Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0414/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0414/2017

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Muhtarli juhtumi kohta

  14.6.2017 - (2017/2722(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  ECR (B8-0414/2017)
  Verts/ALE (B8-0415/2017)
  S&D (B8-0416/2017)
  ALDE (B8-0417/2017)
  GUE/NGL (B8-0418/2017)
  PPE (B8-0420/2017)

  Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel
  Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel
  Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
  Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2017/2722(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B8-0414/2017
  Esitatud tekstid :
  RC-B8-0414/2017
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Muhtarli juhtumi kohta

  (2017/2722(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Aserbaidžaani kohta, eelkõige inimõiguste olukorda ja õigusriigi põhimõtet käsitlevaid resolutsioone,

  –  võttes arvesse ELi ja Aserbaidžaani vahel kujunenud suhteid, mis said alguse 1999. aastal partnerlus- ja koostöölepingu kujul, idapartnerluse loomist ja Aserbaidžaani osalemist Euronesti parlamentaarses assamblees,

  –  võttes arvesse Aserbaidžaani Vabariigi parlamendis (Milli Majlis) 30. septembril 2016 vastu võetud otsust, millega tunnistati kehtetuks varasem 14. septembri 2015. aasta otsus lõpetada liikmesus ja osalemine Euronesti parlamentaarses assamblees, seega otsustades assambleesse jääda ja selle tegevuses osaleda,

  –  võttes arvesse, et 14. novembril 2016 kiideti heaks Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale volituse andmine läbirääkimiste pidamiseks ELi ja selle liikmesriikide nimel laiaulatusliku lepingu sõlmimise üle Aserbaidžaani Vabariigiga ja läbirääkimiste alustamist nimetatud lepingu üle 7. veebruaril 2017,

  –  võttes arvesse Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi visiiti Brüsselisse 6. veebruaril 2017,

  –  võttes arvesse väliskomisjoni delegatsiooni hiljutist visiiti Aserbaidžaani 22. mail 2017,

  –  võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitleb kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest,

  –  võttes arvesse Freedom House’i aruannet „Vabadus maailmas 2017. aastal“, milles leitakse, et Aserbaidžaani ajakirjandus „ei ole vaba“ ja riigi internet on „osaliselt vaba“,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 7. märtsi 2017. aasta avaldust Mehman Huseinovi süüdimõistmise kohta Aserbaidžaanis,

  –  võttes arvesse ELi ja Gruusia vahelist assotsieerimislepingut / põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut, mis jõustus 1. juulil 2016,

  –  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muiznieksi varasemaid avaldusi ajakirjanike, kodanikuühiskonna / inimõiguste aktivistide ning opositsiooniliikmete tagakiusamise kohta Aserbaidžaanis,

  –  võttes arvesse OSCE ODIHRi direktori Michael Georg Linki 8. juuni 2017. aasta avaldust Aserbaidžaani ajakirjaniku ja inimõiguste kaitsja Afgan Muhtarli väidetava röövimise ja väärkohtlemise kohta kinnipidamise ajal,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja avaldust Gruusias elavate Aserbaidžaani kodanike ebaseadusliku kinnipidamise kohta,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

  A.  arvestades, et maapaos viibiv Aserbaidžaani uuriv ajakirjanik Afgan Muhtarli, kes kolis 2015. aastal Thbilisisse, jäi seal kadunuks 29. mail 2017 ja ilmus mõni tund hiljem välja Bakuus;

  B.  arvestades, et tema advokaadi sõnul pidasid Afgan Muhtarli kinni tundmatud isikud, kes väidetavalt kandsid Gruusia kriminaalpolitsei vormiriietust, nad sundisid ta autosse, peksid teda ja sõidutasid ta Aserbaidžaani piirile, kus tema asjade hulka sokutati väidetavalt 10 000 eurot;

  C.  arvestades, et Afgan Muhtarlit ähvardab nüüd kohtu alla andmine ebaseadusliku piiriületuse, ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja politseiametniku vastase vägivalla eest; arvestades, et eespool nimetatud süüdistused võivad tuua kaasa mitmeaastase vanglakaristuse ning et kohus mõistis talle 31. mail 2017 kolmekuulise eelvangistuse;

  D.  arvestades, et Afgan Muhtarli on töötanud mitme sõltumatu meediakanali, sealhulgas Radio Free Europe / Radio Liberty jaoks ning ta on tuntud Aserbaidžaani võime käsitleva kriitilise ajakirjandusliku töö poolest; arvestades, et ta läks Gruusiasse maapakku, et pääseda Aserbaidžaani võimude poolse survestamise eest oma töö pärast;

  E.  arvestades, et Gruusia on Euroopa inimõiguste konventsiooni osalisriik ja seetõttu on Gruusial kohustus tagada tema territooriumil elavate aserbaidžaanlaste turvalisus ning hoida ära nende sunniviisiline tagasisaatmine päritoluriiki; arvestades, et Aserbaidžaani kodanikud on siiski järjest sagedamini saanud Gruusias elamisloa pikendamise taotlusele eitava vastuse;

  F.  arvestades, et Gruusia president Giorgi Margvelašvili on öelnud, et Afgan Muhtarli röövimine oli tõeline proovikivi Gruusia omariikluse ja suveräänsuse jaoks;

  G.  arvestades, et Gruusia siseministeerium on algatanud Afgan Muhtarli juhtumi uurimise karistusseadustiku artikli 143 (ebaseaduslik vangistamine) alusel ning on võtnud selles küsimuses ühendust Aserbaidžaani kolleegidega;

  H.  arvestades, et inimõiguste üldine olukord Aserbaidžaanis on põhjustanud viimasel paaril aastal jätkuvalt tõsist muret ja riigis toimub valitsusväliste organisatsioonide juhtide, inimõiguste kaitsjate, opositsiooniliikmete, ajakirjanike ja muude kodanikuühiskonna esindajate jätkuv hirmutamine, represseerimine, tagakiusamine, väidetav piinamine, kehtivad reisikeelud ja liikumisvabadust piiratakse;

  I.  arvestades, et Bakuu apellatsioonikohtus andis 17. mail 2017 korralduse saata Madalmaades poliitilise varjupaiga saanud Leyla ja Arif Yunus tagasi Aserbaidžaani osalema uutel kohtuistungitel;

  J.  arvestades, et Sabaili ringkonna kohus jättis transpordi-, kommunikatsiooni- ja kõrgtehnoloogia ministeeriumi taotluse alusel 12. mail 2017 muutmata otsuse blokeerida viis veebipõhist meediaväljaannet, sh Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) Aserbaidžaani teenistus, Azadliq.info, Meydan TV ning satelliittelekanalid Turan TV ja Azerbaijani Saadi;

  K.  arvestades, et suhete taaskäivitamine Aserbaidžaani Vabariigi parlamendi (Milli Majlis) ja Euroopa Parlamendi vahel ning Aserbaidžaani uuendatud liikmesus ja osalemine Euronesti parlamentaarses assamblees ning selle tegevuses on osutunud väärtuslikuks;

  L.  arvestades, et EL ja Aserbaidžaan alustasid 7. veebruaril 2017 läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks, milles järgitakse põhimõtteid, mis kinnitati Euroopa naabruspoliitika läbivaatamisel 2015. aastal, ja mis annab uuendatud aluse poliitiliseks dialoogiks ja koostööks ELi ja Aserbaidžaani vahel;

  1.  mõistab teravalt hukka Afgan Muhtarli röövimise Thbilisis ja tema järgnenud meelevaldse kinnipidamise Bakuus; on seisukohal, et see on inimõiguste tõsine rikkumine, ning mõistab selle ränga õigusrikkumise hukka;

  2.  kutsub Gruusia võime üles tagama kiire, põhjaliku, läbipaistva ja mõjusa uurimise seoses Afgan Muhtarli sunniviisilise kadumisega Gruusias ja ebaseadusliku üleviimisega Aserbaidžaani ning tooma süüdlased kohtu ette;

  3.  peab väga oluliseks, et Gruusia võimud teeksid kõik võimaliku, et saada täielik kindlus kõigi kahtluste osas, mis puudutavad Gruusia riigiteenistujate osalemist kadunuks jääma sundimises;

  4.  tuletab meelde, et Gruusia võimude kohustus on kaitsta kõiki kolmandate riikide kodanikke, kes elavad Gruusias või taotlevad seal poliitilist varjupaika ja keda ähvardavad päritoluliikmesriigis inimõigustealase või poliitilise tegevuse eest tõsised õiguslikud tagajärjed; tuletab sellega seoses meelde Euroopa inimõiguste konventsiooni, mille osaline Gruusia on, artiklit 3;

  5.  mõistab kindlalt hukka Afgan Muhtarli vastutusele võtmise valesüüdistuste alusel ja kordab, et teda jälitatakse tema töö tõttu sõltumatu ajakirjanikuna;

  6.  kutsub Aserbaidžaani võime üles loobuma viivitamata ja tingimusteta kõigist süüdistustest Afgan Muhtarli vastu ja ta vabastama ning vabastama ka kõik need, kes vahistati põhiõiguste, sh sõnavabaduse kasutamise eest; kutsub Gruusia võime üles võtma Afgan Muhtarli juhtumi puhul kõik vajalikud meetmed Aserbaidžaani võimude suhtes, et tal oleks võimalik uuesti ühineda oma perekonnaga;

  7.  väljendab sügavat muret selle üle, et Afgan Muhtarli juhtum on järjekordne näide selle kohta, kuidas Aserbaidžaani võimud võtavad sihikule ja kiusavad taga maapaos viibivaid kriitikuid ja nende kodumaal elavaid sugulasi; tuletab meelde varasemaid juhtumeid, mil võime kritiseerivate maapaos viibivate Aserbaidžaani kodanike suhtes on antud välja rahvusvahelised vahistamismäärused;

  8.  nõuab kohest, täielikku, läbipaistvat, usutavat ja erapooletut uurimist seoses Aserbaidžaani blogipidaja ja aktivisti Mehman Galandarovi surmaga 28. aprillil 2017, mil ta viibis Aserbaidžaani riiklikus kinnipidamisasutuses, kusjuures tema surnukeha perekonnale üle ei antud;

  9.  nõuab kõigi poliitvangide, sh ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja muude kodanikuühiskonna aktivistide, nimelt Afgan Muhtarli, Ilkin Rustamzadehi, Rashad Ramazanovi, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimovi, Mehman Huseinovi, Bairam Mammadovi, Ilgar Mammadovi, Araz Gulijevi, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanovi, Afgan Sadõgovi jt kohest ja tingimusteta vangist vabastamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende vabastamist, kelle kohta Euroopa Inimõiguste Kohus on teinud vastava otsuse, ning nõuab kõigist nende vastu esitatud süüdistustest loobumist ning nende poliitiliste ja kodanikuõiguste täielikku taastamist, mis laieneks ka varem vangistatud ja seejärel vabastatud poliitvangidele, nagu Intigam Alijev, Hadija Ismajilova jt;

  10.  kutsub Aserbaidžaani võime üles lõpetama Leyla ja Arif Yunuse jätkuv tagakiusamine ning juhib Interpoli tähelepanu sellele, et see juhtum põhineb poliitilistel motiividel;

  11.  kordab tungivat üleskutset Aserbaidžaani võimudele teha lõpp ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja teiste valitsust kritiseerivate isikute valikulise kriminaalvastutusele võtmise ja vangistamise tavale ning tagada, et kõigil kinnipeetavatel, sealhulgas ajakirjanikel, poliitilistel ja kodanikuühiskonna aktivistidel oleksid täielikud nõuetekohase menetluse õigused ja et nende suhtes kohaldataks õiglase kohtumõistmise norme;

  12.  nõuab tungivalt, et Aserbaidžaani võimud tagaksid, et sõltumatud kodanikuühiskonna rühmitused ja aktivistid saaksid tegutseda põhjendamatute takistusteta või tagakiusamise kartuseta, muu hulgas tunnistades kehtetuks kodanikuühiskonda rangelt piiravad seadused, vabastades valitsusväliste rühmituste ja nende juhtide külmutatud pangakontod ning võimaldades juurdepääsu välisrahastamisele;

  13.  nõuab tungivalt, et Aserbaidžaan täidaks täielikult kõiki Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ning teeks koostööd Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni ja ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga ja viiks ellu nende soovitused ning järgiks ÜRO erimenetlusi, mis puudutavad inimõiguste kaitsjaid, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadust, sõnavabadust ja õigust mitte olla meelevaldselt kinnipeetud, eesmärgiga muuta oma õigusakte ja kohandada oma tavasid täielikus vastavuses ekspertide järeldustega;

  14.  väljendab heameelt mitme silmapaistva inimõiguste kaitsja, ajakirjaniku ja aktivisti vabastamise üle Aserbaidžaanis 2015. ja 2016. aastal;

  15.  rõhutab, kui oluline on hea poliitiline kliima valitsuse, opositsioonijõudude ja kodanikuühiskonna vahel laiemalt;

  16.  toonitab, kui tähtis on uus partnerlusleping Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel; toonitab, et uue lepingu keskmes peavad olema demokraatlikud reformid, õigusriigi põhimõte, hea haldustava ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine; tuletab meelde, et Euroopa Parlament jälgib uue lepingu üle peetavate läbirääkimiste käigus tähelepanelikult olukorda, enne kui teeb otsuse, kas anda nõusolek või mitte;

  17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa välisteenistusele, Euroopa Ülemkogule, komisjonile, Aserbaidžaani ja Gruusia presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule, OSCE-le ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.