Förfarande : 2017/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0419/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0419/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0268

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 282kWORD 55k
14.6.2017
PE605.532v01-00}
PE605.534v01-00}
PE605.535v01-00}
PE605.536v01-00}
PE605.542v01-00} RC1
 
B8-0419/2017}
B8-0421/2017}
B8-0422/2017}
B8-0423/2017}
B8-0429/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8‑0419/2017)

Verts/ALE (B8‑0421/2017)

S&D (B8‑0422/2017)

ALDE (B8‑0423/2017)

PPE (B8‑0429/2017)


om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (2017/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Julia Pitera för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill för S&D-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Monica Macovei för ECR-gruppen
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (2017/2723(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Pakistan,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Pakistan,

–  med beaktande av den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan,

–  med beaktande av Pakistans handlingsplan för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av det fleråriga vägledande programmet mellan EU och Pakistan (2014–2020),

–  med beaktande av rekommendationerna i rapporterna från EU:s valobservatörsuppdrag i Pakistan,

–  med beaktande av uttalandena från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt hennes talesperson, om Pakistan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, särskilt artikel 18,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Pakistan har undertecknat,

–  med beaktande av konventionen om barnets rättigheter,

–  med beaktande av Pakistans konstitution,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religions- och trosfrihet, för människorättsförsvarare och dödsstraffet samt EU:s strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Pakistan hade ett moratorium för dödsstraffet fram till 2015, men återinförde dödsstraffet till följd av massakern på militärskolan i Peshawar i december 2014. Moratoriet upphävdes till en början endast för terroristhandlingar men kom senare att upphävas för alla brott som ger dödsstraff.

B.  Pakistan är nu ett av de länder i världen med flest dödsdömda personer. Det har rapporterats om avrättningar som genomförts medan överklagandeförfarandet fortfarande pågår.

C.  Pakistans ”hädelselag” (avsnitt 295 C i strafflagen) leder alltid till en dödsdom. För närvarande väntar hundratals personer på rättegång och vissa av dessa har dömts till döden för ”hädelse”. Lagen anses innehålla vaga definitioner som kan missbrukas för att komma åt politiska dissidenter eller tysta legitim kritik av statliga institutioner och andra organ.

D.  Premiärministern utfärdade i mars 2017 ett förbud mot allt ”hädiskt” material på internet, och de pakistanska myndigheterna har uppmanat sociala medieföretag att hjälpa till att identifiera pakistanier som misstänks för ”hädelse”. Den 14 april 2017 lynchades Mashal Khan, en student vid Abdul Wali Khan-universitetet, av en folkmassa bestående av andra studenter från universitetet, efter att ha anklagats för att ha publicerat ”hädiskt” material på nätet. Den 10 juni 2017 dömde en pakistansk anti‑terrordomstol Taimoor Raza till döden, anklagad för att ha gjort sig skyldig till ”hädelse” på Facebook. Aktivisten Baba Jan och tolv andra demonstranter dömdes till livstids fängelse, den strängaste påföljd som någonsin har avkunnats mot personer som har demonstrerat.

E.  Pakistans nationalförsamling röstade den 18 april 2017 igenom en resolution som fördömer den lynchning som den våldsamma folkmassan utsatte Mashal Khan för på grund av påstådd ”hädelse”. Senaten har diskuterat reformer för att tygla detta missbruk av lagen.

F.  Militärdomstolarna tilläts verka i två då det var meningen att de civila domstolarna skulle stärkas. Utvecklingen av rättsväsendet har gått långsamt och den 22 mars 2017 togs ett kontroversiellt beslut om att återinrätta militärdomstolarna för ännu en två årsperiod.

G.  Det har i Pakistan konstaterats att människorättsförsvarare, politiska dissidenter och medlemmar av religiösa minoriteter och grupper, såsom ahmadiya-gruppen, vid flera tillfällen har utsatts för trakasserier, överfall, fängslanden, tortyr och hot, och också har dödats. Den information som FN:s arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden och icke-statliga organisationer har samlat in avslöjar att säkerhetsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, inklusive polisen och underrättelsetjänsten, ligger bakom de påtvingade försvinnandena. Man har inte lyckats ställa en enda gärningsman inför rätta.

H.  En militärdomstol dömde i april 2017 den indiske medborgaren Jadhav Kulbhushan till döden. Fallet behandlas för närvarande vid Internationella domstolen med hänvisning till att han nekades tillgång till konsulära tjänster. Den 4 maj 2017 mördades en tioårige pojke och fem andra människor skadades då en folkmassa attackerade en polisstation i Balochistan, och motivet anses vara anklagelser om ”hädelse”. En tonåring (endast ”Shumaila” i lokala medier) som i Rajanpur utsatts för en påstådd våldtäkt av en familjemedlem dömdes den 30 maj 2017 till döden av en domstol i stamområdet. Det handlar inte om några isolerade händelser.

I.  Tillslagen mot icke-statliga organisationer fortsätter med oförminskad styrka. Genomförandet av den nationella planen mot terrorism har tagits som ursäkt för att trakassera och hota flera icke-statliga organisationer och försegla vissa organisationers kontor.

J.  12 miljoner kvinnor har inget nationellt id-kort och nekas därför rätten att registrera sig för att rösta. Flera av EU:s valobservatörsuppdrag har rekommenderat att valprocessen ska förbättras inför nästa val, som är planerat att hållas 2018.

K.   Pakistan kom med i det allmänna preferenssystemet (GSP+) den 1 januari 2014. Detta system bör ge ett starkt incitament att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljön och god samhällsstyrning.

L.  EU står till fullo fast vid sin beslutsamhet att fortsätta dialogen och samarbetet med Pakistan inom ramen för den femåriga åtagandeplanen och den efterföljande planen.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starka motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och utan undantag. Parlamentet efterlyser ett universellt avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet uttrycker stark oro över Pakistans beslut att upphäva moratoriet, och antalet avrättningar är nu skrämmande högt. Parlamentet uppmanar Pakistan att återinföra moratoriet, med det långsiktiga målet att fullt ut avskaffa dödsstraffet.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna om tillämpningen av dödsstraff i Pakistan efter bristfälliga rättegångar, över avrättningarna av minderåriga och personer med psykiska störningar och över påståenden om tortyr. Parlamentet uppmanar regeringen att anpassa bestämmelserna om dödsstraff i den nationella lagstiftningen till internationell rätt och internationella normer, och även att sätta stopp för avrättningar för andra brott än avsiktligt dödande, att införa ett förbud mot avrättning av ungdomsbrottslingar och personer med psykiska störningar, och att inrätta ett moratorium mot att genomföra avrättningar då överklagandeföranden pågår.

3.  Europaparlamentet beklagar den minskade respekten i Pakistan för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och särskilt de ökade utomrättsliga avrättningarna samt trakasserierna och användningen av våld mot journalister, människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer och regeringskritiker. Parlamentet påminner Pakistans regering om dess skyldigheter att säkerställa respekt för grundläggande rättigheter. Parlamentet välkomnar att Pakistan har antagit en handlingsplan för mänskliga rättigheter, och begär att den ska omsättas i konkreta framsteg. Parlamentet varnar i detta avseende för att EU kommer att bli extremt oroad om aktivister fortsätter att utsättas för sådana metoder och om inga framsteg görs.

4.  Europaparlamentet uttrycker oro för den stora handlingsfrihet som säkerhetsstyrkorna har, och uppmanar Pakistans regering att bättre kontrollera deras agerande. Parlamentet uppmanar enträget de behöriga myndigheterna att inleda en snabb och oberoende utredning av dödsfallen i häkten och av det dödande som säkerhetsstyrkorna ligger bakom liksom av påståenden om tortyr, och att lagföra dem som är skyldiga till utomrättsliga avrättningar och tortyr.

5.  Europaparlamentet beklagar användningen av militärdomstolar i Pakistan som håller hemliga förhör och har civilrättslig behörighet. Parlamentet insisterar på att de pakistanska myndigheterna beviljar internationella observatörer och människorättsorganisationer tillträde för att de ska kunna övervaka användningen av militärdomstolar. Parlamentet efterlyser också en omedelbar och transparent övergång till oberoende civila domstolar, i linje med internationella standarder för rättsliga förfaranden. Parlamentet understryker att tredjelandsmedborgare som ställs inför rätta måste få tillgång till konsulära tjänster och skydd.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över den fortsatta tillämpningen av ”hädelselagen” och anser att det förvärrar klimatet av religiös intolerans. Parlamentet noterar slutsatserna från högsta domstolen i Pakistan om att personer som anklagas för ”hädelse” får lida i oproportionerlig grad och får oåterkalleliga skador eftersom det inte finns lämpliga skyddsmekanismer mot felaktig tillämpning och missbruk av sådana lagar. Parlamentet uppmanar därför Pakistans regering att upphäva avsnitten 295-A, 295-B och 295-C i strafflagen och att inrätta effektiva rättssäkerhetsgarantier och institutionella garantier för att förhindra missbruk av anklagelser om ”hädelse”. Parlamentet uppmanar också regeringen att inta en starkare ståndpunkt i sitt fördömande av medborgargarden mot påstådda ”hädelser”, och uppmanar den att inte själv använda sig av ”hädelse”‑retoriken.

7.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att vidta omedelbara åtgärder för att skydda journalisters och bloggares liv och rättigheter. Parlamentet uttrycker oro över den begäran som de pakistanska myndigheterna gjort till Twitter och Facebook om att lämna ut information om sina användare för att identifiera personer som misstänks för ”hädelse”. Parlamentet uppmanar Pakistans regering och parlament att ändra lagen om förebyggande av elektroniska brott och att avlägsna de överdrivet omfattande bestämmelserna om övervakning och lagring av uppgifter och om nedstängning av webbplatser på grundval av vaga kriterier. Parlamentet vill också att alla dödsdomar som avkunnats för anklagelser om ”hädelse” eller politiskt oliktänkande ska omvandlas, även domen mot Taimoor Raza. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Pakistans president att utnyttja sin befogenhet att bevilja nåd.

8.  Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan, men hoppas att den nya strategiska åtagandeplan mellan EU och Pakistan som ska vara klar under 2017 kommer att vara ambitiös och bidra till stärkta band mellan EU och Pakistan.

9.  Europaparlamentet påminner om att GSP+-status beviljas under vissa förutsättningar och att det faktiska genomförandet av internationella konventioner är ett nödvändigt krav enligt systemet. Parlamentet uppmanar med kraft Pakistans regering att verkligen anstränga sig för att genomföra de 27 grundläggande konventionerna och uppvisa resultat.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att ta upp dessa frågor med de pakistanska myndigheterna under deras regelbundna människorättsdialog.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till, rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament och Pakistans regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy