Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0414/2017Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0414/2017

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o slučaju azerbajdžanskog novinara Afgana Muhtarlija

14.6.2017 - (2017/2722(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B8-0414/2017)
Verts/ALE (B8-0415/2017)
S&D (B8-0416/2017)
ALDE (B8-0417/2017)
GUE/NGL (B8-0418/2017)
PPE (B8-0420/2017)

Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Julia Pitera u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2017/2722(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0414/2017
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0414/2017
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o slučaju azerbajdžanskog novinara Afgana Muhtarlija

(2017/2722(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Azerbajdžanu, a posebno one u vezi sa stanjem ljudskih prava i vladavinom prava,

–  uzimajući u obzir postojeći odnos između EU-a i Azerbajdžana, uspostavljen 1999. u obliku Sporazuma o partnerstvu i suradnji, uspostavu Istočnog partnerstva te sudjelovanje Azerbajdžana u Parlamentarnoj skupštini Euronest,

–  uzimajući u obzir odluku o ostanku i sudjelovanju u Parlamentarnoj skupštini Euronest koju je 30. rujna 2016. donio Mili Medžlis, parlament Republike Azerbajdžana, kojom je stavio izvan snage svoju prethodnu odluku od 14. rujna 2015. o povlačenju članstva i prestanku sudjelovanja u Parlamentarnoj skupštini Euronest,

–  uzimajući u obzir mandat usvojen 14. studenog 2016., u skladu s kojim potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku uime EU-a i njegovih država članica pregovara o sveobuhvatnom sporazumu s Republikom Azerbajdžanom, te početak pregovora o spomenutom sporazumu 7. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir posjet Bruxellesu predsjednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva 6. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir nedavni posjet Azerbajdžanu izaslanstva Odbora za vanjske poslove 22. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka,

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Freedom House naslovljeno „Sloboda u svijetu 2017.”, prema kojemu tisak u Azerbajdžanu „nije slobodan”, a internet je „djelomično slobodan”,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice o presudi izrečenoj Mehmanu Husejnovu u Azerbajdžanu od 7. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju / Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Gruzije koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir prethodne izjave povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava Nilsa Muiznieksa o progonu novinara, aktivista civilnog društva, aktivista za ljudska prava i članova oporbe u Azerbajdžanu,

–  uzimajući u obzir izjavu direktora OESS-a/ODIHR-a Michaela Georga Linka od 8. lipnja 2017. o navodnoj otmici i zlostavljanju u pritvoru Afgana Muhtarlija, azerbajdžanskoga branitelja ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice o nezakonitom pritvaranju azerbajdžanskih državljana koji borave u Gruziji,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Afgan Muhtarli, azerbajdžanski istraživački novinar u egzilu, koji se 2015. godine preselio u Tbilisi, 29. svibnja 2017. nestao u Tbilisiju i nekoliko je sati poslije pronađen u Bakuu;

B.  budući da su, prema navodima njegova odvjetnika, neidentificirani muškarci navodno odjeveni u uniforme gruzijske kriminalističke policije uhvatili Afgana Muhtarlija, gurnuli ga u automobil, pretukli i odvezli do azerbajdžanske granice, gdje su mu navodno podmetnuli svotu od 10 000 EUR;

C.  budući da Afganu Muhtarliju sada prijeti progon zbog nezakonitog prelaska granice, krijumčarenja i napada na policijske dužnosnike; budući da spomenute optužbe mogu rezultirati višegodišnjom zatvorskom kaznom; budući da mu je 31. svibnja 2017. sud odredio tromjesečni istražni zatvor;

D.  budući da je Afgan Muhtarli radio za nekoliko nezavisnih medijskih servisa, među kojima je i Radio Free Europe / Radio Liberty, te je poznat po kritičnom novinarskom stavu prema azerbajdžanskim vlastima; budući da je egzilom u Gruziju pokušao izbjeći represalije azerbajdžanskih vlasti zbog svojega rada;

E.  budući da je Gruzija jedna od država stranki Europske konvencije o ljudskim pravima, zbog čega je odgovornost Gruzije jamčiti sigurnost Azerbajdžanaca koji žive na njezinu teritoriju te spriječiti njihovo prisilno vraćanje u domovinu; budući da se Azerbajdžancima, međutim, sve češće odbija produljenje boravišnih dozvola u Gruziji;

F.  budući da je predsjednik Gruzije Giorgi Margvelašvili izjavio da je otmica Afgana Muhtarlija „ozbiljan izazov za [gruzijsku] državnost i suverenitet”;

G.  budući da je gruzijsko Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s člankom 143. Kaznenog zakonika o nezakonitom zatvaranju započelo istragu u slučaju Afgana Muhtarlija te je o tom pitanju počelo komunicirati s azerbajdžanskim nadležnim tijelima;

H.  budući da je opće stanje ljudskih prava u Azerbajdžanu posljednjih nekoliko godina i dalje dubok izvor zabrinutosti, uz stalno zastrašivanje i represiju, praksu progona, navodna mučenja, zabrane putovanja i ograničenja slobode kretanja čelnika nevladinih organizacija, branitelja ljudskih prava, članova oporbe, novinara i drugih predstavnika civilnog društva;

I.  budući da je 17. svibnja 2017. Žalbeni sud u Bakuu naložio da se Lejla i Arif Junus, kojima je u Nizozemskoj odobren politički azil, vrate u Azerbajdžan radi novog ročišta;

J.  budući da je 12. svibnja 2017., nakon zahtjeva Ministarstva prometa, komunikacija i visoke tehnologije, Okružni sud u Sabailu potvrdio odluku o blokadi pet internetskih medijskih servisa, među kojima su i azerbajdžanska podružnica postaje Radio Free Europe / Radio Liberty, Azadliq.info, Meydan TV i satelitski televizijski kanali Turan TV i Azerbaijani Saadi;

K.  budući da je dokazana vrijednost ponovne uspostave odnosa između Mili Medžlisa, parlamenta Republike Azerbajdžana, i Europskog parlamenta te obnove članstva Azerbajdžana i njegova sudjelovanja u Parlamentarnoj skupštini Euronest;

L.  budući da su 7. veljače 2017. EU i Azerbajdžan započeli pregovore o novom sporazumu koji će slijediti načela podržana u reviziji europske politike susjedstva iz 2015. te poslužiti kao obnovljeni temelj za politički dijalog i suradnju između EU-a i Azerbajdžana;

1.  strogo osuđuje otmicu Afgana Muhtarlija u Tbilisiju i njegovo naknadno proizvoljno pritvaranje u Bakuu; smatra to ozbiljnom povredom ljudskih prava i osuđuje spomenuti teški čin povrede prava;

2.  poziva gruzijske vlasti da zajamče brzu, temeljitu, transparentnu i učinkovitu istragu prisilnog nestanka Afgana Muhtarlija u Gruziji i njegova nezakonitog premještaja u Azerbajdžan te da počinitelje privedu pravdi;

3.  smatra da je od iznimne važnosti da gruzijske vlasti učine sve što je u njihovoj moći da u potpunosti razjasne sumnje o sudjelovanju gruzijskih državnih agenata u prisilnim nestancima;

4.  podsjeća da su gruzijske vlasti odgovorne za pružanje zaštite svim državljanima trećih zemalja koji žive u Gruziji ili traže politički azil, koji su suočeni s mogućim teškim pravnim posljedicama u svojoj zemlji podrijetla zbog aktivnosti povezanih s ljudskim pravima ili politikom; s tim u vezi podsjeća na članak 3. Europske konvencije o ljudskim pravima, čija je Gruzija država stranka;

5.  strogo osuđuje progon Afgana Muhtarlija nakon lažnih optužbi i ponavlja da je kao istraživački novinar na meti zbog svojeg rada;

6.  poziva azerbajdžanske vlasti da smjesta i bezuvjetno odbace sve optužbe protiv Afgana Muhtarlija te da oslobode i njega i sve ostale zatvorene zbog uživanja temeljnih prava, među kojima je i sloboda izražavanja; poziva gruzijske vlasti da poduzmu sve potrebne mjere u odnosu s azerbajdžanskim vlastima kako bi se Afgan Muhtarli vratio svojoj obitelji;

7.  izražava duboku zabrinutost zbog mogućnosti da je slučaj Afgana Muhtarlija novi primjer okomljivanja azerbajdžanskih vlasti na svoje kritičare u egzilu, kao i na njihove obitelji u tuzemstvu, i njihova progona; podsjeća na prethodne slučajeve u kojima su zatraženi međunarodni uhidbeni nalozi za Azerbajdžance u egzilu koji su kritični spram vlasti;

8.  poziva na to da se smjesta provede cjelovita, transparentna, vjerodostojna i nepristrana istraga smrti azerbajdžanskog blogera i aktivista Mehmana Galandarova, do koje je došlo 28. travnja 2017. dok su ga azerbajdžanske vlasti držale u pritvoru, pri čemu njegovo tijelo nije vraćeno obitelji;

9.  traži hitno i bezuvjetno oslobađanje svih političkih zatvorenika, među kojima su i novinari, branitelji ljudskih prava i ostali aktivisti civilnog društva, točnije Afgana Muhtarlija, Ilkina Rustamzadeha, Rašada Ramazanova, Sejmura Hazija, Gijasa Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bajrama Mamadova, Ilgara Mamadova, Araza Gulijeva, Tofiga Hasanlija, Ilgiza Kahramanova, Afgana Sadigova i ostalih, uključujući, ali ne ograničavajući se na one obuhvaćene relevantnim presudama Europskog suda za ljudska prava te traži povlačenje svih optužbi protiv njih, potpunu ponovnu uspostavu njihovih političkih i građanskih prava, što se odnosi i na prethodno zatvorene i u međuvremenu oslobođene političke zatvorenike poput Intigama Alijeva, Hadidže Ismajilove i drugih;

10.  poziva azerbajdžanske vlasti da obustave kazneni postupak koji se trenutačno vodi protiv Lejle i Arifa Junusa te skreće pozornost Interpola na političku motiviranost tog slučaja;

11.  ponavlja svoj hitni poziv azerbajdžanskim vlastima da prestanu sa selektivnim kaznenim progonom i zatvaranjem novinara, branitelja ljudskih prava i ostalih koji kritiziraju vlast te da zajamče da svi pritvorenici, uključujući novinare i aktiviste političkog i civilnog društva, u cijelosti ostvaruju svoja prava na pravičan postupak i da se na njih primjenjuju norme poštenoga suđenja;

12.  poziva azerbajdžanske vlasti da zajamče da neovisne skupine civilnog društva i aktivisti mogu djelovati bez nepotrebnih prepreka i straha od progona, između ostalog stavljanjem izvan snage zakona kojima se znatno ograničava civilno društvo, odmrzavanjem bankovnih računa nevladinih skupina i njihovih čelnika te dopuštanjem financiranja iz inozemstva;

13.  snažno potiče azerbajdžansku vladu da u potpunosti poštuje sve presude Europskog suda za ljudska prava, da surađuje s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe i povjerenikom za ljudska prava te da primijeni njihove preporuke, kao i one mandatara posebnih postupaka UN-a u pogledu branitelja ljudskih prava, prava na slobodu udruživanja i mirnog okupljanja, prava na slobodu izražavanja te proizvoljnog pritvaranja kako bi izmijenila svoje zakonodavstvo i potpuno prilagodila svoje prakse zaključcima stručnjaka;

14.  pozdravlja činjenicu da je 2015. i 2016. u Azerbajdžanu oslobođeno nekoliko istaknutih branitelja ljudskih prava, novinara i aktivista;

15.  ističe važnost pozitivnog političkog ozračja među vladom, oporbom i civilnim društvom u cjelini;

16.  ističe važnost novog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Azerbajdžana; naglašava da demokratske reforme, vladavina prava, dobro upravljanje i poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti okosnica novog sporazuma; podsjeća da će pomno pratiti stanje tijekom pregovora o novom sporazumu prije donošenja odluke o davanju suglasnosti;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom vijeću, Komisiji, predsjedniku, vladi i parlamentu Azerbajdžana i Gruzije, Vijeću Europe, OESS-u i Vijeću UN-a za ljudska prava.