Postup : 2017/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0419/2017

Předložené texty :

RC-B8-0419/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0268

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 54k
14.6.2017
PE605.532v01-00}
PE605.534v01-00}
PE605.535v01-00}
PE605.536v01-00}
PE605.542v01-00} RC1
 
B8-0419/2017}
B8-0421/2017}
B8-0422/2017}
B8-0423/2017}
B8-0429/2017} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0419/2017)

Verts/ALE (B8-0421/2017)

S&D (B8-0422/2017)

ALDE (B8-0423/2017)

PPE (B8-0429/2017)


o Pákistánu, zejména o situaci ochránců lidských práv a o trestu smrti  (2017/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Julia Pitera za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Monica Macovei za skupinu ECR
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Pákistánu, zejména o situaci ochránců lidských práv a o trestu smrti (2017/2723(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se Pákistánu,

–  s ohledem na pětiletý plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem,

–  s ohledem na akční plán Pákistánu v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na víceletý orientační program mezi EU a Pákistánem na období 2014–2020,

–  s ohledem na doporučení uvedená ve zprávách volební pozorovatelské mise EU v Pákistánu,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a její mluvčí o Pákistánu,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, a zejména na její článek 18,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k jehož signatářským zemím patří i Pákistán,

–  s ohledem na Úmluvu o právech dítěte,

–  s ohledem na ústavu Pákistánu,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a trestu smrti a na strategický rámec z roku 2012 pro oblast lidských práv a demokracie;

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že do roku 2015 platilo v Pákistánu moratorium na trest smrti, které bylo po masakru ve vojenské veřejné škole v Péšávaru, k němuž došlo v prosinci 2014, znovu zrušeno; vzhledem k tomu, že moratorium bylo původně zrušeno pouze pro případ teroristické činnosti, později však bylo jeho zrušení rozšířeno na všechny trestné činy, za něž se uděluje trest smrti;

B.  vzhledem k tomu, že Pákistán je v současné době jednou ze zemí, kde na výkon trestu smrti čeká nejvíce lidí na světě; vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy poprav, které se uskutečnily v době probíhajícího odvolacího řízení;

C.  vzhledem k tomu, že se za porušení pákistánského „zákona proti rouhání“ (oddíl 295-C trestního zákoníku) nutně uděluje trest smrti; vzhledem k tomu, že v současnosti na soudní řízení z důvodu „rouhání“ čekají stovky osob a řada jich čeká na vykonání trestu smrti; vzhledem k tomu, že tento zákon obsahuje nejasné definice, které lze snadno zneužít k boji proti politickým disidentům nebo k umlčení legitimní kritiky na adresu státních institucí a dalších orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 předseda vlády nařídil zákaz veškerého „rouhačského“ obsahu na internetu a pákistánské orgány požádaly společnosti zajišťující provoz sociálních médií, aby jim pomohly při vyhledávání Pákistánců, kteří jsou podezřelí z „rouhačství“; vzhledem k tomu, že dne 14. dubna 2017 byl Mašál Chán – student na univerzitě Abdula Walího Chána – poté, co byl obviněn ze zveřejnění „rouhačského“ materiálu na internetu, zlynčován skupinou dalších studentů; vzhledem k tomu, že dne 10. června 2017 pákistánský soud pro boj proti terorismu odsoudil Tajmúra Rezu k trestu smrti za to, že se na Facebooku údajně dopustil „rouhačství“; vzhledem k tomu, že Baba Džán a 12 dalších demonstrantů bylo odsouzeno k doživotnímu trestu odnětí svobody, což je nejpřísnější trest, který byl kdy udělen za účast na demonstraci;

E.  vzhledem k tomu, že pákistánské Národní shromáždění dne 18. dubna 2017 schválilo usnesení, v němž odsoudilo zlynčování Mašála Chána ze strany násilnického davu za údajné „rouhačství“; vzhledem k tomu, že v Senátu proběhla diskuze o reformách, které by ukončily zneužívání tohoto zákona;

F.  vzhledem k tomu, že na dobu dvou let, po kterou mělo dojít k upevnění systému civilního soudnictví, byly zavedeny vojenské soudy; vzhledem k tomu, že při rozvoji soudnictví bylo dosaženo jen nepatrného pokroku a že dne 22. března 2017 byly vojenské soudy zavedeny na základě kontroverzního rozhodnutí na další dva roky;

G.  vzhledem k tomu, že v Pákistánu dochází k mnohočetným případům zastrašování, napadení, zatýkání, mučení, pronásledování a zabíjení ochránců lidských práv, politických disidentů a členů náboženských menšin a skupin, mj. členů hnutí Ahmadíja; vzhledem k tomu, že podle informací, jež shromáždila pracovní skupina OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení a nevládní organizace, se násilného mizení dopouštějí bezpečnostní orgány a orgány k prosazování práva, jako je policie a zpravodajské služby; vzhledem k tomu, že před soud nebyl úspěšně postaven ani jeden pachatel těchto činů;

H.  vzhledem k tomu, že vojenský soud v dubnu 2017 uznal indického státního příslušníka Kulbhúšana Jádava vinným a udělil mu trest smrti; vzhledem k tomu, že tento případ se v současné době projednává z důvodu, že mu nebylo přiznáno právo na přístup ke konzulárním službám, u Mezinárodního soudního dvora; vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 byl při útoku rozvášněného davu na policejní stanici v Balúčistánu, který byl zřejmě motivován údajným „rouhačstvím“, zabit desetiletý chlapec a pět dalších osob bylo zraněno; vzhledem k tomu, že dne 30. května 2017 vedlo údajné znásilnění náctileté dívky (která je v místních sdělovacích prostředcích označována pouze jako „Šumajla“) ze strany rodinného příslušníka v Rádžanpúru k tomu, že kmenový soud oběť odsoudil k smrti; vzhledem k tomu, že tyto případy nejsou nikterak ojedinělé;

I.  vzhledem k tomu, že přísná opatření zaměřená proti nevládním organizacím nijak nepolevují; vzhledem k tomu, že pod záminkou uplatňování celostátního programu proti terorismu dochází k zastrašování a pronásledování celé řady nevládních organizací, přičemž v několika případech došlo k zapečetění jejich kanceláří;

J.  vzhledem k tomu, že 12 milionů žen nemá průkaz totožnosti, a proto jim je upíráno právo zaregistrovat se k volbám; vzhledem k tomu, že několik pozorovatelských misí EU vydalo doporučení ohledně zlepšení volebního procesu při dalších volbách, které jsou naplánovány na rok 2018;

K.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2014 byl Pákistán začleněn do nového systému všeobecných preferencí (GSP+); vzhledem k tomu, že tento systém by měl poskytovat jednoznačné pobídky k dodržování základních lidských a pracovněprávních práv, k ochraně životního prostředí a k dodržování zásad řádného řízení;

L.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána pokračovat v rámci pětiletého plánu angažovanosti a plánu, který jej nahradí, v dialogu a ve spolupráci s Pákistánem;

1.  znovu zdůrazňuje jednoznačné odmítání trestu smrti ze strany EU, a to ve všech případech bez výjimky; vyzývá ke všeobecnému zrušení tohoto trestu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozhodnutím Pákistánu zrušit moratorium na udělování trestu smrti a nad tím, že v současnosti dochází ke znepokojivému počtu poprav; vyzývá Pákistán ke znovuzavedení moratoria, s tím, že dlouhodobým cílem by mělo být úplné zrušení trestu smrti;

2.  je hluboce znepokojen zprávami o tom, že se v Pákistánu používá trest smrti po nesprávně proběhlých soudních řízeních a že dochází k popravám nezletilých osob a osob s duševním postižením a k údajnému mučení; vyzývá pákistánskou vládu, aby uvedla ustanovení týkající se trestu smrti v pákistánských právních předpisech do souladu s mezinárodním právem a mezinárodními normami, včetně pozastavení poprav za všechny trestné činy kromě úmyslného zabití, zákazu poprav mladistvých delikventů a osob s duševním postižením a moratoria na výkon poprav v případě probíhajícího odvolacího procesu;

3.  s politováním konstatuje, že v Pákistánu dochází ke zhoršení situace v oblasti dodržování lidských práv a právního státu, a zejména k nárůstu počtu mimosoudních poprav, k zastrašování novinářů, ochránců lidských práv, nevládních organizací a kritiků vlády a k používání síly vůči nim; připomíná, že povinností pákistánské vlády je zajistit dodržování základních práv; vítá, že Pákistán přijal akční plán v oblasti lidských práv, a vyzývá k tomu, aby se tento plán odrazil ve hmatatelném pokroku; varuje v této souvislosti, že EU bude velice znepokojena, pokud by se měli aktivisté i nadále stávat obětí těchto praktik a pokud by nebylo dosaženo pokroku;

4.  vyjadřuje své znepokojení nad volností, kterou mají pro své fungování bezpečnostní složky, a vyzývá pákistánskou vládu, aby zajistila lepší dohled nad jejich činností; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby urychleně a nestranně prošetřily všechny případy úmrtí ve vazbě a případy zabití ze strany bezpečnostních složek a také tvrzení týkající se mučení a aby stíhaly pachatele mimosoudního zabíjení a mučení;

5.  s politováním konstatuje, že se v Pákistánu využívají vojenské soudy, které vedou tajná řízení a vykonávají civilní soudní pravomoc; trvá na tom, aby pákistánské orgány zajistily mezinárodním pozorovatelům a organizacím na ochranu lidských práv přístup za účelem sledování, jak jsou vojenské soudy využívány; požaduje také, aby v souladu s mezinárodními normami v oblasti soudního řízení došlo k okamžitému a transparentnímu přechodu k nezávislým civilním soudům; poukazuje na to, že příslušníkům třetích zemí, kteří se dostanou před soud, musí být zajištěn přístup ke konzulárním službám a ochraně;

6.  je hluboce znepokojen tím, že se v Pákistánu nadále používá „zákon proti rouhačství“, a domnívá se, že to vyhrocuje atmosféru náboženské nesnášenlivosti; bere na vědomí zjištění Nejvyššího soudu Pákistánu, že osoby obviněné z „rouhačství“ „nadměrně a nenapravitelně trpí“, protože neexistují ochranné prostředky, které by bránily nesprávnému uplatňování těchto zákonů a jejich zneužívání; vyzývá proto pákistánskou vládu, aby zrušila oddíl 295-A, 295-B a 295-C trestního zákoníku a zavedla účinné procesní a institucionální záruky, které by bránily zneužívání obvinění z „rouhačství“; vyzývá pákistánskou vládu také k tomu, aby se více zasadila o odsouzení udavačství za údajné „rouhání“, a naléhavě ji vyzývá k tomu, aby sama nepoužívala „rouhačskou“ rétoriku;

7.  vyzývá pákistánskou vládu, aby urychleně přijala opatření na ochranu života a práv novinářů a blogerů; vyjadřuje své znepokojení nad žádostí pákistánských orgánů vůči platformám Twitter a Facebook, aby jim poskytly informace o svých uživatelích, aby bylo možné vyhledávat osoby podezřelé z „rouhačství“; vyzývá pákistánskou vládu a parlament, aby novelizovaly zákon o prevenci elektronických trestných činů z roku 2016 a zrušily nadmíru široká ustanovení o sledování a uchovávání údajů a uzavírání internetových stránek na základě nejasných kritérií; vyzývá také ke zmírnění veškerých trestů smrti udělených za „rouhačství“ nebo politický disent, včetně trestu uděleného Tajmúru Rezovi; vyzývá v této souvislosti pákistánského prezidenta, aby využil svého práva udělovat milost;

8.  bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při uplatňování pětiletého plánu angažovanosti mezi EU a Pákistánem, vyjadřuje však naději, že nový strategický plán angažovanosti, který má být dokončen v roce 2017, bude ambiciózní a pomůže upevnit vztahy mezi EU a Pákistánem;

9.  připomíná, že udělení statusu GSP+ se váže na určité podmínky a že jedním ze základních požadavků v rámci tohoto systému je účinné uplatňování mezinárodních úmluv; naléhavě vyzývá pákistánskou vládu, aby se jednoznačně zasadila o uplatňování 27 základních úmluv a dosáhla v této oblasti pokroku;

10.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby v rámci pravidelného dialogu o otázce lidských práv upozorňovaly pákistánské orgány na tyto problémy;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Pákistánu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí