Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0414/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0414/2017

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade azerbajdžanského novinára Afgana Muhtarliho

14.6.2017 - (2017/2722(RSP))

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8‑0414/2017)
Verts/ALE (B8‑0415/2017)
S&D (B8‑0416/2017)
ALDE (B8‑0417/2017)
GUE/NGL (B8‑0418/2017)
PPE (B8‑0420/2017)

Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Julia Pitera v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Postup : 2017/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0414/2017
Predkladané texty :
RC-B8-0414/2017
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade azerbajdžanského novinára Afgana Mukhtarliho

(2017/2722(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Azerbajdžane, najmä na uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských práv a právneho štátu,

–  so zreteľom na vzťahy, ktoré nadviazali EÚ a Azerbajdžan v roku 1999 formou dohody o partnerstve a spolupráci (DPS), vytvorením Východného partnerstva a členstvom Azerbajdžanu v Parlamentnom zhromaždení EURONEST,

–  so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijalo Národné zhromaždenie Azerbajdžanskej republiky (Milli Medžlis) 30. septembra 2016, ktorým zrušilo svoje predchádzajúce rozhodnutie zo 14. septembra 2015 o ukončení členstva a účasti v Parlamentnom zhromaždení EURONEST, ktorým sa teda rozhodlo zostať jeho členom a zúčastňovať sa na jeho činnosti,

–  so zreteľom na mandát, ktorý 14. novembra 2016 prijala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie (VP/PK) na rokovania v mene EÚ a jej členských štátov o komplexnej dohode s Azerbajdžanskou republikou, a na začatie rokovaní o uvedenej dohode 7. februára 2017,

–  so zreteľom na návštevu prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva v Bruseli 6. februára 2017,

–  so zreteľom na nedávnu návštevu delegácie Výboru pre zahraničné veci v Azerbajdžane, ktorá sa uskutočnila 22. mája 2017,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na správu organizácie Freedom House s názvom Sloboda vo svete v roku 2017, podľa ktorej je tlač v Azerbajdžane „neslobodná“ a internet „čiastočne slobodný“,

–  so zreteľom na vyhlásenie VP/PK zo 7. marca 2017 o odsúdení Mehmana Husejnova v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení/prehĺbenú a komplexnú zóny voľného obchodu (AA/DCFTA), ktorá nadobudla platnosť 1. júla 2016,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa o prenasledovaní novinárov, aktivistov občianskej spoločnosti a aktivistov v oblasti ľudských práv a členov opozície v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa OBSE/ODIHR Michaela Georga Linka z 8. júna 2017 k údajnému únosu azerbajdžanského novinára a obhajcu ľudských práv Afgana Muhtarliho a k zlému zaobchádzaniu s ním vo väzbe,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne VP/PK k „nezákonnému zadržiavaniu azerbajdžanských štátnych príslušníkov s pobytom v Gruzínsku“,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Afgan Muhtarli, azerbajdžanský investigatívny novinár žijúci v exile, ktorý sa v roku 2015 presťahoval do Tbilisi, 29. mája v Tbilisi zmizol a znovu sa objavil o niekoľko hodín neskôr v Baku;

B.  keďže Afgana Muhtarliho podľa slov jeho advokáta zadržali neznámi muži, ktorí mali údajne oblečené uniformy gruzínskej kriminálnej polície, naložili ho do auta, zbili a odviezli na azerbajdžanskú hranicu, kde mu mali podstrčiť 10 000 EUR;

C.  keďže Afgan Muhtarli teraz čelí trestnému stíhaniu pre nezákonné prekročenie hranice, pašovanie a násilie proti policajnému orgánu; keďže uvedené obvinenia by mohli viesť k odňatiu slobody na niekoľko rokov a keďže ho súd 31. mája 2017 vzal na tri mesiace do vyšetrovacej väzby;

D.  keďže Afgan Muhtarli pracoval pre niekoľko nezávislých médií vrátane Rádia slobodná Európa/Rádia Sloboda a je známy tým, že vo svojej novinárskej práci kritizuje azerbajdžanské orgány; keďže odišiel do exilu v Gruzínsku, aby unikol pred odvetnými opatreniami pre svoju prácu zo strany azerbajdžanských orgánov;

E.  keďže Gruzínsko je štát, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach, a preto je zodpovednosťou Gruzínska zaručiť bezpečnosť Azerbajdžancov žijúcich na jeho území a zabrániť akémukoľvek násilnému návratu do ich krajiny; keďže občania Azerbajdžanu sa však čoraz častejšie stretávajú so zamietnutím predĺženia ich povolenia na pobyt v Gruzínsku;

F.  keďže gruzínsky prezident Giorgi Margvelašvili vyhlásil, že únos Afgana Muhtarliho je „vážnym problémom pre [gruzínsku] štátnosť a zvrchovanosť“;

G.  keďže gruzínske ministerstvo vnútra začalo vyšetrovanie prípadu Afgana Muhtarliho podľa § 143 trestného zákonníka – nezákonné odňatie slobody – a začalo o tejto záležitosti komunikovať s azerbajdžanskými partnermi;

H.  keďže celková situácia v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane za posledných niekoľko rokov naďalej vyvoláva vážne obavy, pričom naďalej pretrváva zastrašovanie a represie, prenasledovanie, údajné mučenie, zákaz cestovať a obmedzovanie slobody pohybu vedúcich predstaviteľov mimovládnych organizácií, obhajcov ľudských práv, členov opozície, novinárov a iných zástupcov občianskej spoločnosti;

I.  keďže odvolací súd v Baku vydal 17. mája 2017 príkaz na návrat Lejly a Arifa Junusových, ktorým bol udelený politický azyl v Holandsku, do Azerbajdžanu z dôvodu obnovenia súdneho konania;

J.  keďže okresný súd v Sabaile 12. mája 2017 v nadväznosti na žiadosť ministerstva dopravy, komunikácie a vyspelých technológií potvrdil rozhodnutie zablokovať činnosť piatich internetových médií vrátane azerbajdžanského vysielania Rádia slobodná Európa/Rádia sloboda (RFE/RL), Azadliq.info, Meydan TV a satelitných televíznych kanálov Turan TV a Azerbaijani Saadi;

K.  keďže vzťahy medzi Národným zhromaždením Azerbajdžanskej republiky (Milli Medžlis) a Európskym parlamentom boli obnovené a obnovené členstvo a účasť Azerbajdžanu v Parlamentnom zhromaždení EURONEST a jeho činnosti sa ukázali ako hodnotné;

L.  keďže EÚ a Azerbajdžan začali 7. februára 2017 rokovať o novej dohode, ktorá bude koncipovaná v súlade so zásadami schválenými v revízii európskej susedskej politiky z roku 2015 a ktorá poskytne nové východisko pre politický dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom;

1.  dôrazne odsudzuje únos Afgana Muhtarliho v Tbilisi a jeho následné svojvoľné zadržiavanie v Baku; považuje to za vážne porušenie ľudských práv a odsudzuje tento závažný čin ako porušenie zákona;

2.  naliehavo vyzýva gruzínske orgány, aby zaistili urýchlené, dôkladné, transparentné a účinné vyšetrenie nedobrovoľného zmiznutia Afgana Muhtarliho v Gruzínsku a jeho nezákonného presunu do Azerbajdžanu a aby páchateľov postavili pred súd;

3.  považuje za mimoriadne dôležité, aby gruzínske orgány vynaložili všetko možné úsilie na objasnenie pochybností súvisiacich so všetkými podozreniami týkajúcimi sa zapojenia gruzínskych štátnych zamestnancov do nedobrovoľného zmiznutia;

4.  pripomína, že zodpovednosťou gruzínskych orgánov je poskytnúť ochranu všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí žijú alebo žiadajú o politický azyl v Gruzínsku a ktorým v krajine pôvodu hrozia pre ich politické aktivity alebo aktivity v oblasti ľudských práv vážne súdne konania; v tejto súvislosti pripomína článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorého je Gruzínsko zmluvnou stranou;

5.  dôrazne odsudzuje stíhanie Afgana Muhtarliho na základe fiktívnych obvinení a trvá na tom, že je stíhaný za prácu nezávislého novinára;

6.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne zbavili Afgana Muhtarliho všetkých obvinení a oslobodili ho, ako aj všetkých tých, ktorí sú uväznení za výkon svojich základných práv vrátane slobody prejavu; žiada gruzínske orgány, aby v prípade Afgana Muhtarliho prijali voči azerbajdžanským orgánom všetky potrebné opatrenia na to, aby sa mohol zlúčiť so svojou rodinou;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že prípad Afgana Muhtarliho je ďalším príkladom toho, ako sa azerbajdžanské orgány zameriavajú na svojich kritikov žijúcich v exile a ich príbuzných doma a prenasledujú ich; pripomína predchádzajúce prípady medzinárodných zatýkacích rozkazov vydaných na občanov Azerbajdžanu žijúcich v exile, ktorí sa kriticky vyjadrujú o orgánoch;

8.  žiada, aby sa okamžite uskutočnilo úplné, transparentné, dôveryhodné a nestranné vyšetrenie prípadu azerbajdžanského blogera a aktivistu Mehmana Galandarova, ktorý zomrel 28. apríla 2017 vo väzbe, ktorú na neho uvalili azerbajdžanské orgány, a ktorého telo nebolo vrátené jeho rodine;

9.  žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv a ostatných aktivistov z radov občianskej spoločnosti, a to Afgana Muhtarliho, Ilkina Rustamzadeha, Rašada Ramazanova, Sejmura Haziho, Gijasa Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bayrama Mammadova, Ilgara Mammadova, Araza Gulijeva, Tofiga Hasanliho, Ilgiza Qahramanova, Afgana Sadygova a iných vrátane, ale nie výlučne, tých, na ktorých sa vzťahujú príslušné rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), a požaduje zrušenie všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené, a úplnú obnovu ich občianskych a politických práv vzťahujúcu sa aj na predtým uväznených, ale už oslobodených politických väzňov, akými sú Intigam Aliyev a Chadžidža Ismailová a iní;

10.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby ukončili prebiehajúce prenasledovanie Lejly a Arifa Junusových, a upozorňuje Interpol na tento prípad, ktorý je politicky motivovaný;

11.  opakuje svoju naliehavú výzvu azerbajdžanským orgánom, aby skoncovali s praktikami selektívneho trestného stíhania a väznenia novinárov, obhajcov ľudských práv a ostatných osôb, ktoré kritizujú vládu, a aby zabezpečili, aby všetky zadržiavané osoby vrátane novinárov, politických aktivistov a aktivistov občianskej spoločnosti požívali úplné práva na riadny proces a aby sa na nich vzťahovali normy spravodlivého procesu;

12.  naliehavo vyzýva azerbajdžanské orgány, aby zaistili, aby nezávislé skupiny občianskej spoločnosti a aktivisti mohli vykonávať svoju činnosť bez neprimeraných prekážok alebo v strachu z prenasledovania, a to tým, že zrušia zákony, ktoré podstatne obmedzujú občiansku spoločnosť, uvoľnia bankové účty mimovládnych skupín a ich vedúcich predstaviteľov a umožnia prístup k zahraničnému financovaniu;

13.  naliehavo vyzýva vládu Azerbajdžanu, aby v plnej miere dodržiavala všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, spolupracovala s Benátskou komisiou Rady Európy a komisárom pre ľudské práva a plnila ich odporúčania, dodržiavala osobitné postupy OSN, pokiaľ ide o ochrancov ľudských práv, právo na slobodu združovania, právo na pokojné zhromažďovanie, právo na slobodu prejavu, aj pokiaľ ide o svojvoľné zadržiavanie, s cieľom zmeniť svoje právne predpisy a prispôsobiť postupy v súlade so závermi týchto odborníkov;

14.  víta oslobodenie niekoľkých významných obhajcov ľudských práv, novinárov a aktivistov v Azerbajdžane v rokoch 2015 a 2016;

15.  zdôrazňuje význam dobrej politickej atmosféry medzi vládou, opozičnými silami a občianskou spoločnosťou vo všeobecnosti;

16.  zdôrazňuje význam novej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom; zdôrazňuje, že demokratické reformy, zásady právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť ústredným prvkom novej dohody; pripomína, že ešte pred rozhodnutím o tom, či udelí súhlas, bude dôsledne monitorovať situáciu počas rokovaní o novej dohode;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Komisii, prezidentom, vládam a parlamentom Azerbajdžanu a Gruzínska, Rade Európy, OBSE a Rade OSN pre ľudské práva.