Postup : 2017/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0419/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0419/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0268

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 363kWORD 55k
14.6.2017
PE605.532v01-00}
PE605.534v01-00}
PE605.535v01-00}
PE605.536v01-00}
PE605.542v01-00} RC1
 
B8-0419/2017}
B8-0421/2017}
B8-0422/2017}
B8-0423/2017}
B8-0429/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8‑0419/2017)

Verts/ALE (B8‑0421/2017)

S&D (B8‑0422/2017)

ALDE (B8‑0423/2017)

PPE (B8‑0429/2017)


o Pakistane, najmä o situácii obhajcov ľudských práv a o treste smrti (2017/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Julia Pitera v mene poslaneckého klubu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Pakistane, najmä o situácii obhajcov ľudských práv a o treste smrti (2017/2723(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016 o Pakistane,

–  so zreteľom na päťročný plán angažovanosti EÚ a Pakistanu,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva pre Pakistan,

–  so zreteľom na viacročný orientačný program medzi EÚ a Pakistanom na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na odporúčania zo správ volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Pakistane,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jej hovorcu o Pakistane,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 18,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Pakistan zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na ústavu Pakistanu,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania a viery, o obhajcoch ľudských práv, ako aj o treste smrti a na strategický rámec z roku 2012 pre ľudské práva a demokraciu,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Pakistane platilo do roku 2015 moratórium na trest smrti, ktorý však bol po masakre vo vojenskej verejnej škole v Pešaváre v decembri 2014 znovu zavedený; keďže moratórium bolo najprv zrušené len pre teroristickú činnosť, ale neskôr bolo zrušené pre všetky závažné trestné činy;

B.  keďže Pakistan je teraz jedným zo štátov, kde na výkon trestu smrti čaká najviac osôb; keďže boli zaznamenané prípady, keď boli popravy vykonané napriek tomu, že odvolacie konania stále prebiehali;

C.  keďže pakistanský „zákon o rúhaní“ (oddiel 295-C trestného zákonníka) ukladá povinný trest smrti; keďže v súčasnosti stovky ľudí čakajú na súdne konanie a množstvo osôb čaká na vykonanie trestu smrti na základe obvinenia z „rúhania“; keďže o tomto zákone sa usudzuje, že obsahuje nejasné ustanovenia, ktoré sa môžu zneužiť proti politickým disidentom alebo na umlčanie legitímnej kritiky štátnych inštitúcií a iných orgánov;

D.  keďže v marci 2017 premiér nariadil zákaz všetkých materiálov „rúhania“ na internete a pakistanské orgány vyzvali spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, aby pomáhali s identifikáciou Pakistancov podozrivých z „rúhania“; keďže 14. apríla 2017 bol Mašál Chán, študent univerzity Abdula Waliho Chána, zlynčovaný skupinou ďalších študentov potom ako bol obvinený z uverejňovania „rúhavého“ materiálu na internete; keďže 10. júna 2017 pakistanský protiteroristický súd odsúdil Tajmúra Raza na trest smrti za údajné spáchanie trestného činu „rúhania“ na Facebooku; keďže aktivista Baba Džán a ďalších 12 demonštrantov boli odsúdení na doživotie, najprísnejší trest, ktorý bol kedykoľvek uložený za demonštráciu;

E.  keďže pakistanské národné zhromaždenie schválilo 18. apríla 2017 uznesenie, v ktorom odsudzuje lynčovanie Mašála Chána násilnou skupinou za údajné „rúhanie“; keďže v senáte prebehla rozprava o reformách zameraných na ukončenie zneužívania tohto zákona;

F.  keďže na dva roky, počas ktorých sa malo posilniť civilné súdnictvo, boli povolené vojenské súdy; keďže sa dosiahol len malý pokrok pri rozvoji súdnictva a 22. marca 2017 boli vojenské súdy obnovené na ďalšie dvojročné obdobie, čo vyvolalo polemiku;

G.  keďže v Pakistane dochádza k viacerým prípadom zastrašovania, napádania, zatýkania, mučenia, prenasledovania a zabíjania obhajcov ľudských práv, politických disidentov a členov náboženských menšín alebo skupín, ako napríklad členov hnutia Ahmadíja; keďže z informácií zozbieraných pracovnou skupinou OSN pre násilné alebo nedobrovoľné zmiznutia a mimovládnymi organizáciami vyplýva, že nedobrovoľné zmiznutia sú páchané bezpečnostnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva vrátane policajných a spravodajských agentúr; keďže ani jediného páchateľa sa nepodarilo postaviť pred súd;

H.  keďže indického štátneho príslušníka Kulbhúšana Džádava vojenský súd v apríli 2017 uznal vinným a odsúdil na trest smrti; keďže v súčasnosti je tento prípad na Medzinárodnom súdnom dvore z toho dôvodu, že mu bol odopretý prístup ku konzulárnym službám; keďže 4. mája 2017 bol pri útoku rozvášneného davu na policajnú stanicu v Balúčistáne, ktorý bol zrejme motivovaný údajným „rúhaním“, zavraždený desaťročný chlapec a ďalších päť ľudí bolo zranených; keďže 30. mája 2017 bol za údajné znásilnenie tínedžerky, ktorú miestne médiá nazývali iba Šumajla, rodinný príslušník v Rádžanpúre odsúdený kmeňovým súdom na smrť; keďže tieto prípady nie sú ojedinelými udalosťami;

I.  keďže zásahy proti mimovládnym organizáciám stále neutíchajú; keďže pod zámienkou vykonávania národného programu boja proti terorizmu sú viaceré mimovládne organizácie zastrašované a prenasledované a niektorým boli zapečatené kancelárie;

J.  keďže 12 miliónov žien nemá vnútroštátne preukazy totožnosti, a teda sa im odopiera právo na zápis do zoznamu voličov vo voľbách; keďže viacero volebných pozorovateľských misií EÚ vydalo odporúčania na zlepšenie volebného procesu pred ďalšími voľbami, ktoré sú naplánované na rok 2018;

K.  keďže Pakistan bol 1. januára 2014 začlenený do všeobecného systému preferencií VSP+; keďže tento systém by mal poskytnúť silný podnet na dodržiavanie základných ľudských a pracovných práv, ochranu životného prostredia a uplatňovanie zásad dobrej správy vecí verejných;

L.  keďže EÚ je naďalej v plnej miere odhodlaná pokračovať v dialógu a spolupráci s Pakistanom v rámci päťročného plánu spolupráce a plánu, ktorý ho nahradí;

1.  opätovne potvrdzuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; vyzýva na všeobecné zrušenie trestu smrti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím Pakistanu zrušiť moratórium a nad pokračovaním popráv alarmujúcou rýchlosťou; vyzýva Pakistan, aby obnovil moratórium s dlhodobým cieľom dosiahnuť úplné zrušenie trestu smrti;

2.  je hlboko znepokojený správami o využívaní trestu smrti v Pakistane po chybných súdnych konaniach, popravami neplnoletých osôb a osôb s duševnými poruchami a údajným mučením; vyzýva vládu, aby zosúladila ustanovenia o treste smrti vo vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodným právom a normami vrátane zastavenia popráv za akýkoľvek trestný čin iný ako úmyselná vražda, zákazu popráv mladistvých páchateľov a osôb s duševnými poruchami a moratória na vykonávanie popráv, kým prebieha odvolacie konanie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad zhoršením dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu v Pakistane, a najmä nad zvýšením počtu mimosúdnych popráv a zastrašovaním a používaním sily proti novinárom, obhajcom ľudských práv, mimovládnym organizáciám a kritikom vlády; pripomína povinnosti pakistanskej vlády zabezpečiť dodržiavanie základných práv; víta skutočnosť, že Pakistan prijal akčný plán pre ľudské práva, a žiada, aby sa odrazil v hmatateľnom pokroku v tejto oblasti; upozorňuje v tejto súvislosti na to, že EÚ bude aj naďalej mimoriadne znepokojená, ak aktivisti budú naďalej obeťami týchto praktík a ak sa nedosiahne pokrok;

4.  vyjadruje znepokojenie nad rozsiahlou slobodou konania bezpečnostných síl a vyzýva pakistanskú vládu, aby zabezpečila lepší dohľad nad ich činnosťou; naliehavo žiada príslušné orgány, aby uskutočnili bezodkladné a nestranné vyšetrovanie úmrtí vo väzbe a zabíjania bezpečnostnými silami, ako aj obvinení z mučenia, a aby stíhali páchateľov mimosúdnych popráv a mučenia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad využívaním vojenských súdov v Pakistane, ktoré organizujú vypočutia v tajnosti a majú civilnú jurisdikciu; trvá na tom, aby pakistanské orgány umožnili prístup medzinárodným pozorovateľom a organizáciám pre ľudské práva na účely monitorovania vojenských súdov; požaduje aj okamžitý a transparentný prechod na nezávislé civilné súdnictvo v súlade s medzinárodnými normami súdneho konania; zdôrazňuje, že štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obžalovaní, musí byť umožnený prístup ku konzulárnym službám a konzulárna ochrana;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim uplatňovaním „zákona o rúhaní“ a domnieva sa, že to zhoršuje atmosféru náboženskej neznášanlivosti; berie na vedomie zistenia Najvyššieho súdu Pakistanu, že jednotlivci obvinení z „rúhania“ „nadmerne a nenapraviteľne trpia“, lebo nejestvujú ochranné prostriedky proti zneužitiu alebo nesprávnemu uplatňovaniu právnych predpisov; vyzýva preto pakistanskú vládu, aby zrušila oddiely 295-A, 295-B a 295-C trestného zákonníka a zaviedla účinné procesné a inštitucionálne záruky s cieľom zabrániť zneužívaniu obvinení z „rúhania“; vyzýva tiež vládu, aby zaujala dôraznejšiu pozíciu pri odsudzovaní udavačstva údajných „rúhačov“, a nabáda ju, aby sama nepoužívala terminológiu „rúhania“;

7.  vyzýva pakistanskú vládu, aby prijala okamžité opatrenia na ochranu životov a práv novinárov a blogerov; vyjadruje znepokojenie nad žiadosťou pakistanských orgánov adresovanou Twitteru a Facebooku, aby zverejňovali informácie o svojich užívateľoch s cieľom identifikovať jednotlivcov podozrivých z „rúhania“; vyzýva vládu a parlament Pakistanu, aby novelizovali zákon o predchádzaní trestným činom v elektronickom prostredí z roku 2016 a aby odstránili príliš rozsiahle ustanovenia monitorovania a uchovávania údajov a rušenia webstránok na základe nejasných kritérií; žiada tiež zmiernenie všetkých trestov smrti vynesených za „rúhanie“ alebo politickú opozíciu vrátane trestu Tajmúra Raza; v tejto súvislosti žiada pakistanského prezidenta, aby využil svoje právo udeliť milosť;

8.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý vo vykonávaní päťročného plánu angažovanosti EÚ a Pakistanu, ale vyjadruje nádej, že nový strategický plán angažovanosti, ktorý sa má dokončiť v roku 2017, bude ambiciózny a prispeje k posilneniu väzieb medzi EÚ a Pakistanom;

9.  pripomína, že udelenie štatútu VSP+ je podmienečné a že základnou požiadavkou tohto systému je účinné vykonávanie medzinárodných dohovorov; naliehavo vyzýva pakistanskú vládu, aby vyvinula výrazné úsilie pri realizácii 27 kľúčových dohovorov a dosiahla v tejto oblasti pokrok;

10.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby nastoľovali tieto otázky u pakistanských orgánov počas pravidelného dialógu o ľudských právach;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Pakistanu.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia