Postopek : 2017/2727(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0407/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0407/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2017 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0273

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 354kWORD 55k
14.6.2017
PE605.520v01-00}
PE605.521v01-00}
PE605.522v01-00}
PE605.523v01-00}
PE605.524v01-00}
PE605.525v01-00}
PE605.526v01-00} RC1
 
B8-0407/2017}
B8-0408/2017}
B8-0409/2017}
B8-0410/2017}
B8-0411/2017}
B8-0412/2017}
B8-0413/2017} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0407)

EFDD (B8-0408/2017)

ALDE (B8-0409/2017)

GUE/NGL (B8-0410/2017)

S&D (B8-0411/2017)

PPE (B8-0412/2017)

Verts/ALE (B8-0413/2017)


o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu (2017/2727(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 25. februarja 2016(1) o humanitarnih razmerah v Jemnu in z dne 9. julija 2015(2) o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 3. aprila 2017 o Jemnu,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 8. oktobra 2016 o napadu v Jemnu in z dne 19. oktobra 2016 o premirju v Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Jemnu, zlasti resolucij št. 2216 (2015), št. 2201 (2015) in št. 2140 (2014),

–  ob upoštevanju donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, ki je potekala 25. aprila 2017 v Ženevi,

–  ob upoštevanju poziva posebnega poročevalca OZN za človekove pravice in mednarodne sankcije Idrisa Jazairija z dne 12. aprila 2017, naj se odpravi pomorska blokada Jemna,

–  ob upoštevanju izjav visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Huseina z dne 10. oktobra 2016 o grozovitem napadu na pogreb v Jemnu, z dne 10. februarja 2017 o civilistih, ki so v Jemnu ujeti med več vojskujočimi se stranmi, ter z dne 24. marca 2017 o več kot 100 civilistih, ubitih v enem mesecu, med katerimi so bili tudi ribiči in begunci, zdaj ko konflikt v Jemnu traja že dve polni leti,

–  ob upoštevanju izjav posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda z dne 21. oktobra, 19. novembra 2016 in 30. januarja 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so humanitarne razmere v Jemnu katastrofalne; ker je Organizacija OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) februarja 2017 razglasila, da so razmere v Jemnu takšne, da gre za „najhujšo stisko pri preskrbi s hrano na svetu“; ker je maja 2017 po navedbah Urada OZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) pomoč v hrani potrebovalo 17 milijonov ljudi v Jemnu, med njimi jih je 7 milijonov živelo v izrednih razmerah glede preskrbe s hrano; ker zaradi hude akutne podhranjenosti trpi 2,2 milijona otrok in vsakih 10 minut en otrok umre za posledicami vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti; ker je notranje razseljenih 2 milijona prebivalcev, milijon pa je povratnikov;

B.  ker so posledice konflikta uničujoče za državo in za njene prebivalce; ker kljub pozivom mednarodne skupnosti k političnemu razpletu krize v konfliktu udeležene strani ne uspejo doseči dogovora in se boji nadaljujejo; ker še nobeni strani ni uspela vojaška zmaga, kar je malo verjetno tudi v prihodnje;

C.  ker je po podatkih OZN od marca 2015 do danes zaradi nasilja umrlo približno 10.000 ljudi, več kot 40.000 pa je ranjenih; ker opazovalci Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice zaradi kopenskih in zračnih spopadov ne uspejo na terenu preveriti števila žrtev med civilisti, kar pomeni, da omenjene številke ustrezajo zgolj številu smrtnih žrtev in ranjenih, ki jih je uradu uspelo preveriti in potrditi; ker so zaradi vojne hudo prizadete civilna infrastruktura in institucije, zaradi česar so praktično nemogoče tudi osnovne storitve; ker je zdravstveni sistem na robu zloma, najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci, ki igrajo ključno vlogo, pa plače niso prejeli že več mesecev;

D.  ker sta v Jemnu že drugič izbruhnili kolera in akutna vodena driska, zaradi česar naj bi zabeležili nad 100.000 novih primerov kolere, med 27. aprilom in 8. junijem 2017 pa so po vsej državi zabeležili skoraj 800 smrtnih žrtev teh bolezni;

E.  ker neprestane sovražnosti in humanitarna kriza še posebej prizadevajo ranljive skupine, ženske in otroke ter sta varnost in dobrobit žensk in deklet še posebej skrb zbujajoči; ker so zaradi porasta nasilja v Jemnu zlasti ranljivi otroci in je po podatkih OZN umrlo že 1540 otrok, 2450 pa jih je bilo ranjenih;

F.  ker zaradi nasilja več kot 350.000 otrok v preteklem šolskem letu ni moglo nadaljevati šolanja, s čimer se je po podatkih Unicefa skupno število otrok, ki v Jemnu ne obiskujejo šole, povečalo na več kot 2 milijona; ker so otroci, ki ne obiskujejo šole, v nevarnosti, da jih rekrutirajo za boj;

G.  ker je skoraj 90 % osnovnih živil v to državo uvoženih; ker je posebni poročevalec OZN za človekove pravice in mednarodne sankcije opozoril, da sta zračna in pomorska blokada, ki ju zoper Jemen že od marca 2015 izvajajo koalicijske sile, eden glavnih vzrokov humanitarne katastrofe, zaradi nasilja povsod po državi in hudega pomanjkanja goriva pa so prekinjene notranje oskrbovalne verige;

H.  ker je stabilen in varen Jemen z operativno vlado izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji in zunaj nje ter za mir in stabilnosti v državi;

I.  ker je zaradi razmer v Jemnu resno ogrožena stabilnost vse regije, zlasti držav Afriškega roga, Rdečega morja in širšega Bližnjega vzhoda; ker slabe politične in varnostne razmere v Jemnu koristijo Al Kaidi na Arabskem polotoku, ki je razširila svojo navzočnost ter povečala število in obseg svojih terorističnih napadov; ker sta v Jemnu navzoči Al Kaida na Arabskem polotoku in t. i. Islamska država (ISIS)/Daiš in sta že izvedli teroristične napade, v katerih je bilo ubitih na stotine ljudi;

J.  ker se je Parlament v resoluciji z dne 25. februarja 2016 v skladu s skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 zavzel za uvedbo embarga na prodajo orožja Saudovi Arabiji;

K.  ker so bile hutijevske in zavezniške sile obtožene hudih kršitev vojnega prava, saj naj bi nastavljale prepovedane protipehotne mine, slabo ravnale s priprtimi osebami in na poseljene predele v Jemnu in južni Savski Arabiji neselektivno izstreljevale rakete;

L.  ker je EU v letih 2015 in 2016 za humanitarne potrebe v Jemnu namenila skupaj 120 milijonov EUR; ker je bilo v letu 2017 za te potrebe namenjenih 46 milijonov EUR; ker so se na donatorski prireditvi na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu aprila 2017 v Ženevi različne države in organizacije obvezale, da bodo zagotovile skupaj 1,1 milijardo ameriških dolarjev, vendar so donatorji do 9. maja 2017 dejansko nakazali le 28 % od 2,1 milijarde ameriških dolarjev, tj. zneska, h kateremu je za humanitarno pomoč Jemnu v letu 2017 pozval OZN; ker naj bi bilo mobiliziranih dodatnih 70 milijonov EUR v okviru razvojne pomoči za leto 2017;

1.  je močno zaskrbljen zaradi alarmantnega poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu, ki jih zaznamujejo vsesplošno pomanjkanje hrane in huda podhranjenost, neselektivni napadi na civiliste ter na zdravstvene in humanitarne delavce, uničena civilna in zdravstvena infrastruktura, neprestani letalski napadi, kopenski boji in obstreljevanje, in to kljub večkratnim pozivom k prekinitvi sovražnosti;

2.  globoko obžaluje vse smrtne žrtve zaradi konflikta in trpljenje vseh, ki so se znašli sredi spopadov, družinam žrtev pa izreka sožalje; ponovno izraža svojo zavezanost nadaljnji podpori Jemnu in njegovemu prebivalstvu; poziva vse strani, naj si prizadevajo za takojšnje premirje in se vrnejo za pogajalsko mizo; ponavlja podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Jemna;

3.  je zelo zaskrbljen, saj so neprestani zračni napadi in kopenski spopadi zahtevali že na tisoče smrtnih žrtev med civilisti in povzročili razseljevanje prebivalstva, kateremu so odvzete možnosti za preživetje in je zato ogroženih še več človeških življenj; zaradi vsega tega je Jemen še bolj destabiliziran, uničena je fizična infrastruktura v državi, razmere so nestabilne, to pa izkoriščajo teroristične in ekstremistične organizacije, kot sta ISIS/Daiš in Al Kaida na Arabskem polotoku, in se že tako kritične humanitarne razmere še poslabšujejo;

4.  z najstrožjimi besedami obsoja vse grozovite napade in nasilje nad civilisti, vključno z bombardiranji, uporabo kasetnega streliva in raket, obstreljevanjem, ostrostrelci in raketnimi napadi ter poročili o uporabi protipehotnih min, pa tudi zaradi uničujočih napadov na civilno infrastrukturo, vključno s šolami, zdravstvenimi ustanovami, stanovanjskimi predeli, tržnicami, vodooskrbnimi sistemi, pristanišči in letališči;

5.  poziva jemensko vlado, naj prevzame odgovornost za boj proti ISIS/Daišu in Al Kaidi na Arabskem polotoku, ki izrabljata trenutno nestabilnost; želi opomniti, da so kazniva in neupravičena vsa teroristična dejanja ne glede na njihov motiv ter kje, kdaj in kdo jih zagreši; poudarja, da morajo vse strani v konfliktu odločno ukrepati proti takim skupinam, ki s svojim delovanjem resno spodkopavajo možnost, da bi se rešitev dosegla s pogajanji, in ogrožajo varnost v regiji in širše;

6.  ponovno poziva vse strani ter njihove regionalne in mednarodne zaveznike, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic in na ta način zaščitijo civiliste ter naj ne napadajo neposredno civilne infrastrukture, zlasti ne zdravstvenih objektov in vodovodnih sistemov; opominja, da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami in zdravstvenimi delavci, groba kršitev mednarodnega humanitarnega prava; poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi mednarodni kazenski pregon oseb, odgovornih za kršitve mednarodnega prava v Jemnu; v zvezi s tem podpira poziv visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Huseina k ustanovitvi neodvisnega mednarodnega organa, ki bo celovito preiskal zločine, zagrešene med konfliktom v Jemnu; poudarja, da je treba za trajno rešitev konflikta obvezno poiskati odgovorne za kršitve;

7.  opozarja, da vojaška rešitev konflikta v Jemnu ne pride v poštev in da je mogoče krizo rešiti le z vključujočim pogajalskim procesom, ki ga bodo vodili Jemenci in bo vključeval vse prizadete strani, ob popolni in dejavni udeležbi žensk, kar bo vodilo do vključujoče politične rešitve; ponovno izraža podporo generalnemu sekretarju OZN, posebnemu odposlancu OZN za Jemen in Evropski službi za zunanje delovanje v njihovih prizadevanjih za ustvarjanje pogojev za obnovo pogajanj, vse strani v konfliktu pa poziva, naj se odzovejo konstruktivno in brez postavljanja predpogojev; poudarja, da bo pri ustvarjanju pogojev za politično reševanje razmer izredno pomembno to, da se vzpostavi zaupanje, in sicer z ukrepi za kar najhitrejšo vzpostavitev trajnega premirja, mehanizmom za umik oboroženih sil pod nadzorom OZN, omogočanjem humanitarnega in trgovinskega dostopa ter izpustitvijo političnih zapornikov;

8.  poziva Saudovo Arabijo in Iran k sodelovanju za izboljšanje dvostranskih odnosov in končanju spopadov v Jemnu;

9.  podpira poziv EU vsem v konfliktu udeleženim stranem, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se med oboroženim konfliktom preprečijo in obravnavajo vse oblike nasilja, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola; odločno obsoja kršitve pravic otrok in je zaskrbljen zaradi omejenega dostopa otrok do najosnovnejšega zdravstvenega varstva in šolanja; obsoja novačenje in uporabo otrok vojakov v sovražnostih; poziva EU in mednarodno skupnost, naj podpreta rehabilitacijo in ponovno vključevanje demobiliziranih otrok v tamkajšnjo družbo;

10.  poziva vse strani v konfliktu, naj odstranijo vse logistične in finančne ovire, ki vplivajo na uvoz in razdeljevanje hrane in medicinske opreme med civiliste, ki jo potrebujejo; zlasti poziva, naj strani zagotovijo polno in učinkovito delovanje glavnih trgovinskih vstopnih točk, kot sta pristanišči Hodeida in Aden; poudarja, da sta pristanišči življenjskega pomena za dostavo humanitarne pomoči in najosnovnejših potrebščin; poziva k ponovnemu odprtju letališča v Sani za komercialne lete, da bo mogoče po zraku dostavljati prepotrebna zdravila in blago ter evakuirati Jemence, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo;

11.  poziva Svet, naj v skladu s smernicami EU dejansko spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava; ponovno poudarja, da morajo vse države članice EU strogo spoštovati pravila iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja; v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 25. februarja 2016;

12.  poudarja, da je pomembno krepiti vlogo lokalnih organov in graditi njihovo zmogljivost, da bodo lahko zagotavljali storitve, k podpori kritičnim storitvenim sektorjem pa je pomembno pritegniti jemensko diasporo in mednarodne nevladne organizacije; zlasti poudarja, da se morajo EU in drugi mednarodni akterji nujno posvetiti izbruhu kolere in podpreti zdravstveni sistem, da se prepreči njegov zlom, v ta namen pa med drugim zagotoviti opremo in izplačilo plač za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce, ki so ključni za humanitarni odziv;

13.  pozdravlja dejstvo, da so EU in njene države članice pripravljene povečati humanitarno pomoč za prebivalstvo po vsej državi in se s tem odzvati na njihove vse večje potrebe, pripravljene pa so tudi mobilizirati svojo razvojno pomoč za financiranje projektov v ključnih sektorjih; pozdravlja zaveze, sprejete na donatorski prireditvi na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu in poudarja potrebo po usklajenem humanitarnem ukrepanju pod vodstvom OZN za lajšanje trpljenja jemenskih prebivalcev; poziva vse države, naj izpolnijo zaveze z donatorske prireditve in prispevajo k odpravi humanitarnih potreb;

14.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj nemudoma predlaga celovito strategijo EU za Jemen in se znova zavzame za pobudo za mir v Jemenu pod okriljem OZN; v zvezi s tem poziva k imenovanju posebnega predstavnika EU za Jemen;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje  Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0066.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0270.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov