Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0407/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0407/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

14.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8‑0407/2017)
EFDD (B8‑0408/2017)
ALDE (B8‑0409/2017)
GUE/NGL (B8‑0410/2017)
S&D (B8‑0411/2017)
PPE (B8‑0412/2017)
Verts/ALE (B8‑0413/2017)

Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister v mene poslaneckého klubu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0407/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0407/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene[1] a uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[2],

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. októbra 2016 o útoku v Jemene a z 19. októbra 2016 o prímerí v Jemene,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na darcovské podujatie na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla 2017 v Ženeve;

–  so zreteľom na výzvu osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a medzinárodné sankcie Idrissa Jazairyho z 12. apríla 2017 na zrušenie námornej blokády Jemenu,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna z 10. októbra 2016 o poburujúcom útoku na pohrebe v Jemene, z 10. februára 2017 o civilistov v Jemene uväznených medzi bojujúcimi stranami a z 24. marca 2017 o vyše 100 civilistoch zabitých za mesiac, medzi ktorými boli rybári a utečenci, pričom konflikt v Jemene pretrváva už druhý rok,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitného vyslanca OSN pre Jemen Ismá’íla wulda šajcha Ahmada z 21. októbra a 19. novembra 2016 a z 30. januára 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže humanitárna situácia v Jemene je katastrofická; keďže vo februári 2017 vyhlásila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) situáciu v Jemene za najväčšiu núdzovú situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti na svete; keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že v máji 2017 potrebovalo 17 miliónov ľudí v Jemene potravinovú pomoc, pričom sedem miliónov z nich čelilo z hľadiska potravinovej bezpečnosti núdzovej situácii; keďže 2,2 milióna detí trpí vážnou akútnou podvýživou a každých desať minút umiera jedno dieťa z dôvodov, ktorým sa dá predísť; keďže boli vnútorne vysídlené 2 milióny osôb a počet navrátilcov dosahuje 1 milión;

B.  keďže dôsledky prebiehajúceho konfliktu sú pre krajinu a jej obyvateľov devastačné; keďže napriek medzinárodným výzvam na politické riešenie krízy sa stranám zapojeným do konfliktu nepodarilo dosiahnuť jeho urovnanie a boje pokračujú; keďže ani jedna strana nedosiahla vojenské víťazstvo a je nepravdepodobné, že sa to v budúcnosti zmení;

C.  keďže od marca 2015 bolo podľa OSN v dôsledku násilia zabitých približne 10 000 a zranených viac ako 40 000 ľudí; keďže boje, a to tak na zemi, ako aj vo vzduchu, znemožnili pozorovateľom Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vstup do tohto priestoru, aby overili počet civilných obetí, takže tieto číselné údaje zohľadňujú len mŕtvych a zranených, ktorých sa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva podarilo preukázať a potvrdiť; keďže vojna výrazne zasiahla jemenskú civilnú infraštruktúru a inštitúcie, ktoré sú čoraz menej schopné poskytovať základné služby; keďže systém zdravotníctva je na pokraji kolapsu a dôležití zdravotnícki pracovníci v prvej línii už niekoľko mesiacov nedostávajú mzdy;

D.  keďže v Jemene prebieha druhá epidémia cholery a akútnej vodnatej hnačky (AWD), počas ktorej sa vyskytlo viac ako 100 000 podozrení na choleru a v období od 27. apríla do 8. júna 2017 zomrelo v krajine takmer 800 ľudí;

E.  keďže zraniteľné skupiny, ženy a deti sú zvlášť zasiahnuté prebiehajúcimi násilnosťami a humanitárnou krízou a keďže bezpečnosť a dobré životné podmienky žien a dievčat vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže najmä deti sú zraniteľné v dôsledku nárastu násilia v Jemene, pričom podľa záznamov OSN bolo 1 540 detí zabitých a 2 450 zranených;

F.  keďže v dôsledku násilia v minulom školskom roku viac než 350 000 detí nebolo schopných pokračovať vo vzdelávaní, čím podľa Detského fondu OSN (UNICEF) celkový počet detí v Jemene, ktoré nechodia do školy, dosiahol 2 milióny; keďže deťom, ktoré nechodia do školy, hrozí nábor na boj;

G.  keďže takmer 90 % základných potravín v krajine pochádza z dovozu; keďže osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva a medzinárodné sankcie zdôraznil, že letecká a námorná blokáda, ktorú na Jemen uvalili koaličné sily a trvá od marca 2015, bola jednou z hlavných príčin humanitárnej katastrofy, pričom násilie v krajine a rozsiahly nedostatok paliva narušili vnútorné siete distribúcie potravín;

H.  keďže stabilný a bezpečný Jemen s riadne fungujúcou vládou má rozhodujúci význam pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v regióne aj mimo neho, ako aj pre mier a stabilitu v Jemene samotnom;

I.  keďže situácia v Jemene prináša vážne riziká pre stabilitu regiónu, a to najmä v oblasti Afrického rohu, Červeného mora a na širšom Blízkom východe; keďže sieti al-Kájda na Arabskom polostrove (AQAP) sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov; keďže sieť AQAP a tzv. Islamský štát (IŠ)/Dá’iš sa v Jemene etablovali a uskutočnili teroristické útoky, pri ktorých zahynuli stovky ľudí;

J.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 25. februára 2016 vyzval na iniciatívu zameranú na presadenie zbrojného embarga EÚ voči Saudskej Arábii v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008;

K.  keďže húthíovia a spojenecké sily boli obvinení zo závažného porušovania vojnového práva kvôli kladeniu protipechotných mín, zlému zaobchádzaniu s väzňami a plošnému ostreľovaniu osídlených oblastí v Jemene a na juhu Saudskej Arábie;

L.  keďže celková suma humanitárnej pomoci, ktorú EÚ poskytla Jemenu v rokoch 2015 a 2016, dosiahla 120 miliónov EUR; keďže v roku 2017 sa na pomoc vyčlenilo 46 miliónov EUR; keďže napriek tomu, že na darcovskom podujatí OSN na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene v apríli 2017 v Ženeve, počas ktorého sa rôzne krajiny a organizácie zaviazali prispieť sumami v celkovej výške až 1,1 miliardy USD, k 9. máju 2017 predstavovali ich príspevky len 28 % z výzvy na humanitárnu pomoc OSN na rok 2017 vo výške 2,1 miliardy USD; keďže sa očakáva, že ďalších 70 miliónov EUR sa bude v roku 2017 mobilizovať v rámci rozvojovej pomoci;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcim zhoršením humanitárnej situácie v Jemene, ktorá sa vyznačuje rozsiahlym nedostatkom potravín a vážnou podvýživou, bezohľadnými útokmi na civilistov a zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj ničením civilnej a zdravotníckej infraštruktúry, pokračovaním leteckých útokov, pozemných bojov a bombardovania, a to aj napriek opakovaným výzvam na opätovné zastavenie násilností;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu a nad utrpením ľudí v bojoch a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa usilovali o okamžité prímerie a aby sa vrátili k rokovaciemu stolu; opakovane potvrdzuje svoju podporu územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Jemenu;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že pokračujúce letecké útoky a pozemné boje spôsobili smrť tisícov ľudí, vysídľovanie a stratu živobytia, čo ohrozuje ďalšie životy, ešte viac destabilizovali Jemen, pričom ničia infraštruktúru krajiny, spôsobujú nestabilitu, ktorú využili teroristické a extrémistické organizácie, ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili už i tak kritickú humanitárnu situáciu;

4.  čo najdôraznejšie odsudzuje všetky teroristické útoky a násilnosti proti civilnému obyvateľstvu vrátane bombardovaní, používania kazetovej munície, striel, ostreľovania a raketových útokov, údajného používania protipechotných mín, ako aj útokov poškodzujúcich civilnú infraštruktúru vrátane škôl, zdravotníckych zariadení, obytných oblastí, trhov, vodovodných systémov, prístavov a letísk;

5.  nalieha na vládu Jemenu, aby prevzala zodpovednosť za boj proti IŠ/Dá’iš a AQAP, ktoré využívajú súčasnú nestabilitu; pripomína, že všetky teroristické činy sú neospravedlniteľné zločiny bez ohľadu na to, ako sú motivované a kedy, kde a kým boli spáchané; zdôrazňuje, že všetky strany konfliktu musia prijať rozhodné kroky proti takýmto skupinám, ktorých činnosti predstavujú vážnu hrozbu pre urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní aj pre bezpečnosť v regióne a mimo neho;

6.  opakuje svoju výzvu adresovanú všetkým stranám a ich regionálnym a medzinárodným podporovateľom, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv, zabezpečili ochranu civilistov a upustili od priamych útokov na civilnú infraštruktúru, najmä na zdravotnícke zariadenia a vodné systémy; pripomína, že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane nemocníc a zdravotníckeho personálu predstavujú vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia na medzinárodné trestné stíhanie tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného práva páchané v Jemene; v tejto súvislosti podporuje výzvu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna na vytvorenie nezávislého medzinárodného orgánu na vykonanie komplexného vyšetrovania zločinov páchaných počas konfliktu v Jemene; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva;

7.  pripomína, že konflikt v Jemene nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami a že kríza sa dá vyriešiť len inkluzívnym procesom rokovaní pod vedením Jemenčanov zahŕňajúcim všetky dotknuté strany, a s plnohodnotnou účasťou žien, ktorý povedie ku komplexnému politickému riešeniu; opäť vyjadruje podporu úsiliu generálneho tajomníka OSN, osobitného vyslanca OSN pre Jemen a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sprostredkovať obnovenie rozhovorov a nalieha na všetky strany konfliktu, aby reagovali konštruktívne a bez stanovenia predbežných podmienok takéhoto úsilia; zdôrazňuje, že vykonávanie opatrení na budovanie dôvery, ako sú napríklad okamžité kroky smerom k udržateľnému prímeriu, mechanizmus na monitorovanie stiahnutia síl zo strany OSN, uľahčenie humanitárneho a komerčného prístupu a prepustenie politických väzňov, je zásadné pre uľahčenie návratu k politickej línii;

8.  naliehavo vyzýva Saudskú Arábiu a Irán, aby pracovali na zlepšení bilaterálnych vzťahov a snažili sa spoločne pracovať na ukončení bojov v Jemene;

9.  podporuje výzvu EÚ všetkým stranám konfliktu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabránenie všetkým formám násilia, okrem iného aj sexuálnemu násiliu a rodovo motivovanému násiliu, počas ozbrojeného konfliktu a reagovali na ne; dôrazne odsudzuje porušovanie práv detí a je znepokojený obmedzeným prístupom detí k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu; odsudzuje nábor a využívanie detských vojakov v ozbrojených konfliktoch; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali rehabilitáciu a reintegráciu demobilizovaných detí do spoločnosti;

10.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby sa snažili odstrániť všetky logistické a finančné prekážky brániace dovozu a distribúcii potravín a zdravotníckeho materiálu obyvateľstvu v núdzi; predovšetkým vyzýva strany, aby zabezpečili úplné a účinné fungovanie hlavných vstupných obchodných miest, ako sú prístavy Hudajda a Aden; zdôrazňuje ich význam ako životne dôležitého spojenia pre humanitárnu pomoc a základné zásobovanie; vyzýva na opätovné otvorenie letiska v meste Saná pre komerčné lety, aby sa mohli letecky dopraviť naliehavo potrebné lieky a komodity a aby Jemenčania, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie, mohli odletieť;

11.  vyzýva Radu, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; predovšetkým opätovne zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ musia prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie z 25. februára 2016;

12.  zdôrazňuje dôležitosť posilnenia postavenia miestnych orgánov a budovania ich kapacít v oblasti poskytovania služieb, ako aj zapojenia jemenskej diaspóry a medzinárodných mimovládnych organizácií do podpory kľúčových sektorov služieb; zdôrazňuje najmä, že je naliehavo potrebné, aby EÚ a ďalší medzinárodní aktéri riešili problém epidémie cholery a podporili systém zdravotnej starostlivosti, aby sa zabránilo jeho kolapsu, vrátane zabezpečenia dodávok a vyplácania miezd pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, ktorí sa stavajú kriticky k humanitárnej reakcii;

13.  víta skutočnosť, že EÚ a jej členské štáty sú pripravené zvýšiť humanitárnu pomoc obyvateľstvu v celej krajine v reakcii na rastúce potreby a zmobilizovať svoju rozvojovú pomoc na financovanie projektov v kľúčových sektoroch; víta záväzky prijaté na podujatí na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a zdôrazňuje potrebu koordinovaných humanitárnych opatrení pod vedením OSN s cieľom zmierniť utrpenie obyvateľov Jemenu; ďalej naliehavo vyzýva všetky krajiny, aby splnili to, k čomu sa zaviazali na podujatí darcov, a prispeli tak k riešeniu humanitárnych potrieb;

14.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby urýchlene navrhla integrovanú stratégiu EÚ pre Jemen a obnovila úsilie o mierovú iniciatívu pre Jemen pod záštitou OSN; v tejto súvislosti žiada o vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Jemen;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.