Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0414/2017Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0414/2017

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Azerbaidžano žurnalisto Afgano Muchtarli atvejo

  14.6.2017 - (2017/2722(RSP))

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
  keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
  ECR (B8-0414/2017)
  Verts/ALE (B8-0415/2017)
  S&D (B8-0416/2017)
  ALDE (B8-0417/2017)
  GUE/NGL (B8-0418/2017)
  PPE (B8-0420/2017)

  Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Julia Pitera PPE frakcijos vardu
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes S&D frakcijos vardu
  Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
  Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
  Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu
  Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu

  Procedūra : 2017/2722(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B8-0414/2017
  Pateikti tekstai :
  RC-B8-0414/2017
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Azerbaidžano žurnalisto Afgano Muchtarli atvejo

  (2017/2722(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Azerbaidžano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių padėties ir teisinės valstybės,

  –  atsižvelgdamas į užmegztus ES ir Azerbaidžano santykius – 1999 m. sudarytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, sukurta Rytų partnerystė ir užtikrintas Azerbaidžano dalyvavimas EURONEST parlamentinėje asamblėjoje,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 30 d. Azerbaidžano Respublikos Mili Medžliso priimtą sprendimą, kuriuo panaikintas ankstesnis 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimas nutraukti narystę ir dalyvavimą EURONEST parlamentinėje asamblėjoje ir atitinkamai nusprendžiama likti joje ir dalyvauti jos veikloje,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai suteiktus įgaliojimus vesti derybas ES ir jos valstybių narių vardu dėl išsamaus susitarimo su Azerbaidžano Respublika ir 2017 m. vasario 7 d. pradėti derybas dėl tokio susitarimo,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 6 d. Azerbaidžano prezidento Ilchamo Alijevo vizitą į Briuselį,

  –  atsižvelgdamas į neseniai, 2017 m. gegužės 22 d., įvykusį Užsienio reikalų komiteto delegacijos vizitą Azerbaidžane,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo,

  –  atsižvelgdamas į organizacijos „Freedom House“ ataskaitą „Laisvė pasaulyje 2017 m.“, kurioje nurodoma, kad spauda Azerbaidžane nėra laisva, o internetas laisvas tik iš dalies,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl Azerbaidžane priimto nuosprendžio Mechmanui Huseinovui,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusį ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą ir išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės nuostatas,

  –  atsižvelgdamas į ankstesnius Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro Nilso Muižnieko pareiškimus dėl žurnalistų, pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių aktyvistų ir opozicijos narių persekiojimo Azerbaidžane,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 8 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktoriaus Michaelo Georgo Linko pareiškimą dėl įtariamo Azerbaidžano žurnalisto ir žmogaus teisių gynėjo Afgano Muchtarli pagrobimo ir netinkamo elgesio su juo kardomojo kalinimo įstaigoje,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl neteisėto Gruzijoje gyvenančių Azerbaidžano piliečių sulaikymo,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

  A.  kadangi 2017 m. gegužės 29 d. Tbilisyje dingo ir po kelių valandų Baku atsirado Azerbaidžano tiriamosios žurnalistikos žurnalistas Afganas Muchtarli, 2015 m. persikėlęs gyventi į Tbilisį;

  B.  kadangi, pasak jo advokato, Afganą Muchtarli sulaikė nenustatyti asmenys, kurie, kaip pranešama, vilkėjo Gruzijos kriminalinės policijos uniformomis, įstūmė jį į automobilį, sumušė ir nuvežė prie Azerbaidžano sienos, kur, kaip įtariama, jam į kišenę įdėjo 10 000 eurų;

  C.  kadangi dabar Afganui Muchtarli gresia baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą sienos kirtimą, kontrabandą ir smurtą prieš policijos pareigūnus; kadangi už tokias veikas gali būti skirta kelerių metų laisvės atėmimo bausmė ir kadangi 2017 m. gegužės 31 d. teismas jam skyrė trijų mėnesių kardomąjį kalinimą;

  D.  kadangi Afganas Muchtarli dirba kelioms nepriklausomos žiniasklaidos priemonėms, be kita ko, Laisvosios Europos radijui ir Laisvės radijui, ir yra žinomas dėl Azerbaidžano valdžios institucijas kritikuojančių žurnalistinių reportažų; kadangi jis išvyko į Gruziją, kad išvengtų Azerbaidžano valdžios institucijų represijų už savo veiklą;

  E.  kadangi Gruzija yra Europos žmogaus teisių konvencijos šalis ir todėl Gruzijos pareiga – užtikrinti jos teritorijoje gyvenančių azerbaidžaniečių saugumą ir neleisti jų prievarta grąžinti į tėvynę; kadangi vis dėlto Azerbaidžano piliečiai vis dažniau gauna neigiamą atsakymą dėl turimo leidimo gyventi Gruzijoje pratęsimo;

  F.  kadangi Gruzijos prezidentas Georgijus Margvelašvilis pareiškė, kad Afgano Muchtarli pagrobimas yra sunkus Gruzijos valstybingumo ir suverenumo išbandymas;

  G.  kadangi Gruzijos vidaus reikalų ministerija pradėjo Afgano Muchtarli atvejo tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 143 straipsnį dėl neteisėto laisvės atėmimo ir pradėjo šiuo klausimu bendrauti su atitinkamomis Azerbaidžano valdžios institucijomis;

  H.  kadangi bendra žmogaus teisių padėtis Azerbaidžane per pastaruosius keletą metų tebekelia didelį susirūpinimą, nes tebesitęsia NVO vadovų, žmogaus teisių gynėjų, opozicijos narių, žurnalistų ir kitų pilietinės visuomenės atstovų bauginimas ir represijos, persekiojimas, kankinimas, kaip pranešama, draudimų keliauti ir judėjimo laisvės apribojimų taikymas;

  I.  kadangi 2017 m. gegužės 17 d. Baku apeliacinis teismas nurodė, kad Leila ir Arifas Junus, kuriems suteiktas politinis prieglobstis Nyderlanduose, turi būti grąžinti į Azerbaidžaną, kad juos būtų galima apklausti atnaujintame teismo procese;

  J.  kadangi 2017 m. gegužės 12 d. Transporto, ryšių ir pažangiųjų technologijų ministerijos prašymu Sabailo apylinkės teismas paliko galioti sprendimą blokuoti penkis internetinės žiniasklaidos kanalus, įskaitant Azerbaidžano Laisvosios Europos radijo ir Laisvės radijo padalinį, svetainę „Azadliq.info“, televizijos kanalą „Meydan TV“ ir palydovinės televizijos kanalus „Turan TV“ ir „Azerbaycan Saati“;

  K.  kadangi Azerbaidžano Respublikos Mili Medžlisas atnaujino santykius su Europos Parlamentu ir Azerbaidžanas atnaujino narystę EURONEST parlamentinėje asamblėjoje ir dalyvavimą jos veikloje – šie jo veiksmai turėtų būti teigiamai vertinami;

  L.  kadangi 2017 m. vasario 7 d. ES ir Azerbaidžanas pradėjo derybas dėl naujo susitarimo, kurį sudarant bus vadovaujamasi principais, patvirtintais per 2015 m. Europos kaimynystės politikos peržiūrą, ir kuris suteiks atnaujintą pagrindą politiniam ES ir Azerbaidžano dialogui ir bendradarbiavimui;

  1.  griežtai smerkia Afgano Muchtarli pagrobimą Tbilisyje ir savavališką tolesnį jo kalinimą Baku; mano, kad tai yra didelis žmogaus teisių pažeidimas, ir smerkia tokį sunkų teisės pažeidimą;

  2.  primygtinai ragina Gruzijos valdžios institucijas užtikrinti skubų, nuodugnų, skaidrų ir veiksmingą Afgano Muchtarli priverstinio dingimo Gruzijoje ir neteisėto nugabenimo į Azerbaidžaną tyrimą ir patraukti kaltininkus atsakomybėn;

  3.  mano, jog ypač svarbu tai, kad Gruzijos valdžios institucijos dėtų visas pastangas išsklaidyti visas abejones, susijusias su įtarimais, kad šio priverstinio dingimo veiksmuose dalyvavo Gruzijos valstybės pareigūnai;

  4.  primena, kad Gruzijos valdžios institucijų pareiga – suteikti apsaugą visiems Gruzijoje gyvenantiems ar politinio prieglobsčio prašantiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems už žmogaus teisių gynimo ar politinę veiklą kilmės šalyje gresia griežtos teisminės sankcijos; atsižvelgdamas į tai, primena Europos žmogaus teisių konvencijos, kurios šalis yra Gruzija, 3 straipsnį;

  5.  griežtai smerkia Afgano Muchtarli baudžiamąjį persekiojimą dėl sufabrikuotų kaltinimų ir pakartoja, kad jis persekiojamas už nepriklausomo žurnalisto veiklą;

  6.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai panaikinti visus kaltinimus Afganui Muchtarli ir jį paleisti, taip pat paleisti visus asmenis, kalinamus už naudojimąsi savo pagrindinėmis teisėmis, įskaitant žodžio laisvę; ragina Gruzijos valdžios institucijas imtis dėl Afgano Muchtarli visų būtinų priemonių Azerbaidžano valdžios institucijų atžvilgiu, kad jis galėtų susijungti su savo šeima;

  7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Afgano Muchtarli atvejis yra dar vienas pavyzdys, kaip Azerbaidžano valdžios institucijos vykdo veiksmus, nukreiptus prieš iš šalies išvykusius kritikus ir jų artimuosius, ir juos persekioja; primena ankstesnius atvejus, kai prašyta išduoti tarptautinius arešto orderius valdžios institucijas kritikavusiems ir iš šalies išvykusiems Azerbaidžano piliečiams;

  8.  ragina nedelsiant atlikti visapusišką, skaidrų, patikimą ir nešališką Azerbaidžano tinklaraštininko ir aktyvisto Mechmano Galandarovo mirties 2017 m. balandžio 28 d. Azerbaidžano valdžios institucijų kardomojo kalinimo įstaigoje, po kurios jo kūnas nebuvo grąžintas šeimai, tyrimą;

  9.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai iš kalinimo įstaigų paleisti visus politinius kalinius, įskaitant žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir kitus pilietinės visuomenės veikėjus, visų pirma Afganą Muchtarli, Ilkiną Rustemzadę, Rašadą Ramazanovą, Seimurą Hazi, Giją Ibrahimovą, Mechmaną Huseinovą, Bairamą Mamadovą, Ilgarą Mamadovą, Arazą Gulijevą, Tofigą Hasanli, Elgizą Gachramanovą, Afganą Sadygovą ir kitus, be kita ko, tuos ir ne tik tuos, kuriems taikomi atitinkami Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimai; ragina panaikinti visus kaltinimus šiems asmenims ir visiškai atkurti jų politines ir pilietines teises, taip pat lygiai tą patį padaryti ir anksčiau kalintiems, bet paleistiems politiniams kaliniams, visų pirma Intigamui Alijevui, Chadijai Ismailovai ir kitiems;

  10.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nutraukti vykdomą Leilos ir Arifo Junus persekiojimą ir atkreipia Interpolo dėmesį į šį atvejį kaip į politiniais motyvais grindžiamą bylą;

  11.  dar kartą primygtinai ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nutraukti selektyvų žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ir kitų asmenų, kurie kritikuoja vyriausybę, baudžiamąjį persekiojimą ir kalinimą ir užtikrinti, kad visi sulaikyti asmenys, įskaitant žurnalistus, politinės ir pilietinės visuomenės aktyvistus, galėtų visapusiškai naudotis tinkamomis procesinėmis teisėmis, ir kad jiems būtų taikomi teisingo teismo proceso standartai;

  12.  primygtinai ragina Azerbaidžano valdžios institucijas užtikrinti, kad nepriklausomos pilietinės visuomenės grupės ir aktyvistai galėtų veikti be reikalo netrukdomi ir nesibijodami persekiojimų, be kita ko, panaikinti įstatymus, kuriais griežtai ribojama pilietinės visuomenės veikla, panaikinti nevyriausybinių grupių ir jų vadovų banko sąskaitų įšaldymą ir leisti gauti finansavimą iš užsienio;

  13.  primygtinai ragina Azerbaidžano vyriausybę visapusiškai vykdyti visus EŽTT sprendimus, bendradarbiauti su Europos Tarybos Venecijos komisija, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaru ir pagal Jungtinių Tautų specialiąsias procedūras paskirtais asmenimis ir įgyvendinti jų rekomendacijas, susijusias su žmogaus teisų gynėjais, taikių susirinkimų ir asociacijų laisve, žodžio laisve ir neteisminiais sulaikymais, siekiant iš dalies pakeisti teisės aktus ir pakoreguoti praktiką taip, kad jie visapusiškai atitiktų ekspertų išvadas;

  14.  palankiai vertina tai, kad 2015 ir 2016 m. Azerbaidžane paleisti keli gerai žinomi žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir aktyvistai;

  15.  pabrėžia, kad labai svarbu palaikyti gerus politinius vyriausybės, opozicijos partijų ir plačiosios pilietinės visuomenės santykius;

  16.  pabrėžia, kad labai svarbus naujasis Europos Sąjungos ir Azerbaidžano partnerystės susitarimas; pabrėžia, kad pagrindiniai šio naujojo susitarimo principai turi būti demokratinės reformos, teisinė valstybė, geras valdymas, pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms; primena, kad Parlamentas, prieš priimdamas sprendimą, ar pritarti susitarimo sudarymui, atidžiai stebės padėtį derybų dėl naujo susitarimo metu;

  17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Komisijai, Azerbaidžano Respublikos ir Gruzijos prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, ESBO ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.