Процедура : 2017/2699(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0434/2017

Внесени текстове :

RC-B8-0434/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 638kWORD 63k
4.7.2017
PE605.552v01-00}
PE605.553v01-00}
PE605.574v01-00} RC1
 
B8-0434/2017}
B8-0435/2017}
B8-0450/2017} RC1

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8-0434/2017)

ALDE (B8-0435/2017)

ECR (B8-0450/2017)


относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP))


Йожеф Сайер от името на групата PPE
Антия Макинтайър от името на групата ECR
София ин 'т Велд от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2017 г. – Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите“ (COM(2016)0710) и приложения 1 – 5 към него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение (МИС) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество(1),

–  като взе предвид окончателния доклад от 24 юли 2014 г. на Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести, озаглавен „Намаляване на бюрокрацията в Европа – наследство и перспективи“,

–  като взе предвид обобщения доклад на Съвета на председателите на комисии от 13 юни 2017 г.,

–  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политическите приоритети и финансовите ресурси трябва да бъдат съгласувани;

Б.  като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно;

В.  като има предвид, че ЕС трябва да предприеме действия, за да възвърне своята конкурентоспособност в условията на ожесточена международна конкуренция, като запази по този начин модела на социална пазарна икономика и гарантира устойчив растеж с подобряване на равнищата на производителност и иновации, с цел осигуряване на работни места, а не дългове за следващото поколение млади граждани;

Г.  като има предвид, че най-добрата икономическа и социална подкрепа, която държавите членки могат да предложат на своите граждани, е гарантирането на по-добро качество на живот в икономика, отличаваща се с растеж и ниска инфлация, високи нива на заетост и нарастване на заплатите, генерираща необходимите ресурси за финансиране на инвестициите за бъдещето, за подобряване на инфраструктурата и обществените услуги;

Д.  като има предвид, че ЕС е изправен пред различни и сложни форми на заплахи, които пораждат нестабилност, а това води до чувство на несигурност у европейските граждани;

Е.  като има предвид, че Комисията има задължението да спазва Договорите и да прилага законодателството на ЕС; като отбелязва с дълбоко съжаление, че както изпълнението на политиките на ЕС, така и прилагането на законодателството и правилата на ЕС не са достатъчно застъпени, както се забелязва в няколко области; като има предвид, че Комисията, заедно с държавите членки, следва да превърне изпълнението на политиките и правоприлагането в първостепенен приоритет;

ЧАСТ 1

1.  отбелязва, че настоящите кризи, включително техните финансови, икономически, социални и миграционни последици, доведоха до нарастване на недоволството сред европейските граждани, намерило изражение във възхода на екстремизма; подчертава, че сериозните предизвикателства изискват съвместен отговор от страна на ЕС и неговите държави членки; счита, че са необходими сериозни политически инициативи за справяне с тези кризи и че следва да бъдат предприети реалистични реформи, за да се възстановят доверието и увереността и да се противодейства на експлоатацията на това безпокойство за поддържане на страх и несигурност; подчертава, че демагогските и нереалистични политически кампании пораждат фалшиви надежди в много краткосрочен план, но имат вредни последици, водещи до повече разделения, нестабилност и конфликти в цяла Европа;

2.  подчертава важността на това ЕС да бъде отворен за контакти и да поддържа и развива тесни икономически, търговски и стратегически връзки с близките си съседи; счита, че е необходима ясна рамка за в бъдеще за отношенията на ЕС със съседните държави, които не са членки;

3.  счита, че силно конкурентната социална пазарна икономика е крайъгълен камък на европейското общество, върху който са изградени европейските политики, носещи пряка полза на гражданите в тяхното ежедневие; подкрепя инициативите за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот;

4.  призовава Комисията да определи ключови приоритетни действия, насочени към укрепване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС чрез предоставяне на възможност на предприятията да се конкурират на вътрешните и световните пазари и чрез засилване на капацитета на ЕС и неговите държави членки да подкрепят развитието на предприятията, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия (МСП); счита, че модернизацията на европейската промишленост трябва да бъдат широкообхватна и да включва предлагането на пазара на иновативни продукти и услуги, технологии и бизнес модели, които да се основават на инвестиции в научните изследвания и иновациите, преобразувани в усъвършенствани стоки, услуги и процеси на пазара;

5.  подчертава, че е необходим всеобхватен подход, за да се реализират ползите и да се преодолеят все още съществуващите слабости на единната валута, като същевременно се гарантира устойчивостта на ИПС и се постигат целите за растеж и пълна заетост; счита, че по-нататъшното развитие на ИПС трябва да се основава и да се гради на съществуващото законодателство и неговото прилагане и трябва да включва мерки, които да придадат на неговата институционална структура повече легитимност и демократична отчетност;

6.  настоятелно призовава Комисията да ускори работата по изграждането на съюз на капиталовите пазари, за да спомогне за разгръщането на инвестиции в ЕС, които да създадат растеж и работни места; призовава Комисията да представи предложения за подобряване на бизнес средата в ЕС с цел привличане на повече преки чуждестранни инвестиции и връщане на работните места;

7.  подчертава, че една успешна европейска миграционна политика изисква съгласуван механизъм за справедливо и ефективно разпределяне на лицата, търсещи убежище; подчертава значението на напредъка в справянето с миграционната криза по начин, който да показва много по-голяма чувствителност към широко разпространената загриженост на държавите членки относно неконтролираната миграция; приветства неотдавнашните постижения по отношение на укрепването на управлението и ефективния контрол на външните граници на Съюза, което е предпоставка за това държавите членки да си възвърнат критично равнище на взаимно доверие;

8.  подчертава, че общата външна политика и политика на сигурност трябва да се подобри, за да допринесе за намирането на достоверни отговори на новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, за борбата с тероризма и изграждането на мир, стабилност и ред в съседните държави; призовава Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да продължават да работят в тясно сътрудничество с държавите членки по разработването на конкретни политики и методи на сътрудничество за постигане на тези цели;

9.  подчертава, че свободната търговия значително е повишила жизнения стандарт и е намалила бедността в ЕС и по света, създавайки икономически растеж и работни места и укрепвайки политическите и икономическите отношения с трети държави; счита, че ЕС трябва да продължи да противодейства на протекционистките тенденции в световен мащаб и поради това изисква от Комисията да осъществи напредък и да финализира в кратки срокове планираните и текущите преговори, както и да проучва непрекъснато възможностите за нови споразумения за свободна търговия;

10.  настоятелно призовава Комисията да започне, в сътрудничество с останалите институции, широк обществен дебат относно бъдещето на Съюза;

11.  подчертава, че Европа ще продължи да играе водеща роля в борбата срещу изменението на климата и че ЕС остава твърдо ангажиран с изпълнението на Парижкото споразумение; посочва, че ориентираната към бъдещето политика в областта на изменението на климата е от решаващо значение за модернизирането на европейската промишленост и икономика;

12.  подчертава значението на това да се осигури икономическа изгода и да се води политика на нулева толерантност към случаи на лошо управление и измами;

13.  подчертава, че ЕС все още е изправен пред значителни предизвикателства, що се отнася до прилагането на договореното или приетото законодателство, и поради това призовава Комисията да се съсредоточи върху изпълнението на законодателството на ЕС във всички държави членки; подчертава значението на прилагането на политиката в областта на конкуренцията за създаването на условия на равнопоставеност, които да насърчават новаторството, производителността, създаването на работни места и инвестициите от страна на всички участници в рамките на единния пазар и за всички бизнес модели, включително МСП;

14.  още веднъж призовава Комисията да представи законодателно предложение за административното право на ЕС, което да гарантира открита, ефикасна и независима европейска администрация, както и да вземе надлежно предвид предложението на Парламента за регламент на ЕС по този въпрос;

ЧАСТ 2

1. Младежта и ученето през целия живот

15.  призовава Комисията:

–  да инвестира, в подкрепа на държавите членки, в приобщаващи и ефективни образователни системи;

–  да гарантира провеждането на консултации с експертната общност и съответните заинтересовани страни, включително организациите на родителите, по въпроси на разработването на политиките;

–  да осигури подходящи средства за „Еразъм +“, така че да бъдат постигнати целите на програмата, както и това тези средства да се използват за основните цели на програмата (мобилността, образованието и обучението, политиките за младежта и спорта);

–  да подпомага държавите членки, преди всичко за действия в областта на образованието във всички възрасти и професионални групи; да инвестира в рамка за учене през целия живот със специално внимание върху цифровите и предприемаческите умения и компетентности, както и върху медийната грамотност, включително специфични програми, предназначени специално за насърчаване на жените;

–  да анализира пазарите на труда, за да се определи точният баланс между професионалното обучение и университетското образование, така че да се подобри връзката между предлагането и търсенето на пазара на труда;

–  да насърчава предприемачеството и да разработи допълнително и да подкрепи подходящата правна среда за МСП в съответствие с принципа „мисли първо за малките“;

–  да представи препоръки и предложения за това как да бъдат задържани възрастните работници в работната сила за по-дълъг период от време, насърчавайки по този начин и предаването на опит на младите поколения и наставничеството на работното място;

–  да предприеме по-нататъшни мерки, заедно с държавите членки, за повишаване на привлекателността и стойността на уменията в науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и да насърчава повече жени и момичета да се насочат към изучаването на НТИМ и да го продължават, по-специално в областта на ИКТ, която може да създаде нови възможности за тях;

16.  счита, че инициативата за младежка заетост е от съществено значение за справяне с безработицата сред младите хора, която продължава да бъде неприемливо висока в ЕС; призовава Комисията да осигури адекватно финансиране за борба с младежката безработица и да удължи Инициативата за младежка заетост, като същевременно подобри нейното функциониране и прилагане и вземе под внимание специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата;

17.  настоятелно призовава Комисията да въведе всички подходящи механизми за по-голяма мобилност сред младите хора, включително стажове, като начин за преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда и за подобряване на достъпа до възможности за заетост;

2. Син растеж и кръгова икономика

18.  изисква от Комисията да представи предложения:

–  за син растеж с цел подпомагане на устойчивия растеж в мореплавателския и морския сектор като цяло;

–  да запълни пропуските, произтичащи от липсата на многогодишни планове в рамките на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), с цел управление на всички важни запаси и риболовни дейности във водите на ЕС;

19.  настоятелно призовава Комисията незабавно да представи инициативите, изброени в Плана за действие за кръговата икономика, и да наблюдава редовно напредъка към постигане на кръгова икономика;

3. Финансова рамка за периода след 2020 г.

20.  призовава Комисията да гарантира, че изпълнението на всички програми на ЕС ще достигне оптимален ритъм през следващата година, за да се компенсират значителните забавяния в началото на настоящия програмен период; изразява особена загриженост относно последствията от това забавяне с евентуално натрупване на искания за плащане към края на настоящата МФР; счита, че следва да се положат всички усилия за избягване на поредна криза с плащанията, включително вземането на решение относно адекватно равнище на плащанията в следващите годишни бюджети;

21.  настоятелно призовава Комисията да представи законодателните си предложения за МФР за периода след 2020 г. най-късно до юни 2018 г., за да се създаде възможност за незабавното започване на междуинституционални преговори по същество; определя като цел успешното приключване на тези преговори до края на настоящия парламентарен мандат;

22.  призовава Комисията да вземе надлежно под внимание позицията на Парламента относно бъдещата МФР, която ще бъде приета, преди Комисията да представи законодателните предложения; подчертава, че е необходимо да се започне структуриран диалог относно общото ниво, политическите и бюджетните приоритети, структурата и гъвкавостта на бъдещата МФР, включително постигането на позиция относно продължителността на финансовата рамка; счита, че в следващата МФР трябва да се разработи път към изграждането на модерен бюджет на ЕС; счита, че Комисията следва да предприеме цялостен преглед на разходите като част от своята подготовка;

23.  настоятелно призовава Комисията да представи подробни планове за преодоляване на опасенията относно бъдещето на приходната част на бюджета и собствените ресурси; подчертава, че Комисията следва да представи тези законодателни предложения заедно с предложенията относно МФР за периода след 2020 г., с цел да се позволи провеждането на съвместни преговори и по двете точки; подчертава, че Парламентът ще приеме своя позиция преди представянето на законодателните предложения, и призовава Комисията да вземе надлежно под внимание позицията на Парламента в това отношение;

24.  призовава Комисията да представи:

–  предложения за регламенти за политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г. вследствие на предстоящото представяне на следващата МФР възможно най-рано през 2018 г.;

–  цялостен преглед на Финансовия регламент и свързаното с него секторно законодателство, включително Регламента за общоприложимите разпоредби, които понастоящем са в сила („Омнибус“), в това число разпоредби за опростяване на политиката на сближаване и по-добро съчетаване на структурните и инвестиционните фондове на ЕС (ЕСИ фондове) с Европейския фонд за стратегически инвестиции, приет в началото на 2018 г.;

25.  отправя искане към Комисията, в контекста на дебатите относно Бялата книга, да разясни своите амбиции за 9-ата рамкова програма (РП9) достатъчно рано през 2018 г., за да може Парламентът да формулира позицията си относно тази програма, а също така и по отношение на „Галилео“, „Коперник“ и COSME, така че всички мерки да може да започнат да функционират от 2021 г. нататък; очаква предложението за РП9 да се основава на междинната оценка на „Хоризонт 2020“ и на доклада за изпълнението на Парламента;

26.  подчертава необходимостта от приложни изследвания, и по-специално от научни изследвания, които водят до по-добри познания, умения и практики, за да се гарантира, че новите технологии се използват по най-добрия възможен начин; призовава Комисията да балансира по-ефикасно потребностите от фундаментални, приложни и транслационни научни изследвания и развойна дейност с цел осигуряване на ефикасно и бързо превръщане на новите открития в реални технологии и продукти;

27.  настоятелно призовава Комисията да продължи да работи в посока на опростяване, като същевременно сведе до минимум пречките за участие и гарантира възможно най-висока възвръщаемост – както краткосрочна, така и дългосрочна – за всички части на програмата, както и да работи в посока амбициозно предложение за следващата рамкова програма; подчертава, че укрепването на съществуващите полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове е необходимо за оползотворяване на възможностите в областта на иновациите в рамките на ЕС;

28.  подчертава необходимостта от създаване на рамка на изпълнението и счита, че Комисията следва да разработи усъвършенствана система за бюджетен контрол, който да е пропорционален на ползите, постигнати чрез финансиране от ЕС; счита, че неразделна част от тази система следва да бъде докладването, което би трябвало да бъде достатъчно прозрачно и подробно, включително докладването на информация относно получателите на средства на ЕС и дали плащанията са били извършени навреме; счита, че показателите, ефективността на разходите и резултатите, постигнати чрез финансиране от страна на ЕС, следва винаги да бъдат проверявани, за да се установят устойчивите и дългосрочни ефекти на разходите на ЕС; призовава за изготвянето на предложения за реформа на Сметната палата, за да бъде укрепена нейната функция за одит на изпълнението, така че да служи едновременно като орган за одит и оценка;

4. Стратегия за цифровия единен пазар

29.  изразява загриженост относно забавянето на някои законодателни предложения, включени в стратегията за цифровия единен пазар; счита, че институциите на ЕС следва да не губят инерцията, създадена със стратегията, и да положат всички възможни усилия за предаването и приемането на съответните предложения; призовава трите институции по време на средносрочния преглед да се ангажират на най-високо равнище да дадат приоритет на тези предложения в хода на законодателния процес, така че гражданите и предприятията да могат да се възползват от техните резултати;

30.  Изисква от Комисията:

  –  да осигури напредък по доизграждането на цифровия единен пазар, а също и на средата, която подпомага МСП;

  –  да представи предложения за създаването на общия принцип на свободното движение на данни и за премахване на ограниченията за локализиране на данни в целия ЕС;

  –  да продължи да оказва подкрепа за цифровизацията на европейския транспортен сектор чрез инициативи за C-ITS, E-CRM и други цифрови системи;

  –  да представи планираната(ите) инициатива(и) относно киберсигурността, също и по отношение на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA); тези инициативи следва да са насочени към повишаване на киберсигурността за промишлеността и за други граждански цели, и следва да включват ефективни правни средства за защита;

  –  спешно да установи, заедно с държавите членки, системните причини за нарастващата неравнопоставеност между половете в цифрово отношение и да предприеме действия на световно равнище за слагане на край на цифровото изключване на жените;

5. Стратегия за енергиен съюз

31.  призовава Комисията, след приемането на различните законодателни предложения и съобщения за енергийния съюз, енергийната ефективност, организацията на пазара, възобновяемите енергийни източници и други въпроси, свързани с енергетиката, да съсредоточи вниманието си върху това да се гарантира, че държавите членки изпълняват изцяло посочените актове с цел да бъде изграден истински енергиен съюз;

32.  очаква от Комисията да продължи тясното сътрудничество по текущите и особено важни законодателни процедури от Пакета за чиста енергия, включително на етапа на тристранните преговори, така че да се осигури успешното приключване на преговорите възможно най-рано през 2018 г.;

33.  призовава Комисията да наблюдава икономическите последици от новата структура на пазара на електроенергия, особено в региона на Централна и Източна Европа, тъй като вероятно този регион заплаща високи разходи, свързани с енергийния преход;

6. Стратегия за единния пазар.

34.  изисква от Комисията:

  –  да подобрява, съвместно с държавите членки, изпълнението на Директивата за услугите, включително премахването на оставащите регулаторни и административни пречки в сектора на услугите, както и да се сложи край на прекомерното регулиране;

  –  да прилага съществуващото законодателство, най-вече чрез изпълняване на действащите правила, като по този начин се гарантира равнопоставеност и възможността да се възползваме изцяло от предимствата на единния пазар;

35.  изразява съжаление, че досега Комисията не се вслуша в многократните призиви за създаване на силен единен пазар като стълб в рамките на европейския семестър, със система за редовен мониторинг и идентификация на специфичните за отделните държави пречки пред единния пазар;

36.  счита за политически приоритети:

  –  разгръщането на потенциала на културата и творческите индустрии в рамките на последователна политика на ЕС, като признава, че те се състоят главно от микропредприятия и МСП и са ключови фактори за устойчив растеж и качествени работни места;

  –  подобряването и насърчаването на мерки и действия за улесняване на културния туризъм, с пълното участие на регионалните и местните органи;

  –  предложението за преразглеждане на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост до края на годината;

  –  преразглеждането на Регламента за общата безопасност, което беше отложено за пореден път, като изразява съжаление във връзка с факта, че графикът, определен в Директива (ЕС) 2015/719 от 29 април 2015 г.(2), не беше взет под внимание, и напомня на Комисията необходимостта от ясни и решителни действия по отношение на това преразглеждане и пътната безопасност като цяло;

  –  навременни последващи действия с конкретни предложения, констатации и препоръки, които трябва да се съдържат в предстоящия стратегически доклад по собствена инициатива относно измамите с километропоказателите, като припомня, че това буди голяма загриженост у европейските граждани, и като се има предвид, че в някои държави членки вече се прилагат добре работещи модели;

7. Здравеопазване

37.  подчертава спешната необходимост и значението на предприемането на действия срещу заплахата от антимикробна резистентност (АМР), тъй като това може да има огромно въздействие върху здравето на гражданите и производителността, както и върху бюджетите за здравеопазване на държавите членки; във връзка с това призовава Комисията да представи инициатива за план за действие на ЕС относно начините на прилагане в Съюза на глобалния план за действие срещу антимикробната резистентност на Световната здравна организация (СЗО); призовава Комисията също така да засили мерките, които вече се прилагат в настоящия план за действие срещу АМР и да осигури последователното им прилагане от страна на всички заинтересовани страни;

38.  изисква от Комисията:

  –   да представи законодателно предложение относно листовките с упътване за фармацевтичните продукти, с цел да станат по-ясни и лесни за използване от пациентите („таблици с данните за лекарствените средства“);

  –   да преразгледа спешно Директива 2004/23/ЕО от 31 март 2004 г. относно стандартите за качество и безопасност на даряваните човешки тъкани и клетки(3) (Директивата относно тъканите и клетките), за да я приведе в съответствие с принципа на безвъзмездното даряване, и с Регламент № 1394/2007 от 13 ноември 2007 г. година относно лекарствените продукти за модерна терапия (Регламента за модерната терапия)(4), който също така следва да стане приложим в по-висока степен за МСП;

8. Рибарство и селско стопанство

39.  подчертава важната роля, която секторите на устойчивото селско стопанство, рибарство и горско стопанство играят за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС, за създаване на работни места и подобряване на екологичните стандарти и също така подчертава потенциала на европейското селско стопанство за допринасяне за политиките в областта на изменението на климата чрез иновации и приемане на политики, които укрепват потенциала на европейското селско стопанство за улавянето на въглерод;

40.  настоятелно призовава Комисията да работи по двустранните споразумения в областта на рибарството с държави извън ЕС, чийто срок на действие изтича скоро;

41.  отново заявява, че за да се гарантира своевременното и правилното прилагане на общата политика в областта на рибарството, приета през 2013 г., Комисията трябва да продължи да внася законодателни предложения за приемане на актуализирани многогодишни планове за управление на рибните запаси;

42.  изисква от Комисията:

  –   да гарантира, че ОПР и задължението за разтоварване на сушата се прилагат правилно;

  –   да продължи да работи в тясно сътрудничество с рибари и учени с цел установяване и прогнозиране на това кога могат да се появят блокиращи видове („choke species“), и да разработят научно-изследователски решения като новаторски риболовни техники;

  –   да преразгледа Регламент (ЕО) № 1967/2006 (Средиземноморския регламент), по-специално в частта, която се отнася до забраната за използване на някои традиционни уреди, както и разпоредбите, които се отнасят до специфичните характеристики на риболовните уреди;

  –   да намери прагматично решение по отношение на промишления риболов с цел да се регулира и ограничи използването на ценни рибни ресурси за производството на рибно брашно, особено когато става въпрос за уязвимите екосистеми в района на Балтийско море;

43.  поема ангажимент да започне конструктивен диалог с Комисията по нейното съобщение относно бъдещето на ОСП след 2020 г., което се очаква преди края на 2017 г.;

44.  в този контекст изисква от Комисията:

  –   да опрости на изпълнението на ОСП;

  –   да намали бюрокрацията с цел повишаване на ефективността;

  –   да намали административната тежест за селскостопанските предприемачи;

  –   да създаде възможности за иновации, които са абсолютно необходими за постигането на ориентиран към бъдещето, конкурентоспособен европейски селскостопански сектор;

  –   да гарантира, че принципите на по-добро регулиране са включени в предстоящото предложение за реформа на ОСП, която следва да предостави повече възможности и финансови стимули за иновации в областта на селското стопанство, насочени към гарантиране на дългосрочна продоволствена сигурност в ЕС, намаляване на отрицателното въздействие на селското стопанство върху биологичното разнообразие и повишаване на устойчивостта му спрямо изменението на климата;

  –   да представи незабавно предложение за рамково законодателство на равнището на ЕС с цел борба с нелоялните търговски практики във веригата на хранителни доставки;

45.  призовава Комисията да гарантира, че данъкоплатците получават стойност срещу парите си от инвестиции, които правят в селското стопанство, като се върви към изравняване на преките плащания във всички държави членки и се гарантира, че ЕС може да запази и увеличи своя потенциал за производство на храни;

9. По-справедливо данъчно облагане

46.  изисква от Комисията:

  –   да направи предложения за окончателна система на ДДС и ставки на ДДС;

  –  да представи ясни насоки относно фискалната държавна помощ от държавите членки;

  –   да направи оценка на условията за достъп до културни блага и услуги и да предложи решения за подобряването им, включително разглеждане на въпроса със съществуващите различия в ДДС за книги и електронни книги;

47.  приветства работата, извършена от Комисията и държавите членки за активно насърчаване на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и използването на данъчни убежища, въз основа на експертния опит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за насърчаване на доброто данъчно управление;

10. Финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари

48.  призовава Комисията да представи предложение за рационализиране на подхода на ЕС по въпроси, свързани с трети държави, в законодателството в областта на финансовите услуги;

49.  призовава Комисията да представи в много кратки срокове конкретни предложения в областта на финансовите услуги на дребно, като отбелязва, че финансирането на дребно в ЕС следва да работи в интерес на гражданите и да предоставя по-добри продукти и по-голям избор на пазара;

50.  подчертава значението на изграждането на съюза на капиталовите пазари; подчертава обаче, че всички по-нататъшни законодателни предложения следва да се правят само ако търсеното въздействие не може да бъде постигнато чрез незаконодателни средства;

11. Цифровизация и автоматизация: предизвикателства и възможности

51.  подчертава необходимостта да се изправим срещу и да се справим с променящите се модели на работа и да се намери начин за създаване на работни места в съчетание с достойна социална сигурност за работниците, както и от проучване на възможностите за гъвкаво работно време в подкрепа на съвместяването на професионалния и личния живот;

52.  призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да представи стратегия на ЕС относно автоматизацията на пазара на труда, и да я придружи с инициативи за това как да се организира взаимодействието между специалистите и роботите, как автоматизацията може да спомогне за максимално увеличаване на ползите за работодателите и служителите, начините за подобряване на производителността и въздействието върху равновесието между професионалния и личния живот и здравето и безопасността на работното място;

12. Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие  

53.  призовава Комисията незабавно да предприеме съответните последващи действия и да представи законодателно предложение относно общи минимални стандарти за гражданското производство;

54.  приветства подписването от страна на Съвета на Конвенцията от Истанбул, което ознаменува присъединяването на Съюза към нея;

55.  припомня на Комисията жизненоважното значение на пълното прилагане на Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г.(5) (Директивата за правата на жертвите) и Директива 2011/99/ЕС от 13 декември 2011 г.(6) (Директивата относно европейската заповед за защита);

13. Напредък към изграждането на ефективен и действителен Съюз на сигурност  

56.  счита, че работата по нови или актуализирани бази данни следва да бъде приоритет, включително Системата за влизане/излизане (EES), Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), пакетът ШИС II, „Евродак“, Европейската система за индексиране на полицейските регистри (EPRIS) и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), и че следва да се предостави надлежното финансиране за пускането им в действие;

57.  призовава Комисията да осигури необходимото адаптиране на законодателството въз основа на заключенията от диалога по оперативната съвместимост по отношение на начините, по които съществуващите и бъдещите информационни системи могат да подобрят както управлението на външните граници, така и вътрешната сигурност в ЕС;

58.  призовава Комисията да представи конкретни инициативи за справяне с предизвикателствата, свързани с борбата срещу трансграничните престъпления в кибернетичното пространство, които да бъдат посочени в прегледа на стратегията за киберсигурността, очакван през есента на 2017 г., да преразгледа съществуващото законодателство в областта на киберпрестъпността и да представи предложение, което установява ясна правна рамка за отношенията между частните дружества и правоприлагащите органи в борбата срещу организираната престъпност и онлайн радикализацията, като същевременно се вземат предвид сигурността на обработването на лични данни и рискът от нарушаване на защитата на данните;

59.  призовава Комисията да гарантира ефикасното и съгласувано изпълнение на Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г. и нейните приоритети в областта на борбата с тероризма, трансграничната организирана престъпност и киберпрестъпността, като поставя акцент върху ефективните резултати в областта на сигурността; повтаря своя призив за задълбочена оценка, съсредоточена върху оперативната ефективност на съответните съществуващи инструменти на ЕС и върху оставащите пропуски в тази област;

60.  счита, че борбата срещу корупцията е политически приоритет;

61.  призовава Комисията да се стреми да приема правни актове за изменение или замяна на актове на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, които са били приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, и по-специално Решение 2005/671/ПВР на Съвета и Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета относно обмена на информация и разузнавателни сведения между правоприлагащите органи, в т.ч. обмен на информация по отношение на терористични престъпления, като предложи законодателен инструмент за подобряване на обмена на информация в областта на правоприлагането и за увеличаване на оперативното сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС, с оглед на гарантиране на обмен на информация за целите на борбата срещу тежката международна престъпност и тероризма;

62.  призовава Комисията да гарантира навременното и съобразено с правилата влизане в сила на пакета за защита на данните;

14. Европейска програма за миграцията

63.  призовава Комисията да извърши необходимия преглед на Регламент (ЕО) № 767/2008 от 9 юли 2008 г.(7) (Регламент за визовата информационна система — ВИС) след диалога за оперативната съвместимост;

64.  признава значителните законодателни стъпки, предприети от Комисията за разработване на равнище на ЕС на обща политика в областта на имиграцията и предоставянето на убежище, и подчертава, че ЕС е поставил началото на важен процес на формулиране на политика в областта на имиграцията и убежището в момент, когато действителните кризи, които изискват спешна намеса, оказват сериозен натиск върху границите на Европа;

65.  припомня значението на справянето с първопричините за миграцията чрез усъвършенстване на политиката за развитие и сътрудничество на ЕС с Африка, както и неговата роля в разрешаването на конфликтите в съседните на него държави;

66.  припомня на Комисията, че следва да бъде представен конкретен механизъм за докладване, за да бъде оценявана редовно ефективността на сегашните усилия за справяне с първопричините за миграцията, както и че изпълнението на Доверителния фонд на ЕС за Африка и на бъдещия Европейски фонд за устойчиво развитие следва да се наблюдава отблизо;

67.  отново изразява своята подкрепа за иновативни начини за предприемане на мерки за финансиране и преодоляване на настоящата миграционна криза и приветства по-специално факта, че те ще доведат до установяването на засилено партньорство с частния сектор; счита, че съвместната работа с частния сектор е от ключово значение за реализирането на целите на развитието и че мобилизирането на частно финансиране е от съществено значение за справяне с първопричините за незаконната миграция; настоява, че парламентарният надзор над доверителните фондове и другите механизми за смесено финансиране следва да бъде гарантиран при всички обстоятелства;

15. Изменение на климата

68.  призовава Комисията да предложи допълнителни и приложими в целия Съюз мерки за борба с изменението на климата в контекста на улесняващия диалог през 2018 г. по линия на Парижкото споразумение; в този контекст призовава Комисията да направи оценка на съответствието на настоящите политики на ЕС по отношение на целите на Парижкото споразумение;

16. Цели за устойчиво развитие (ЦУР)

69.  подчертава факта, че целите за устойчиво развитие се прилагат всеобщо за всички държави, и подчертава необходимостта от включване на ЦУР във всички политики на ЕС; призовава Комисията, като първа стъпка, да извърши всеобхватна оценка на съществуващите политики на ЕС, както и на възможните пропуски и несъответствия в политиките; призовава Комисията да разработи, в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, всеобхватна рамка на ЕС за осъществяването на всички 17 ЦУР; настоява, че успешното постигането на ЦУР изисква по-добро използване на съществуващите инструменти, като например Програмата за по-добро регулиране и Програмата за действие в областта на околната среда, както и ефективното прилагане на принципа на съгласуваност на политиките за развитие;

70.  приканва Комисията:

  –   да следи отблизо институционалните и политически промени, необходими за ефективното изпълнение на Програмата за 2030 г.;

  –  да прилага успоредно новия Европейски консенсус за развитие, който се очаква да бъде подписан през юни 2017 г.;

71.  призовава Комисията да установи ясна, структурирана, прозрачна и подлежаща на отчетност рамка за регулиране на партньорства и сдружения с частния сектор в развиващите се държави; освен това призовава за създаване на равнището на ЕС на отраслови, обхващащи множество заинтересовани участници платформи, които да обединяват частния сектор, организации на гражданското общество, НПО, мозъчни тръстове, партньорски правителства, донори и други заинтересовани страни;

72.  подчертава, че насърчаването и зачитането на правата на човека, международното право и основните свободи трябва да бъдат основен общ знаменател за всички политики на ЕС; призовава Комисията да не пренебрегва значението на защитата на правата на човека в контекста на мерките за борба с тероризма; настоятелно призовава Комисията да продължава активно да настоява правата на човека да се прилагат ефективно чрез всички споразумения, сключени от ЕС, по-специално чрез т.нар. „клауза за демокрация“ и член 8 от Споразумението от Котону; призовава Комисията да следи категорично положението с правата на човека в държавите, с които ЕС е сключил споразумения;

17. Връзка между сигурността и развитието

73.  призовава за създаването на нов иновативен инструмент за финансиране за мир и справедливост, който да взема предвид преработените критерии за допустимост за официална помощ за развитие (ОПР) в областта на мира и сигурността, за да се отразява взаимната зависимост между действията за развитие и сигурността, по-специално такива, които насърчават демокрацията, доброто управление и зачитането на правата на човека;

18. Търговия

74.  счита, че едно балансирано споразумение за търговия и инвестиции със Съединените щати е в интерес на ЕС, и във връзка с това приканва Комисията да продължи преговорите и да постигне осезаеми резултати;

75.  подчертава подкрепата си за амбициозна и основана на ценности програма в областта на търговията, която ще укрепи основаната на правила световна система и ще допринесе за създаване на работни места и за растеж в Европа; във връзка с това приветства усилията на Комисията за приключване на преговорите с Япония и продължаване на други текущи преговори, като например тези с Мексико, Чили и с Меркосур, както и за започване на нови преговори, например с Австралия и Нова Зеландия, и опита ѝ да възобнови други преговори, като например тези с Индия;

76.  призовава Комисията да даде нов тласък на обсъжданията в рамките на СТО след Найроби, тъй като многостранните търговски преговори са жизненоважни за ЕС, дори когато се оказват трудни; счита, че би било полезно също да се проучат нови области и теми в рамките на СТО, като например цифровата търговия, и приветства международните инициативи, предприети от Комисията в областта на защитата на инвестициите;

77.  подчертава, че модернизирането и укрепването на инструментите за търговска защита на Съюза, така че те да бъдат в съответствие с правилата на СТО, е въпрос с неотложен характер и от първостепенно значение;

78.  призовава Комисията да извърши преглед на съществуващата рамка на търговията между АКТБ и ЕС, уредена със Споразумението от Котону, чийто срок изтича през 2020 г.; счита, че новата схема следва да има за цел подкрепата на икономическия растеж в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) АКТБ и за тяхната интеграция в световната икономика; поради това отправя искане към Комисията да разработи ясна и силна търговска политика, която да включва, но да не се ограничава само до развитието на частния сектор, улесняване на търговията и реципрочна либерализация; призовава Комисията да извърши това в съответствие с принципа на съгласуваност на политиката за развитие;

19. Външни политики: приоритети

79.  изисква от Комисията:

  –   да представи междинния преглед на Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI);

  –  да засилва трансатлантическите отношения;

  –  да потвърди ангажимента на Съюза към Балканите и Източното и Южното съседство на ЕС;

  –  да подкрепя гражданското общество и способността за достъп до достоверна информация, въпреки съкращаването на правните рамки и ограниченията, в Източното и Южното съседство и отвъд него;

–  да изготви предложения за засилване на сътрудничеството с международни организации, включително, по-специално: Организацията на обединените нации, НАТО, Африканския съюз, Лигата на арабските държави, Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и Британската общност, в областите от общ интерес;

–  да засилва Насоките на ЕС относно свободата на религията или убежденията;

–  да популяризира ключовите в световен мащаб приоритети в областта на правата на човека, включително, наред с другото, свободата на вероизповедание, свободата на изразяване, политическите свободи, правата на жените и децата, правата на лицата с увреждания, правата на малцинствените групи, включително на ЛГБТИ лицата;

–  да развива международно сътрудничество между омбудсмани и партньорства за правата на човека;

80.  счита, че НАТО е в основата на архитектурата на европейската отбрана, и отбелязва, че защитата на Европа ще се превърне във взаимно засилваща се отговорност на НАТО и ЕС, както е заявено в съвместната декларация, изготвена във Варшава през юли 2016 г., и по-специално в рамките на Европейския план за действие в областта на отбраната;

81.  подкрепя запазването на рамковото споразумение, основано на три стълба (засилен политически диалог, сътрудничество за развитие и търговия); счита, че следва да се проучи възможността за допълнителна регионализация с оглед на разглеждането на всеки регион в съответствие с неговите потребности и особености, като се подчертава също така необходимостта да се реагира на новата стратегия Африка – ЕС, която предстои да бъде приета за периода 2018 – 2020 г.;

82.  призовава Комисията да осъществи напредък в създаването на Европейски фонд за отбрана, който да включва подходящо финансиране както за съвместни научни изследвания в областта на отбранителните технологии, така и за придобиване на общо имущество от страна на държавите членки, ако това е осъществимо, носи недвусмислени практически ползи и е икономически изгодно; насърчава Комисията да подобри прилагането на двете директиви, които очертават рамката на единния пазар в областта на отбраната, и да предложи инициатива за разработване на общи промишлени стандарти за оборудването и имуществото;

83.  настоятелно призовава Комисията да отделя специално внимание на нарастващото напрежение в региона на Западните Балкани и да търси начини за укрепване на ангажимента на ЕС в полза на помирение и реформи във всички засегнати държави;

84.  поздравява Комисията за нейното усърдие по отношение на политиката за съседство, както източно, така и южно, но подчертава, че тази политика трябва да придобие бъде засилвана, по-специално чрез съчетаване на увеличена финансова помощ със засилена подкрепа за демокрацията, достъп до пазара и подобрена мобилност; подчертава, че политиката трябва да определя ясно области на действие, за да се отговаря по-успешно на предизвикателствата, пред които са изправени съседните държави;

20. По-стратегически подход към прилагането на законодателството на ЕС

85.  призовава Комисията да подобри системите за контрол, по-специално по отношение на процента грешки;

86.  призовава Комисията да подобри качеството на отговорите, които предоставя на комисията по петиции, по отношение на съдържанието и задълбочеността, за да се разглеждат по-старателно опасенията на европейските граждани;

87.  настоятелно призовава Комисията да полага максимални усилия за улесняване на постигането на споразумение за ратифицирането на Маракешкия договор в Съвета с цел незабавно разгръщане на пълния потенциал на този договор;

88.  изтъква нарастващите усилия от страна на трети държави и неправителствени участници за подкопаване чрез хибридни средства, включително дезинформация, на легитимността на демократичните институции в ЕС, и настоятелно призовава Комисията да засили своята устойчивост спрямо хибридните заплахи и да подобри способността си да се противопоставя адекватно на фалшиви новини и дезинформация;

21. По-добро законотворчество

89.  призовава Комисията да гарантира, че:

  –  всички законодателни предложения се подлагат на строга оценка на въздействието и на анализ на разходите и ползите;

  –  тестът за МСП се разгръща във всички генерални дирекции и че се извършва систематично сътрудничество с Комитета за регулаторен контрол с цел постигане на по-структурирано прилагане на теста за МСП;

  –  на Парламента се представя оценка на независимостта на Комитета за регулаторен контрол, що се отнася до надзорната дейност и предоставянето на обективни съвети относно оценките на въздействието;

  –  Годишното изследване относно тежестта (ABS) се разработва като жизненоважен инструмент за идентифициране и наблюдение, по ясен и прозрачен начин, на резултатите от усилията на Съюза за избягване на всяка проява на свръхрегулиране и за намаляване на административната тежест както от самия Съюз, така и от държавите членки при транспонирането и тълкуването на законодателството на национално равнище (т. нар. „gold-plating“);

  –  на Парламента се представят предложения за установяване на цели за намаляване на тежестта в ключови сектори, с амбицията за осигуряване на намаление с 25% до 2020 г. и с 50% до 2030 г. на икономическите разходи, свързани с регулаторната тежест за предприятията;

o

o    o

90.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(2)

OВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1.

(3)

OВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 48.

(4)

OВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121.

(5)

ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(6)

OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.

(7)

ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

Правна информация - Политика за поверителност