentnek, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának és Közös Parlamenti Közgyűlésnek, az ENSZ főtitkárának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0290.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0479.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0017.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat