Postopek : 2017/2703(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0397/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0397/2017

Razprave :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0264

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 347kWORD 53k
12.6.2017
PE605.506v01-00}
PE605.507v01-00}
PE605.509v01-00}
PE605.510v01-00}
PE605.511v01-00}
PE605.512v01-00} RC1
 
B8-0397/2017}
B8-0398/2017}
B8-0399/2017}
B8-0400/2017}
B8-0401/2017}
B8-0402/2017} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0397/2017)

ALDE (B8-0398/2017)

GUE/NGL (B8-0399/2017)

ECR (B8-0400/2017)

S&D (B8-0401/2017)

PPE (B8-0402/2017)


o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Hilde Vautmans, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2017/2703(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo, zlasti z dne 23. junija 2016(1), 1. decembra 2016(2) in 2. februarja 2017(3),

–  ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije Federice Mogherini in njene uradne govorke o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav delegacije EU v Demokratični republiki Kongo o stanju na področju človekovih pravic v tej državi,

–  ob upoštevanju političnega dogovora, ki je bil 31. decembra 2016 dosežen v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. oktobra 2016 in 6. marca 2017 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 10. marca 2017 o misiji OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2293 (2016) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandata skupine strokovnjakov ter št. 2348 (2017) o podaljšanju mandata misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo (MONUSCO),

–  ob upoštevanju skupne izjave o Demokratični republiki Kongo, ki so jo 16. februarja 2017 podale Afriška unija, OZN, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–   ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo, sprejete 18. februarja 2006,

–   ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Demokratična republika Kongo doživlja stalne konflikte in brutalno politično zatiranje; ker je politična kriza, do katere je prišlo, ker predsednik Joseph Kabila ne spoštuje ustavno določene omejitve na dva mandata, še dodatno poglobila humanitarno in varnostno krizo v Demokratični republiki Kongo;

B.  ker do konflikta prihaja v kontekstu politične krize v tej državi; ker je bil 31. decembra 2016 pod okriljem katoliške škofovske konference (CENCO) dosežen dogovor, v katerem je določeno, da se politični prehod konča s svobodnimi in poštenimi predsedniškimi volitvami, ki naj bi bile izvedene do konca leta 2017 brez spremembe ustave; ker doslej pri izvajanju dogovora ni bil dosežen napredek;

C.  ker so avgusta 2016 v pokrajini Osrednji Kasai izbruhnili oboroženi spopadi med kongovsko vojsko in lokalnimi milicami ter se razširili na sosednje pokrajine Vzhodni Kasai, Lomami in Sankuru, zaradi česar je prišlo do humanitarne krize, več kot milijon civilistov pa je bilo notranje razseljenih; ker so v poročilih OZN dokumentirane množične kršitve človekovih pravic, med drugim poboj več kot 500 civilistov in obstoj več kot 40 množičnih grobišč; ker po navedbah OZN skoraj 400.000 otrokom grozi lakota; ker je 165 kongovskih organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic pozvalo k neodvisni mednarodni preiskavi o množičnih kršitvah človekovih pravic v provincah Kasai in Lomami, pri čemer so navedli, da ta kazniva dejanja izvajajo tako vladne sile kot pripadniki milic;

D.  ker so bili marca 2017 v provinci Kasai ugrabljeni in ubiti dva strokovnjaka OZN in njuni pomočniki;

E.  ker je Urad OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) aprila 2017 pozval, naj bi za nujno humanitarno pomoč v regiji Kasai zbrali 64,5 milijona USD;

F.  ker organizacije za človekove pravice ves čas poročajo, da se razmere na področju človekovih pravic ter svobode izražanja in zbiranja ter svobode do protestiranja v tej državi slabšajo, povečuje pa da se število politično motiviranih sojenj in uporaba prekomerne sile proti miroljubnim protestnikom, novinarjem in politični opoziciji, zlasti s strani vojske in milic; ker so ženske in otroci prve žrtve konflikta in ker sta spolno nasilje in nasilje zaradi spola, ki se pogosto uporabljata kot vojna taktika, zelo razširjena;

G.  ker bi morala misija MONUSCO v skladu s svojim mandatom, ki je bil aprila 2017 podaljšan še za eno leto, v času stopnjevanja nasilja prispevati k ščitenju civilistov, poleg tega pa bi morala prispevati k izvajanju političnega dogovora z dne 31. decembra 2016, pri uporabi kontingenta misije MONUSCO pa bi bilo treba hkrati upoštevati tudi nove varnostne in humanitarne prednostne naloge;

H.  ker je EU 12. decembra 2016 v odziv na oviranje volilnega procesa in kršitve človekovih pravic sprejela omejevalne ukrepe proti sedmim osebam, 29. maja 2017 pa proti še devetim osebam, ki v državni upravi in v vojaški strukturi varnostnih sil Demokratične republike Kongo zasedajo odgovoren položaj;

1.  je še vedno globoko zaskrbljen zaradi slabšanja političnih, varnostnih in humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo; ostro obsoja vse kršitve človekovih pravic, med drugim nasilje vseh storilcev, ugrabitve, uboje, mučenja, spolno nasilje ter samovoljne aretacije in nezakonita pridržanja;

2.  poziva, naj se ustanovi neodvisen preiskovalni odbor s polnimi pooblastili, v katerega bodo vključeni tudi strokovnjaki OZN, da bi pojasnili nasilje v regiji Kasai in zagotovili, da bodo storilci teh pobojev odgovarjali za svoja dejanja; poziva države članice, naj ta preiskovalni odbor politično in finančno podprejo;

3.  želi spomniti, da je predvsem vlada Demokratične republike Kongo odgovorna za zaščito civilistov, ki so na njenem ozemlju in pod njeno pristojnostjo, tudi pred hudodelstvi zoper človečnost in vojnimi hudodelstvi;

4.  močno obžaluje, da pri organizaciji prihodnjih predsedniških in parlamentarnih volitev v Demokratični republiki Kongo prihaja do zamud, kar pomeni kršitev kongovske ustave; obžaluje tudi pomanjkanje napredka pri izvajanju političnega dogovora z dne 31. decembra 2016 o prehodni ureditvi; želi spomniti, da se je vlada Demokratične republike Kongo zavezala, da bo pred koncem leta 2017 na verodostojen način izvedla pregledne, svobodne in poštene volitve, s pomočjo katerih bo zagotovila varstvo političnih pravic in svoboščin in ki bodo v skladu s političnim dogovorom privedle do mirnega prenosa oblasti; ponovno poudarja, kako pomembna je objava podrobnega volilnega koledarja, hkrati pa pozdravlja proces za registriranje volivcev; poziva k čim prejšnjemu izvrševanju zavez iz dogovora, zlasti glede spremembe in sprejetja potrebnih zakonov v kongovskem parlamentu pred koncem parlamentarnega mandata; poziva, naj se spremeni volilna zakonodaja, da bo s pomočjo ustreznih ukrepov zagotovljena zastopanost žensk;

5.  poudarja, da je neodvisna nacionalna volilna komisija dolžna delovati kot nepristranska in vključujoča institucija pri izvajanju verodostojnega in demokratičnega volilnega procesa; poziva, naj se v skladu s političnim dogovorom iz leta 2016 nemudoma ustanovi nacionalni svet za spremljanje dogovora in volilnega procesa;

6.  želi spomniti, da je vlada dolžna spoštovati in varovati temeljne svoboščine in spodbujati njihovo uveljavljanje kot osnovo za demokracijo; poziva kongovske oblasti, naj ponovno vzpostavijo ugodno okolje za svobodno in mirno uveljavljanje svobode izražanja, združevanja in zbiranja ter svobode medijev; zahteva takojšnjo izpustitev nezakonito pridržanih oseb, med katerimi so novinarji, pripadniki opozicije in predstavniki civilne družbe; poziva vse politične akterje, naj nadaljujejo politični dialog;

7.  obsoja vse kršitve mednarodnega humanitarnega prava, za katere so odgovorne nacionalne oblasti in varnostne službe; je poleg tega zaskrbljen zaradi poročil, da lokalne milice huje kršijo človekove pravice, tudi tako, da novačijo in nezakonito uporabljajo otroke vojake, kar bi po mednarodnem pravu lahko pomenilo vojna hudodelstva; meni, da mora biti prednostna naloga oblasti in mednarodne skupnosti izkoreninjenje pojava otrok vojakov;

8.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost nad alarmantnimi humanitarnimi razmerami v Demokratični republiki Kongo, ki jih med drugim zaznamujejo razselitve, neustrezna prehranska varnost, epidemije in naravne nesreče; poziva EU in njene države članice, naj prek zanesljivih organizacij povečajo finančno in humanitarno pomoč, da bi tako zadostile nujnim potrebam prebivalcev, zlasti v provinci Kasai; močno obsoja vse napade na humanitarne delavce in infrastrukturo in vztraja, naj kongovske oblasti zagotovijo, da bodo humanitarne organizacije lahko nemoteno in pravočasno dostavile pomoč prebivalcem;

9.  pozdravlja podaljšanje mandata misije OZN za stabilizacijo Demokratične republike Kongo in delo, ki ga je posebni predstavnik generalnega sekretarja za Demokratično republiko Kongo opravil za zaščito civilistov ter varstvo človekovih pravic v okviru volitev; poudarja, da je prvotna in sedanja naloga, ki jo imajo vse sile OZN v državi, „nevtralizirati oborožene skupine“; poziva, naj vse sile v okviru misije MONUSCO v celoti posredujejo in ščitijo prebivalstvo pred oboroženimi skupinami, ščitijo ženske pred posilstvi in drugimi oblikami spolnega nasilja ter ne dovolijo nobenih omejitev na podlagi nacionalnih ukazov;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko prišlo do destabilizacije regije; ponovno poudarja podporo OZN, Mednarodni organizaciji za frankofonijo in Afriški uniji pri olajševanju političnega dialoga; poziva k okrepitvi sodelovanja na območju Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo;

11.  želi spomniti, kako pomembno je, da posamezniki odgovarjajo za kršitve človekovih pravic in druga dejanja, ki preprečujejo sporazumno in mirno rešitev v Demokratični republiki Kongo; podpira sprejetje ciljno usmerjenih sankcij EU zoper osebe, ki so odgovorne za hujše kršitve človekovih pravic; poziva, da se v skladu s preiskavami, ki jih je opravila skupina strokovnjakov OZN, opravijo dodatne preiskave v zvezi s posamezniki na najvišji vladni ravni, ki so odgovorni za nasilje in kazniva dejanja, storjena v Demokratični republiki Kongo, ter za ropanje naravnih virov te države, nadalje poziva, naj se sankcije razširijo tudi na te osebe; poudarja, da morajo sankcije vključevati zamrznitev sredstev in prepoved vstopa v EU;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, vseafriškemu parlamentu, Svetu ministrov in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, generalnemu sekretarju OZN ter predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Demokratične republike Kongo.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0290.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0479.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov