Postup : 2017/2722(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0414/2017

Předložené texty :

RC-B8-0414/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0267

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 366kWORD 56k
14.6.2017
PE605.527v01-00}
PE605.528v01-00}
PE605.529v01-00}
PE605.530v01-00}
PE605.531v01-00}
PE605.533v01-00} RC1
 
B8-0414/2017}
B8-0415/2017}
B8-0416/2017}
B8-0417/2017}
B8-0418/2017}
B8-0420/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0414/2017)

Verts/ALE (B8-0415/2017)

S&D (B8-0416/2017)

ALDE (B8-0417/2017)

GUE/NGL (B8-0418/2017)

PPE (B8-0420/2017)


o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho  (2017/2722(RSP))


Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Julia Pitera za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho  (2017/2722(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ázerbájdžánu, zejména na usnesení o stavu lidských práv a o právním státě,

–  s ohledem na vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem, které byly navázány v roce 1999 uzavřením dohody o spolupráci a partnerství, vytvořením Východního partnerství a účastí Ázerbájdžánu v Parlamentním shromáždění Euronest,

–  s ohledem na rozhodnutí ázerbájdžánského parlamentu (Milli Medžlis) ze dne 30. listopadu 2016, kterým bylo zrušeno dřívější rozhodnutí ze dne 14. září 2015 o ukončení členství a účasti v Parlamentním shromáždění Euronest, a bylo tedy rozhodnuto zůstat jeho členem a dále se účastnit jeho činnosti;

–  s ohledem na to, že dne 14. listopadu 2016 byl Evropské komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (MK/VP) udělen mandát k tomu, aby jménem Unie a jejích členských států jednaly s Ázerbájdžánskou republikou o uzavření komplexní dohody, a s ohledem na to, že jednání o této dohodě byla zahájena dne 7. února 2017;

–  s ohledem na návštěvu ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva v Bruselu dne 6. února 2017;

–  s ohledem na nedávnou cestu delegace Výboru pro zahraniční věci do Ázerbájdžánu, která se uskutečnila dne 22. května 2017;

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením,

–  s ohledem na zprávu organizace Freedom House „Svoboda ve světě“ z roku 2017, v níž je tisk v Ázerbájdžánu označen za „nesvobodný“ a internet za „částečně svobodný“,

–  s ohledem na prohlášení MK/VP o odsouzení Mehmana Husejnova v Ázerbájdžánu ze dne 7. března 2017,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Gruzií / dohodu o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (AA/DFTA), která vstoupila v platnost dne 1. července 2016,

–  s ohledem na minulá prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse o pronásledování novinářů, občanských a lidskoprávních aktivistů a členů opozice v Ázerbájdžánu,

–  s ohledem na prohlášení ředitele Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE Michaela Georga Linka o údajném únosu ázerbájdžánského novináře a lidskoprávního aktivisty Afgana Muhtarliho dne 8. června 2017, který byl ve vazbě též údajně týrán;

–  s ohledem na prohlášení mluvčí MK/VP o protiprávním zadržování ázerbájdžánských občanů pobývajících v Gruzii,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ázerbájdžánský investigativní novinář Afgan Muhtarli, žijící od roku 2015 v exilu v Tbilisi, dne 29. května 2017 zmizel z Tbilisi a objevil se o několik hodin později v Baku;

B.  vzhledem k tomu, že podle vyjádření jeho právníka zastavili Afgana Muhtarliho neznámí muži, kteří měli údajně na sobě uniformy gruzínské kriminální policie; vtáhli ho do auta, zbili ho a odvezli na ázerbájdžánskou hranici, kde byla údajně na jeho dopadení vypsána odměna 10 000 EUR;

C.  vzhledem k tomu, že Afganu Muhtarlimu nyní hrozí trestní stíhání za nezákonné překročení státních hranic, pašování a útok na policejního činitele; vzhledem k tomu, že trestní sazby za tyto činy mohou činit až několik let odnětí svobody a že dne 31. května 2017 soud nařídil tříměsíční vyšetřovací vazbu;

D.  vzhledem k tomu, že Afgan Muhtarli působil v několika nezávislých sdělovacích prostředcích, jako je Radio Free Europe / Radio Liberty, a je znám svými kritickými články o ázerbájdžánských státních činitelích; vzhledem k tomu, že do gruzínského exilu se uchýlil proto, aby se vyhnul represím ze strany ázerbájdžánských státních orgánů;

E.  vzhledem k tomu, že Gruzie je smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech a je proto její povinností zaručit bezpečnost ázerbájdžánských občanů žijících na jejím území a nedopustit, aby byli násilím navráceni do své země; vzhledem však k tomu, že ázerbájdžánští občané se stále častěji setkávají s tím, že gruzínské úřady odmítají prodloužit jejich povolení k pobytu;

F.  vzhledem k tomu, že gruzínský prezident Giorgi Margvelašvili prohlásil, že únos Afgana Muhtarliho je „závažným problémem pro [gruzínský] stát a jeho svrchovanost“;

G.  vzhledem k tomu, že gruzínské ministerstvo vnitra zahájilo ve věci únosu Afgana Muhtarliho vyšetřování podle § 143 trestního zákoníku (protiprávní věznění) a začala jednat o tomto případu se svými ázerbájdžánskými protějšky;

H.  vzhledem k tomu, že celkový stav lidských práv v Ázerbájdžánu je po několik posledních let zdrojem závažných obav; čelní představitelé nevládních organizací, lidskoprávní aktivisté, členové opozice, novináři a ostatní představitelé občanské společnosti jsou neustále terčem zastrašování, represí a pronásledování a údajně i mučení, mají zakázáno vycestovat ze země a je omezována jejich svoboda pohybu;

I.  vzhledem k tomu, že dne 17. května 2017 odvolací soud v Baku nařídil, aby se Lejla a Arif Junusovi, kteří získali politický azyl v Nizozemsku, vrátili do Ázejbájdžánu a zúčastnili se obnoveného soudního řízení;

J.  vzhledem k tomu, že dne 12. května 2017 obvodní soud v Sabailu na základě žádosti ministerstva dopravy, komunikací a vysokých technologií potvrdil rozhodnutí o blokování pěti zpravodajských serverů; těmi jsou ázerbájdžánská sekce Rádia svobodná Evropa (Radio Free Europe / Radio Liberty), Azadliq.info, Meydan TV a satelitní televizní stanice Turan TV a Azerbaijani Saadi;

K.  vzhledem k tomu, že je velmi cenné, že byly obnoveny vztahy mezi ázerbájdžánským parlamentem a Evropským parlamentem a že se Ázerbájdžán znovu zapojil do činnosti Parlamentního shromáždění Euronest;

L.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Ázerbájdžán zahájily dne 7. února 2017 jednání o nové dohodě, která bude vycházet ze zásad stanovených v přezkumu evropské politiky sousedství z roku 2015 a poskytne nový základ pro politický dialog a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem;

1.  ostře odsuzuje únos Afgana Muhtarliho v Tbilisi a jeho následné protiprávní zadržování v Baku; soudí, že byla závažným způsobem porušena lidská práva, a odsuzuje toto závažné protiprávní jednání;

2.  vyzývá gruzínské státní orgány, aby rychle, důkladně, transparentně a účinně vyšetřily nucené zmizení Afgana Muhtarliho v Gruzii a jeho protiprávní převoz do Ázerbájdžánu a aby pachatele postavily před soud;

3.  domnívá se, že je velmi důležité, aby gruzínské státní orgány vyvinuly veškeré úsilí k tomu, aby byla nade vší pochybnost objasněna veškerá podezření z toho, že se na nuceném zmizení podíleli gruzínští státní agenti;

4.  připomíná, že je povinností gruzínských orgánů poskytovat ochranu všem cizím státním příslušníkům, kteří žijí v Gruzii nebo zde žádají o politický azyl, a kterým hrozí vážné riziko, že budou ve své zemi souzeni pro svou činnost v oblasti lidských práv či politickou činnost; v této souvislosti poukazuje na článek 3 Evropské úmluvy o lidských právech, jíž je Gruzie smluvní stranou;

5.  ostře odsuzuje trestní stíhání Afgana Muhtarliho na základě vykonstruovaných obvinění a opakuje, že důvodem jeho soudního stíhání je jeho nezávislá novinářská činnost;

6.  vyzývá ázejbájdžánské státní orgány, aby okamžitě a bez jakýchkoli dalších podmínek zprostily Afgana Muhtarliho všech obvinění a propustily ho z vazby, stejně jako všechny ostatní, kteří jsou vězněni za to, že uplatnili svá základní práva, jako je mimo jiné svoboda projevu; vyzývá gruzínské státní orgány, aby v případu Afgana Muhtarliho učinily veškeré nezbytné kroky vůči ázerbájdžánským orgánům s cílem dosáhnout toho, aby se mohl sejít se svou rodinou;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že případ Afgana Muhtarliho je další ukázkou toho, že se ázerbájdžánské orgány zaměřují na kritiky režimu žijící v exilu a pronásledují jak je samotné, tak i jejich příbuzné doma; připomíná předchozí případy, kdy ázerbájdžánské orgány žádaly o vydání mezinárodního zatykače na ázerbájdžánské občany žijící v exilu, kteří kritizovali státní moc;

8.  vyzývá k okamžitému, plnému, věrohodnému a nestrannému vyšetření úmrtí ázerbájdžánského blogera a aktivisty Mehmana Galandarova, který zemřel dne 28. dubna 2017 ve vazbě a jehož tělo nebylo vydáno pozůstalým;

9.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, včetně novinářů, obránců lidských práv a ostatních občanských aktivistů, konkrétně Afgana Muhtarliho, Ilkina Rustamzadeha, Rašada Ramazanova, Seymura Haziho, Gijase Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bayrama Mammadova, Ilgara Mammadova, Araze Gulijeva, Tofiga Hasanliho, Igize Qahramanova, Afgana Sadygova a dalších, mimo jiné těch, na něž se vztahuje příslušný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, a požaduje, aby byli zproštěni všech obvinění a byla jim navrácena veškerá jejich politická a občanská práva, což se týká také dříve vězněných a nyní již propuštěných politických vězňů, jako jsou Intigam Alijev, Chadídža Ismailová a další;

10.  vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby přestaly pronásledovat Lejlu a Arifa Junusovy, a upozorňuje Interpol na to, že se jedná o politický motivovaný případ;

11.  znovu naléhavě vyzývá ázerbájdžánské státní orgány, aby ukončily praxi selektivního trestního stíhání a věznění novinářů, lidskoprávních aktivistů a všech ostatních kritiků vlády a aby všem zadržovaným osobám, včetně novinářů a politických a občanských aktivistů, zaručily jejich procesní práva a dbaly na to, aby byly v jejich případě uplatněny normy spravedlivého procesu;

12.  žádá ázerbájdžánské orgány, aby zaručily nezávislým skupinám a aktivistům občanské společnosti možnost působit bez neoprávněných překážek a bez strachu z perzekuce, což znamená, že by měly být mimo jiné zrušeny zákony výrazně omezující občanskou společnost, uvolněny bankovní účty nevládních skupin a jejich čelných představitelů a mělo by jim být povoleno získávat financování ze zahraničí;

13.  vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby se plně řídila veškerými rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva a plně spolupracovala s Benátskou komisí Rady Evropy, komisařem pro lidská práva a zmocněncem OSN pro zvláštní postupy a aby prováděla jejich doporučení, pokud jde o obhájce lidských práv, právo na svobodu sdružování a pokojného shromažďování a svobodu projevu a o svévolné zadržování, s cílem změnit právní předpisy a upravit postupy tak, aby plně odpovídaly závěrům odborníků;

14.  vítá, že v letech 2015 a 2016 bylo v Ázerbájdžánu propuštěno několik známých obránců lidských práv, novinářů a aktivistů;

15.  poukazuje na význam příznivého politického klimatu mezi vládou, opozičními silami a občanskou společností jako celkem;

16.  poukazuje na význam nové dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem; zdůrazňuje, že ústředními prvky nové dohody musí být demokratické reformy, právní stát, řádná správa a dodržování lidských práv a základních svobod; připomíná, že po celou dobu jednání o nové dohodě bude situaci v zemi bedlivě sledovat, než rozhodne o tom, zda udělí svůj souhlas;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Komisi, prezidentům, vládám a parlamentům Ázerbájdžánu a Gruzie, Radě Evropy, OBSE a Radě OSN pro lidská práva.

Právní upozornění - Ochrana soukromí