Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0407/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0407/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0273

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 517kWORD 56k
14.6.2017
PE605.520v01-00}
PE605.521v01-00}
PE605.522v01-00}
PE605.523v01-00}
PE605.524v01-00}
PE605.525v01-00}
PE605.526v01-00} RC1
 
B8-0407/2017}
B8-0408/2017}
B8-0409/2017}
B8-0410/2017}
B8-0411/2017}
B8-0412/2017}
B8-0413/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0407/2017)

EFDD (B8-0408/2017)

ALDE (B8-0409/2017)

GUE/NGL (B8-0410/2017)

S&D (B8-0411/2017)

PPE (B8-0412/2017)

Verts/ALE (B8-0413/2017)


σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη (2017/2727(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Φεβρουαρίου 2016(1) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη και της 9ης Ιουλίου 2015(2) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης, της 8ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στην Υεμένη, και της 19ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εκεχειρία στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη στις 25 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση που απηύθυνε στις 12 Απριλίου 2017 ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς κυρώσεις, Idriss Jazairy, για την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, στις 10 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ειδεχθή επίθεση σε κηδεία στην Υεμένη, στις 10 Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με αμάχους στην Υεμένη που εγκλωβίστηκαν μεταξύ αντιμαχόμενων μερών, και στις 24 Μαρτίου 2017, σχετικά με περισσότερους από 100 αμάχους που σκοτώθηκαν μέσα σε ένα μήνα, μεταξύ των οποίων αλιείς και πρόσφυγες, καθώς η σύρραξη στην Υεμένη συμπληρώνει πλέον δύο χρόνια,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, στις 21 Οκτωβρίου, στις 19 Νοεμβρίου 2016 και στις 30 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη είναι καταστροφική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2017 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υεμένη τη μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο του 2017 το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) δήλωσε ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, ενώ 7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επισιτιστικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,2 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, καθώς ένα παιδί πεθαίνει κάθε δέκα λεπτά από αποτρέψιμα αίτια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και 1 εκατομμύριο επιστρέφοντες·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα και τον πληθυσμό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση, τα αντιμαχόμενα μέρη δεν έχουν κατορθώσει να καταλήξουν σε συμφωνία και οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία πλευρά δεν έχει επιτύχει στρατιωτική νίκη και δεν είναι πιθανό να το κατορθώσει στο μέλλον·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο του 2015 περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 40.000 έχουν τραυματιστεί από βιαιοπραγίες σύμφωνα με τον ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, εμπόδισαν τους επιτόπου παρατηρητές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να μεταβούν στην περιοχή για την επαλήθευση του αριθμού των απωλειών του άμαχου πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν μόνο τους θανάτους και τους τραυματισμούς που έχει καταφέρει να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει η Ύπατη Αρμοστεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη στρατιωτικές υποδομές και οι θεσμοί της Υεμένης έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα από τον πόλεμο και η ικανότητά τους να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες ολοένα και μειώνεται. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα υγείας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ιατρικό προσωπικό με κρίσιμο ρόλο στη γραμμή πυρός είναι απλήρωτο εδώ και μήνες·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη αντιμετωπίζει δεύτερο ξέσπασμα επιδημίας χολέρας και οξείας υδαρούς διάρροιας, με αποτέλεσμα περισσότερα από 100.000 εικαζόμενα κρούσματα χολέρας και τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων μεταξύ της 27 Απριλίου και της 8ης Ιουνίου 2017 στο σύνολο της χώρας·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτες ομάδες, γυναίκες και παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και την ανθρωπιστική κρίση και ότι ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και την ευεξία των γυναικών και των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα τα παιδιά είναι ευάλωτα στην άνοδο της βίας στην Υεμένη, δεδομένου ότι 1.540 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.450 έχουν τραυματιστεί, όπως τεκμηριώνεται από τον ΟΗΕ·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των βιαιοπραγιών πάνω από 350.000 παιδιά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους κατά το περασμένο σχολικό έτος, με αποτέλεσμα το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης στην Υεμένη να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη UNICEF· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο διατρέχουν τον κίνδυνο να στρατολογηθούν για να πολεμήσουν·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές καλύπτουν σχεδόν το 90% των βασικών τροφίμων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς κυρώσεις τόνισε ότι ο εναέριος και ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλαν στην Υεμένη οι συνασπισμένες δυνάμεις από τον Μάρτιο του 2015 και εφεξής αποτέλεσε μια από τις κύριες αιτίες της ανθρωπιστικής καταστροφής, ενώ οι βιαιοπραγίες εντός της χώρας και η εκτεταμένη έλλειψη καυσίμων έχουν διαρρήξει τα εσωτερικά δίκτυα διανομής τροφίμων·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και ασφαλούς Υεμένης, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί εύρυθμα, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες να καταπολεμηθούν ο εξτρεμισμός και η βία στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) έχει καταφέρει να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών της επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚΙΛ)/Νταές έχει εδραιώσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι·

10. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016, το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις τόσο των Χούτι όσο και των συμμάχων έχουν κατηγορηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου του πολέμου, όπως η χρήση απαγορευμένων ναρκών κατά προσωπικού, η κακομεταχείριση κρατουμένων και η αδιάκριτη εκτόξευση πυραύλων σε κατοικημένες περιοχές της Υεμένης και στη νότια Σαουδική Αραβία·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης της ΕΕ στην Υεμένη για το 2015 και 2016 ανήλθε σε 120 εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χορηγούμενο ποσό της βοήθειας το 2017 ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2017 και κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες χώρες και οργανισμοί προέβησαν σε δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD), από τις 9 Μαΐου 2017 οι δωρητές έχουν εκχωρήσει κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 28% των 2,1 δισεκατομμυρίων USD για τα οποία απηύθυνε έκκληση ο ΟΗΕ να συγκεντρωθούν για την Υεμένη για το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετο ποσό 70 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να κινητοποιηθεί ως αναπτυξιακή βοήθεια το 2017·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, την καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών, τη συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών, χερσαίες συγκρούσεις και βομβαρδισμούς πυροβολικού, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας των ένοπλων συγκρούσεων και για τα δεινά όσων έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, εκφράζει δε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της· προτρέπει όλα τα μέρη να επιδιώξουν την άμεση κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Υεμένης·

3.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων αμάχων, εκτοπισμούς και απώλεια περιουσιών με αποτέλεσμα ακόμη περισσότερες ζωές σε κίνδυνο, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, καταστρέφουν τις υλικές υποδομές της χώρας, έχουν επιφέρει αστάθεια την οποία έχουν εκμεταλλευθεί τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ΙΚΙΛ/Νταές και η ΑΚΑΧ, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση·

4.  καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις και βιαιοπραγίες κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών, της χρήσης πυρομαχικών διασποράς, των επιθέσεων με πυραύλους, οβίδες, άλλου είδους βλήματα, των βολών από ελεύθερους σκοπευτές, της καταγγελλόμενης χρήσης ναρκών κατά προσωπικού, καθώς και τις επιθέσεις που προκαλούν την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, μεταξύ των οποίων σχολείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, κατοικημένων περιοχών, αγορών, συστημάτων ύδρευσης, λιμανιών και αεροδρομίων·

5.  καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Υεμένης να αναλάβει τις ευθύνες της στην καταπολέμηση του ΙΚΙΛ/Νταές και της ΑΚΑΧ, που επωφελούνται από την παρούσα αστάθεια· υπενθυμίζει ότι όλες οι τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκληματικές και δεν δικαιολογούνται, ασχέτως από σκοπιμότητες και από το πότε, πού και από ποιον διαπράττονται· τονίζει την ανάγκη να αναλάβουν όλα τα αντιμαχόμενα μέρη αποφασιστική δράση κατά των εν λόγω ομάδων, οι δραστηριότητες των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για την επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων και την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές και τους περιφερειακούς και διεθνείς υποστηρικτές τους να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης· υπενθυμίζει ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, περιλαμβανομένων νοσοκομείων και ιατρικού προσωπικού, συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί μετ’ επιτάσεως τη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για τη διεθνή ποινική δίωξη των υπευθύνων για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Υεμένη· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκληση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al-Hussein, να συσταθεί ανεξάρτητος διεθνής φορέας για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Υεμένη· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις βιαιοπραγίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης·

7.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η κρίση μπορεί να διευθετηθεί μόνο με μια διαπραγματευτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση της Υεμένης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, ώστε να επιτευχθεί μία πολιτική λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να διευκολύνουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, καλεί δε μετ’ επιτάσεως όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να ανταποκριθούν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις προσπάθειες και χωρίς να θέτουν προαπαιτούμενα· τονίζει ότι η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η λήψη άμεσων μέτρων για διατηρήσιμη κατάπαυση του πυρός, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση της απόσυρσης δυνάμεων, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής και εμπορικής πρόσβασης, καθώς και η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, έχουν ουσιώδη σημασία για τη διευκόλυνση της επιστροφής στην πολιτική διαδικασία.

8.  προτρέπουν τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν να εργαστούν για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων και να επιδιώξουν τη συνεργασία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη·

9.  υποστηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να λαμβάνουν, σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης, όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής βίας και την αντίδραση σε αυτήν, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και της βίας που συνδέεται με το φύλο· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού και εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών ακόμη και σε βασική υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση· καταδικάζει τη στρατολόγηση παιδιών και τη χρήση παιδιών-στρατιωτών σε εχθροπραξίες· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν την αποκατάσταση και επανένταξη των αποστρατευμένων παιδιών στην κοινότητα·

10.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να εργαστούν για να αρθούν όλα τα υλικοτεχνικά και οικονομικά εμπόδια στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού στους αμάχους που τα έχουν ανάγκη· προτρέπει, ιδίως, τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των σημαντικότερων εμπορικών σημείων εισόδου, όπως των λιμένων της Χοντέιντα και του Άντεν· τονίζει τη σημασία τους ως σανίδας σωτηρίας για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον βασικό εφοδιασμό· απευθύνει έκκληση για την επαναλειτουργία του αερολιμένα της Σαναά για εμπορικές πτήσεις, ώστε να καταστούν δυνατές η από αέρος αποστολή στην Υεμένη φαρμάκων και προϊόντων που απαιτούνται επειγόντως και η μεταφορά εκτός της χώρας κατοίκων της Υεμένης που χρειάζονται ιατρική φροντίδα·

11.  καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016·

12.  τονίζει τη σημασία που έχει να αποκτήσουν ισχύ οι τοπικές αρχές και να οικοδομηθεί το δυναμικό τους σε παροχή υπηρεσιών, καθώς και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των απόδημων Υεμενίων και των διεθνών ΜΚΟ στη στήριξη κρίσιμων τομέων υπηρεσιών· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και άλλοι διεθνείς παράγοντες την επιδημία χολέρας και να στηρίξουν το σύστημα υγείας, για να αποτρέψουν την κατάρρευσή του, πράγμα που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση του εφοδιασμού και της καταβολής μισθών για το ιατρικό προσωπικό στη γραμμή πυρός, το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

13.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες και να κινητοποιήσουν τους πόρους τους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς κρίσιμης σημασίας· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη και τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την ελάφρυνση των δεινών του λαού της Υεμένης· καλεί επίσης όλα τα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκδήλωση χορηγών συνεισφέροντας στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

14.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να προτείνει επειγόντως μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Υεμένη και να δώσει νέα ώθηση για μια ειρηνευτική πρωτοβουλία για την Υεμένη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για την Υεμένη·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και την κυβέρνηση της Υεμένης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου