Διαδικασία : 2017/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0419/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0419/2017

Συζήτηση :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0268

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 513kWORD 55k
14.6.2017
PE605.532v01-00}
PE605.534v01-00}
PE605.535v01-00}
PE605.536v01-00}
PE605.542v01-00} RC1
 
B8-0419/2017}
B8-0421/2017}
B8-0422/2017}
B8-0423/2017}
B8-0429/2017} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5, και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0419/2017)

Verts/ALE (B8-0421/2017)

S&D (B8-0422/2017)

ALDE (B8-0423/2017)

PPE (B8-0429/2017)


σχετικά με το Πακιστάν και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (2017/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Julia Pitera εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πακιστάν και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (2017/2723(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το πενταετές σχέδιο εμπλοκής ΕΕ-Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα ΕΕ-Πακιστάν (ΠΕΠ) 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των εκθέσεων της Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών της ΕΕ για το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, και της εκπροσώπου της, για το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 18 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο έχει υπογράψει το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή, καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5, και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν είχε ένα μορατόριουμ για τη θανατική ποινή που ίσχυε έως το 2015, την οποία όμως επανέφερε μετά τη σφαγή στη δημόσια στρατιωτική σχολή στην πόλη Peshawar τον Δεκέμβριο 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορατόριουμ είχε αρχικά αρθεί μόνο για τρομοκρατικές δραστηριότητες, αλλά τελικά επεκτάθηκε σε όλα τα αδικήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν αριθμεί πλέον τις περισσότερες καταδίκες σε θάνατο παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εκτελέσεων ενώ οι μηχανισμοί προσφυγής ήταν ακόμη υπό εξέλιξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «νόμος περί βλασφημίας» του Πακιστάν (Τμήμα 295-Γ του Ποινικού Κώδικα) τιμωρείται με υποχρεωτική θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν να δικαστούν και ορισμένα άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της «βλασφημίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος θεωρείται ότι περιέχει ασαφείς ορισμούς, οι οποίοι είναι ανοικτοί σε καταχρήσεις κατά πολιτικών αντιφρονούντων ή για την αποσιώπηση δικαιολογημένων επικρίσεων κρατικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός τον Μάρτιο 2017, διέταξε την απαγόρευση όλου του «βλάσφημου» υλικού στο διαδίκτυο, και οι πακιστανικές αρχές έχουν ζητήσει από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, να βοηθήσουν στον εντοπισμό των Πακιστανών που είναι ύποπτοι για «βλασφημία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Απριλίου 2017 φοιτητές λιντσάρησαν τη συμφοιτήτριά τους στο Πανεπιστήμιο Abdul Wali Khan, Mashal Khan, αφού κατηγορήθηκε για τη δημοσίευση «βλάσφημου» υλικού στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2017, ένα πακιστανικό αντιτρομοκρατικό δικαστήριο καταδίκασε τον Taimoor Raza σε θάνατο για εικαζόμενη διάπραξη «βλασφημίας» στο Facebook· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής Baba Jan και άλλοι 12 διαδηλωτές έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, την πιο σοβαρή ποινή που έχει ποτέ επιβληθεί για συμμετοχή σε διαδήλωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνοσυνέλευση του Πακιστάν ενέκρινε, στις 18 Απριλίου 2017, ψήφισμα που καταδικάζει το λιντσάρισμα της Mashal Khan από τον εξαγριωμένο όχλο για την εικαζόμενη «βλασφημία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερουσία έχει συζητήσει μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να περισταλούν οι καταχρήσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε εγκριθεί η λειτουργία στρατιωτικών δικαστηρίων για μια διετία, ενώ επρόκειτο να ενισχυθούν τα πολιτικά δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη της δικαστικής εξουσίας, και στις 22 Μαρτίου 2017 τα στρατιωτικά δικαστήρια αποκαταστάθηκαν, εν μέσω αντιπαράθεσης, για ακόμη μια διετία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί πολλές περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών διαφωνούντων και μελών θρησκευτικών μειονοτήτων ή ομάδων όπως οι Ahmadiyya, που αντιμετωπίζουν εκφοβισμούς, επιθέσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, παρενόχληση ή έχουν δολοφονηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία που συνέλεξε η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις και τις ΜΚΟ, προκύπτει ότι βίαιες εξαφανίσεις διαπράττονται από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα ούτε ένας ένοχος δεν έχει προσαχθεί επιτυχώς ενώπιον της δικαιοσύνης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ινδή Kulbhushan Jadhav καταδικάστηκε από στρατοδικείο τον Απρίλιο 2017 και καταδικάστηκε σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σήμερα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου με την αιτιολογία ότι δεν έτυχε προξενικών δικαιωμάτων πρόσβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαΐου 2017, ένα 10χρονο αγόρι δολοφονήθηκε και πέντε άλλα άτομα τραυματίστηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο Balochistan, από τον όχλο που εικάζεται ότι υποκινήθηκε από ισχυρισμούς περί βλασφημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Μαΐου 2017 η κατηγορία για βιασμό εφήβου (που ονομάστηκε απλώς «Shumaila» στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης) από μέλος της οικογένειας στο Rajanpur οδήγησε στο να καταδικαστεί το θύμα σε θάνατο από ένα δικαστήριο της φυλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή κατά των ΜΚΟ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσχημα της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πολλές ΜΚΟ έχουν γίνει θύματα εκφοβισμού και παρενόχλησης και σφραγίστηκαν τα γραφεία ορισμένων από αυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 εκατομμύρια γυναίκες δεν διαθέτουν εθνικά δελτία ταυτότητας και, ως εκ τούτου, δεν έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε καταλόγους για να ψηφίζουν στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ έχουν κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2018·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν περιελήφθη στο πλαίσιο ΣΓΠ+. την 1η Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να παράσχει ένα ισχυρό κίνητρο για το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με το Πακιστάν βάσει του πενταετούς σχεδίου συνεργασίας και της πράξης αντικαταστάσής του·

1.  επαναλαμβάνει τη σθεναρή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς καμία εξαίρεση· ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την απόφαση του Πακιστάν να άρει το μορατόριουμ, με τη συνέχιση των εκτελέσεων με ρυθμό ανησυχητικό· καλεί το Πακιστάν να επαναφέρει το μορατόριουμ, με μακροπρόθεσμο στόχο την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής στο Πακιστάν, μετά από προβληματικές δίκες, την εκτέλεση ανηλίκων και ατόμων με διανοητική αναπηρία, και σχετικά με τις καταγγελίες για βασανιστήρια· καλεί την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις σχετικά με τη θανατική ποινή στην εθνική νομοθεσία με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένης της παύσης των εκτελέσεων για οποιοδήποτε αδίκημα άλλο εκτός από την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, της απαγόρευσης της εκτέλεσης ανήλικων παραβατών και ατόμων με διανοητική αναπηρία, και της επιβολής μορατόριουμ για τις εκτελέσεις, ενώ εκκρεμούν προσφυγές·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την οπισθοδρόμηση του Πακιστάν στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και ιδίως για την αύξηση των εκτελέσεων χωρίς δίκη και των κρουσμάτων εκφοβισμού και βίας κατά δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ και επικριτών της κυβέρνησης· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Πακιστάν ενέκρινε Σχέδιο Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καλεί να σημειώσει σε αυτό απτή πρόοδο· προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα ανησυχήσει σοβαρά εάν ακτιβιστές εξακολουθούν να πέφτουν θύματα τέτοιων πρακτικών και εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την ευρεία ελευθερία κινήσεων που έχει χορηγηθεί στις δυνάμεις ασφαλείας, και καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να εξασφαλίσει καλύτερη εποπτεία των ενεργειών τους· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση των θανάτων στις φυλακές και των εκτελέσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και των καταγγελιών για βασανιστήρια, και στη δίωξης των δραστών εξωδικαστικών εκτελέσεων και βασανιστηρίων·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων στο Πακιστάν που διενεργούν μυστικές ακροάσεις και διαθέτουν εξουσία επί πολιτικών δικαστικών υποθέσεων· επιμένει ότι οι πακιστανικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση σε διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους σκοπούς της παρακολούθησης της λειτουργίας των στρατιωτικών δικαστηρίων· ζητεί επίσης την άμεση και διαφανή μετάβαση σε ανεξάρτητα πολιτικά δικαστήρια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις δικαστικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που προσάγονται σε δίκη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προξενικές υπηρεσίες και προστασία·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση του «νόμου περί βλασφημίας», και πιστεύει ότι αυτό επιτείνει το κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας· σημειώνει τα συμπεράσματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Πακιστάν ότι μεμονωμένα άτομα που κατηγορήθηκαν για «βλασφημία» «υποφέρουν δυσανάλογα και άνευ αποκατάστασης» μη διαθέτοντας επαρκείς εγγυήσεις κατά της κατάχρησης ή κακής εφαρμογής αυτών των νόμων· ζητεί, ως εκ τούτου, από την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταργήσει τα άρθρα 295-A, 295-B και 295-Γ του Ποινικού Κώδικα και να θεσπίσει αποτελεσματικές διαδικαστικές και θεσμικές διασφαλίσεις για την πρόληψη της κατάχρησης των κατηγοριών περί «βλασφημίας»· καλεί επίσης την κυβέρνηση να λάβει ισχυρότερη θέση σχετικά με την καταδίκη του τραμπουκισμού προς τις περιπτώσεις εικαζόμενης «βλασφημίας», και να μην χρησιμοποιεί η ίδια την ρητορική περί «βλασφημίας»·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει επείγοντα μέτρα για την προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και των συντακτών ιστολογίων· εκφράζει την ανησυχία του για το αίτημα που υποβλήθηκε από τις αρχές του Πακιστάν στο Twitter και στο Facebook να γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες τους προκειμένου να εντοπίζονται πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες για «βλασφημία»· καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πακιστάν να τροποποιήσει τον νόμο για την πρόληψη των ηλεκτρονικών εγκλημάτων 2016 και να καταργήσει τις υπερβολικά ευρείας εμβέλειας διατάξεις για την παρακολούθηση και τη διατήρηση των δεδομένων και το κλείσιμο ιστοτόπων με βάση ασαφή κριτήρια· ζητεί επίσης όλες τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν με την κατηγορία της «βλασφημίας» ή σε πολιτικά αντιφρονούντες να μετατραπούν, συμπεριλαμβανομένης της ποινής κατά του Taimoor Raza· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τον Πρόεδρο του Πακιστάν να κάνει χρήση της εξουσίας του για επίδειξη επιείκειας·

8.  σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή του πενταετούς σχεδίου δεσμεύσεων ΕΕ-Πακιστάν, αλλά εκφράζει την ελπίδα ότι το νέο στρατηγικό σχέδιο εμπλοκής που θα οριστικοποιηθεί το 2017 θα είναι φιλόδοξο και θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν·

9.  υπενθυμίζει ότι η χορήγηση καθεστώτος ΣΓΠ + τελεί υπό αίρεση και ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων αποτελεί ουσιώδη επιταγή βάσει του συστήματος· καλεί την πακιστανική κυβέρνηση να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την υλοποίηση των 27 βασικών συμβάσεων και να καταδείξει πρόοδο στην επίτευξή τους·

10.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέσουν τα ζητήματα αυτά στις πακιστανικές αρχές κατά τη διάρκεια του τακτικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Πακιστάν.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου