Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0424/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0424/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettighedssituationen i Indonesien

14.6.2017 - (2017/2724(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8-0424/2017)
Verts/ALE (B8-0425/2017)
S&D (B8-0426/2017)
ALDE (B8-0428/2017)
GUE/NGL (B8-0430/2017)
PPE (B8-0431/2017)

Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev, Julia Pitera for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei for ECR-Gruppen
Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Procedure : 2017/2724(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0424/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0424/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning menneskerettighedssituationen i Indonesien

(2017/2724(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Indonesien, navnlig den af 19. januar 2017[1],

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Indonesien (PSA), der trådte i kraft den 1. maj 2014, og til den fælles pressemeddelelse af 29. november 2016 efter det første møde i det blandede EU-Indonesien-udvalg under partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

–  der henviser til den lokale EU-erklæring af 9. maj 2017 om religions- og trosfrihed og ytringsfrihed,

–  der henviser til rapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder – Compilation on Indonesia – af 17. februar 2017 og til den universelle regelmæssige gennemgang (Tredje cyklus) og sammenfatningen af de berørte parters bemærkninger om Indonesien af 20. februar 2017,

–  der henviser til erklæring af 27. juli 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om de planlagte henrettelser i Indonesien,

–  der henviser til den 6. menneskerettighedsdialog mellem Den Europæiske Union og Indonesien den 28. juni 2016,

–  der henviser til Bangkok-deklarationen af 14. oktober 2016 om fremme af et globalt partnerskab for fælles strategiske mål mellem ASEAN og EU,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Indonesien ratificerede i 2006,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1987,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Indonesien er verdens fjerde folkerigeste land, det tredjestørste demokrati, det største land med et muslimsk flertal og et heterogent samfund bestående af 255 millioner borgere af forskellige etniske grupper, sprog og kulturer;

B.  der henviser til, at Indonesien er en vigtig partner for EU; der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Indonesien, som er medlem af G20, er solide; der henviser til, at EU og Indonesien deler de samme værdier vedrørende menneskerettigheder, regeringsførelse og demokrati;

C.  der henviser til, at der i 2016 var et hidtil uset antal voldelige, diskriminerende og chikanerende verbale overfald og meget skarpe erklæringer imod LGBTI-personer i Indonesien; der henviser til, at regeringsembedsmænd, statslige institutioner og ekstremister angiveligt direkte eller indirekte har tilskyndet til disse angreb; der endvidere henviser til, at arten af disse angreb er blevet værre i 2017;

D.  der henviser til, at samtykkende seksuelle handlinger og seksuelle forhold uden for ægteskab i den særlige selvstyrende provins Aceh, der er omfattet af sharialovgivningen, er strafbare og straffes med op til 100 piskeslag og 100 måneders fængsel; der henviser til, at to unge mænd i maj 2017 blev dømt for seksuelle forhold mellem personer af samme køn og blev idømt 85 stokkeslag; der henviser til, at retten til ikke at blive udsat for tortur er en grundlæggende og umistelig ret;

E.  der henviser til, at homoseksualitet ikke er ulovligt i resten af Indonesien; der henviser til, at LGBTI-personer ikke desto mindre har været under hårdt pres i de seneste år;

F.  der henviser til, at 141 personer blev arresteret for "overtrædelse af pornografilove" ved en politirazzia i en klub for homoseksuelle i Jakarta den 21. maj 2017;

G.  der henviser til, at forfatningsdomstolen i Indonesien siden januar 2016 har behandlet et andragende, der har til formål at kriminalisere homoseksuelle og sex uden for ægteskabet;

H.  der henviser til, at der er en voksende intolerance over for religiøse mindretal i Indonesien, som muliggøres af diskriminerende love og forskrifter, herunder en blasfemilov, som officielt kun anerkender seks religioner; der henviser til, at flere personer i juni 2017 er blevet dømt og fængslet i henhold til blasfemilovene;

I.  der henviser til, at den nationale menneskerettighedskommission (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) i januar 2017 konstaterede, at der i nogle provinser, som for eksempel Vestjava, forekommer langt mere religiøs intolerance end i andre, og at regionale embedsmænd ofte er ansvarlige for enten at tolerere eller direkte begå overgreb;

J.  der henviser til, at der er alvorlig bekymring over trusler og vold mod journalister; der henviser til, at journalister bør have adgang til hele landet;

K.  der henviser til, at 49 % af piger i alderen 14 år eller derunder ifølge Human Rights Watch blev udsat for kvindelig kønslemlæstelse mellem 2010 og 2015;

L.  der henviser til, at myndighederne henrettede fire dømte narkotikahandlere i juli 2016 og antydede, at ti andre fanger på dødsgangen vil blive henrettet i 2017;

1.  udtrykker sin tilfredshed med de gode forbindelser mellem EU og Indonesien og gentager vigtigheden af de stærke og mangeårige politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem de to parter; understreger betydningen af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Indonesien, fordi den giver mulighed for en åben udveksling af synspunkter om menneskerettigheder og demokrati, som også er grundlaget for partnerskabs- og samarbejdsaftalen;

2.  opfordrer til en styrkelse af de parlamentariske forbindelser mellem EU og Indonesien, som gør det muligt at drøfte forskellige spørgsmål af gensidig interesse, herunder menneskerettigheder; opfordrer det indonesiske parlament til at styrke sådanne interparlamentariske forbindelser;

3.  glæder sig over, at Indonesien er aktivt engageret på regionalt og multilateralt plan; understreger, at Indonesien for nylig blev behandlet i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) under FN's Menneskerettighedsråd møde i maj 2017; understreger, at Indonesien ligesom i de tidligere cyklusser meldte sig frivilligt til denne gennemgang;

4.  opfordrer myndighederne i den særlige selvstyrende provins Aceh til at forhindre yderligere forfølgelse af homoseksuelle og til at afkriminalisere homoseksualitet ved en ændring af provinsens islamiske straffelov; fordømmer kraftigt brugen af stokkeslag mod to homoseksuelle mænd på 20 og 23 år i Aceh den 22. maj 2017, idet det er første gang, at myndighederne i Aceh anvender stokkeslag som afstraffelse for homoseksuel praksis; fordømmer kraftigt, at homoseksualitet er ulovligt i henhold til Aceh's islamiske straffelov, som er baseret på sharialovgivning; understreger, at afstraffelsen af de to mænd er en grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, som kan udgøre tortur i henhold til folkeretten; opfordrer endvidere myndighederne til omgående at afskaffe offentlig piskning;

5.  er ligeledes bekymret over den stigende intolerance over for indonesiske LGBTI-personer uden for den særlige selvstyrende provins Aceh; fordømmer kraftigt, at 141 mænd blev anholdt i en politirazzia i en klub for homoseksuelle i Jakarta den 21. maj 2017, på trods af at homoseksualitet ikke er en strafbar handling i henhold til straffeloven; opfordrer indtrængende myndighederne og embedsmænd til at afholde sig fra at fremsætte udtalelser, der er diskriminerende over for LGBTI-personer eller andre mindretal i landet; understreger, at politiet har pligt til at håndhæve loven og til at beskytte sårbare minoriteter og til ikke at forfølge dem;

6.  afviser den indonesiske psykiatrisammenslutnings påstand om, at homoseksualitet og transseksualitet er psykiske lidelser; opfordrer myndighederne til at sætte en stopper for tvungen tilbageholdelse af LGBTI-personer og til også at sætte en stopper for alle former for "behandling", som har til formål at "kurere" homoseksualitet, biseksualitet eller transseksuel kønsidentitet og til nøje at håndhæve forbuddet.

7.  glæder sig over erklæringen fra præsident Widodo af 19. oktober 2016, der fordømmer diskrimination af LGBTI-personer; opfordrer præsident Widodo til at benytte sin nøgleposition til offentligt at fordømme intolerance og forbrydelser mod LGTBI-personer, minoriteter, kvinder og organisationer eller grupperinger i landet;

8.  opfordrer til en revision af blasfemiloven, da den udsætter religiøse mindretal for risici; støtter FN's anbefalinger om at ophæve artikel 156 og 156a i straffeloven, loven om forebyggelse af misbrug og krænkelse af religion, loven om elektroniske transaktioner og data og om at opgive anklager mod og retsforfølgelse af personer, der er anklaget for blasfemi;

9.  er bekymret over den stigende intolerance over for etniske, religiøse og seksuelle mindretal i Indonesien; opfordrer indtrængende de indonesiske myndigheder til at fortsætte og til at styrke deres bestræbelser på at fremme religiøs tolerance og social mangfoldighed; fordømmer på det kraftigste alle voldshandlinger, forfølgelse og chikane mod mindretal; kræver, at alle, der begår sådanne overgreb, skal stilles til ansvar;

10.  giver udtryk for bekymring over alvorlige krænkelser af mediefriheden; opfordrer indtrængende den indonesiske regering til at insistere på, at statslige myndigheder vedtager en nultolerancepolitik over for fysiske overgreb på journalister og giver udenlandske medier adgang til landet;

11.  opfordrer Indonesiens myndigheder til at ophæve alle lovbestemmelser, der uretmæssigt begrænser grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder; opfordrer Indonesiens myndigheder til at tage alle love op til revision og til at sikre deres overensstemmelse med landets internationale forpligtelser, især dem om ytrings-, tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, lighed for loven, ikkeforskelsbehandling og retten til ytrings- og forsamlingsfriheden;

12.  er bekymret over beretninger om vedvarende vold mod kvinder og skadelig praksis over for kvinder, såsom kvindelig kønslemlæstelse; opfordrer Indonesiens myndigheder til at håndhæve sin lovgivning om vold mod kvinder, til at straffe alle former for seksuel vold og til at lovgive med henblik på at fjerne uligheder mellem kønnene og styrke kvinders position;

13.  glæder sig over suspensionen af henrettelser af personer på dødsgangen, som er dømt for narkotikahandel, i afventning af en gennemgang af deres sager; opfordrer indtrængende Indonesiens regering til fortsat at standse alle henrettelser og til at prøve sagerne på ny i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer til en øjeblikkelig genindførelse af et moratorium for anvendelse af dødsstraf med henblik på afskaffelse af dødsstraffen;

14.  opfordrer den indonesiske regering til at opfylde alle sine forpligtelser og til at respektere, beskytte og håndhæve de rettigheder og friheder, der er nedfældet i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Indonesiens regering og parlament, generalsekretæren for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission og FN's Menneskerettighedsråd.