Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0407/2017

Předložené texty :

RC-B8-0407/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0273

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 372kWORD 55k
14.6.2017
PE605.520v01-00}
PE605.521v01-00}
PE605.522v01-00}
PE605.523v01-00}
PE605.524v01-00}
PE605.525v01-00}
PE605.526v01-00} RC1
 
B8-0407/2017}
B8-0408/2017}
B8-0409/2017}
B8-0410/2017}
B8-0411/2017}
B8-0412/2017}
B8-0413/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0407/2017)

EFDD (B8-0408/2017)

ALDE (B8-0409/2017)

GUE/NGL (B8-0410/2017)

S&D (B8-0411/2017)

PPE (B8-0412/2017)

Verts/ALE (B8-0413/2017)


o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu (2017/2727(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(1) a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. října 2016 o útoku v Jemenu a na její prohlášení ze dne 19. října 2016 o příměří v Jemenu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na setkání na vysoké úrovni, které se konalo dne 25. dubna 2017 v Ženevě a jehož cílem bylo přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu,

–  s ohledem na výzvu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a mezinárodní sankce Idrisse Jazairyho ze dne 12. dubna 2017 k ukončení námořní blokády Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 10. října 2016 o hrůzném útoku na smuteční hosty pohřbu v Jemenu, ze dne 10. února 2017 o civilním obyvatelstvu v Jemenu, které se ocitlo v situaci uprostřed válčících stran, a ze dne 24. března 2017 o více než 100 civilních obětech zabitých za jediný měsíc, mezi nimiž byli rybáři a uprchlíci, a to dva roky po vypuknutí konfliktu v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla Uld šajcha Ahmada ze dne 21. října a 19. listopadu 2016 a ze dne 30. ledna 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Jemenu je katastrofická; vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) označila situaci v Jemenu za „nejhorší potravinovou krizi na světě“; vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že v květnu 2017 potřebovalo v Jemenu potravinovou pomoc 17 milionů osob, přičemž 7 milionů těchto osob čelí „potravinové krizi“; vzhledem k tomu, že 2,2 milionu osob trpí vážnou akutní podvýživou, přičemž každých deset minut umírá jedno dítě z příčin, kterým by šlo předejít; vzhledem k tomu, že byly vnitřně vysídleny 2 miliony osob a že počet navrácených osob činí 1 milion;

B.  vzhledem k tomu, že probíhající konflikt má na tuto zemi a její obyvatele devastující dopady; vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní výzvy k politickému řešení krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnout smíru a boje pokračují; vzhledem k tomu, že ani jedna strana nedosáhla vojenského vítězství a je nepravděpodobné, že se to v budoucnu změní;

C.  vzhledem k tomu, že od března 2015 bylo podle OSN v důsledku násilí zabito přibližně 10 000 a zraněno více než 40 000 osob; vzhledem k tomu, že boje odehrávající se na zemi i ve vzduchu znemožňují pracovníkům Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) provádějícím kontrolu na místě dostat se do oblasti a ověřit počet civilních obětí, z čehož vyplývá, že uvedené počty zahrnují pouze případy usmrcených a zraněných osob, které se OHCHR podařilo ověřit a potvrdit; vzhledem k tomu, že válka silně zasáhla jemenskou civilní infrastrukturu a instituce, které jsou čím dál tím méně schopny zajišťovat základní služby; vzhledem k tomu, že zdravotnický systém je na pokraji kolapsu a klíčoví zdravotníci v přední linii nedostávají již měsíce plat;

D.  vzhledem k tomu, že v Jemenu vypukla druhá epidemie cholery a akutního vodnatého průjmu, v důsledku čehož existuje podezření na více než 100 000 případů nákazy cholerou a v období od 27. dubna do 8. června 2017 zemřelo v celé zemi téměř 800 osob;

E.  vzhledem k tomu, že pokračujícími boji a humanitární krizí jsou obzvláště zasaženy zranitelné skupiny, ženy a děti, a vzhledem k tomu, že bezpečnost a dobré životní podmínky žen a dívek vyvolávají mimořádné znepokojení; vzhledem k tomu, že v důsledku narůstajícího násilí v Jemenu trpí zejména děti, přičemž podle záznamů OSN bylo1 540 dětí zabito a 2 450 dětí zraněno;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku násilí nebylo v minulém školním roce schopno pokračovat ve vzdělávání více než 350 000 dětí, čímž podle údajů organizace UNICEF celkový počet dětí v Jemenu, které nechodí do školy, přesáhl 2 miliony; vzhledem k tomu, že dětem, které nechodí do školy, hrozí, že budou naverbovány do boje;

G.  vzhledem k tomu, že téměř 90 % základních potravin v zemi se dováží; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a mezinárodní sankce zdůraznil, že vzdušná a námořní blokáda, kterou vůči Jemenu od března 2015 uplatňují koaliční síly, je jednou z hlavních příčin humanitární katastrofy, neboť násilí, které se rozpoutalo v celé zemi, a obecný nedostatek paliva přispěly k přerušení potravinářských distribučních sítí v zemi;

H.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

I.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově (AQAP) podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšířit svou oblast vlivu a zvýšit počet a rozsah teroristických útoků; vzhledem k tomu, že organizace AQAP a takzvaný Islámský stát (ISIS) / Dá‘iš zapustily v Jemenu kořeny a páchají teroristické útoky, při kterých umírají stovky lidí;

J.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. února 2016 Parlament vyzval k přijetí opatření, jehož cílem by bylo uplatňovat zbrojní embargo EU vůči Saúdské Arábii, v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008;

K.  vzhledem k tomu, že hútíjské i spojenecké síly byly obviněny ze závažného porušování válečného práva v souvislosti s kladením zakázaných protipěchotních nášlapných min, špatným zacházením se zadrženými a plošným odpalováním raket do obydlených oblastí v Jemenu a na jihu Saúdské Arábie;

L.  vzhledem k tomu, že celková částka humanitární pomoci, kterou EU poskytla Jemenu v letech 2015 a 2016, dosáhla 120 milionů EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo na pomoc vyčleněno 46 milionů EUR; vzhledem k tomu, že navzdory setkání na vysoké úrovni, které se konalo v dubnu 2017 v Ženevě s cílem přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu a během něhož různé země a organizace oficiální přislíbily pomoc ve výši 1,1 miliardy USD, dárci do 9. května 2017 poskytli finanční prostředky, jejichž částka představovala pouze 28 % humanitární výzvy OSN ve výši 2,1 miliardy USD vyhlášené pro Jemen pro rok 2017; vzhledem k tomu, že v roce 2017 se očekává uvolnění dalších 70 milionů EUR na rozvojovou pomoc;

1.  je hluboce znepokojen dramatickým zhoršováním humanitární situace v Jemenu, která se vyznačuje obecným nedostatkem potravin a závažnou podvýživou, útoky, při nichž není brán ohled na civilní obyvatelstvo a zdravotnické a humanitární pracovníky, a ničením civilní a zdravotnické infrastruktury, pokračujícími leteckými útoky, pozemními boji a ostřelováním, a to navzdory opakovaným výzvám k opětovnému ukončení bojů;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat; naléhavě vyzývá všechny strany, aby usilovaly o okamžité vyhlášení příměří a o návrat k jednacímu stolu; opakuje, že podporuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Jemenu;

3.  je velmi znepokojen tím, že letecké útoky a pozemní boje, které přinesly smrt tisíců civilistů a vedly k vysídlení a ztrátě živobytí ohrožujícím životy mnohých osob, prohloubily destabilizaci Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi teroristických a extremistických organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a AQAP, a vyostřily již tak kritickou humanitární situaci;

4.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré útoky a násilí namířené proti civilnímu obyvatelstvu, včetně bombardování, používání kazetové munice, raketového ostřelování, palby, ostřelování ze zálohy, balistického ostřelování a používání protipěchotních nášlapných min, jakož i útoky ničící civilní infrastrukturu včetně škol, zdravotnických zařízení, obytných oblastí, tržnic, vodovodních systémů, přístavů a letišť;

5.  naléhavě vyzývá vládu Jemenu, aby se zhostila své povinnosti v boji proti organizaci Islámský stát / Dá’iš a AQAP, jež ze současné nestability těží; připomíná, že všechny teroristické činy jsou neomluvitelnými zločiny bez ohledu na jejich motivaci a bez ohledu na to, kdy, kde a kým byly spáchány; zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny strany konfliktu přijaly rozhodná opatření proti těmto skupinám, jejichž činnost představuje vážnou hrozbu pro vyjednání smíru a pro bezpečnost nejen v tomto regionu;

6.  opětovně vyzývá všechny strany a jejich regionální a mezinárodní podporovatele, aby dodržovali mezinárodní humanitární právo a mezinárodní ujednání v oblasti lidských práv a zajistili tak ochranu civilistů a aby se již přímo nezaměřovali na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a systémy pro zásobování vodou; připomíná, že úmyslné útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic a zdravotnického personálu, představují vážné porušování mezinárodního humanitárního práva; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby zajistilo mezinárodní trestní stíhání osob, které mají na svědomí porušení mezinárodního práva, k nimž došlo v Jemenu; v této souvislosti podporuje výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna, aby byl vytvořen nezávislý mezinárodní subjekt, který by provedl komplexní vyšetření zločinů spáchaných během konfliktu v Jemenu; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo trvalého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za tato porušení odpovědnost;

7.  připomíná, že konflikt v Jemenu nelze v žádném případě vyřešit vojenskou cestou a že tuto krizi je možné vyřešit pouze na základě inkluzivního procesu jednání vedeného Jemenci, který bude zahrnovat všechny dotčené strany s výrazným zastoupení žen a jehož prostřednictvím lze dosáhnout inkluzivního politického řešení; opakuje svou podporu úsilí, které vyvíjí generální tajemník OSN, zvláštní vyslanec OSN pro Jemen a Evropská služba pro vnější činnost s cílem zprostředkovat obnovení jednání, a vyzývá všechny strany konfliktu, aby v této věci zaujaly konstruktivní přístup a nekladly pro obnovení jednání žádné předběžné podmínky; zdůrazňuje, že zásadní význam pro usnadnění návratu k politickému řešení bude mít provádění opatření na budování důvěry, jako jsou okamžité kroky k dosažení udržitelného příměří, mechanismus pro monitorované stahování ozbrojených sil, usnadnění přístupu humanitárních a obchodních dodávek a propuštění politických vězňů;

8.  naléhavě vyzývá Saúdskou Arábii a Írán, aby zlepšily dvoustranné vztahy a usilovaly společně o ukončení bojů v Jemenu;

9.  podporuje výzvu EU určenou všem stranám konfliktu, aby učinily veškeré nezbytné kroky k předcházení všem formám násilí, včetně sexuálního a genderového násilí, v situacích ozbrojeného konfliktu a k jejich řešení; důrazně odsuzuje porušování práv dítěte a je znepokojen skutečností, že děti mají omezený přístup dokonce i k základní zdravotní péči a vzdělávání; odsuzuje nábor a využívání dětských vojáků v konfliktech; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podpořily rehabilitaci demobilizovaných děti a jejich začlenění do společnosti;

10.  žádá všechny strany konfliktu, aby pracovaly na odstranění veškerých logistických a finančních překážek, které brzdí dovoz a distribuci potravin a zdravotnických potřeb pro postižené civilní obyvatelstvo; především naléhavě vyzývá příslušné strany, aby zajistily plné a účinné fungování hlavních bran obchodu, jako jsou přístavy Hudajdá a Aden; zdůrazňuje jejich význam jako životně důležitého spojení pro humanitární pomoc a pro základní zásobování; vyzývá k opětovnému otevření letiště v San'á pro komerční lety, aby mohly být do Jemenu letecky dopravovány naléhavě potřebné léky a komodity a aby mohli být Jemenci, kteří potřebují lékařské ošetření, letecky přepravováni z Jemenu;

11.  vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je zejména nutné důsledně uplatňovat pravidla EU stanovená ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP o vývozu zbraní; v této souvislosti připomíná své usnesení ze dne 25. února 2016;

12.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit pozici místních orgánů a budovat jejich kapacitu pro poskytování služeb a zapojit jemenskou diasporu a mezinárodní nevládní organizace do podpory klíčových sektorů v oblasti služeb; zdůrazňuje zejména, že je naléhavě potřebné, aby EU a další mezinárodní aktéři řešili epidemii cholery a podpořili jemenské zdravotnictví, aby nedošlo k jeho kolapsu, mimo jiné tak, že usnadní poskytování vybavení a vyplácení mezd zdravotníkům v přední linii, jejichž přítomnost je pro humanitární pomoc kriticky důležitá;

13.  vítá skutečnost, že EU a její členské státy jsou rovněž připraveny posílit humanitární pomoc pro obyvatelstvo v celé zemi, a reagovat tak na rostoucí potřeby, a mobilizovat svou rozvojovou pomoc za účelem financování projektů v klíčových odvětvích; vítá závazky učiněné na setkání na vysoké úrovni týkajícím se humanitární krize v Jemenu a zdůrazňuje potřebu koordinované humanitární činnosti pod vedením OSN s cílem zmírnit utrpení obyvatel Jemenu; dále naléhavě vyzývá všechny země, aby splnily závazky, které učinily na tomto setkání s cílem přispět k řešení humanitárních potřeb;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby okamžitě předložila integrovanou strategii EU pro Jemen a dodala mírové iniciativě pod záštitou OSN nový podnět; v tomto ohledu vyzývá ke jmenování zvláštního zástupce EU pro Jemen;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0270.

Právní upozornění - Ochrana soukromí