Postup : 2017/2703(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0397/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0397/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0264

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 356kWORD 49k
12.6.2017
PE605.506v01-00}
PE605.507v01-00}
PE605.509v01-00}
PE605.510v01-00}
PE605.511v01-00}
PE605.512v01-00} RC1
 
B8-0397/2017}
B8-0398/2017}
B8-0399/2017}
B8-0400/2017}
B8-0401/2017}
B8-0402/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0397/2017)

ALDE (B8‑0398/2017)

GUE/NGL (B8‑0399/2017)

ECR (B8‑0400/2017)

S&D (B8‑0401/2017)

PPE (B8‑0402/2017)


o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR) z 23. júna 2016(1), 1. decembra 2016(2) a z 2. februára 2017(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej a jej hovorkyne o situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na politickú dohodu dosiahnutú v KDR 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 a 6. marca 2017 o KDR,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 10. marca 2017 o stabilizačnej misii v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2348 (2017) o obnove mandátu stabilizačnej misie OSN v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie o KDR Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2017,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–   so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky prijatú 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže KDR postihli opakované cykly konfliktu a brutálnych politických represií; keďže humanitárna a bezpečnostná kríza v KDR sa naďalej zhoršuje v dôsledku politickej krízy vyvolanej nedodržiavaním zo strany prezidenta Kabilu dvoch ústavou stanovených funkčných období;

B.  keďže konflikt prebieha v kontexte politickej krízy v KDR; keďže dohoda dosiahnutá 31. decembra 2016 pod záštitou Národnej konferencie biskupov Konga (CENCO) predpokladá politickú transformáciu, ktorá sa skončí slobodnými a spravodlivými prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia do konca roka 2017 bez zmeny ústavy; keďže doteraz nebol dosiahnutý pokrok v otázke vykonávania dohody;

C.  keďže v auguste 2016 prepukli boje medzi konžskou armádou a miestnymi ozbrojenými skupinami v provincii Stredné Kasai a rozšírili sa do susedných provincií Východné Kasai, Lomami a Sankuru, čo vyvolalo humanitárnu krízu a viedlo vnútornému vysídleniu viac ako milióna civilných obyvateľov; keďže v správach OSN sú zdokumentované rozsiahle porušovania ľudských práv vrátane masakrov vyše 500 civilistov a existencie 40 masových hrobov; keďže podľa OSN je takmer 400 000 detí na pokraji hladovania; keďže 165 konžských organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv žiada nezávislé medzinárodné vyšetrovanie rozsiahleho porušovania ľudských práv v provinciách Kasai a Lomami, pričom uvádzajú, že do týchto zločinov sú zapojené vládne sily, ako aj príslušníci milícií;

D.  keďže dvaja odborníci OSN spolu s podpornými zamestnancami boli v marci 2017 unesení a zavraždení v provincii Kasai;

E.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vydal v apríli 2017 výzvu na 64,5 milióna USD na naliehavú humanitárnu pomoc v regióne Kasai;

F.  keďže organizácie v oblasti ľudských práv naďalej informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania a demonštrácie v krajine, o zvýšení počtu politicky motivovaných súdnych procesov a používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, novinárom a politickej opozícii najmä armádou a ozbrojenými skupinami; keďže ženy a deti sú prvými obeťami konfliktu a sexuálne a rodovo motivované násilie, často používané ako vojnová taktika, je veľmi rozšírené;

G.  keďže v rámci mandátu, ktorý bol obnovený v apríli 2017, by misia MONUSCO mala prispieť k ochrane civilistov a mala by podporiť vykonávanie politickej dohody z 31. decembra 2016, pričom kontingent MONUSCO by mal byť taktiež nasadený s riadnym ohľadom na nové bezpečnostné a humanitárne priority;

H.  keďže EÚ 12. decembra 2016 prijala reštriktívne opatrenia voči siedmim osobám v reakcii na obštrukcie volebného procesu a porušovanie ľudských práv a 29. mája 2017 voči ďalším deviatim osobám, ktoré zastávajú vysoké pozície v štátnej administratíve a v štruktúre velenia bezpečnostných síl KDR;

1.  je naďalej hlboko znepokojený zhoršujúcou sa politickou, bezpečnostnou a humanitárnou situáciou v KDR; dôrazne odsudzuje všetky porušovania základných práv vrátane aktov násilia zo strany všetkých páchateľov, únosov, zabití, mučenia, sexuálneho násilia a svojvoľného zatýkania a nezákonného zadržiavania,

2.  žiada vytvorenie nezávislého a inkluzívneho vyšetrovacieho výboru aj s účasťou expertov OSN s cieľom objasniť násilie v regióne Kasai a zabezpečiť, aby voči páchateľom týchto masakrov bola vyvodená zodpovednosť za ich činy; vyzýva členské štáty, aby politicky a finančne podporovali vyšetrovací výbor;

3.  pripomína, že vláda KDR nesie prvoradú povinnosť za ochranu civilného obyvateľstva na území krajiny a v rámci svojej jurisdikcie pred všetkými násilnými činmi vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zdržaniami pri organizácii budúcich prezidentských a parlamentných volieb v KDR, čo predstavuje závažné porušenie konžskej ústavy; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahol pokrok pri vykonávaní politickej dohody z 31. decembra 2016 o prechodných opatreniach; pripomína záväzok vlády KDR uskutočniť do konca roku 2017 dôveryhodné, transparentné, slobodné a spravodlivé voľby, so zaistením ochrany politických práv a slobôd a v súlade s politickou dohodou o mierovom odovzdaní moci; opätovne zdôrazňuje význam uverejnenia podrobného volebného kalendára, pričom víta proces volebnej registrácie; žiada o včasné plnenie záväzkov obsiahnutých v dohode, najmä pokiaľ ide o zmenu a prijatie potrebných právnych predpisov v konžskom parlamente ešte pred koncom tohto volebného obdobia; žiada zmenu volebného zákona s cieľom zaručiť zastúpenie žien prostredníctvom vhodných opatrení;

5.  zdôrazňuje, že nezávislá štátna volebná komisia je zodpovedná za to, aby bola nestrannou a inkluzívnou inštitúciou pri vykonávaní dôveryhodného a demokratického volebného procesu; žiada o bezodkladné vytvorenie národnej rady pre monitorovanie dohody a volebného procesu, a to v súlade s politickou dohodou z roku 2016;

6.  pripomína povinnosť vlády dodržiavať, chrániť a podporovať základné slobody ako základ demokracie; nalieha na konžské orgány, aby obnovili podmienky umožňujúce slobodné a pokojné uplatňovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a slobody médií; požaduje okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré sú zadržiavané protiprávne, vrátane novinárov, členov opozície a zástupcov občianskej spoločnosti; vyzýva všetkých politických aktérov, aby pokračovali v politickom dialógu;

7.  odsudzuje všetky prípady porušovania medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa dopustili vnútroštátne orgány a bezpečnostné služby; je ďalej znepokojený správami o vážnom porušovaní ľudských práv zo strany miestnych milícií, vrátane nezákonného náboru a využívania detských vojakov, ktoré by mohlo predstavovať vojnové zločiny podľa medzinárodného práva; domnieva sa, že ukončenie fenoménu detských vojakov musí byť prioritou orgánov a medzinárodného spoločenstva;

8.  opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR, ktorá zahŕňa vysídľovanie, potravinovú neistotu, epidémie a prírodné katastrofy; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú a humanitárnu pomoc prostredníctvom spoľahlivých organizácií s cieľom uspokojiť naliehavé potreby obyvateľstva, najmä v provincii Kasai; dôrazne odsudzuje všetky útoky na humanitárny personál a zariadenia a trvá na tom, že konžské orgány musia zabezpečiť plynulé a včasné poskytovanie pomoci obyvateľom humanitárnymi organizáciami;

9.  víta obnovenie mandátu misie MONUSCO a prácu osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre Konžskú demokratickú republiku na ochrane civilného obyvateľstva a dodržiavaní ľudských práv v súvislosti s voľbami; zdôrazňuje, že pôvodným a súčasným mandátom, ktorý sa vzťahuje na všetky vojská OSN v krajine, je „zneškodnenie ozbrojených skupín“; žiada všetky zložky misie MOLUSCO, aby v plnej miere zasahovali a chránili obyvateľstvo pred ozbrojenými skupinami, aby chránili ženy pred znásilnením a iným sexuálnym násilím a aby nedovolili žiadne obmedzenia na základe národného velenia;

10.  so znepokojením berie na vedomie riziko destabilizácie regiónu; pripomína svoju podporu OSN, Medzinárodnej organizácie frankofónie (MOF) a Africkej únie pri uľahčovaní politického dialógu; žiada o zintenzívnenie angažovanosti s krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom predísť akejkoľvek ďalšej destabilizácii;

11.  pripomína, že je dôležité vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivcom za porušovanie ľudských práv a iné činnosti, ktoré narúšajú konsenzuálne a mierové riešenie situácie v KDR; podporuje použitie cielených sankcií zo strany EÚ voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; žiada ďalšie prešetrenie osôb v najvyšších vládnych kruhoch, ktoré sú zodpovedné za násilie a zločiny páchané v KDR a za plienenie jej prírodných zdrojov, ako aj rozšírenie sankcií voči týmto osobám v súlade s vyšetrovaním, ktoré vykonala skupina expertov OSN; zdôrazňuje, že sankcie musia zahŕňať zmrazenie majetku a zákaz vstupu do EÚ;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, Panafrickému parlamentu, Rade ministrov a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0479.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia