Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0424/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0424/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία

14.6.2017 - (2017/2724(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-0424/2017)
Verts/ALE (B8-0425/2017)
S&D (B8-0426/2017)
ALDE (B8-0428/2017)
GUE/NGL (B8-0430/2017)
PPE (B8-0431/2017)

Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev, Julia Pitera εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz, Δημήτριος Παπαδημούλης εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2017/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0424/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0424/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία

(2017/2724(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ινδονησία, και ειδικότερα το ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ινδονησίας (ΣΕΣΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2014, και το κοινό ανακοινωθέν τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ινδονησίας στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, στις 29 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ της 9ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και την ελευθερία έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Συλλογή στοιχείων για την Ινδονησία), της 17ης Φεβρουαρίου 2017, καθώς και την καθολική περιοδική εξέταση (τρίτος κύκλος) και την περίληψη των παρατηρήσεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την Ινδονησία, της 20ής Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 27ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις σχεδιαζόμενες εκτελέσεις στην Ινδονησία,

–  έχοντας υπόψη τον έκτο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Μπανγκόκ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την προώθηση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης ASEAN-ΕΕ για κοινούς στρατηγικούς στόχους,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το οποίο η Ινδονησία κύρωσε το 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1987 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία αποτελεί το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, την τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία, τη μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία και μια ετερόκλιτη κοινωνία που περιλαμβάνει 255 εκατομμύρια πολίτες διαφόρων εθνοτήτων, γλωσσών και πολιτισμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, που είναι μέλος της G20, είναι ισχυρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδονησία μοιράζονται τις ίδιες αξίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 υπήρξε ένας πρωτοφανής αριθμός βίαιων, μεροληπτικών επιθέσεων παρενόχλησης και δηλητηριωδών δηλώσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Ινδονησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έναυσμα για τις επιθέσεις αυτές δόθηκε, άμεσα ή έμμεσα, από δημόσιους υπαλλήλους, κρατικούς θεσμούς και εξτρεμιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ο χαρακτήρας των επιθέσεων αυτών επιδεινώθηκε το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ειδική αυτόνομη επαρχία Aceh, που διέπεται από τον νόμο της Σαρία, οι συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου είναι ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή έως και 100 μαστιγωμάτων και φυλάκισης 100 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2017, δύο νεαροί άνδρες που είχαν κριθεί ένοχοι για σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου καταδικάστηκαν σε 85 ραβδισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη μη υποβολή σε βασανιστήρια είναι θεμελιώδες και αναφαίρετο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόλοιπη Ινδονησία η ομοφυλοφιλία δεν είναι παράνομη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ τελεί, ωστόσο, υπό πολιορκία τα τελευταία χρόνια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαΐου 2017, συνελήφθησαν 141 άτομα για «παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας» σε αστυνομική επιδρομή σε λέσχη ομοφυλοφίλων στην Τζακάρτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2016, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ινδονησίας επανεξετάζει αναφορά που αποσκοπεί στην ποινικοποίηση των σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ομοφυλοφίλων και του σεξ εκτός γάμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη μισαλλοδοξία έναντι των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ινδονησία, η οποία βρίσκει έδαφος σε μεροληπτικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί βλασφημίας που αναγνωρίζει επίσημα μόνον έξι θρησκείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2017, δεν είναι λίγα τα άτομα που έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί βάσει των νόμων περί βλασφημίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Ιανουαρίου 2017, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) διαπίστωσε ότι σε ορισμένες επαρχίες, όπως στη West-Java, παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη θρησκευτική μισαλλοδοξία απ’ ό,τι σε άλλες και ότι οι κρατικοί υπάλληλοι των περιφερειών συχνά ευθύνονται είτε για ανοχή είτε για άμεση διάπραξη παραβάσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για εκφοβισμό και βία κατά δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ 2010 και 2015, το 49 % των κοριτσιών ηλικίας 14 ετών και κάτω είχαν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2016, οι αρχές εκτέλεσαν τέσσερις εμπόρους ναρκωτικών που είχαν κριθεί ένοχοι και δήλωσαν ότι το 2017 θα εκτελεσθούν άλλοι 10 θανατοποινίτες·

1.  επιδοκιμάζει την ισχυρή σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας και επαναλαμβάνει τη σημασία των ισχυρών και μακρόχρονων πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών· υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επιτρέπει την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα οποία αποτελούν επίσης τη βάση της ΣΕΣΣ·

2.  ζητεί ισχυρότερες επαφές μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, μέσω των οποίων μπορούν να συζητούνται με εποικοδομητικό τρόπο διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί το ινδονησιακό κοινοβούλιο να ενισχύσει τις εν λόγω διακοινοβουλευτικές σχέσεις·

3.  χαιρετίζει την ενεργό δέσμευση της Ινδονησίας σε περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο· τονίζει ότι η Ινδονησία εξετάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Μάιο του 2017· υπογραμμίζει ότι, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, η τρίτη αυτή επανεξέταση της Ινδονησίας πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση·

4.  καλεί τις αρχές της ειδικής αυτόνομης επαρχίας Aceh να αποτρέψουν τις περαιτέρω διώξεις ομοφυλοφίλων και να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία με τροποποίηση του ισλαμικού ποινικού κώδικα· καταδικάζει έντονα τον ραβδισμό δύο ομοφυλόφιλων ανδρών 20 και 23 ετών στο Aceh στις 22 Μαΐου 2017, πρωτοφανή αντιμετώπιση των ομοφυλοφιλικών πρακτικών από την πλευρά των αρχών της ειδικής αυτόνομης επαρχίας Aceh· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη βάσει του ισλαμικού ποινικού κώδικας του Aceh, ο οποίος έχει ως βάση τη Σαρία· τονίζει ότι η τιμωρία των δύο ανδρών αποτελεί βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση που ενδέχεται να ισοδυναμεί με βασανιστήρια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· καλεί επίσης τις αρχές να θέσουν άμεσα τέλος στη δημόσια μαστίγωση·

5.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία έναντι της ινδονησιακής κοινότητας ΛΟΑΔΜ εκτός της ειδικής αυτόνομης επαρχίας Aceh· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι, παρόλο που η ομοφυλοφιλία δεν συνιστά έγκλημα δυνάμει του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας, στις 21 Μαΐου 2017 συνελήφθησαν 141 άνδρες σε αστυνομική επιδρομή σε λέσχη ομοφυλοφίλων στην Τζακάρτα· παροτρύνει τις αρχές και τους δημόσιους υπαλλήλους να μην προβαίνουν σε δημόσιες μεροληπτικές δηλώσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ ή άλλων μειονοτήτων στη χώρα· τονίζει ότι καθήκον της αστυνομίας είναι να μεριμνά για την επιβολή του νόμου και την προστασία των ευάλωτων μειονοτήτων και όχι να επιδίδεται στη δίωξή τους·

6.  απορρίπτει τον ισχυρισμό της Ινδονησιακής Ψυχιατρικής Ένωσης ότι η ομοφυλοφιλία και η διεμφυλικότητα είναι πρόβλημα ψυχικής υγείας· καλεί τις αρχές να θέσουν τέλος στην αναγκαστική κράτηση ΛΟΑΔΜ και να φροντίσουν επίσης για τον τερματισμό κάθε είδους «αγωγής» που φιλοδοξεί να τους «θεραπεύσει» από την ομοφυλοφιλία, την αμφιφυλοφιλία ή τη διεμφυλική ταυτότητα, και να μεριμνήσουν για την αυστηρή επιβολή της απαγόρευσης·

7.  χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου Widodo στις 19 Οκτωβρίου 2016, με την οποία καταδικάζει τις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ· καλεί τον Πρόεδρο Widodo να χρησιμοποιήσει την ηγετική θέση του για να καταδικάσει δημόσια τη μισαλλοδοξία και τα εγκλήματα κατά των ΛΟΑΔΜ, των μειονοτήτων, των γυναικών και οργανώσεων ή συγκεντρώσεων στη χώρα·

8.  ζητεί την αναθεώρηση του νόμου περί βλασφημίας διότι θέτει τις θρησκευτικές μειονότητες σε κίνδυνο· υποστηρίζει τις συστάσεις του ΟΗΕ για κατάργηση των άρθρων 156 και 156 α) του ποινικού κώδικα, του νόμου για την πρόληψη της κατάχρησης και δυσφήμησης της θρησκείας, του νόμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δεδομένα, και απόσυρση των κατηγοριών και διώξεων έναντι όσων κατηγορούνται για βλασφημία·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία που παρατηρείται στην Ινδονησία απέναντι στις εθνοτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες· καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να συνεχίσουν, καθώς και να εντείνουν, τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της θρησκευτικής ανοχής και της κοινωνικής διαφορετικότητας· καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού σε βάρος των μειονοτήτων· ζητεί να λογοδοτήσουν όλοι όσοι διαπράττουν τέτοιου είδους παραβάσεις·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να επιμείνει στο θέμα της υιοθέτησης πολιτικής μηδενικής ανοχής από τις κρατικές υπηρεσίες απέναντι στη σωματική βία σε βάρος δημοσιογράφων, και να παράσχει στα ξένα μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στη χώρα·

11.  καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να καταργήσουν όλες τις νομικές διατάξεις που περιστέλλουν αδικαιολόγητα τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να επανεξετάσουν όλους τους νόμους και να τους ευθυγραμμίσουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ιδίως τους νόμους που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, την ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

12.  εκφράζει την ανησυχία του λόγω των καταγγελιών για το μόνιμο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και για επιβλαβείς για τις γυναίκες πρακτικές, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να επιβάλουν τη νομοθεσία της χώρας σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, να τιμωρούν κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και να νομοθετήσουν με στόχο την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

13.  χαιρετίζει την αναστολή των εκτελέσεων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για εμπορία ναρκωτικών εν αναμονή επανεξέτασης της υπόθεσής τους· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να συνεχίσει να μην πραγματοποιεί καμία εκτέλεση αυτού του είδους και να δικάσει εκ νέου τα άτομα αυτά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί την άμεση επαναφορά του μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής με σκοπό την κατάργησή της·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της και να σέβεται, να προασπίζει και να τηρεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο ICCPR·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, τον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.